Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning

I medfør af § 44, stk. 3, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, som ændret ved lov nr. 1399 af 5. december 2017, og § 78, stk. 13, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret ved lov nr. 1667 af 26. december 2017, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Energitilsynets opkrævning af gebyrer til dækning af udgifterne forbundet med Energitilsynets drift og opgavevaretagelse efter lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og regler udstedt i medfør af lovene, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 samt forordninger udstedt i medfør heraf.

Transmissionsselskabets betalingsforpligtelser

§ 2. Transmissionsselskabet skal ud fra timeforbruget betale det i henhold til § 14 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til:

1) Økonomisk regulering af Energinet efter bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk.

2) Certificering af Energinet og tilsyn med ejermæssig adskillelse, jf. § 10 c, jf. § 10 b i lov om naturgasforsyning.

3) Intern overvågning af Energinet efter bekendtgørelse om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk i henhold til lov om naturgasforsyning, jf. § 11 c i lov om naturgasforsyning.

4) Klagesagsbehandling over Energinets afgørelser efter § 18, jf. § 18, stk. 5, i lov om naturgasforsyning.

5) Behandling af ansøgninger om undtagelse af større nye anlæg i gasinfrastrukturen, jf. § 22 a i lov om naturgasforsyning.

6) Klagesagsbehandling over Energinets afgørelser efter § 35 a, stk. 2, jf. stk. 6, i lov om naturgasforsyning.

7) Behandling og godkendelse af Energinets metoder til beregning og fastsættelse af priser og betingelser for anvendelse af transmissionsnettet, jf. § 36 a og § 40 i lov om naturgasforsyning, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 samt forordninger udstedt i medfør heraf.

8) Overvågning af Energinets infrastruktur, jf. § 41 a i lov om naturgasforsyning og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005.

§ 3. Transmissionsselskabet skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til:

1) Tilsyn med priser og betingelser for ydelser efter § 38, jf. § 38, stk. 4, i lov om naturgasforsyning.

2) Behandling af sager vedrørende priser og leveringsbetingelser, jf. § 41 i lov om naturgasforsyning.

3) Oprettelse af et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer, betingelser m.v. og offentliggørelse af et repræsentativt udsnit mindst 1 gang årligt, jf. § 42 a i lov om naturgasforsyning.

4) Analysearbejde efter § 42 a, stk. 3, i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der transporteres gennem gastransmissionsnettet til forbrug i Danmark: 16,72 kr. pr. million Nm3, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis den nedre brændværdi for naturgassen er forskellig fra 39,6 MJ pr. Nm3, ændres betalingen i henhold til stk. 2 forholdsmæssigt derefter.

Lagerselskabers betalingsforpligtelser

§ 4. Lagerselskaber skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til tilsyn med adgang til lagerfaciliteter m.v., jf. § 20 a, stk. 3, i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der transporteres gennem gastransmissionsnettet til forbrug i Danmark: 168,54 kr. pr. million Nm3, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis den nedre brændværdi for naturgassen er forskellig fra 39,6 MJ pr. Nm3, ændres betalingen i henhold til stk. 2 forholdsmæssigt derefter.

Opstrømsselskabers betalingsforpligtelser

§ 5. Opstrømsselskaber skal ud fra timeforbruget betale det i henhold til § 14 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til tilsyn med priser og betingelser for adgang til opstrømsrørledninger og behandling af tvister efter bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet.

Naturgasdistributionsselskabernes betalingsforpligtelser

§ 6. Naturgasdistributionsselskaberne skal ud fra timeforbruget betale det i henhold til § 14 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til:

1) Klagesagsbehandling over naturgasdistributionsselskabers afgørelser efter § 18, jf. § 18, stk. 5, i lov om naturgasforsyning.

2) Behandling af ansøgninger om undtagelse af større nye anlæg i gasinfrastrukturen, jf. § 22 a i lov om naturgasforsyning.

3) Klagesagsbehandling over naturgasdistributionsselskabers afgørelser efter § 35 a, stk. 2, jf. stk. 6, i lov om naturgasforsyning.

4) Beregning og fastsættelse af indtægtsramme for det enkelte distributionsselskab efter bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber og bekendtgørelse om ændring af it-beredskab for el- og naturgassektorerne med senere ændringer, jf. § 37 og § 37 a i lov om naturgasforsyning.

5) Benchmarking af det enkelte gasdistributionsselskabs økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen efter § 37 og § 37 a i lov om naturgasforsyning.

6) Behandling og godkendelse af det enkelte naturgasdistributionsselskabs metoder til beregning og fastsættelse af priser og betingelser for adgang til distributionsnet, jf. bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for naturgasforsyning, jf. § 36 a og § 40 i lov om naturgasforsyning.

§ 7. Naturgasdistributionsselskaber skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til:

1) Intern overvågning af naturgasdistributionsselskaber efter bekendtgørelse om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber i henhold til lov om naturgasforsyning, jf. § 11 a i lov om naturgasforsyning.

2) Behandling af sager vedrørende priser og leveringsbetingelser, jf. § 41 i lov om naturgasforsyning.

3) Oprettelse af et offentligt tilgængeligt register over anmeldte tariffer, betingelser m.v. og offentliggørelse af et repræsentativt udsnit mindst 1 gang årligt, jf. § 42 a i lov om naturgasforsyning.

4) Analysearbejde efter § 42 a, stk. 3, i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der transporteres gennem naturgasdistributionsselskabets net til forbrug i Danmark: 310,05 kr. pr. million Nm3, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis den nedre brændværdi for naturgassen er forskellig fra 39,6 MJ pr. Nm3, ændres betalingen i henhold til stk. 2 forholdsmæssigt derefter.

Naturgasleverandørers betalingsforpligtelser

§ 8. Naturgasleverandører, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed efter § 27 i lov om naturgasforsyning, skal ud fra timeforbruget betale det i henhold til § 14 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til tilsyn med priser og vilkår for forsyningspligtprodukter, jf. § 27, stk. 5, jf. stk. 4 og § 37 b, stk. 4 og 5, i lov om naturgasforsyning.

§ 9. Naturgasleverandører, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed efter § 27 i lov om naturgasforsyning, skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til:

1) Tilsyn med tilbagefaldsprodukter, jf. § 27, stk. 4 og 5, i lov om naturgasforsyning.

2) Behandling af sager vedrørende priser og leveringsbetingelser, jf. § 41 i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der sælges til forbrug i Danmark: 381,30 kr. pr. million Nm3, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis den nedre brændværdi for naturgassen er forskellig fra 39,6 MJ pr. Nm3, ændres betalingen i henhold til stk. 2 forholdsmæssigt derefter.

§ 10. Naturgasleverandører, der har indrapporteret priser til Gasprisguiden, jf. bekendtgørelse om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår, jf. § 42 a, stk. 3, i lov om naturgasforsyning, skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til:

1) Tilsyn med naturgasleverandørers offentliggørelse og indrapportering af priser til Gasprisguiden efter bekendtgørelse om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår.

2) Tilsyn med naturgasleverandørers overholdelse af bekendtgørelse om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser.

Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der sælges til forbrug i Danmark: 580,32 kr. pr. million Nm3, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis den nedre brændværdi for naturgassen er forskellig fra 39,6 MJ pr. Nm3, ændres betalingen i henhold til stk. 2 forholdsmæssigt derefter.

Fælles betalingsforpligtelser

§ 11. Energinet, naturgasdistributionsselskaber og naturgasleverandører skal betale det i stk. 2-4 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til:

1) Deltagelse i internationalt arbejde, jf. § 78, stk. 2, i lov om elforsyning.

2) Overvågning af engros- og detailmarkedet, jf. bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v., jf. § 42, § 42 c og § 45, stk. 2 og 3, i lov om naturgasforsyning.

3) Energitilsynets øvrige opgavevaretagelse, jf. § 44, stk. 1, i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. For Energinets betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der transporteres gennem gastransmissionsnettet til forbrug i Danmark: 607,71. pr. million Nm3, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. For naturgasdistributionsselskabers betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der transporteres gennem naturgasdistributionsselskabets net til forbrug i Danmark: 607,71. pr. million Nm3, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. For betaling efter stk. 1 fra naturgasleverandører, der har indrapporteret priser til Gasprisguiden, jf. bekendtgørelse om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår, jf. § 42 a, stk. 3, i lov om naturgasforsyning, fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der sælges til forbrug i Danmark: 607,71. pr. million Nm3, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Hvis den nedre brændværdi for naturgassen er forskellig fra 39,6 MJ pr. Nm3, ændres betalingen i henhold til stk. 2-4 forholdsmæssigt derefter.

§ 12. Naturgasdistributionsselskaber og naturgasleverandører skal betale det i stk. 2 og 3 fastsatte gebyr til dækning af Energitilsynets omkostninger til opgavevaretagelse efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne.

Stk. 2. For naturgasdistributionsselskabers betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der transporteres gennem naturgasdistributionsselskabets net til forbrug i Danmark: 158,34 kr. pr. million Nm3, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. For betaling efter stk. 1 fra naturgasleverandører, der har indrapporteret priser til Gasprisguiden, jf. bekendtgørelse om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår, jf. § 42 a, stk. 3, i lov om naturgasforsyning, fastsættes følgende takster pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der sælges til forbrug i Danmark: 158,34 kr. pr. million Nm3, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis den nedre brændværdi for naturgassen er forskellig fra 39,6 MJ pr. Nm3, ændres betalingen i henhold til stk. 2 og 3 forholdsmæssigt derefter.

Lovfikserede gebyrer

§ 13. Det beløb, som naturgasdistributionsselskaber og naturgasleverandører skal betale til Energitilsynet i medfør af § 44, stk. 2, i lov om naturgasforsyning opkræves halvårligt af Energitilsynet.

Stk. 2. Beløb opkrævet efter stk. 1 indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 3. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

Takster og administrative bestemmelser

§ 14. Energitilsynets udgifter ved myndighedsbehandlingen omtalt i § 2, § 5, § 6 og § 8 beregnes på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der er medgået til udførelsen af den enkelte opgave, og den timesats, der er fastsat efter stk. 2.

Stk. 2. Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de medarbejdere, der deltager i myndighedsbehandlingen, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med myndighedsbehandlingen i det pågældende kalenderår.

Stk. 3. Energitilsynet opkræver betaling efter § 2, § 5, § 6 og § 8 på grundlag af den endeligt beregnede timesats efter stk. 2. Dette beløb reguleres med eventuelt foreløbigt indbetalte beløb.

Stk. 4. Beløb, der erlægges efter stk. 3, indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 5. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

§ 15. Gebyrer efter § 3, § 4, § 7 og §§ 9-12 beregnes på baggrund af opgørelser over målinger af naturgasmængder i det foregående kalenderår, og opkræves halvårligt som acontobetalinger af Energitilsynet. Energinet skal på Energitilsynets anmodning indsende det nødvendige datagrundlag til beregning af gebyrerne.

Stk. 2. Beløb opkrævet efter § 3, § 4, § 7 og §§ 9-12 indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 3. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

§ 16. Efter udløbet af et kalenderår udarbejder Energitilsynet en opgørelse over de beløb, som de omfattede selskaber skal betale for det pågældende år. Er der opkrævet for meget, modregnes dette i senere indbetalinger, hvis indtægterne forventes at overstige Energitilsynets langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. Statens Budgetvejledning.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 26. december 2017

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/ Finn Dehlbæk