Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

I medfør af § 4, stk. 4, og § 6, stk. 2, i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Udbetaling Danmarks pligt til at informere

§ 1. Udbetaling Danmark skal informere alle de personer, som de har registreret med indbetalte fleksydelsesbidrag og som den 1. januar 2018 ikke har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller er overgået til fleksydelse, om muligheden for i 2018 at fravælge fleksydelsesordningen og få indbetalte fleksydelsesbidrag udbetalt kontant og skattefrit samt konsekvenserne heraf, jf. § 6, stk. 1, i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. Udbetaling Danmark skal også informere om, at en ansøgning om udbetaling kan fortrydes, indtil Udbetaling Danmark har iværksat udbetalingen.

§ 2. Hvis en person i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 ansøger om udbetaling af fleksydelsesbidraget efter § 31 i lov om fleksydelse, skal Udbetaling Danmark informere personen om muligheden for at få bidraget udbetalt efter § 4, stk. 1 i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag

§ 3. En person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, kan i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 ansøge om at få sine bidrag udbetalt kontant og skattefrit. Det er en betingelse for udbetaling, at personen fravælger fleksydelsesordningen, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

§ 4. Ansøgning på papir anses for rettidig, hvis Udbetaling Danmark har modtaget den senest ved kontortids ophør den 29. juni 2018.

Stk. 2. Ansøgning ved elektronisk meddelelse anses for rettidig, hvis den er modtaget af Udbetaling Danmark senest ved udgangen af den 30. juni 2018.

§ 5. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af ansøgningsfristen, såfremt personen kan sandsynliggøre ikke at have modtaget Udbetaling Danmarks informationsbrev om muligheden for at få fleksydelsesbidrag udbetalt kontant og skattefrit, eller personen kan sandsynliggøre ikke have været i stand til at tage stilling til konsekvenserne ved kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag.

Udbetaling Danmarks vejledning

§ 6. Anmoder en person om vejledning, skal Udbetaling Danmark som minimum vejlede om, at kontant og skattefri udbetaling af bidraget indebærer, at

1) personen endeligt fravælger fleksydelsesordningen,

2) personen ikke kan opnå ret til fleksydelse, og

3) personen ikke kan opnå ret til efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Hvis personen inden tilmeldingen til fleksydelsesordningen har indbetalt efterlønsbidrag, skal Udbetaling Danmark vejlede personen om, at personen i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 kan ansøge om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget hos den arbejdsløshedskasse, som personen sidst var medlem af.

Ansøgerens erklæring

§ 7. En person, der ansøger om at få fleksydelsesbidraget udbetalt uden at anmode om vejledning fra Udbetaling Danmark, kan ikke få bidraget udbetalt, før personen skriftligt har erklæret at have modtaget information om, at udbetaling er et endeligt fravalg af fleksydelsesordningen og efterlønsordningen.

§ 8. En person, der har anmodet Udbetaling Danmark om vejledning inden udbetalingen af bidraget, kan ikke få bidraget udbetalt, før personen skriftligt har erklæret at have modtaget vejledning efter § 6, og at udbetaling er et endeligt fravalg af fleksydelsesordningen og efterlønsordningen.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1407 af 28. december 2011 om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og kommunernes vejledning ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 26. december 2017

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen