Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Generelle bestemmelser
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Afsnit II Indberetning af oplysninger om målgrupperne for lov om social service
Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet og i sager om opretholdelse af døgnophold i efterværn for unge mellem 18 og 22 år
Kapitel 3 Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om forebyggende foranstaltninger
Kapitel 4 Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn eller ung
Kapitel 5 Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service
Kapitel 6 Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende boformer efter § 110 i lov om social service
Kapitel 7 Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om udvalgte ydelser til voksne på socialområdet
Kapitel 8 Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om støtte til køb af bil
Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Kravspecifikation – Anbringelser (udsatte børn og unge)
Bilag 2 Kravspecifikation – Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge
Bilag 3 Kravspecifikation - Underretninger om børn og unge under 18 år
Bilag 4 Kravspecifikation Stofmisbrugsdatabasen (SMDB)
Bilag 5 Kravspecifikation – Borgere på botilbud efter servicelovens § 110
Bilag 6 Kravspecifikation for De Kommunale Serviceindikatorer – Voksne
Bilag 7 Kravspecifikation – Støtte til handicapbiler efter servicelovens § 114
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

I medfør af § 84, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017, fastsættes:

Afsnit I

Generelle bestemmelser

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse i forbindelse med kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger til Børne- og Socialministeriet om følgende:

1) Afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet efter § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, § 58, stk. 1 og 3, § 75, stk. 1, i lov om social service, § 74 a i straffeloven, § 78, stk. 2, i straffuldbyrdelsesloven, § 765 i retsplejeloven og §§ 36 og 37 i udlændingeloven.

2) Afgørelser og andre sagshændelser i sager om opretholdelse af døgnophold i efterværn for unge mellem 18 og 22 år efter § 76, stk. 3, nr. 1, i lov om social service.

3) Personrettede forebyggende foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 3, 5, 6, 8 og 9, § 54 a, § 55, stk. 2, §§ 57 b og 57 c og § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2-4, stk. 5, 6, og 8, i lov om social service samt familierettede forebyggende foranstaltninger efter § 11, stk. 3, nr. 1-4, § 11, stk. 4, nr. 1 og 2, § 52, stk. 3, nr. 2-4, § 52, stk. 3, nr. 6, § 52, stk. 3, nr. 9, § 52 a, stk.1, nr. 1-3, § 54 og § 57 a i lov om social service.

4) Underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn eller ung efter §§ 152-154 i lov om social service.

5) Borgere på boformer efter § 110 i lov om social service.

6) Borgere i behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

7) Borgere over 18 år, der er visiteret efter §§ 85, 95-98, 102-104, 107 og 108.

8) Afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v. efter § 114 i lov om social service.

Stk. 2. Medmindre andet fremgår ved de pågældende indberetningskrav i kapitel 2-9, påhviler indberetningspligten handlekommunen. Ved handlekommune forstås i denne bekendtgørelse den kommune, der har pligt til at yde den hjælp, indberetningen vedrører.

Stk. 3. Medmindre andet fremgår i de pågældende indberetningskrav i kapitel 2-9, skal indberetningen til Børne- og Socialministeriet ske ved indberetning af oplysninger til den af Børne- og Socialministeriet udpegede databehandler.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i handlekommunen er ansvarlig for at sikre, at de indberettede oplysninger efter § 1 er retvisende, samt at oplysningerne indberettes rettidigt efter de angivne frister i kapitel 2-9.

Stk. 5. De nærmere regler om pligt til indberetning af disse oplysninger fremgår af kapitel 2-9.

§ 2. Børne- og Socialministeriet er dataansvarlig for de indberettede oplysninger.

Stk. 2. De indberettede oplysninger kan alene behandles med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Behandlingen af oplysningerne skal være nødvendig for udførelsen af undersøgelserne.

Stk. 3. Den af Børne- og Socialministeriet udpegede databehandler er ansvarlig for at overholde gældende lov om behandling af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

Sikring af datakvalitet

§ 3. Børne- og Socialministeriet kan kræve, at kommunalbestyrelserne ved henvendelse herom skal bidrage til at validere og kvalitetssikre de indberettede oplysninger, ved at kommunen endeligt godkender oplysningerne, så det sikres, at oplysningerne er retvisende. Kommunen har pligt til at reagere på en eventuel henvendelse fra Børne- og Socialministeriet eller den af Børne- og Socialministeriet udpegede databehandler inden for fire uger.

Stk. 2. Den af Børne- og Socialministeriet udpegede databehandler skal sikre, at kommunalbestyrelserne har en smidig adgang til kvalitetssikring af indberettede data.

Stk. 3. Børne- og Socialministeriet kan kræve, at fejlbehæftede indberetninger korrigeres, så de indberettede oplysninger er retvisende.

Stk. 4. Hvis der konstateres fejl i kommunens registrerings- eller indberetningspraksis, kan Børne- og Socialministeriet kræve dette udbedret.

Stk. 5. Børne- og Socialministeriet kan offentliggøre, om kommunerne lever op til de regler, der er fastsat om indberetning af oplysninger i denne bekendtgørelse.

Ændring af kommunens administrative systemer

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal orientere den af Børne- og Socialministeriet udpegede databehandler, som indsamler oplysningerne på vegne af Børne- og Socialministeriet, forud for systemmæssige ændringer i eller udskiftning af kommunernes administrative systemer, der kan påvirke datakvaliteten eller muligheden for at indberette oplysninger rettidigt.

Varsling ved ændringer af indberetningskrav

§ 5. Ved ændringer af krav til kommunalbestyrelsernes leverancer, herunder krav til leveranceform eller -format, skal Børne- og Socialministeriet eller den af Børne- og Socialministeriet udpegede databehandler, som indsamler oplysningerne på vegne af Børne- og Socialministeriet, orientere kommunalbestyrelserne senest seks måneder inden ændringen idriftsættes.

Krav til leveranceform og leveranceformat

§ 6. Til alle dataleverancer skal tilføjes metadata om dataleverancen. Metadata skal indeholde opdaterede oplysninger om tidspunkt for dataoverførsel, om afsendersystem, om ansvarlig person for afsendelsen, afsenderkommune og om perioden, som leverancen dækker over m.v. De nærmere metadata er angivet i bilag 1-7.

Stk. 2. Dataoverførsel skal ske via krypterede forbindelser til den af Børne- og Socialministeriet udpegede databehandler.

Stk. 3. De nærmere specifikationer for leveranceform og leveranceformat er angivet i bilag 1-7.

Udarbejdelse af handlingsplan

§ 7. Hvis en kommunalbestyrelse ikke overholder de regler, der er fastsat om indberetning af data, kan børne- og socialministeren efter forudgående dialog og samarbejde med kommunalbestyrelsen, jf. § 82, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, forlange, at kommunalbestyrelsen iværksætter en handlingsplan for at sikre rettidige og retvisende dataindberetninger.

Stk. 2. Handlingsplanen skal indeholde en konkret og målrettet beskrivelse af, hvilke initiativer kommunalbestyrelsen vil iværksætte for fremadrettet at sikre, at de indberettede oplysninger er retvisende, og at indberetningen sker rettidigt.

Stk. 3. Børne- og socialministeren kan bestemme, at handlingsplanen skal udarbejdes og iværksættes inden for tre måneder.

Stk. 4. De nærmere krav til handlingsplanens udarbejdelse vil afhænge af baggrunden for, at kravene til dataindberetningerne ikke er efterlevet.

Afsnit II

Indberetning af oplysninger om målgrupperne for lov om social service

Kapitel 2

Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet og i sager om opretholdelse af døgnophold i efterværn for unge mellem 18 og 22 år

§ 8. En handlekommune skal indberette oplysninger om afgørelser og andre sagshændelser i sager om anbringelse af børn og unge i alderen 0-17 år uden for hjemmet efter § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, § 58, stk. 1-3, og § 75, stk. 1, i lov om social service, § 74 a i straffeloven, § 78, stk. 2, i straffuldbyrdelsesloven, § 765 i retsplejeloven og §§ 36 og 37 i udlændingeloven.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes ved hver afgørelse om anbringelse uden for hjemmet og ved andre sagshændelser i anbringelsesforløbet:

1) Indberettende kommune (handlekommune).

2) Barnets CPR-nummer (evt. fødselsdato og udlændingenummer).

3) Alder og køn for børn uden CPR-nummer.

4) Afgørelse eller sagshændelse. Angives ved én eller flere af følgende kategorier:

a) Anbringelse.

b) Ny handlekommune.

c) Ændret anbringelsessted.

d) Ændret anbringelsesgrundlag.

e) Hjemgivelse/ophør.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes ved afgørelse om anbringelse uden for hjemmet:

1) Dato for afgørelse om anbringelse.

2) Anbringelsesgrundlag:

a) Forvaltningsafgørelse med samtykke (§ 52 stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7 i lov om social service).

b) Børn og unge-udvalget uden samtykkekrav (§ 74 stk. 1, nr. 10, jf. § 58, i lov om social service).

c) Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 74 stk. 1, jf. § 58, i lov om social service).

d) Dom, ungdomssanktion (straffelovens § 74 a).

e) Dom, afsoning (straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 2).

f) Surrogat for varetægtsfængsling (retsplejelovens § 765).

g) Udlændinge under 15 år (udlændingelovens §§ 36 og 37).

h) Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse (§ 65 i lov om social service).

3) Udslagsgivende forhold hos barnet, den unge eller forældrene til afgørelsen om anbringelse. Angives ved én eller flere af følgende kategorier:

a) Barn/ung

i) Misbrug hos barn/ung.

ii) Kriminalitet hos barn/ung.

iii) Skoleproblemer hos barn/ung fx fravær.

iv) Anden bekymrende adfærd hos barn/ung fx udad-reagerende adfærd.

v) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung.

vi) Sundhedsforhold hos barn/ung.

vii) Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt.

viii) Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung.

b) Forældre

i) Misbrug hos forældre.

ii) Kriminalitet hos forældre.

iii) Anden bekymrende adfærd hos forældre.

iv) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre.

v) Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne.

vi) Utilstrækkelig omsorg fra forældre.

vii) Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig.

c) Andet: Her angives andet.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal indberettes ved iværksættelse af anbringelsen:

1) Er anbringelsen af barnet eller den unge iværksat eller planlagt iværksat.

2) Dato for flytning til anbringelsessted eller dato for planlagt flytning.

3) Type af anbringelsessted:

a) Netværksplejefamilie.

b) Almindelig plejefamilie, generelt godkendt.

c) Almindelig plejefamilie, konkret godkendt.

d) Kommunal plejefamilie, generelt godkendt.

e) Kommunal plejefamilie, konkret godkendt.

f) Eget værelse, kollegium m.v.

g) Døgninstitution, almindelig afdeling.

h) Delvis lukket døgninstitution m.v.

i) Døgninstitution, sikret afdeling.

j) Kost- og/eller efterskole.

k) Opholdssted.

4) Anbringelsesstedets beliggenhedskommune: Her angives kommunenavn eller kommunenummer.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal indberettes ved barnets eller den unges flytning til et nyt anbringelsessted:

1) Dato for flytning til nyt anbringelsessted.

2) Type af anbringelsessted:

a) Netværksplejefamilie.

b) Almindelig plejefamilie, generelt godkendt.

c) Almindelig plejefamilie, konkret godkendt.

d) Kommunal plejefamilie, generelt godkendt.

e) Kommunal plejefamilie, konkret godkendt.

f) Eget værelse, kollegium m.v.

g) Døgninstitution, almindelig afdeling.

h) Delvis lukket døgninstitution m.v.

i) Døgninstitution, sikret afdeling.

j) Kost- og/eller efterskole.

k) Opholdssted.

3) Anbringelsesstedets beliggenhedskommune: Her angives kommunenavn eller kommunenummer.

4) Hovedårsag til ændring af anbringelsessted. Angives ved én eller flere af følgende kategorier:

a) Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet er opnået.

b) Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet kan ikke opnås.

c) Anbringelsen ændres på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning.

d) Andre årsager.

Stk. 6. Følgende oplysninger skal indberettes ved ændring af anbringelsesgrundlag:

1) Dato for ændring af anbringelsesgrundlag.

2) Hvilken ændring er der tale om:

a) Ændring af tvangsanbringelse til frivillig anbringelse.

b) Ændring af frivillig anbringelse til tvangsanbringelse.

c) Anden ændring i anbringelsesgrundlaget.

Stk. 7. Følgende oplysninger skal indberettes ved hjemgivelse af barnet eller den unge og ved ophør af anbringelsen:

1) Dato for hjemgivelse/ophør af anbringelse.

2) Årsag til hjemgivelsen/ophøret. Angives ved én eller flere af følgende kategorier:

a) Formålet med anbringelsen er opnået.

b) Formålet med anbringelsen er ikke opnået.

c) Den unge over 15 år trækker samtykke tilbage.

d) Den unge fylder 18 år.

e) Anbringelsen ophører på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning.

f) Afgørelse i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller domstolene.

g) Andet.

3) Ophold efter hjemgivelsen/ophøret:

a) Forældre.

b) Øvrig familie eller netværk.

c) Egen bolig eller delebolig (uvisiteret).

d) Botilbud for voksne.

e) Andet sted.

Stk. 8. Følgende oplysninger skal indberettes, hvis kommunen afgiver handlekommuneforpligtelse til andre kommuner ved fortsatte anbringelser:

1) Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelse.

2) Kommunenavn eller kommunenummer på ny handlekommune.

Stk. 9. Følgende oplysninger skal indberettes, hvis kommunen overtager handlekommuneforpligtelse fra andre kommuner ved fortsatte anbringelser:

1) Dato for modtagelse af handlekommuneforpligtelse.

2) Kommunenavn eller kommunenummer på tidligere handlekommune.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om døgnophold for unge i alderen 18-22 år, som gives som led i efterværn, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i lov om social service.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal lave en indberetning ved følgende afgørelser og sagshændelser:

1) Videreførelse af døgnophold fra det 18. år (egen sag) eller genetablering af døgnophold.

2) Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse.

3) Ændret anbringelsessted.

4) Ophør.

Stk. 3. Der skal indberettes oplysninger, hver gang der etableres døgnophold – også ved genetablering efter perioder med ophør for unge mellem 18 og 22 år. Andre tilbud om fast kontaktperson, udslusningsordning eller andre former for støtte efter § 76, stk. 3, nr. 4, i lov om social service til unge mellem 18 og 22 år samt opfølgning af indsats og handleplan for unge i efterværn skal ikke indberettes til statistikken, jf. dog kapitel 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal indberettes ved afgørelse om døgnophold i efterværn, ved videreførelse af døgnophold fra det 18. år (egen sag) eller ved genetablering af døgnophold i efterværn:

1) Indberettende kommune (handlekommune).

2) Den unges CPR-nummer (evt. fødselsdato og udlændingenummer).

3) Alder og køn for unge uden CPR-nummer.

4) Dato for etablering eller genetablering i efterværn.

5) Type af anbringelsessted:

a) Netværksplejefamilie.

b) Netværksplejefamilie, unge med funktionsnedsættelse (§ 76 a i lov om social service).

c) Almindelig plejefamilie, generelt godkendt.

d) Almindelig plejefamilie, konkret godkendt.

e) Almindelig plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse (§ 76 a i lov om social service).

f) Kommunal plejefamilie, generelt godkendt.

g) Kommunal plejefamilie, konkret godkendt.

h) Kommunal plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse (§ 76 a i lov om social service).

i) Eget værelse, kollegium m.v.

j) Døgninstitution, almindelig afdeling.

k) Delvis lukket døgninstitution m.v.

l) Døgninstitution, sikret afdeling.

m) Kost- og/eller efterskole.

n) Opholdssted.

6) Anbringelsesstedets beliggenhedskommune: Her angives kommunenavn eller kommunenummer.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal indberettes, hvis kommunen afgiver handlekommuneforpligtelse til andre kommuner ved fortsatte døgnophold i efterværn:

1) Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelse.

2) Kommunenavn eller kommunenummer på ny handlekommune.

Stk. 6. Følgende oplysninger skal indberettes, hvis kommunen overtager handlekommuneforpligtelse fra andre kommuner ved fortsatte døgnophold i efterværn:

1) Dato for modtagelse af handlekommuneforpligtelsen.

2) Kommunenavn eller kommunenummer på tidligere handlekommune.

Stk. 7. Følgende oplysninger skal indberettes ved ændring af anbringelsessted:

1) Dato for den unges flytning til det nye anbringelsessted.

2) Type af anbringelsessted:

a) Netværksplejefamilie.

b) Netværksplejefamilie, unge med funktionsnedsættelse (§ 76 a i lov om social service).

c) Almindelig plejefamilie, generelt godkendt.

d) Almindelig plejefamilie, konkret godkendt.

e) Almindelig plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse (§ 76 a i lov om social service).

f) Kommunal plejefamilie, generelt godkendt.

g) Kommunal plejefamilie, konkret godkendt.

h) Kommunal plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse (§ 76 a i lov om social service).

i) Eget værelse, kollegium m.v.

j) Døgninstitution, almindelig afdeling.

k) Delvis lukket døgninstitution m.v.

l) Døgninstitution, sikret afdeling.

m) Kost- og/eller efterskole.

n) Opholdssted.

3) Kommunenavn eller kommunenummer på det nye anbringelsessteds beliggenhedskommune.

Stk. 8. Der skal indberettes ophør af døgnophold i efterværn, når den unge fraflytter anbringelsesstedet mere end midlertidigt, eller den unge ikke længere har døgnophold efter § 76, stk. 1, nr. 1, i lov om social service.

Stk. 9. Følgende oplysninger skal indberettes ved ophør i døgnophold i efterværn:

1) Dato for ophør.

2) Årsag(er) til ophør:

a) Formålet med døgnopholdet er opnået.

b) Formålet med døgnopholdet kan ikke opnås.

c) Den unge fylder 23 år.

d) Anbringelsen ophører på den unges eller anbringelsesstedets foranledning.

e) Andet ophør.

3) Hvor tager den unge ophold:

a) Forældre.

b) Øvrige familie eller netværk.

c) Egen bolig eller delebolig (uvisiteret).

d) Botilbud for voksne.

e) Andet sted.

§ 10. Såfremt en afgørelse omfatter flere børn eller unge, skal kommunalbestyrelsen lave en indberetning for hvert enkelt barn eller ung.

§ 11. Hvis en afgørelse er iværksat eller en sagshændelse er indtruffet, men efterfølgende ændres ved ankemyndighedens afgørelse, skal disse indberettes. Hvis klagen derimod har haft opsættende virkning, eller kommunens afgørelse af anden årsag ikke er blevet effektueret, indberettes alene den, der er blevet effektueret.

§ 12. Oplysningerne efter §§ 8 og 9 om en afgørelse eller sagshændelse, skal indberettes månedligt senest 14 dage efter månedens afslutning.

§ 13. Oplysningerne efter §§ 8 og 9 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Børne- og Socialministeriet.

§ 14. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning, der kan tilgås via Danmarks Statistiks hjemmeside. Disse løsninger skal anvendes, medmindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik nærmere fastsætter i kravspecifikationer, jf. bilag 1, og transmissionen skal ske via sikker FTP.

Stk. 3. Ved brug af Danmarks Statistiks indberetningsløsning skal oplysningerne indberettes via regneark, der udsendes af Danmarks Statistik til indberetning med digital medarbejdersignatur.

Stk. 4. Danmarks Statistik sender kvartalsvis returstatistik til kommunerne med oplysninger om kommunernes indberetninger af oplysninger efter §§ 8 og 9 til brug for validering.

Kapitel 3

Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om forebyggende foranstaltninger

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om personrettede forebyggende foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 3, 5, 6, 8 og 9, § 54 a, § 55, stk. 2, §§ 57 b og 57 c, § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2-4, stk. 5, 6 og 8, i lov om social service.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om familierettede forebyggende foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 2-4, 6 og 9, § 52 a, stk. 1, nr. 1, §§ 54 og 57 a i lov om social service.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes i forbindelse med foranstaltningens iværksættelse:

1) Barnets CPR-nummer.

2) Formynders CPR-nummer.

3) Type af personrettet foranstaltning:

a) Dagbehandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service).

b) Aflastningsophold for barn/ung med ophold i eget hjem (§ 52, stk. 3, nr. 5, i lov om social service).

c) Fast kontaktperson for den unge alene (§ 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service).

d) Formidling af praktikophold til unge (§ 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service).

e) Tilknytning af koordinator til unge, der er idømt en sanktion (§ 54 a i lov om social service).

f) Økonomisk støtte i forbindelse med udgifter til § 52 stk. 3, i lov om social service (§ 52 a stk. 1, nr. 1, i lov om social service).

g) Ungepålæg (§ 57 b i lov om social service).

h) Afholdelse af netværkssamråd pga. kriminel adfærd (§ 57 c i lov om social service).

i) Fast kontaktperson for unge over 18 år (§ 76, stk. 2, i lov om social service).

j) Fast kontaktperson for den unge i efterværn (§ 76, stk. 3, nr. 2, i lov om social service).

k) Etablering af en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted (§ 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service).

l) Tildeling af andre former for støtte til unge over 18 år, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge (§ 76, stk. 3, nr. 4, i lov om social service).

m) Fast kontaktperson til unge anbragt uden samtykke frem til det 18. år (§ 76, stk. 5, i lov om social service).

n) Fast kontaktperson frem til det fyldte 19. år (§ 76, stk. 6, i lov om social service).

o) Ophold på det tidligere anbringelsessted kortvarigt, for unge i efterværn (§ 76, stk. 8, i lov om social service).

4) Type af familierettet foranstaltning:

a) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2, i lov om social service).

b) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3, i lov om social service).

c) Etablering af døgnophold for både barnet og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4, i lov om social service).

d) Etablering af kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6, i lov om social service).

e) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, i lov om social service).

f) Økonomisk støtte i forbindelse med udgifter efter § 52, stk. 3 (§ 52 a, stk.1, nr. 1, i lov om social service).

g) Økonomisk støtte for at undgå anbringelse eller fremskynde hjemgivelse m.v. (§ 52 a, stk. 1, nr. 2, i lov om social service).

h) Udgifter der kan bidrage til stabil kontakt mellem forældre og barn under anbringelse (§ 52 a, stk. 1, nr. 3, i lov om social service).

i) Støtteperson til forældremyndigheden ved barnets anbringelse uden for hjemmet (§ 54 i lov om social service).

j) Forældrepålæg (§ 57 a i lov om social service).

5) Startdato for foranstaltning.

Stk. 4. Ved foranstaltningens ophør skal slutdato for foranstaltningen indberettes.

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan indberette oplysninger om hjælpeforanstaltninger, som sikrer en sammenhæng mellem kommunens generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn med særlige støttebehov efter § 11, stk. 3, nr. 1 og 4, og stk. 4, nr. 1 og 2, i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger kan indberettes i forbindelse med foranstaltningens iværksættelse:

1) Barnets CPR-nummer.

2) Formynders CPR-nummer.

3) Type af personrettet foranstaltning:

a) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser (§ 11, stk. 3, nr. 1, i lov om social service).

b) Netværks- eller samtalegrupper (§ 11, stk. 3, nr. 2, i lov om social service).

c) Rådgivning om familieplanlægning (§ 11, stk. 3, nr. 3, i lov om social service).

d) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder (§ 11, stk. 3, nr. 4, i lov om social service).

e) Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge der har behov for særlig støtte (§ 11, stk. 6, i lov om social service).

f) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand (§ 11, stk. 4, nr. 1, i lov om social service).

g) Udgifter i forbindelse med prævention (§ 11, stk. 4, nr. 2, i lov om social service).

§ 17. Oplysningerne efter §§ 15 og 16 skal indberettes månedligt, kvartalsvis og årligt og senest 14 dage efter månedens, kvartalets og årets afslutning.

§ 18. Oplysningerne efter §§ 15 og 16 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Børne- og Socialministeriet.

§ 19. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning, der kan tilgås via Danmarks Statistiks hjemmeside. Disse løsninger skal anvendes, medmindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik nærmere fastsætter i kravspecifikationer, jf. bilag 2, og transmissionen skal ske via sikker FTP.

Stk. 3. Ved brug af Danmarks Statistiks indberetningsløsning skal oplysningerne indberettes via regneark, der udsendes af Danmarks Statistik til indberetning med digital medarbejdersignatur. Regnearket uploades via Danmarks Statistiks hjemmeside.

Kapitel 4

Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn eller ung

§ 20. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om underretninger fra andre kommuner, fagpersoner og borgere, som udtrykker bekymring for et barn i alderen 0-17 år, jf. §§ 152-154 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes:

1) Barnets CPR-nummer.

2) Alder og køn for barn uden CPR-nummer.

3) Vordende mors CPR-nummer, såfremt underretningen vedrører et ufødt barn.

4) Dato for modtagelse af underretningen.

5) Underretningstype: (det er muligt at angive ét svar).

a) Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning.

b) Skole.

c) Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, ungdomsklub eller SFO.

d) Sundhedsvæsenet.

e) Sundhedsplejerske eller tandlæge.

f) Politi eller domstol.

g) Familie, barn selv eller bekendtskabskreds.

h) Anonym.

i) Anbringelsessted.

j) Foreninger, frivillige organisationer, krise-, misbrugs- og asylcentre.

k) Andre.

6) Oplysninger om, hvad der underrettes om (det er muligt at angive flere svar):

a) Barn/ung:

i) Misbrug hos barn/ung.

ii) Kriminalitet hos barn/ung.

iii) Skoleproblemer hos barn/ung.

iv) Anden bekymrende adfærd hos barn ung fx udad-reagerende adfærd.

v) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung.

vi) Sundhedsforhold os barn/ung.

vii) Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt.

viii) Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung.

b) Forældre:

i) Misbrug hos forældre.

ii) Kriminalitet hos forældre.

iii) Anden bekymrende adfærd hos forældre.

iv) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre.

v) Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne.

vi) Utilstrækkelig omsorg fra forældre.

vii) Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig.

viii) Andet.

§ 21. Oplysningerne efter § 20 skal indberettes efter modtagelsen af underretningen i kommunen senest 14 dage efter månedens afslutning.

§ 22. Oplysningerne efter § 20 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Børne- og Socialministeriet.

§ 23. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning, der kan tilgås via Danmarks Statistiks hjemmeside. Disse løsninger skal anvendes, med mindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik fastsætter i kravspecifikationer, jf. bilag 3. Transmissionen skal ske via sikker FTP, eller via den webservice snitflade, som Danmarks Statistik stiller til rådighed.

Stk. 3. Ved brug af Danmarks Statistiks indberetningsløsning skal oplysningerne indberettes via regneark, der udsendes af Danmarks Statistik til indberetning med digital medarbejdersignatur. Regnearket uploades via Danmarks Statistiks hjemmeside.

Kapitel 5

Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service

Offentlige og private behandlingstilbuds indberetning af oplysninger vedrørende behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om borgere, som modtager behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal af kommunen indberettes ved borgerens anmodning om behandling for stofmisbrug:

1) Borgerens CPR-nummer.

2) Borgerens opholdskommune.

3) Borgerens køn.

4) Anmodningsdato.

5) Tidligere stofmisbrugsbehandling.

6) Gravid (vises kun, hvis personen er kvinde).

7) Psykisk funktionsnedsættelse (diagnosticeret i tilknytning til stofmisbruget).

Stk. 3. Følgende oplysninger skal af kommunen indberettes ved iværksættelse af behandling:

1) Dato for iværksat behandling.

2) Dage siden anmodning.

3) Alder ved iværksat behandling.

4) Årsag til overskridelse af behandlingsgaranti (vises kun hvis ventetid > 14 dage):

a) Mangel på ledig plads.

b) Personalemæssige forhold hos myndighed eller tilbud.

c) Klienten forhindret i fremmøde.

d) Klienten udeblevet.

e) Frit valg (kun synlig, hvis alder er 18 år eller derover).

f) Samtykkeerklæring (kun synlig, hvis alder er under 18 år).

g) Andet (uddybes ved valg).

5) Behandlingsformål:

a) Ophør.

b) Reduktion.

c) Stabilisering.

6) Henvendelse på opfordring af:

a) Selvhenvender (klienten har på eget initiativ valgt at gå i behandling).

b) Skadestue/hospital.

c) Psykiatrisk hospital.

d) Praktiserende læge.

e) Kriminalforsorgen.

f) Domstol/prøveløsladelse/politi.

g) Alkoholbehandlingshjem.

h) Stofmisbrugstilbud.

i) Familieambulatorium.

j) Krisecenter.

k) Familie.

l) Venner.

m) Arbejdsgiver.

n) Skole/uddannelsessted.

o) § 110 boform.

p) Andet.

q) Uoplyst.

7) Det er ikke muligt at angive hovedstof.

8) Angiv hovedstof:

a) Metadon (illegal).

b) Buprenorphin (illegal).

c) Benxodiazepiner (illegal).

d) Andre opiater.

e) Heroin (illegal).

f) Kokain (illegal).

g) Amfetaminer.

h) Ecstasy og lignende.

i) Hash/Cannabis.

j) Hallucinogner.

k) Opløsningsmidler (inhalanter).

l) Andre stoffer.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal af kommunen indberettes ved tilbudstilknytning:

1) Tilbudsnavn.

2) Frit valg.

3) Tilbudsstartdato.

4) Tilbudsslutdato.

5) Behandlingsintensitet:

a) Ambulant behandlingsintensitet.

b) Dagbehandlingsintensitet.

c) Døgnbehandlingsintensitet.

6) Behandlingstype:

a) Metadon.

b) Buprenorphin kombineret med naloxon.

c) Mono-buprenorphin.

d) Heroin.

e) Anden substitution med opiater.

f) Stoffri behandling.

g) Anden (medicinsk) behandling.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal af kommunen indberettes ved behandlingsafslutning:

1) Dato for afsluttet behandling.

2) Status ved afsluttet behandling:

a) Ophørt.

b) Reduceret.

c) Stabiliseret.

d) Tilbagefald.

e) Ikke færdigbehandlet.

3) Årsag til afsluttet behandling:

a) Klient udeblevet.

b) Klients anmodning.

c) Klient død.

d) Klient flyttet.

e) Klient færdigbehandlet.

f) Klient overgået til Kriminalforsorgen.

g) Klient udskrevet til andet tilbud.

h) Klient udskrevet til hospital.

i) Klient bortvist.

j) Anden årsag til afsluttet behandling (uddybes ved valg).

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at offentlige og private behandlingstilbud indberetter oplysninger om borgere, som modtager behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal af tilbud indberettes ved tilbudsindskrivning:

1) Borgerens CPR-nummer.

2) Borgerens opholdskommune.

3) Tilbudsstartdato.

4) Behandlernavn.

5) Adresse.

6) Husnummer.

7) Postnummer.

8) By.

9) Hvorfra er borgeren kommet i behandling:

a) Fængsel.

b) Somatisk hospital.

c) Psykiatrisk hospital.

d) Ambulant afgiftning/afrusning.

e) Døgnafgiftning/døgnafrusning andetsteds.

f) Stoffri døgnbehandling andetsteds/døgnbehandling af alkoholproblemer andetsteds.

g) Gået i form for forberedende behandling.

h) Andet/anden institution (uddybes ved valg).

10) Aktuel samlivssituation:

a) Alene.

b) Med familie (forældre, plejeforældre, bedsteforældre, store søskende m.v.).

c) Alene med barn.

d) Med venner eller andre personer (med ingen familierelation).

e) Med partner med børn.

f) Med partner uden børn.

g) Andet.

h) Uoplyst.

11) Aktuel boligsituation.

a) Selvstændig bolig.

b) Lejet værelse.

c) Familie/venner.

d) Institutionsophold anden institution.

e) Støttebolig/fællesskab.

f) Familiepleje.

g) Herberg/pensionat.

h) Fængsel.

i) Gaden/ingen bolig.

j) Efterskole/højskole.

k) Andet.

l) Klienten vil ikke oplyse.

12) Er behandlingen alternativ til straf.

13) Er borgeren gravid.

14) Er borgeren i par- eller familiebehandling.

15) Afgiftes klienten på døgntilbuddet.

16) ASI svardato.

17) Alkoholforbrug.

18) Alkoholoverforbrug.

19) Heroin – ordineret.

20) Heroin – illegal.

21) Metadon – ordineret.

22) Metadon – illegal.

23) Buprenorphin-midler (fx temgesic, anorfin, subutex) – ordineret.

24) Buprenorphin-midler (fx temgesic, anorfin, subutex) – illegal.

25) Andre opiater.

26) Benzodiazepiner – ordineret.

27) Benzodiazepiner – illegal.

28) Kokain.

29) Amfetaminer.

30) Ecstasy og lign. (div. designerdrugs).

31) Hash/Cannabis.

32) Hallucinogener.

33) Opløsningsmidler/inhalanter.

34) Andre stoffer.

35) Mere end ét stof om dagen.

36) Injektion.

37) Hvor mange dage har borgeren oplevet problemer med stoffer de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

38) Hvor mange penge tror borgeren, at borgeren har brugt på stoffer de sidste 30 dage.

39) Hvor bekymret eller besværet har borgeren været pga. stofproblemer de sidste 30 dage:

a) Ikke bekymret.

b) Ubetydeligt bekymret.

c) Moderat bekymret.

d) Betydeligt bekymret.

e) Meget bekymret.

40) Hvor vigtigt er det for borgeren nu at blive behandlet for sine stofproblemer:

a) Ikke vigtigt.

b) Ikke særlig vigtigt.

c) Noget vigtigt.

d) Særdeles vigtigt.

e) Meget vigtigt.

41) Hvor bekymret eller besværet har borgeren været pga. alkoholproblemer de sidste 30 dage:

a) Ikke bekymret.

b) Ubetydeligt bekymret.

c) Moderat bekymret.

d) Betydeligt bekymret.

e) Meget bekymret.

42) Hvor vigtigt er det for borgeren nu at blive behandlet for disse alkoholproblemer:

a) Hvor vigtigt er det for borgeren nu at blive behandlet for disse alkoholproblemer:

b) Ikke særlig vigtigt.

c) Noget vigtigt.

d) Særdeles vigtigt.

e) Meget vigtigt.

43) Hvor mange dage har borgeren oplevet problemer med alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

44) Hvor mange penge tror borgeren, at borgeren har brugt på alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

45) Hvor mange dage har borgeren haft arbejde de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

46) Har borgeren haft lønindkomst de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

47) Har borgeren tjent penge ved prostitution indenfor de sidste 30 dage.

48) Hovedindkomst:

a) Lønindkomst.

b) SU.

c) Arbejdsløshedsdagpenge.

d) Aktivering/fået løn med tilskud.

e) Sygedagpenge.

f) Kontanthjælp.

g) Revalideringsydelse.

h) Førtidspension/pension.

i) Fra familie, venner og lign.

j) Illegale aktiviteter.

k) Prostitution.

l) Andet.

m) Uoplyst.

49) Hvor mange dage har borgeren oplevet arbejdsmæssige problemer de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

50) Hvor bekymret eller besværet har borgeren været af de nævnte arbejdsmæssige problemer de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen:

a) Ikke bekymret.

b) Ubetydeligt bekymret.

c) Moderat bekymret.

d) Betydeligt bekymret.

e) Meget bekymret.

51) Hvor vigtig er det for borgeren på nuværende tidspunkt at få rådgivning om disse arbejdsmæssige problemer:

a) Ikke vigtigt.

b) Ikke særlig vigtigt.

c) Noget vigtigt.

d) særdeles vigtigt.

e) Meget vigtigt.

52) Venter borgeren i øjeblikket på at blive tiltalt, at blive indkaldt til retten, eller på at afsone straf.

53) Hvor mange dage har borgeren været involveret i illegale aktiviteter for at skaffe penge de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

54) Hvor alvorlige synes borgeren sine aktuelle problemer med kriminalitet/retssystemet er:

a) Ikke alvorlige.

b) Ikke særlig alvorlige.

c) Noget alvorlige.

d) Særdeles alvorlige.

e) Meget alvorlige.

55) Hvor vigtigt er det for borgeren at få hjælp til disse problemer:

a) Ikke vigtigt.

b) Ikke særlig vigtigt.

c) Noget vigtigt.

d) særdeles vigtigt.

e) Meget vigtigt.

56) Bor borgeren sammen med nogen, der bruger illegale rusmidler.

57) Hvor mange af sine venner opfatter borgeren som nære venner.

58) Hvor mange af sine nære venner, tror borgeren, har brugt Cannabis eller andre rusmidler end cigaretter og alkohol i løbet af de sidste 30 dage.

59) Har borgeren en kæreste/partner/ægtefælle.

60) Tror borgeren eller ved borgeren, at borgerens kæreste/partner/ægtefælle har brugt cannabis eller andre rusmidler end cigaretter og alkohol i løbet af de sidste 30 dage.

61) Hvor mange dage har borgeren haft alvorlige konflikter med sin familie de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

62) Hvor bekymret eller besværet har borgeren været af disse familiemæssige problemer de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen:

a) Ikke bekymret.

b) Ubetydeligt bekymret.

c) Moderat bekymret.

d) Betydeligt bekymret.

e) Meget bekymret.

63) Hvor vigtigt er det for borgeren at få behandling eller rådgivning for disse familiemæssige problemer:

a) Ikke vigtigt.

b) Ikke særlig vigtigt.

c) Noget vigtigt.

d) særdeles vigtigt.

e) Meget vigtigt.

64) Hvor mange dage har borgeren haft alvorlige konflikter med andre end sin familie de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

65) Hvor bekymret eller besværet har borgeren været de sidste 30 dage af problemer med andre personer:

a) Ikke bekymret.

b) Ubetydeligt bekymret.

c) Moderat bekymret.

d) Betydeligt bekymret.

e) Meget bekymret.

66) Hvor vigtigt er det for borgeren at få behandling eller rådgivning for disse problemer med andre personer:

a) Ikke vigtigt.

b) Ikke særlig vigtigt.

c) Noget vigtigt.

d) Særdeles vigtigt.

e) Meget vigtigt.

67) Har borgeren haft tydelige perioder de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen, hvor borgeren har oplevet alvorlige problemer med nogen af nedenstående personer (Ja, Nej, Har ingen):

a) Mor.

b) Far.

c) Brødre/søstre.

d) Partner/ægtefælle.

e) Børn.

f) Anden vigtig familie.

g) Nære venner.

h) Naboer.

i) Kollegaer.

68) Hvor mange dage har borgeren oplevet fysiske problemer de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen.

69) Hvor bekymret eller besværet har borgeren været af disse fysiske problemer de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen:

a) Ikke bekymret.

b) Ubetydeligt bekymret.

c) Moderat bekymret.

d) Betydeligt bekymret.

e) Meget bekymret.

70) Hvor vigtigt er det for borgeren nu at blive behandlet for disse fysiske problemer:

a) Ikke vigtigt.

b) Ikke særlig vigtigt.

c) Noget vigtigt.

d) Særdeles vigtigt.

e) Meget vigtigt.

71) Har borgeren inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen haft en tydelig periode af mindst 14 dages varighed, hvor borgeren har oplevet sig selv som deprimeret.

72) Har borgeren inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen haft en tydelig periode af mindst 14 dages varighed, hvor borgeren har oplevet svær angst.

73) Har borgeren inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen haft en tydelig periode af mindst 14 dages varighed, hvor borgeren har oplevet koncentrationsproblemer.

74) Har borgeren inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen haft en tydelig periode af kortere varighed, hvor borgeren har hallucinationer.

75) Har borgeren inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen haft en tydelig periode af kortere varighed, hvor borgeren har oplevet at miste kontrollen over egen aggressiv/voldelig adfærd.

76) Har borgeren inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen haft en tydelig periode af kortere varighed, hvor borgeren har fået ordineret medicin for psykiske problemer.

77) Har borgeren inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen haft en tydelig periode af kortere varighed, hvor borgeren har haft selvmordstanker.

78) Har borgeren inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen på noget tidspunkt forsøgt selvmord.

79) Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen har borgeren oplevet nogle af i spm. 71-78 nævnte problemer.

80) Hvor bekymret eller besværet har borgeren været de sidste 30 dage inden indskrivning på institutionen af disse psykiske eller følelsesmæssige problemer:

a) Ikke bekymret.

b) Ubetydeligt bekymret.

c) Moderat bekymret.

d) Betydeligt bekymret.

e) Meget bekymret.

81) Hvor vigtigt er det for borgeren nu at få behandling for disse psykiske/følelsesmæssige problemer:

a) Ikke vigtigt.

b) Ikke særlig vigtigt.

c) Noget vigtigt.

d) Særdeles vigtigt.

e) Meget vigtigt.

82) Hvor ofte inden for de sidste 12 måneder har borgerens forbrug af stoffer og/eller alkohol været ude af kontrol:

a) Aldrig/næsten aldrig.

b) En gang imellem.

c) Ofte.

d) Altid/næsten altid.

83) Hvor ofte inden for de sidste 12 måneder har udsigten til at gå glip af muligheden for at bruge stoffer og/eller alkohol gjort borgeren urolig eller nervøs:

a) Aldrig/næsten aldrig.

b) En gang imellem.

c) Ofte.

d) Altid/næsten altid.

84) Hvor ofte inden for de sidste 12 måneder har borgeren været bekymret over sit forbrug af stoffer og/eller alkohol:

a) Aldrig/næsten aldrig.

b) En gang imellem.

c) Ofte.

d) Altid/næsten altid.

85) Hvor ofte inden for de sidste 12 måneder har borgeren ønsket, at borgeren kunne stoppe med at bruge stoffer og/eller alkohol:

a) Aldrig/næsten aldrig.

b) En gang imellem.

c) Ofte.

d) Altid/næsten altid.

86) Hvor svært synes borgeren det har været at stoppe eller lade være med at bruge stoffer og/eller alkohol:

a) Ikke svært.

b) Ret svært.

c) Meget svært.

d) Umuligt.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal af tilbud indberettes ved ydelsespakke:

1) Navn på ydelsespakken.

2) Beskrivelse.

3) Tilføje/fjerne ydelsespakke.

4) Vælg ydelsespakke:

a) Individuel samtale.

b) Gruppeforløb.

c) Familiesamtale.

d) Parbehandling.

e) Ydelser tilhørende tilbuddet (ydelsespakker oprettet af administrator).

5) Ramme for samtalerne:

a) Uafgrænset.

b) Afgrænset.

6) Planlagt periode.

a) 1 måned.

b) 2 måneder.

c) 3 måneder.

d) 4 måneder.

e) 5 måneder.

f) 6 måneder eller længere.

7) Intensitet:

a) Døgn.

b) Dagbehandling (3-5 gange om ugen).

c) Ambulant 1-2 dage om ugen.

d) Ambulant 2 gange om måneden.

e) 1 gang om måneden.

f) Mindre end 1 gang om måneden.

8) Metoder.

a) Støttende.

b) Motiverende samtaler.

c) Kognitiv.

d) Systemisk.

e) Andet (uddybes ved valg).

9) Anvendes der behandlingsunderstøttende indsatser.

10) Startdato for ydelsespakke.

11) Slutdato for ydelsespakke.

12) Afslutningsårsag:

a) Klient afslutter ydelsen som planlagt.

b) Klient skifter efter aftale ydelse.

c) Klient anbefales at afslutte ydelse.

d) Klient udeblevet.

e) Klients anmodning.

f) Klient død.

g) Klient flyttet.

h) Klient færdigbehandlet.

i) Klient overgået til Kriminalforsorgen.

j) Klient udskrevet til andet tilbud.

k) Klient udskrevet til hospital.

l) Klient bortvist.

m) Anden årsag til afsluttet behandling (uddybes ved valg).

Stk. 4. Følgende oplysninger skal af tilbud indberettes ved udskrivning fra tilbud:

1) Kontakt til AA/NA eller andet selvhjælpsnetværk efter udskrivning (kun ved udskrivning på døgntilbud).

2) Flytter sammen med stoffri/ikke misbrugende partner efter udskrivning (kun ved udskrivning på døgntilbud).

3) Tilbudsslutdato.

4) Udskrivningsårsag (kun ved udskrivning på døgntilbud):

a) Klient udeblevet.

b) Klients anmodning.

c) Klient død.

d) Klient flyttet.

e) Klient færdigbehandlet.

f) Klient overgået til Kriminalforsorgen.

g) Klient udskrevet til andet tilbud.

h) Klient udskrevet til hospital.

i) Klient bortvist.

j) Anden årsag til afsluttet behandling (uddybes ved valg).

5) Hvilke boligforhold har borgeren (kun ved udskrivning på døgntilbud):

a) Selvstændig bolig.

b) Lejet værelse.

c) Familie/venner.

d) Institutionsophold anden institution.

e) Støttebolig/fællesskab.

f) Familiepleje.

g) Herberg/pensionat.

h) Fængsel.

i) Gaden/ingen bolig.

j) Andet.

k) Klienten vil ikke oplyse.

l) Efterskole/højskole.

6) Hvilket forsørgelsesgrundlag har borgeren (kun ved udskrivning på døgntilbud):

a) Lønindkomst – fastansættelse.

b) Lønindkomst – løsarbejde (kortvarige ansættelser).

c) SU.

d) Arbejdsløshedsdagpenge.

e) Aktivering/fået løn med tilskud.

f) Sygedagpenge.

g) Kontanthjælp.

h) Revalideringsydelse.

i) Førtidspension/pension.

j) Fra familie, venner og lign.

k) Illegale aktiviteter.

l) Prostitution.

m) Andet.

n) Uoplyst.

§ 26. Oplysningerne efter §§ 24 og 25 skal indberettes månedligt. Indberetningen skal omfatte de ind- og udskrivninger, der har været i løbet af måneden. Indberetningen skal ske senest 15 dage efter udgangen af måneden.

§ 27. Oplysningerne efter §§ 24 og 25 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Børne- og Socialministeriet.

§ 28. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning, der kan tilgås via Danmarks Statistiks hjemmeside. Disse løsninger skal anvendes, med mindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik nærmere fastsætter i de fælles kravspecifikationer for indberetning af oplysninger om borgere i behandling efter § 101 i lov om social service og/eller borgere i behandling efter § 142 i sundhedsloven til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), jf. bilag 4, og transmissionen skal ske via sikker FTP.

Kapitel 6

Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende boformer efter § 110 i lov om social service

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om borgere på boformer efter § 110 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes ved indskrivning:

1) Opholdssted (institutionens nummer).

2) Borgers CPR-nummer.

3) Indskrivningsdato.

4) Henvisningsmåde:

a) Eget initiativ.

b) Anden § 110-boform.

c) Misbrugscenter.

d) Kriminalforsorgen.

e) Kommune.

f) Somatisk sygehusafdeling.

g) Psykiatrisk sygehusafdeling.

h) Politi.

i) Familie/venner.

j) Samlever/kæreste.

k) Uoplyst.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes ved udskrivning:

1) Borgers CPR-nummer

2) Udskrivningsdato

3) Hvordan er udskrivningen foregået:

a) Efter forudgående aftale med boformen.

b) Uden forudgående aftale med boformen/efter udeblivelse.

c) Bortvist.

d) Død.

4) Udskrivning til:

a) Egen bolig – ejer- eller andelsbolig (hvis borgeren selv ejer boligen).

b) Egen bolig – alment udlejningsbyggeri (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen).

c) Egen bolig – privat udlejningsbyggeri (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen).

d) Egen bolig – almen skæv bolig (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen).

e) Bofællesskab efter lov om almene boliger m.v.

f) Udslusningsbolig efter lov om almene boliger m.v. § 63.

g) Botilbud efter lov om social service § 107.

h) Botilbud efter lov om social service § 108.

i) Anden boform efter lov om social service § 110.

j) Samlever/kæreste.

k) Venner/familie.

l) Kolonihavehus/campingvogn/hotel m.v.

m) Misbrugsbehandling (døgnplads).

n) Kriminalforsorgen.

o) Somatisk sygehusafdeling.

p) Psykiatrisk sygehusafdeling.

q) Ukendt ophold.

r) Uoplyst.

§ 30. Oplysningerne efter § 29 skal indberettes hvert kvartal. Indberetningen skal omfatte de ind- og udskrivninger, der har været i løbet af kvartalet. Indberetningen skal ske senest en måned efter udgangen af kvartalet.

§ 31. Oplysningerne efter § 29 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Børne- og Socialministeriet.

§ 32. Oplysningerne skal indberettes via regneark, der udsendes af Danmarks Statistik til indberetning med digital medarbejdersignatur. Regnearket uploades via Danmarks Statistiks hjemmeside, jf. bilag 5.

Kapitel 7

Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om udvalgte ydelser til voksne på socialområdet

§ 33. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om enhver person, der er visiteret til eller visiteres til en ydelse efter §§ 85, 95-98, 102-104, 107 og 108 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes:

1) Borgers CPR-nummer.

2) Ydelse efter lov om social service:

a) § 85 om socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), f.eks. botilbud efter lov om almene boliger m.v. §§ 105 og 115.

b) § 85 om øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller i botilbudslignende boformer, men fx i borgernes private hjem).

c) § 95 om kontant tilskud efter § 95 til ansættelse af hjælpere (§§ 83 og 84 i lov om social service).

d) § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).

e) § 97 ledsageordning.

f) § 98 om kontaktperson for døvblinde.

g) § 102-behandling.

h) § 103 om beskyttet beskæftigelse.

i) § 104 om aktivitets- og samværstilbud.

j) § 107 om midlertidige botilbud inklusive tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85 i lov om social service.

k) § 108 længerevarende botilbud inklusive tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85 i lov om social service.

3) Betalingskommune (betalingskommune skal kun oplyses, såfremt der er forskel på betalingskommune og handlekommune. Betalingskommune er den kommune, der har pligt til at finansiere den kommunale andel af udgifterne til ydelsen): Her angives kommunekode for betalingskommune.

4) Dato for start af ydelse.

5) Dato for afsluttet ydelse.

6) Såfremt ydelsen er et tilbud, skal produktionsenhedsnummer eller alternativ produktionsenheds navn og adresse indberettes.

7) Målgruppe:

a) Fysisk funktionsnedsættelse – Mobilitetsnedsættelse.

b) Fysisk funktionsnedsættelse – Synsnedsættelse.

c) Fysisk funktionsnedsættelse – Hørenedsættelse.

d) Fysisk funktionsnedsættelse – Kommunikationsnedsættelse.

e) Fysisk funktionsnedsættelse – Døvblindhed.

f) Fysisk funktionsnedsættelse – Anden fysisk funktionsnedsættelse.

g) Psykisk funktionsnedsættelse – Intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

h) Sindslidelse.

i) Socialt problem.

§ 34. Oplysningerne efter § 33 skal indberettes månedligt senest 14 dage efter månedens afslutning.

§ 35. Oplysningerne efter § 33 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Børne- og Socialministeriet.

§ 36. Oplysningerne skal indberettes via system-til-system-løsninger eller via Danmarks Statistiks indberetningsløsning, der kan tilgås via Danmarks Statistiks hjemmeside. Disse løsninger skal anvendes medmindre der foreligger en eksplicit særaftale med Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved system-til-system-overførsler skal indberetningerne overholde de krav til dataleveranceformat, som Danmarks Statistik nærmere fastsætter i kravspecifikationer, jf. bilag 6, og transmissionen skal ske via sikker FTP.

Stk. 3. Dataleverancen skal være fuld bestand og indeholde oplysninger fra 1. juli 2013 til dags dato.

Kapitel 8

Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger om støtte til køb af bil

§ 37. Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger om afgørelser i sager om støtte til køb af bil m.v. efter § 114 i lov om social service.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal indberettes:

1) Indberettende kommune.

2) Sagsbehandlers/kontaktpersons e-mail.

3) Borgers CPR-nummer.

4) Dato for, hvornår kommunen modtog ansøgningen om bilstøtte.

5) Dato for, hvornår kommunen har truffet afgørelse (kommunens afgørelse indeholdende støttebeløbet).

6) Hvilke behov vedrører afgørelsen:

a) Behov for kørsel til og fra arbejdet, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

b) Behov for kørsel til og fra uddannelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

c) Behov for kørsel i øvrigt, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

7) Kommunens afgørelse:

a) Afslag på støtte til køb af bil.

b) Bevilling af støtte til køb af bil.

c) Frakendelse af tidligere bevilget støtte før låneperiodens udløb.

8) Hvad har kommunen bevilget støtte til/givet afslag på:

a) Lån til bil efter § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

b) Lån til bil efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

c) Udskiftning efter § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

d) Førtidig udskiftning efter § 11, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

9) Støtte bevilget i forbindelse med udskiftning:

a) Lån til bil efter § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

b) Lån til bil efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

10) Afgivet erklæring på tro og love om fortsat mindst samme kørselsbehov og mindst samme funktionsnedsættelse i forbindelse med udskiftningen.

11) Yderligere erklæring/oplysninger indhentet af kommunen i forbindelse med ansøgers helbred.

12) Indhentet erklæringer/oplysninger i forbindelse med den aktuelle sag:

a) Generelle helbredserklæringer/statusbedømmelse fra praktiserende læge.

b) Erklæringer eller andre oplysninger fra speciallæge eller sygehus.

c) Erklæringer fra PTU eller anden part, der har gennemført en afprøvning af bil i samarbejde med borgeren.

d) Erklæringer fra politiet.

e) Andre oplysninger/erklæringer.

f) Ingen oplysninger/erklæringer.

13) Størrelsen af det bevilgede lån.

14) Bevilget fritagelse for registreringsafgift.

15) Begrundelser for afslag/frakendelse. Angiv alle begrundelser for afgørelsen:

a) Helbred.

b) Gangdistance.

c) Kørselsbehov.

d) Mulighed for benyttelse af andre kørselsordninger.

e) Andet.

§ 38. Oplysningerne efter § 37 skal indberettes senest 14 dage efter den måned, i hvilken afgørelsen er truffet.

§ 39. Oplysningerne efter § 37 skal indberettes til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Børne- og Socialministeriet.

§ 40. Oplysningerne skal indberettes via regneark, der udsendes af Danmarks Statistik til indberetning med digital medarbejdersignatur. Regnearket uploades via Danmarks Statistiks hjemmeside, jf. bilag 7.

Kapitel 9

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1289 af 22. november 2017 om dataindberetninger på socialområdet ophæves.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens omregistrering af sager, som er omfattet af § 33, skal være afsluttet senest pr. 1. oktober 2018.

Børne- og Socialministeriet, den 14. december 2017

Mai Mercado

/ Maria Berkowitz Wichmann


Bilag 1

Kravspecifikation – Anbringelser (udsatte børn og unge)

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
 
1.1. Arbejdsgange ved overførsel af data
2. Overordnede elementer
3. Data
 
3.1. Metadata/stamdata (for både skema 1 og skema 2)
 
3.2. Indberetningsdata for skema 1 - anbringelser af børn og unge under 18 år
 
3.3. Indberetningsdata for skema 2 - unge 18 til 23 år i efterværn
4. Værdisæt for indberetningsdata
5. Valideringsrapport
6. Dataformatbeskrivelse
 
6.1. CSV-fil navnestandard
 
6.2. Indberetning af rettelser og sletninger
7. XML-skemaer
8. XML-fil
9. Kvitteringsmail
10. Vejledning i forbindelse med systemskifte
 
10.1 Test af nyt leverandørsystem (leverandørskift)

1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende anbringelse af børn. Danmarks Statistik har på individniveau modtaget indberetninger om anbringelser siden 1980. Dette dokument omhandler de indberetningskrav på området, som er gældende fra 1/1 2018. De kommunale myndigheder skal, efter serviceloven, indberette oplysninger om anbringelses-foranstaltninger og ændringer i disse. Alle hændelser, i relation til en konkret anbringelsesforanstaltning, indberettes på barnets CPR-nummer.

For hver enkelt hændelse skal følgende obligatoriske elementer indberettes:

Metadata/stamdata (se skema 3.1)

Indberetningsdata (se skema 3.2 og skema 3.3)

Det er altid handlekommunen, der skal indberette. I de tilfælde hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, er det således altid handlekommunen, der skal foretage indberetningen. Det er et krav, at kommunerne har indberettet alle data for et kvartal senest den sidste dag i måneden efter kvartalets afslutning.

Kommunen og/eller systemleverandørerne kan frit vælge, om de vil indsende dataleverancer månedligt eller kvartalsvis. Danmarks Statistik skal dog varsles med minimum 2 måneder, hvis kommunen og dennes systemleverandør ønsker at ændre frekvensen for kommunens dataleverancer. Leverancerne skal ved normal drift indeholde ”Delta load”. ”Delta load” betyder, at kommunen skal levere alle hændelser, der er startet, stoppet og/eller ændret siden sidste levering. Ved skift af systemleverandør skal første dataleverance dog indeholde ”Full load”. ”Full load” betyder, at dataleverancen indeholder alle sager fra en given dato. Den konkrete startdato for ”Full load” aftales med Danmarks Statistik ved hvert konkret leverandørskift. Man indberetter slettede ydelser ved at man skriver ”annulleret” i annuller-variablen ved det skema-id, som tidligere er indberettet fejlagtigt (skema-id er en unik identifikation for hver enkelt anbringelseshændelse).

Det er obligatorisk at indberette alle hændelser nævnt nedenfor. Det er dog kun hændelser for personer under 23 år, der skal indberettes.

Dataoverførslen sker via system-til-system løsning eller via upload af Excel-ark til Danmarks Statistik. Ved system-til-system løsning genererer systemerne i kommunerne (fx DUBU-systemet) en CSV-fil med en hændelse i hver række, hvor hver hændelse har sit eget skema-id. CSV-filerne overføres via FTP til Danmarks Statistik. I Danmarks Statistik modtages CSV-filerne i det centrale modtagelses-system (CEMOS). Der sendes efter modtagelse af leverancen ikke en kvitteringsmail til den enkelte kommune. Alle overførsler sker via en sikker krypteret linje.

Arbejdsgange ved overførsel af data

y

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

Elementnavn
Beskrivelse
Indberetning
Kommunale myndigheder indberetter eller opdaterer anbringelseshændelser.
Frekvens
Månedlig eller kvartalvis indberetning.
Frist
Senest den sidste dag i måneden efter kvartalets afslutning.
Enhed
På personniveau indberettes en række pr. hændelse.
Format for indsendte data
CSV-fil med semikolon-adskillelse og med variablene præcis i den rækkefølge, som de er nævnt i variabeloversigten. CSV-filerne skal indeholde alle variable fra grunddata samt enten variablene fra skema 1 eller fra skema 2. Det afhænger af indberetningstypen, hvor mange data, som skal udfyldes.
Delta Load
Der skal leveres ”Delta load”. ”Delta load” betyder, at kommunen skal levere alle hændelser, der er startet, stoppet og/eller ændret siden sidste levering til Danmarks Statistik.
Sletninger
Tidligere indberettede hændelser slettes ved at man skriver ”annulleret” i annuller-variablen ved det skema-id, som tidligere er indberettet fejlagtigt.
Testmuligheder
Ved ændringer (eksempelvis leverandørskifte) skal navnet på CSV-testfilen aftales direkte med Danmarks Statistik.
Statistikkens hjemmeside
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/udsatte-boern-og-unge
Linket henviser til statikkens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken.
http://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/udsatte-boern-og-unge-anbringelser
Linket henviser til statistikkens oplysningsside, hvor der bl.a. kan indhentes information om vejledninger til indberetning.
   

3. Data

Indberetninger om anbringelse er opdelt i to indberetningsskemaer:

Skema 1 bruges til indberetning af anbringelse af børn og unge under 18 år.

Skema 2 bruges til indberetning af unge over 18 år til 23 år i efterværn.

Begge skemaer indeholder de samme grundoplysninger, mens indberetningsdata er forskellige for de to skemaer. Alle variable skal medtages præcis i den rækkefølge, som de er nævnt i dette dokument (se Dataformatbeskrivelsen).

Der indberettes forskellige variable alt efter om dataleverancen vedrører børn under 18 år (skematype 1) eller unge over 18 år i efterværn (skematype 2). Hvilke variable, der skal indberettes, fx for børn under 18 år afhænger desuden af, om der indberettes ”Anbringelse” (Haendelsesnr=1), ”Iværksættelse af ændret anbringelsessted” (Haendelsesnr=2), ”Ændring af anbringelsesgrundlag” (Haendelsesnr=3), ”Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtigelse” (Haendelsesnr=4) eller ”Hjemgivelse/ophør af anbringelse ”(Haendelsesnr=5). Der vil således altid være variable i skemaet uden data.

For børn under 18 indberettes følgende hændelser:

1. Hvis det er en ny anbringelse indberettes en afgørelse og/eller en iværksættelse.

Afgørelse om anbringelse. Der kan kun indberettes én afgørelse om anbringelse for hver iværksat anbringelse. Her indberettes

a. Afgørelsesdatoen,

b. samtykke oplysninger (anbringelsesgrundlag),

c. Udslagsgivende forhold for barn og forældre (flere mulige svar)

Iværksættelse af anbringelsen (kan indberettes sammen med afgørelsen). Her indberettes udover alle afgørelses-data også:

d. Anbringelsesdatoen (=flyttedato)

e. Type af anbringelsessted

f. Anbringelsesstedets beliggenhed (kommunenr)

g. Anbringelsesstedets p-nummer (frivillig)

2. Iværksættelse af ændret anbringelsessted

a. Dato for flytning

b. Type af anbringelsessted

c. Anbringelsesstedets beliggenhed (kommunenr)

d. Anbringelsesstedets p-nummer (frivillig)

e. Årsager til flytning (flere mulige svar)

3. Ændring af anbringelsesgrundlag

a. Dato for ændring af anbringelsesgrundlag

b. Angiv ændringsmulighed (tvang/frivillig og omvendt)

4. Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse

a. Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelse

b. Hvem afgives handlekommuneforpligtelsen til (kommunenr)

c. Dato for modtagelse af handlekommuneforpligtelse

d. Hvem modtages handlekommuneforpligtelsen fra (kommunenr)

5. Hjemgivelse/ophør af anbringelsen

a. OphørsDato

b. Årsager til ophør (flere mulige svar)

c. Barnets ophold efter hjemgivelsen

For unge over 18 år indberettes følgende hændelser:

1. Videreførelse/genetablering af døgnophold efter 18. år

a. Dato for etablering eller genetablering i efterværn

b. Type af anbringelsessted

c. Oplysninger om beliggenhedskommune (kommunenr)

d. Anbringelsesstedets p-nummer (frivillig)

2. Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse

a. Dato for afgivelse af handlekommuneforpligtelse

b. Hvem afgives handlekommuneforpligtelsen til (kommunenr)

c. Dato for modtagelse af handlekommuneforpligtelse

d. Hvem modtages handlekommuneforpligtelsen fra (kommunenr)

3. Ændring af anbringelsessted

a. Dato for flytning

b. Type af anbringelsessted

c. Oplysninger om beliggenhedskommune (kommunenr)

d. Anbringelsesstedets p-nummer (frivillig)

4. Ophør af anbringelse

a. Dato for ophør

b. Årsager til ophør (flere mulige svar)

c. Den unges ophold efter hjemgivelsen

Nedenfor beskrives dataelementerne for grunddata og de to skematyper.

3.1. Metadata/stamdata (for både skema 1 og skema 2)

Elementnavn
Obligatorisk
Dataformat
Beskrivelse
Skemaid
Ja
String, (alfanumerisk) længde max 15
Løbenummer som sammen med CPR-nummeret entydigt kan identificere en indberettet hændelse. Bruges til at styre ændringer og sletninger af allerede indberettede hændelser.
Indberetningstid
Ja
Datoformat
dd-mm-yyyy hh:mm:ss
Angiver indberetningstidspunktet og skal sættes automatisk af systemet ved indberetning til Danmarks Statistik.
KravspecDato
Ja
Datoformat
dd-mm-yyyy
Datoen hentes øverst på side 1 på den kravspecifikation, som ligger til grund for udtrækket af dataleverancen fra fagsystemet.
Annuller
Ja
String, længde 8
Skal kun udfyldes ved sletninger. Der skal skrives ”annuller” i variablen, hvis en tidligere indberettet hændelse (”Skemaid” + ”Bucpr”/”Buudlnr”) ønskes slettet .
Lokalforvaltning
Nej
String, længde max 40
Lokalforvaltning kan både være navn eller nummer. Bruges internt i kommunen ved validering.
Sagsbehandler
Nej
String, længde max 40
Sagsbehandler navn.
Barnetsnavn
Nej
String, længde max 40
Barnets navn.

3.2. Indberetningsdata for skema 1 - anbringelser af børn og unge under 18 år

Elementnavn
Obligatorisk
Dataformat
Beskrivelse
Bucpr
eller
Buudlnr
Ja
String (alfanumerisk), længde min 10 og max 16
Barnets CPR-nummer (indberettes uden bindestreg).
String (alfanumerisk), længde min 6 og max 16
Fødselsdato eller udlændingenummer for barn uden CPR-nummer.
Alderindb
Ja
String (alfanumserisk), længde min 1 og max 2
Alder på barnet på iværksættelsestidspunktet – indberettes for barn uden CPR-nummer.
Koenindb
Ja
String (alfanumerisk), længde 1, value=1-2
Køn indberettes for barn uden CPR-nummer.
Handlekommune
Ja
String (alfanumerisk), længde 3, value=101-850
Kommunenummer for indberettende kommune (handlekommune).
Afgdato
Ja (når Haendelsesnr=1)
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Dato for hvornår der er truffet afgørelse om anbringelsen.
Samtykke
Ja (når Haendelsesnr=1)
String (alfanumerisk),
længde 1, value=1-8
Angiver 8 kategorier for afgørelsesgrundlaget for anbringelsen. Fx om anbringelsen er sket med eller uden samtykke. Det er kun muligt at angive ét svar.
Udslag1-16
Ja (når Haendelsesnr=1)
String (alfanumerisk), hver af de 16 variable har længden 1, value=1
Årsag til anbringelsen er opdelt i 16 kategorier med hver sin tilknyttede variabel. Udslag1 angives, hvis årsagen til anbringelsen er ”Misbrug hos barn”, Udslag2 hvis årsagen er ”Kriminalitet hos barn” osv. Der kan angives flere årsager ved samme anbringelse, og ”Udslag” indberettes derfor via 16 variable benævnt Udslag1 til og med Udslag16.
Flere svar er mulige.
Anbringdato
Ja (når Haendelsesnr=1)
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Angiver den dato, hvor barnet eller den unge er flyttet til anbringelsesstedet, eller hvornår flytningen er planlagt til.
AnbringSted
Ja (når Haendelsesnr=1)
String (alfanumerisk), længde 2, value=1-11
Angiver 11 kategorier for forskellige anbringelsessteder. Fx familiepleje, døgninstitution m.v. Det er kun muligt at angive ét svar.
FlytningDato
Ja (når Haendelsesnr=2)
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Dato for barnets eller den unges flytning til et nyt anbringelsessted.
Stedknum
Ja (når Haendelsesnr=1 eller Haendelsesnr=2)
String (alfanumerisk), længde 3, value=101-850
Kommunenummer for den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende.
Stedcvr
Nej
(kun aktuel når Haendelsesnr=1 eller Haendelsesnr=2)
String (alfanumerisk), længde 10
Anbringelsesstedets p-nummer. Angiver produktionsenhedsnummer for det sted, hvor barnet anbringes. Kan evt. hentes fra Tilbudsportalen.

Skema 1 (fortsat) - Indberetning om anbringelser af børn og unge under 18 år
Elementnavn
Obligatorisk
Dataformat
Beskrivelse
Aendrarsag1-4
Ja (når Haendelsesnr=2)
String (alfanumerisk), hver af de 4 variable har længden 1, value=1
Angiver 4 årsagskategorier, som benyttes til at klassificere årsagen til ændring af anbringelsessted. Der kan angives flere årsager til ændring af en anbringelse og ”Aendrarsag” indberettes derfor via 4 variable benævnt ”Aendrarsag1” til og med ”Aendrarsag4”. Flere svar er mulige.
Samtykdato
Ja (når Haendelsesnr=3)
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Dato for afgørelse om ændring i anbringelsesgrundlaget.
Aendrgrundlag
Ja (når Haendelsesnr=3)
String (alfanumerisk), længde 1, value=1-3
Ændring i anbringelsesgrundlag. Fx ændring fra tvangs anbringelse til frivillig anbringelse. Det er kun muligt at angive ét svar.
Ovddato
Ja (når Haendelsesnr=4 og sagen overdrages til ny kommune)
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Dato for overdragelse af handlekommuneforpligtelsen til anden handlekommune.
Tilkomnummer
Ja (når Haendelsesnr=4 og sagen overdrages til ny kommune)
String (alfanumerisk)
Kommunenummer og kommunenavn på den kommune, som overtager handlekommuneforpligtelsen for barnet.
Ovtdato
Ja (når Haendelsesnr=4 og sagen overdrages til ny kommune)
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen fra tidligere handlekommune.
Frakomnummer
Ja (når Haendelsesnr=4 og sagen overdrages til ny kommune)
String (alfanumerisk)
Kommunenummer og kommunenavn på den kommune, som tidligere har haft handlekommuneforpligtelsen for barnet.
Ophoerdato
Ja (når Haendelsesnr=5
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Dato for hjemgivelse og ophør af anbringelsen (slutdato).
Hjemaarsag1-7
Ja (når Haendelsesnr=5)
String (alfanumerisk), hver af de 7 variable har længden 1, value=1
Angiver 7 årsagskategorier, som benyttes til at klassificerer årsagen til at anbringelsen slutter. Der kan angives flere årsager til et anbringelsesstop, og ”Hjemaarsag” indberettes derfor via 7 variable benævnt ” Hjemaarsag1” til og med Hjemaarsag7.
Flere svar er mulige.
Hjemophold
Ja (når Haendelsesnr=5)
String (alfanumerisk),
længde 1, value=1-5
Angiver 5 opholdskategorier, som bruges til at beskrive hvor barnet tager ophold efter anbringelsen.
Fx i egen bolig eller hos forældre. Det er kun muligt at angive ét svar.

3.3. Indberetningsdata for skema 2 - unge 18 til 23 år i efterværn

Elementnavn
Obligatorisk
Dataformat
Beskrivelse
Bucpr
eller
Buudlnr
Ja
String, (alfanumerisk), længde min 10 og max 16
Den unges CPR-nummer (indberettes uden bindestreg).
String, (alfanumerisk), længde min 6 og max 16
Fødselsdato eller udlændingenummer for unge uden CPR-nummer.
Alderindb
Ja
String (alfanumserisk), længde min 1 og max 2
Alder på den unge på iværksættelsestidspunktet – indberettes for ung uden CPR-nummer.
Koenindb
Ja
String (alfanumerisk), længde 1, value=1-2
Køn indberettes for ung uden CPR-nummer.
Handlekommune
Ja
String (alfanumerisk), længde 3, value=101-850
Kommunenummer for indberettende kommune (handlekommune).
Efterhaendnr
Ja
String (alfanumerisk), længde 1, value=1-4
Angiver hvilken hændelsestype der indberettes om i skema 2 (hændelsestype kan fx være genanbringelse, ændringer, hjemgivelse osv.).
EfterDato
Ja (når Efterhaendnr=1)
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Dato for etablering eller genetablering af anbringelse i efterværn (startdato).
Efteranbsted
Ja (når Efterhaendnr=1)
String (alfanumerisk), længde 2, value=1-14
Angiver 14 forskellige anbringelsessteder. Fx familiepleje, døgninstitution m.v. Kun et svar muligt.
Beligknum2
Ja (når Efterhaendnr=2 eller Efterhaendnr=3)
String. (alfanumerisk), længde 3, value=101-850
Kommunenummer og kommunenavn for den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende.
Stedcvr2
Nej
(kun aktuel når Efterhaendnr=1 eller Efterhaendnr=3)
String (alfanumerisk), længde 10
Anbringelsesstedets p-nummer. Angiver produktionsenhedsnummer for det sted, hvor den unge anbringes. Kan evt. hentes fra Tilbudsportalen.
ovddato2
Ja (når Efterhaendnr=2 og en sag overdrages til en ny kommune)
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Dato for overdragelse af handlekommuneforpligtelsen til anden handlekommune.
tilkomnummer2
Ja (når Efterhaendnr=2 og en sag overdrages til en ny kommune)
String, (alfanumerisk), længde 3, value=101-850
Kommunenummer og kommunenavn på den kommune som overtager handlekommuneforpligtelse for den unge.
ovtdato2
Ja (når Efterhaendnr=2 og der overtages en sag fra anden kommune)
Datoformat,
dd-mm-yyyy
Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen fra tidligere handlekommune

Skema 2 (fortsat) - Indberetning om anbringelser af unge over 18 år i efterværn
Elementnavn
Obligatorisk
Dataformat
Beskrivelse
frakomnummer2
Ja (Når Efterhaendnr=2 og der overtages en sag fra anden kommune)
String, (alfanumerisk) længde 3, value 101-850
Kommunenummer og kommunenavn på den kommune, som tidligere har haft handlekommuneforpligtelsen for den unge.
FlytningDato2
Ja (Når Efterhaendnr=3)
Datoformat
dd-mm-yyyy
Dato for den unges flytning til nyt anbringelsessted.
OphoerDato2
Ja (Når Efterhaendnr=4)
Datoformat
dd-mm-yyyy
Dato for hjemgivelse og ophør af efterværn (slutdato).
Efterophoer1-6
Ja (Når Efterhaendnr=4)
String (alfanumerisk), Hver af de 6 variable har længden 1, value=1
Angiver 6 årsagskategorier, som benyttes til at klassificerer årsagen til at efterværnsopholdet afsluttes. Der kan angives flere årsager til at et efterværn afsluttes, og ”Efterophoer” indberettes derfor via 7 variable benævnt ”Efterophoer1” til og med ”Efterophoer6”.
Efthjem
Ja (Når Haendelsesnr=5)
String (alfanumerisk)
længde 1, value=1-5
Angiver 5 opholdskategorier, som bruges til at beskrive hvor den unge tager ophold efter anbringelsen. Fx i egen bolig eller hos forældre.

4. Værdisæt for indberetningsdata

Variabel navn
Værdi
Beskrivelse
Skema
Haendelsesnr
1
Anbringelse af barnet (afgørelse og iværksættelse)
1
 
2
Ændret anbringelsessted (flytning)
1
 
3
Ændret anbringelsesgrundlag (tvang/frivillig)
1
 
4
Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse
1
 
5
Hjemgivelse/ophør af anbringelse
1
       
Efterhaendnr
1
Videreførelse/genetablering af døgnophold efter 18. år
2
 
2
Afgivelse eller modtagelse af handlekommuneforpligtelse
2
 
3
Ændring af anbringelsessted (flytning)
2
 
4
Ophør af anbringelse
2
       
Samtykke
1
Forvaltningsafgørelse med samtykke (§ 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7)
1
 
2
Børn og unge-udvalget, uden samtykkekrav (§ 74, stk 1, nr. 10, jf. § 58)
1
 
3
Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 74, stk. 1, jf. § 58)
1
 
4
Dom (ungdomssanktion, straffelovens § 74a)
1
 
5
Dom (afsoning, straffefuldbyrdelseslovens § 78, stk. 2)
1
 
6
Surrogat for varetægtsfængsling (retsplejelovens § 765)
1
 
7
Unge udlændinge under 15 år (udlændingelovens §§ 36 og 37)
1
 
8
Ankestyrelsens egen driftsbeføjelse (§ 65)
1

Variabel navn
Værdi
Beskrivelse
Skema
Udslag1
1
Misbrug hos barn/ung
1
Udslag2
2
Kriminalitet hos barn/ung
1
Udslag3
3
Skoleproblemer hos barn/ung fx fravær
1
Udslag4
4
Anden bekymrende adfærd hos barn/ung fx udad-reagerende adfærd
1
Udslag5
5
Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung
1
Udslag6
6
Sundhedsforhold hos barn/ung
1
Udslag7
7
Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt
1
Udslag8
8
Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung
1
Udslag9
9
Misbrug hos forældre
1
Udslag10
10
Kriminalitet hos forældre
1
Udslag11
11
Anden bekymrende adfærd hos forældre
1
Udslag12
12
Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre
1
Udslag13
13
Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
1
Udslag14
14
Utilstrækkelig omsorg fra forældre
1
Udslag15
15
Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig
1
Udslag16
16
Andet
1
       
AnbringSted
1
Netværksplejefamilie
1
 
2
Almindelig plejefamilie, generelt godkendt
1
 
3
Almindelig plejefamilie, konkret godkendt
1
 
4
Kommunal plejefamilie, generelt godkendt
1
 
5
Kommunal plejefamilie, konkret godkendt
1
 
6
Eget værelse, kollegium mv.
1
 
7
Delvis lukket døgninstitution mv.
1
 
8
Døgninstitution, sikret afdeling
1
 
9
Døgninstitution, almindelig afdeling
1
 
10
Kost- og/eller efterskole
1
 
11
Opholdssted
1
       
Aendrarsag1
1
Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet er opnået
1
Aendrarsag2
2
Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet kan ikke opnås
1
Aendrarsag3
3
Anbringelsen ændres på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning
1
Aendrarsag4
4
Andre årsager
1
       
Aendrgrundlag
1
Ændring af tvangsanbringelse til frivillig anbringelse:
1
 
2
Ændring af frivillig anbringelse til tvangsanbringelse:
1
 
3
Anden ændring i anbringelsesgrundlaget
1
       
Hjemaarsag1
1
Formålet med anbringelsen er opnået
1
Hjemaarsag2
2
Formålet med anbringelsen er ikke opnået
1
Hjemaarsag3
3
Den unge over 15 år trækker samtykke tilbage
1
Hjemaarsag4
4
Den unge fylder 18 år
1
Hjemaarsag5
5
Anbringelsen ophører på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning
1
Hjemaarsag6
6
Afgørelse i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller domstolene
1
Hjemaarsag7
7
Andet
1
       
Hjemophold
1
Forældre
1
 
2
Øvrige familie eller netværk
1
 
3
Egen bolig (uvisiteret)
1
 
4
Botilbud for voksne
1
 
5
Andet sted
1
       
Efteranbsted
1
Netværksplejefamilie
2
 
2
Almindelig plejefamilie, generelt godkendt
2
 
3
Almindelig plejefamilie, konkret godkendt
2
 
4
Kommunal plejefamilie, generelt godkendt
2
 
5
Kommunal plejefamilie, generelt godkendt
2
 
6
Eget værelse, kollegium mv.
2
 
7
Delvis lukket døgninstitution mv.
2
 
8
Døgninstitution, sikret afdeling
2
 
9
Døgninstitution, almindelig afdeling
2
 
10
Kost- og/eller efterskole
2
 
11
Opholdssted
2
 
12
Netværksplejefamilie, unge med funktionsnedsættelse
2
 
13
Almindelig plejefamilie, unge med funktionsnedsættelse
2
 
14
Kommunal plejefamilie, unge med funkionsnedsættelse
2
       
Efterophoer1
1
Formålet med døgnopholdet er opnået
2
Efterophoer2
2
Formålet med døgnopholdet er ikke opnået
2
Efterophoer3
3
Den unge fylder 23 år
2
Efterophoer4
4
Anbringelsen ophører på den unges eller anbringelsesstedets foranledning
2
Efterophoer6
6
Andet ophør
2 ( ingen 5)
       
Efthjem
1
Forældre
2
 
2
Øvrige familie eller netværk
2
 
3
Egen bolig (uvisiteret)
2
 
4
Botilbud for voksne
2
 
5
Andet sted
2

5. Valideringsrapport

Leverandørerne skal gøre det muligt for kommunerne at trække datarapporter fra deres systemer, således at kommunerne kan validere de data, som er sendt til Danmarks Statistik.

6. Dataformatbeskrivelse

Data skal indberettes i form af CSV-filer. Filerne overføres fra kommunernes system til FTP-server hos Danmarks Statistik. Filerne skal i første linje indeholde variabelnavne som overskrifter, og i de følgende linjer en eller flere rækker med data. Data skal separeres med semikolon.

Indberetningerne er opdelt i 2 skemaer:

1. Skema 1 bruges til indberetning af anbringelse af børn og unge under 18 år.

2. Skema 2 bruges til indberetning af unge fra 18 til 23 år i efterværn.

Ved en indberetning sendes en CSV-fil for et af de to skemaer. Disse CSV-filer skal indeholde alle variabelnavne, som er angivet nedenfor for det enkelte skema (i samme rækkefølge). Det afhænger af indberetningstypen, hvor mange data, som skal udfyldes i hver række.

Variablene fra skema 1 og 2 skal altid suppleres med følgende 8 grundvariabler i starten af hver indberettet række.

1. Skemaid

2. Indberetningstid

3. KravspecDato

4. Annuller

5. Handlekommune

6. Lokalforvaltning

7. Sagsbehandler

8. Barnetsnavn

Der må kun indberettes om én hændelse i hver række i CSV-filen. Hver hændelse skal have sit eget skemaid. Skema1 består af 55 variable i nedenstående rækkefølge:

       
1. skemaid
15. samtykke
29. udslag14
43. ovddato
2. indberettid
16. udslag1
30. udslag15
44. tilkomnummer
3. kravsspecDato
17. udslag2
31. udslag16
45. ovtdato
4. annuller
18. udslag3
32. Anbringdato
46. frakomnummer
5. handlekommune
19. udslag4
33. AnbringSted
47. Ophoerdato
6. lokalforvaltning
20. udslag5
34. FlytningDato
48. hjemaarsag1
7. sagsbehandler
21. udslag6
35. stedknum
49. hjemaarsag2
8. Barnetsnavn
22. udslag7
36. Stedcvr
50. hjemaarsag3
9. bucpr
23. udslag8
37. aendrarsag1
51. hjemaarsag4
10. buudlnr
24. udslag9
38. aendrarsag2
52. hjemaarsag5
11. alderindb
25. udslag10
39. aendrarsag3
53. hjemaarsag6
12. koenindb
26. udslag11
40. aendrarsag4
54. hjemaarsag7
13. Haendelsesnr
27. udslag12
41. Samtykdato
55. hjemophold
17. afgdato
28. udslag13
42. aendrgrundlag
 

Skema 2 består af 29 variable i nedenstående rækkefølge:

1. skemaid
9. bucpr
17. Stedcvr2
25. efterophoer2
2. indberettid
10. buudlnr
18. ovddato2
26. efterophoer3
3. kravsspec
11. alderindb
19. tilkomnummer2
27. efterophoer4
4. annuller
12. koenindb
20. ovtdato2
28. efterophoer6
5. handlekommune
13. Efterhaendnr
21. frakomnummer2
29. efthjem
6. lokalforvaltning
14. EfterDato
22. FlytningDato2
 
7. sagsbehandler
15. efteranbsted
23. OphoerDato2
 
8. Barnetsnavn
16. beligknum2
24. efterophoer1
 

6.1. CVS-fil navnestandard

CSV-filerne skal navngives efter et bestemt system for at kunne automatisere indlæsningen, og så der ikke forekommer flere filer med samme navn i systemet.

1. Skema1 indberetning: Indb_skema1_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv

2. Skema2 indberetning: Indb_skema2_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv

Hvor [kommunenr. ] skal erstattes af den 3-cifrede kommunekode for den indberettende kommune.

6.2. Indberetning af rettelser og sletninger

Hvis data til en tidligere indberetning skal rettes, skal der anvendes samme skema-id, som for den tidligere indberetning, men med et nyt indberetningstidspunkt (evt. ny dato for kravsspecifikation).

I de programmer, som modtager data på Danmarks Statistik, skal de nye data overskrive de tidligere indsendte på samme skema-id.

For anbringelsen af barnet kan man godt sende afgørelsen alene og iværksættelsen senere, men de skal have samme skema-id - og data for afgørelsen skal gensendes sammen med data for iværksættelsen.

Man må også godt vente med at indsende data om afgørelsen, indtil data om iværksættelsen er klar, så det hele kan sendes i samme indberetning.

Endelig må man godt indsende indberetning om en planlagt anbringelse, hvis man har oplysningerne. Der kan altid indberettes rettelser, hvis de planlagte oplysninger ændres senere.

Hvis hele den tidligere indberetning skal annulleres, skal der ligeledes angives skema-id og skrives ’annulleres’ i annuller-variablen. Denne indberetning annullerer alle indberetninger med samme skema-id.

7. XML-skemaer

Er ikke relevant for denne statistik

8. XML-fil

Er ikke relevant for denne statistik

9. Kvitteringsmail

Danmarks Statistik sender ikke en kvitteringsmail til kvitteringsmodtager i indberetningskommunen, når data er indlæst. Kommunen vil kun modtage en mail, hvis Danmarks Statistik har afvist data.

10. Vejledning i forbindelse med systemskifte

Kommuner, der skifter indberetningsløsning, skal give besked om dette til Danmarks Statistik, så snart der er indgået aftale om en ny indberetningsløsning. Kommunen skal fortsætte med at indberette data via det tidligere system, indtil det nye system er taget i brug, og indberetningen fungerer. Dette er for at undgå datatab ved overgangen fra det tidligere system til det nye system. Hvis der indberettes testdata via det nye system, skal det angives, at dataleverancen er en testleverance:

Test_skema1_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv

Test_skema2_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv

CSV-filer navngivet Indb_skema1_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv eller Indb_skema2_[kommunenr]_YYYYMMDD_HHMMSS. csv anvendes til statistikproduktion.

Ved leverandørskifte behandler Danmarks Statistik data således, at fra det tidligere system udvælges alle afsluttede ydelser indeholdt i den senest modtagne leverance. Fra det nye system udvælges samtlige ydelser, både afsluttede og aktive, fra den senest modtagne leverance. Ydelserne fra de to systemer danner tilsammen det datagrundlag, som Danamarks Statistik anvender i statistikproduktionen.

Ved leverandørskifte er det vigtigt, at kommunen sørger for, at alle afsluttede sager i det tidligere system er opdaterede med korrekte oplysninger. Alle aktive sager i det tidligere system skal oprettes i det nye system med deres reelle anbringelsesdato (startdato), ikke datoen, der angiver tidspunktet for systemskifte.

10.1. Test af nyt leverandørsystem (leverandørskift)

Test af system foretages i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Kommunens IT-leverandør.

Der skal laves test af system, som dækker over indberetning af test-cases i kommunens system over modtagelse og lagring af data i database til færdigt udtræk til brug for statistik.

Test af skema 1 skal udføres for:

1. Indberetning af afgørelse og iværksættelse af anbringelse

2. Rettelse af felter indberettet i punkt 1

3. Indberetning af ændret anbringelsessted

4. Rettelse af felter

5. Indberetning af ændret anbringelsesgrundlag

6. Rettelse af felter

7. Indberetning af ophør

8. Rettelse af felter

9. Gentagelse af punkt 1 til 10 for ny anbringelse af samme barn

10. Annullering af ophør

11. Annullering af ændret anbringelsesgrundlag

12. Annullering af ændret anbringelsessted

13. Annullering af afgørelse og iværksættelse

For hvert punkt udføres:

1. Tjek af modtaget CSV-fil for eventuelle fejl og overflødige felter

2. Tjek af indhold i Database tabeller i Danmarks Statistik

Test af skema 2 skal udføres tilsvarende for:

1. Videreførelse/genetablering af døgnophold efter 18. år

2. Ny handlekommune (afgivelse/modtagelse)

3. Ændring af anbringelsessted (flytning)

4. Ophør af anbringelse


Bilag 2

Kravspecifikation – Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
 
1.1. Arbejdsgange ved overførsel af data
2. Overordnede elementer
3. Data
 
3.1. Metadataelementer
 
3.2. Dataelementer
4. Værdisæt for dataelementer
 
4.1. Personrettede foranstaltninger
 
4.2. Familierettede foranstaltninger
 
4.3. Sletning af tidligere indberettet foranstaltning
5. Valideringsmuligheder
6. Dataformatbeskrivelse
7. XML-skemaer
 
7.1. Overordnede XML-skema for leverance 201
 
7.2. XML-skemaer for Metadata
 
7.2.1. Overordnet XML-skema for Metadata
 
7.2.2. Envelope
 
7.2.3. Communicator
 
7.2.4. Contact
 
7.2.5. DBoksContact
 
7.3. XML-skemaer for Data
 
7.3.1. Foranstaltninger (personrettede og familierettede)
8. XML-fil
 
8.1. XML-fil navnestandard
9. Kvitteringsmail
10. Vejledning i forbindelse med systemskifte

1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Danmarks Statistik har på individniveau modtaget indberetninger om de personrettede forebyggende foranstaltninger siden 1980 og familierettede forebyggende foranstaltninger siden 2014. Dette dokument omhandler de indberetningskrav på området, som er gældende fra 1/1 2018.

De kommunale myndigheder skal efter serviceloven indberette oplysninger om både familierettede og personrettede forebyggende ydelser (foranstaltninger) på barnets cpr-nummer.

Hver enkelt ydelse skal indberettes. En indberetning skal bestå af følgende obligatoriske elementer:

Metadata/Stamdata

Indberetningsdata

Personnummer

Formynderens personnummer

Foranstaltning (ydelse)

Dato for start af foranstaltning (ydelse)

Dato for ophør af foranstaltning (ydelse)

Det er altid handlekommunen, der skal indberette. I de tilfælde hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, er det således altid handlekommunen, der skal foretage indberetnin-gen. Det er et krav, at kommunerne har indberettet alle foranstaltninger for et kalenderår senest 15. januar i det efterfølgende kalenderår. Kommunen og/eller system-leverandørerne kan frit vælge om de vil indsende dataleverancer månedligt, kvartalvist eller årligt. Danmarks Statistik skal dog varsles med minimum 2 måneder, hvis kommunen og dennes systemleverandør ønsker at ændre frekvensen for kommunens dataleverancer.

Leverancerne skal ved normal drift indeholde ”Delta load”. ”Delta load” betyder, at kommunen skal levere alle ydelser, der er startet, stoppet og/eller ændret siden sidste levering. Ved skift af systemleverandør skal første dataleverance fra den nye leverandør dog indeholde ”Full load”. ”Full load” betyder, at dataleverancen indeholder alle sager fra en given dato. Den konkrete dato for ”Full load” aftales med Danmarks Statistik ved hvert konkret skift. Man sletter en tidligere indberettet foranstaltning ved at systemleverandøren indsender foranstaltningskoden 888 og samtidig indsender det foranstaltnings-id, som tidligere er indberettet sammen med den foranstaltning, der ønskes slettet.

Alle foranstaltninger (ydelser) bevilget efter nedennævnte paragraffer er omfattet af indberetningspligten til De Kommunale Serviceindikatorer for udsatte børn og unge, uanset hvilken forvaltning i kommunen, der bevilger ydelsen. Det er dog kun foranstaltninger til personer under 23 år, der skal indberettes.

Dataoverførslen sker via system-til-system løsning eller Danmarks Statistiks web-dialog. Webdialogen findes ved at trykke ”start indberetninger” på hjemmesiden www.dst.dk /bou. Ved system-til-system løsning genererer systemerne i kommunerne (fx DUBU-systemet) et antal XML-filer. XML-filerne overføres til Danmarks Statistik via en central dataoperatør som mellemstation. I Danmarks Statistik modtages XML-filerne i det centrale modtagelses-system (CEMOS). Efter modtagelse af leverancen sendes en kvitteringsmail til den enkelte kommune (se afsnit 10 for eksempler). Alle overførsler sker via en sikker krypteret linje.

Arbejdsgange ved overførsel af data

j

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

Elementnavn
Beskrivelse
Leverancekode for statistikken
L201
Indberetning
Kommunale myndigheder indberetter eller opdaterer de familierettede og personrettede forebyggende foranstaltninger. Hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, foretages indberetningen af handlekommunen.
Frekvens
Månedlig, kvartalvis eller årlig indberetning.
Frist
Senest 14 dage efter månedens/kvartalets/årets afslutning.
Enhed
På personniveau indberettes en række pr. ydelse (foranstaltning).
Format for indsendte data
XML-filer, som kan valideres mod XML-skemaer.
Delta bestand
Der skal leveres delta load. Delta load betyder, at kommunen skal levere alle ydelser, der er startet, stoppet og/eller ændret/slettet siden sidste levering til Danmarks Statistik.
Sletninger
Tidligere indberettede foranstaltninger slettes ved at man skriver ”annulleret” i annuller-variablen med den samme ForanstaltningId, som tidligere er brugt ved den foranstaltning, som er indberettet fejlagtigt.
Testmuligheder
Ved ændringer (eksempelvis leverandørskifte, hvor data skal testes) skal testmateriale navngives som T201.
Statistikkens hjemmeside
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/sociale-forhold/udsatte-boern-og-unge
Linket henviser til statikkens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken.
http://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/udsatte-boern-og-unge
Linket henviser til statistikkens oplysningsside, hvor der bl.a. kan indhentes information om vejledninger til indberetning.
Link til XML-skema på digitaliser.dk
http://digitaliser.dk/resource/2351810/artefact/DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd
Skemaerne kan også fås ved henvendelse til Danmarks Statistik
Link til XML-skema på digitaliser.dk

3. Data

Alle dataleverancer skal indeholde både indberetningsdata samt metadata og /eller stamdata.

3.1. Metadata-/Stamdataelementer

Metadata-/Stamdataelementer indgår som det første element i leverancen. Dataelementerne i metadata har i modsætning til de øvrige dataelementer engelske navne.

Metadata-/Stamdataelementer

Elementnavn
Obliga-torisk
Dataformat
Beskrivelse
Envelope (DST_Envelope. xsd)
dst:Source
Ja
String
System, der flytter data fra ekstern server til server hos Danmarks Statistik. Skal være ”CEMOS”
dst:SurveyID
Ja
String
Entydig ident for dataleverancen i Danmarks Statistik. Skal være ”D280600”
dst:FormID
Ja
String
Navn på leverance:
Produktionsdata angives ”L201”
Testdata angives ”T201”
dst:Period
Ja
String, max 15
Den senest afsluttede måned, inden leverancen sendes
dst:EntityIDType
Ja
String, max 20
Indberetningsenhedstype. Skal være ”Kommune”
dst:EntityID
Ja
Numerisk, længde 3
Kommunekode
Communicator (DST_CommunicatorStructure. xsd)
CommunicationDescription
Ja
String
Anvendelse af ”CommunicationDateTime” (”Oprettelse på lokal server”)
CommunicationDateTime
Ja
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Tidspunkt for oprettelse på lokal server i kommunen
SystemName
Ja
String
Navn på fagsystem, som har genereret XML-filerne
SystemVersion
Ja
String
Version af fagsystem, som har genereret XML-filerne
Contact (DST_ContactStructure. xsd)
ContactTypeName (altid 3)
Ja
String
Angiver type af kontaktperson i kommunen. Følgende 3 typer skal altid indberettes:
”Faglig ansvarlig”
”Teknisk ansvarlig”
”Kvitteringsmodtager”
ContactIdentifier (altid 3)
Ja
String
Navnet på kontaktpersonen. Skal indberettes for:
”Faglig ansvarlig”
”Teknisk ansvarlig”
”Kvitteringsmodtager”
ContactEmailAddress (altid 3)
Ja
String
Mailadresse på kontakt. Skal indberettes for:
”Faglig ansvarlig”
”Teknisk ansvarlig”
”Kvitteringsmodtager”
DBoksContact (DST_DBoksContactNewStructure. xsd)
CVRnumberIdentifier
Ja
Numerisk, længde 8
CVRNR for indberetningskommune
ProductionUnitIdentifier
Ja
Numerisk, længde 10
Produktionsenhedsnr (PNR) for indberetningskommune
Version
FormVersion
Ja
String, max 30
Version af leverance. Giver information om det er første leverance eller en genfremsendelse fra kommunen/fagsystemet. Feltet forventes således at indeholde '1' for første leverance; '2' for første genfremsendelse; '3' for anden genfremsendelse osv. Feltet tælles således op, hver gang kommunen gør brug af genfremsendelses-funktionen.

Alle dataleverancer skal også indeholde både metadata og dataelementer. Nedenstående skema beskriver dataelementerne.

3.2. Indberetningsdata

Alle dataleverancer skal indeholde indberetningsdata. Nedenstående skema beskriver elementerne i indberetningsdata.

Indberetningsdataelementer

Elementnavn
Obligatorisk
Dataformat
Beskrivelse
Sag ( DST_ForanstaltningStrukturSamling. xsd)
UdsatBarnCPRidentifikator
Ja
String, (alfanumerisk),
længde min 10 og max 16
CPR-nummer på barnet som modtager forebyggende personrettede eller familierettede foranstaltninger. Kan være invalide/udenlandske CPR-numre.
FormynderCPRidentifikator
Ja, hvis der er en formynder.
String, (alfanumerisk),
længde min 8 og max 16
CPR-nummer på indehaver af forældremyndigheden. Hvis der er mere end en formynder udfyldes feltet blot med CPR-nummer for den ene af formynderne. Hvis der ikke er en formynder, skal feltet udfyldes med barnets CPR-nummer.
ForanstaltningId
Ja
String, (alfanumerisk),
længde: min 1 og max 15. Id skal være unikt på kommuneniveau (kan indeholde både tal og tegn).
Et unikt id der identificerer en foranstaltning for et barn. Ved opdatering, rettelse eller sletning af den indberettede foranstaltning skal foranstaltnings-id forblive uforandret.
ForanstaltningKode
Ja
Numerisk,
længde 3
Kode for de forebyggende foranstaltninger.
Nedenstående værdisæt viser de koder, som anvendes i forbindelse med indberetning af de forebyggende foranstaltninger. Foranstaltningskoden bruges desuden til formidling af sletninger.
ForanstaltningStartDato
Ja
Date, YYYY-MM-DD
Startdato for den modtagne foranstaltning. Startdato skal udfyldes med den dato, hvor foranstaltningen er effektueret/iværksat (ikke den planlagte dato).
ForanstaltningSlutDato
Nej
Date, YYYY-MM-DD
Slutdato for den modtagne foranstaltning. Dette felt er oftest en opdatering af en eksisterende række. Slutdato bør først udfyldes, når foranstaltningens slutdato er effektueret.

4. Værdisæt for indberetningsdata

Koder for de foranstaltninger som skal indberettes. Til hver foranstaltning er til vejledning vist, hvilken paragraf i Lov om Social Service, som foranstaltningen er knyttet til.

4.1. Personrettede foranstaltninger

Værdi i DST
Beskrivelse
Paragraf (foranstaltning)
210
Aflastningsophold for barn eller ung med ophold i eget hjem
§ 52, stk. 3, nr. 5
215
Aflastningsophold under døgnophold
§55, stk. 2
225
Dagbehandling af barnets eller den unges problemer
§52, stk. 3, nr. 3
230
Fast kontaktperson for den unge alene
§ 52, stk. 3, nr. 6
240
Formidling af praktikophold til unge
§ 52, stk. 3, nr. 8
245
Tilknytning af koordinator til unge, der er idømt en sanktion
§ 54 a
260
Ungepålæg
§ 57 b
274
Afholdelse af netværkssamråd på grund af kriminel adfærd
§ 57 c
290
Fast kontaktperson for unge over 18 år,
§ 76, stk. 2
270
Fast kontaktperson for den unge i efterværn
§ 76, stk. 3, nr. 2
250
Etablering af udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted
§ 76, stk. 3, nr. 3
275
Andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til selvstændig tilværelse for den unge over 18 år
§ 76, stk. 3, nr. 4
271
Fast kontakt person til unge under 18 år, som er anbragt uden samtykke
§ 76, stk. 5
272
’Fast kontaktperson frem til det fyldte 19. år’:
§76, stk. 6
273
’Kortvarigt ophold på et tidligere anbringelsessted for unge i efterværn ’.
§ 76, stk. 8
     

4.2. Familierettede foranstaltninger

Værdi i DST
Beskrivelse
Paragraf (foranstaltning)
400
Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser
§ 11, stk. 3, nr. 1
401
Netværks- eller samtalegrupper
§ 11, stk. 3, nr. 2
402
Rådgivning om familieplanlægning
§ 11, stk. 3, nr. 3
403
Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder
§ 11, stk. 3, nr. 4
404
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte
§ 11, stk.6
407
Udgifter i forbindelse med konsulentbistand
§ 11, stk. 4, nr. 1
445
Økonomisk støtte i forbindelse med udgifter efter 52, stk. 3
§ 52 a, stk. 1, nr. 1
450
Økonomisk støtte til at undgå anbringelse uden for hjemmet eller til at fremskynde hjemgivelse mv.
§ 52 a, stk. 1, nr. 2
406
Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
§ 52, stk. 3, nr. 1
451
Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet
§ 52 a, stk. 1, nr. 3
452
Udgifter i forbindelse med prævention
§ 11, stk. 4, nr. 2
415
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
§ 52, stk. 3, nr. 2
420
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
§ 52, stk. 3, nr. 3
425
Etablering af døgnophold for både barnet og andre medlemmer af familien
§ 52, stk. 3, nr. 4
430
Etablering af kontaktperson for hele familien
§ 52, stk. 3, nr. 6
440
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og pædagogisk støtte
§ 52, stk. 3, nr. 9
435
Støtteperson til forældremyndigheden i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet
§ 54
455
Forældrepålæg
§ 57 a

4.3. Sletning af tidligere indberettet foranstaltning

Værdi i DST
Beskrivelse
Paragraf (foranstaltning)
888
Sletning af tidligere indberettet data. Sletninger (”Foranstaltning” = 888) indberettes med sammen ”ForanstaltningsId”, som blev angivet ved den tidligere indberettede ydelse (”Foranstaltning”), som nu ønskes slettet.
Gælder for alle paragraffer.

5. Valideringsmuligheder

Leverandørerne skal gøre det muligt for kommunerne at trække datarapporter fra deres systemer, således at kommunerne kan validere data sendt til Danmarks Statistik.

6. Dataformatbeskrivelse

Alle de nødvendige dataleverancer er beskrevet af Danmarks Statistik ved hjælp af XML-skemaer. Databeskrivelserne overholder de regler, som er indeholdt i OIOXML-standarderne, herunder OIOXML Navngivnings- og Designregler 3.0. Alle XML-filer skal være i UTF-8-format.

Den enkelte leverandør eller kommune kan hente disse XML-skemaer på Videnskabsministeriets hjemmeside ’www.Digitaliser.dk’ til lokal anvendelse. Alle XSD-filer kan etableres ud fra afsnit 8. XML-skemaerne samt eksempelfil kan også fås ved henvendelse til Danmarks Statistik (udsatteboerndok@dst.dk).

7. XML-skeamer

XML-skemaerne indeholder et overordnet XML-skema, som XML-filen skal henvise til.

7.1. Overordnede XML-skema for leverance 201

Det overordnede XML-skema hedder ”UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur” og er placeret i filen:

DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd”, som er uploadet på Digitaliseret.dk (http://digitaliser.dk/resource/2351810/artefact/DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd), sammen med de andre XML-skemaer.

Det overordnede XML-skema refererer til:

XML-skemaer for Metadata (DeliveryMetadataNewStructure)

XML-skemaer for Data (ForanstaltningStrukturSamling)

UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur

ø

DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/2343867/artefact/DST_DeliveryMetadataNewStructure. xsd"/>

<xs:include schemaLocation="DST_ForanstaltningStrukturSamling. xsd"/>

<xs:element name="UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur" type="UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1StrukturType"/>

<xs:complexType name="UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1StrukturType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="DeliveryMetadataNewStructure"/>

<xs:element ref="ForanstaltningStrukturSamling"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

7.2. XML-skeamer for Metadata

XML-Skemaerne for Metadata indeholder et overordnet XML-skema (DeliveryMetadataNewStructure), som indeholder FormVersion og refererer til:

Envelope

Communicator

Contact

DBoksContact

Diagram over XML-skemaer for Metadata

7.2.1. Overordnet XML-skema for Metadata

g

DST_DeliveryMetadataNewStructure. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/11992/artefact/DST_Envelope. xsd" />

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/533564/artefact/DST_CommunicatorStructureCollection. xsd" />

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/533551/artefact/DST_ContactStructureCollection. xsd" />

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/2343585/artefact/DST_DBoksContactNewStructure. xsd" />

<xs:include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/533532/artefact/DST_FormVersion. xsd" />

<xs:element name="DeliveryMetadataNewStructure" type="DeliveryMetadataNewStructureType" />

<xs:complexType name="DeliveryMetadataNewStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="dst:Envelope" />

<xs:element ref="CommunicatorStructureCollection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element ref="ContactStructureCollection" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element ref="DBoksContactNewStructure" minOccurs="0" />

<xs:element ref="FormVersion" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

7.2.2. Envelope

DST_Envelope. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? ><schema xmlns="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" version="1.0"><include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/14482/artefact/DST_Source. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/19272/artefact/DST_RefID. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/17898/artefact/DST_SurveyID. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/12983/artefact/DST_FormID. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/19217/artefact/DST_Period. xsd"/><include

schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/18757/artefact/DST_Entity. xsd"/><include schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/18376/artefact/DST_ReportingDataType. xsd"/><element name="Envelope" type="dst:EnvelopeType"><annotation><documentation/></annotation></element><complexType name="EnvelopeType">

<sequence><element minOccurs="0" ref="dst:Source"/><element minOccurs="0" ref="dst:RefID"/><element minOccurs="0" ref="dst:SurveyID"/>

<element minOccurs="0" ref="dst:FormID"/><element minOccurs="0" ref="dst:Period"/>

<element minOccurs="0" ref="dst:Entity"/><element minOccurs="0" ref="dst:ReportingDataType"/></sequence></complexType></schema>

7.2.3. Communicator

DST_CommunicatorStructureCollection. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:include schemaLocation="DST_CommunicatorStructure. xsd"/>

<xs:element name="CommunicatorStructureCollection" type="CommunicatorStructureCollectionType"/>

<xs:complexType name="CommunicatorStructureCollectionType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="CommunicatorStructure" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_CommunicatorStructure. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:include schemaLocation="DST_CommunicationDescription. xsd"/>

<xs:include schemaLocation="DST_SystemStructure. xsd"/>

<xs:element name="CommunicatorStructure" type="CommunicatorStructureType"/>

<xs:complexType name="CommunicatorStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="CommunicationDescription"/>

<xs:element name="CommunicationDateTime" type="xs:dateTime"/>

<xs:element ref="SystemStructure" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_CommunicationDescription. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="CommunicationDescription" type="CommunicationDescriptionType"/>

<xs:simpleType name="CommunicationDescriptionType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="50"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

DST_SystemStructure. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:include schemaLocation="DST_SystemName. xsd"/>

<xs:include schemaLocation="DST_SystemVersion. xsd"/>

<xs:element name="SystemStructure" type="SystemStructureType"/>

<xs:complexType name="SystemStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="SystemName"/>

<xs:element ref="SystemVersion"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_SystemName. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="SystemName" type="SystemNameType"/>

<xs:simpleType name="SystemNameType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="50"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

7.2.4. Contact

DST_ContactStructureCollection. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:include schemaLocation="DST_ContactStructure. xsd"/>

<xs:element name="ContactStructureCollection" type="ContactStructureCollectionType"/>

<xs:complexType name="ContactStructureCollectionType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="ContactStructure" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_ContactStructure. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" xmlns:xkom="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/2237/artefact/XKOM_EmailAddressIdentifier. xsd"/>

<xs:include schemaLocation="DST_ContactTypeName. xsd"/>

<xs:include schemaLocation="DST_ContactIdentifier. xsd"/>

<xs:element name="ContactStructure" type="ContactStructureType"/>

<xs:complexType name="ContactStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="ContactTypeName"/>

<xs:element ref="ContactIdentifier"/>

<xs:element name="ContactEmailAddress" type="xkom:EmailAddressIdentifierType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_ContactTypeName. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="ContactTypeName" type="ContactTypeNameType"/>

<xs:simpleType name="ContactTypeNameType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="50"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

DST_ContactIdentifier. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="ContactIdentifier" type="ContactIdentifierType"/>

<xs:simpleType name="ContactIdentifierType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType></xs:schema>

7.2.5. DBoksContact

DST_DBoksContactNewStructure. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:simpleType name="CVRnumberIdentifierType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{8}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ProductionUnitIdentifierType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="DBoksContactNewStructure" type="DBoksContactNewStructureType"/>

<xs:complexType name="DBoksContactNewStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element name="CVRnumberIdentifier" type="CVRnumberIdentifierType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="ProductionUnitIdentifier" type="ProductionUnitIdentifierType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

7.3. XML-skemaer for Data

Det overordnede XML-skema i Data (ForanstaltningStrukturSamling) skal altid benyttes og kan bruges til at tilknytte flere Foranstaltninger til leverancen.

XML-skemaet, der omhandler Foranstaltning (ForanstaltningStruktur), indeholder bl.a. information om barnets og formynder CPR-nummer og foranstaltningsdata (kode, start- og slut- dato).

Diagram over XML-skemaer for Foranstaltning

kk

7.3.1. Foranstaltninger (personrettede og familierettede)

DST_ForanstaltningStrukturSamling. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">

<xs:include schemaLocation="DST_ForanstaltningStruktur. xsd"/>

<xs:element name="ForanstaltningStrukturSamling" type="ForanstaltningStrukturSamlingType"/>

<xs:complexType name="ForanstaltningStrukturSamlingType">

<xs:sequence>

<xs:element ref="ForanstaltningStruktur" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

DST_ForanstaltningStruktur. xsd

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3. org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2016/04/16/"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">

<xs:simpleType name="CPRidentifikatorType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="10"/>

<xs:maxLength value="16"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ForanstaltningIdType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ForanstaltningKodeType">

<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">

<xs:totalDigits value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="ForanstaltningStruktur" type="ForanstaltningStrukturType"/>

<xs:complexType name="ForanstaltningStrukturType">

<xs:sequence>

<xs:element name="UdsatBarnCPRidentifikator" type="CPRidentifikatorType"/>

<xs:element name="FormynderCPRidentifikator" type="CPRidentifikatorType"/>

<xs:element name="ForanstaltningId" type="ForanstaltningIdType"/>

<xs:element name="ForanstaltningKode" type="ForanstaltningKodeType"/>

<xs:element name="ForanstaltningStartDato" type="xs:date"/>

<xs:element name="ForanstaltningSlutDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

8. XML-fil

XML–filen skal opfylde XML-formatet og den skal kunne valideres mod XML-skemaet (DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd). Der er et præfiks (dst:) for alle elementer i Envelope blokken, og dette skal beholdes uden ændringer. Modtagelsessystemet i Danmarks Statistik bruger præfikset som genkendelses-string for at aflæse Envelope-data (leverance nr., periode, kommunekode) i tilfælde af, at XML-filen ikke er velformet.

Følgende blok med ”namespaces” (xmlns) og schemaLocation kan med fordel kopieres direkte fra nedenstående uden ændringer, men uden formateringstegn (kan kopieres via Notesblok).

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

xmlns:xsi="http://www.w3. org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"

xsi:schemaLocation=http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/ http://digitaliser.dk/resource/2351810/artefact/DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd

8.1. XML-fil navnestandard

Det er vigtigt, at hver enkelt dataleverance er navngivet efter nedenstående standarder. Inde i metadata (dst:envelope) angives testdata med T201 og produktionsdata med L201. I filnavnet er leverancenummeret derimod altid L201, uanset om det er produktionsdata eller testdata. Forskellen mellem test og produktionsdata i filnavnet angives med det første bogstav i navnet; T for testdata eller P for produktionsdata.

Produktionsleverance:

P<3-cifret kommunenummer>_L201_P<hvilken periode er data fra>_V<2-cifret recordlayout versionsnummer>_D<8-cifret udtræksdato: YYYMMDD> T<6-cifret udtrækstidspunkt>. XML

Eksempel: P_998_L201_P2017M05_V01_D20170601T111900. XML

Testleverance:

T<3-cifret kommunenummer>_L201_P<hvilken periode er data fra>_V<2-cifret recordlayout versionsnummer>_D<8-cifret udtræksdato: YYYMMDD >T<6-cifret udtrækstidspunkt>. XML

Eksempel: T_998_L201_P2017M05_V01_D20170601T111900. XML

Eksempelfil

Felter vist med gul baggrund i nedenstående beholdes uændret. De øvrige felter kan ændres.

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ? >

<UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

xmlns:xsi="http://www.w3. org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"

xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/ http://digitaliser.dk/resource/2351810/artefact/DST_UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur. xsd">

<DeliveryMetadataNewStructure>

<dst:Envelope>

<dst:Source>CEMOS</dst:Source>

<dst:SurveyID>D280600</dst:SurveyID>

<dst:FormID>L201</dst:FormID>

<dst:Period>2016M03</dst:Period>

<dst:Entity>

<dst:EntityIDType>Kommune</dst:EntityIDType>

<dst:EntityID>111</dst:EntityID>

</dst:Entity>

</dst:Envelope>

<CommunicatorStructureCollection>

<CommunicatorStructure>

<CommunicationDescription>Oprettelse på lokal server</CommunicationDescription>

<CommunicationDateTime>2016-04-10T08:23:17</CommunicationDateTime>

<SystemStructure>

<SystemName>DUBU</SystemName>

<SystemVersion>9.5</SystemVersion>

</SystemStructure>

</CommunicatorStructure>

</CommunicatorStructureCollection>

<ContactStructureCollection>

<ContactStructure>

<ContactTypeName>Faglig ansvarlig</ContactTypeName>

<ContactIdentifier>Anders Andersen</ContactIdentifier>

<ContactEmailAddress>aan@kom.dk</ContactEmailAddress>

</ContactStructure>

<ContactStructure>

<ContactTypeName>Teknisk ansvarlig</ContactTypeName>

<ContactIdentifier>Hans Hansen</ContactIdentifier>

<ContactEmailAddress>hah@kom.dk</ContactEmailAddress>

</ContactStructure>

<ContactStructure>

<ContactTypeName>Kvitteringsmodtager</ContactTypeName>

<ContactIdentifier>Andeby kommune</ContactIdentifier>

<ContactEmailAddress>kom@kom.dk</ContactEmailAddress>

</ContactStructure>

</ContactStructureCollection>

<DBoksContactNewStructure>

<CVRnumberIdentifier>23456789</CVRnumberIdentifier>

<ProductionUnitIdentifier>1234567890</ProductionUnitIdentifier>

</DBoksContactNewStructure>

<FormVersion>1.0</FormVersion>

</DeliveryMetadataNewStructure>

<ForanstaltningStrukturSamling>

<ForanstaltningStruktur>

<UdsatBarnCPRidentifikator>0101000000000</UdsatBarnCPRidentifikator>

<FormynderCPRidentifikator>0000000000</FormynderCPRidentifikator>

<ForanstaltningId>25</ForanstaltningId>

<ForanstaltningKode>123</ForanstaltningKode>

<ForanstaltningStartDato>2014-02-01</ForanstaltningStartDato>

<ForanstaltningSlutDato>2015-02-01</ForanstaltningSlutDato>

</ForanstaltningStruktur>

<ForanstaltningStruktur>

<UdsatBarnCPRidentifikator>010200000000A</UdsatBarnCPRidentifikator>

<FormynderCPRidentifikator>011110100000000</FormynderCPRidentifikator>

<ForanstaltningId>26</ForanstaltningId>

<ForanstaltningKode>124</ForanstaltningKode>

<ForanstaltningStartDato>2014-02-01</ForanstaltningStartDato>

</ForanstaltningStruktur>

</ForanstaltningStrukturSamling>

</UdsatteBoernOgUngeLeveranceL201U1Struktur>

9. Kvitteringsmail

Danmarks Statistik sender en kvitteringsmail til kvitteringsmodtager i indberetningskommunen, når data er indlæst. Kommunen vil enten modtage en mail, som angiver, at data er indlæst med succes eller at Danmarks Statistik har afvist data.

Kvitteringsmail med emnet ”Danmarks Statistik har afvist data” vil indeholde information om, hvorfor data er blevet afvist. Mailen indeholder detaljeret information om linje og position i XML-skemaet, hvor fejlen er placeret. Kommunen skal rette fejlen og genfremsende data.

Eksempel på mail: ”Data er indlæst med succes”

Kære indberetter

Danmarks Statistik har modtaget følgende indberetningsfil:

P_00805433_01078544_01078603_170712231328_00004_K849D20170712T010000L00. xml

Dato: 2017-07-12 23:14:11

Fil ID: 01078605

Indberettertype (dst:EntityIDType): Kommune

Indberetterkode (dst:EntityID): 849

Leverance (dst:FormID): L201

Periode (dst:Period): 2017M01

Kvitteringsmodtager (ContactEmailAddress): mif@jammerbugt.dk

Forsendelsesversion (FormVersion): 1.0

Danmarks Statistik kvitterer hermed for modtagelse af oplysningerne. Danmarks Statistik vil evt. senere vende tilbage når vi har set på oplysningerne.

Dette er en automatisk genereret mail, der ikke kan svares på. Evt. spørgsmål rettes til Danmarks Statistik ved at videresende denne mail evt. med supplerende oplysninger til: udsatteboerndok@dst.dk

Med venlig hilsen

Danmarks Statistik

Eksempel på mail: ”DST har AFVIST data – De skal genfremsendes”

Nedenstående mail viser et eksempel med fejl i:

CPR-nummer (’UdsatBarnCPRidentifikator’ er ugyldig)

Kære indberetter

Danmarks Statistik har modtaget følgende indberetningsfil:

UdsatteBoern_MissingBarnCpr. xml

Dato: 2015-05-27 17:34:36

Fil ID: 122

Indberettertype (dst:EntityIDType): Kommune

Indberetterkode (dst:EntityID): 101

Leverance (dst:FormID): L201

Periode (dst:Period): 2007M03

Kvitteringsmodtager (ContactEmailAddress): kbh@kom.dk

Forsendelsesversion (FormVersion): 1.0

Der forekommer fejl ifm. leverancen, fejlangivelse: Ej korrekt XML-struktur eller dataindhold

Valideringsfejl: System. Xml. Schema. ValidationEventArgs

- Line: 55

- Position: 33

- Elementet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:UdsatBarnCPRidentifikator' er ugyldigt - Værdien '' er ugyldig ifølge sin datatype 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:CPRidentifikatorType' - Den faktiske længde er mindre end værdien MinLength. .

Det fremsendte blev ikke modtaget i Danmarks Statistik. Data skal derfor tilrettes og fremsendes igen.

Dette er en automatisk genereret mail, der ikke kan svares på. Evt. spørgsmål rettes til Danmarks Statistik ved at videresende denne mail evt. med supplerende oplysninger til:

udsatteboerndok@dst.dk

Med venlig hilsen

Danmarks Statistik

10. Vejledning i forbindelse med systemskifte

Kommuner, der skifter indberetningsløsning, skal give besked om dette til Danmarks Statistik, så snart der er indgået aftale om en ny indberetningsløsning. Kommunen skal fortsætte med at indberette data via det tidligere system, indtil det nye system er taget i brug, og indberetningen fungerer. Dette er for at undgå datatab ved overgangen fra det tidligere system til det nye system. Hvis der indberettes testdata via det nye system, skal det angives, at dataleverancen er en testleverance (T201). Leverancer navngivet L201 anvendes til statistikproduktion.

Ved leverandørskifte behandler Danmarks Statistik data således, at fra det tidligere system udvælges alle uafsluttede foranstaltninger efter den senest modtagne leverance (Delta-load). Fra det nye system udvælges samtlige foranstaltninger, både afsluttede og aktive, fra den aftalte opstarts leverance (full-load). Data fra de to systemer flettes og danner tilsammen det datagrundlag, som Danmarks Statistik anvender i forløbsregistret.

Ved leverandørskifte er det vigtigt, at kommunen sørger for, at alle afsluttede foranstaltninger i det tidligere system er opdaterede med korrekte oplysninger (dvs. startdato, slutdato, foranstaltningsId, etc.) og overholder Danmarks Statistiks krav til dataindberetningen. Alle aktive foranstaltninger i det tidligere system skal oprettes i det nye system med deres reelle startdato, ikke datoen, der angiver tidspunktet for systemskifte.


Bilag 3

Kravspecifikation - Underretninger om børn og unge under 18 år

Indholdsfortegnelse
1.
Indledning
2.
Overordnede elementer
3.
Data
 
3.1. Indberetningsdata
4.
Værdisæt for indberetningsdata
5.
Valideringsrapport
6.
Dataformatbeskrivelse
7.
XML-skemaer
 
7.1. Beskrivelse af API
 
7.1.1. Metode 1: RequestType GET
 
7.1.2. Metode 2: RequestType POST
 
7.2. Fejlkoder
 
7.3. Kodeeksempel i C# . net
 
7.4. XSD-skema version 2.0 (VersionsDato '2017-01-01)
 
7.5. XML-eksempel version 2.0 (VersionsDato '2017-01-01')
8.
XML-fil
9.
Kvitteringsmail
10.
Vejledning i forbindelse med systemskifte

1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende underretninger om børn og unge. Kommunerne startede med at indberette de underretninger, som de modtog om børn og unge under 18 år, fra og med den 1/4 2014. Dette dokument omhandler de indberetningskrav, som er gældende på området fra 1/1 2018.

De kommunale myndigheder skal efter serviceloven indberette oplysninger om de underretninger, de modtager på barnets cpr-nummer.

Hver enkelt underretning skal indberettes, og en indberetning består af følgende obligatoriske dataelementer:

Metadata/Stamdata

Indberetningsdata (se dataelementer i 3.2)

Det er altid den kommune, der modtager underretningen, der skal indberette. Det er et krav, at kommunerne har indberettet alle deres underretninger for et kvartal senest den sidste dag i første måned i efterfølgende kvartal. Kommunen og/eller system-leverandørerne kan frit vælge om de vil indsende dataleverancer dagligt, månedligt eller hvert kvartal. Danmarks Statistik skal dog varsles med minimum 2 måneder, hvis kommunen og dennes systemleverandør ønsker at ændre frekvensen for kommunens dataleverancer. Leverancerne skal ved normal drift indeholde ”Delta load”. ”Delta load” betyder, at kommunen skal levere alle de underretninger, de har modtaget eller ændret siden sidste levering. Man indberetter ændringer og sletninger af tidligere indberettede underretninger ved at benytte variablen ”Indberetningstype”.

Det er obligatorisk at indberette alle underretninger om børn og unge under 18 år, som modtages efter servicelovens §§ 152-154. Også hvis underretningen modtages og behandles af en anden forvaltning i kommunen (f.eks. i voksenforvaltningen).

Dataoverførslen sker via system-til-system løsning eller Danmarks Statistik web-dialog. Webdialogen findes ved at trykke ’Start indberetning’ på hjemmesiden www.dst.dk/UND. Ved system-til-system løsning genererer systemerne i kommunerne (fx DUBU-systemet) et antal XML-filer. XML-filerne overføres til Danmarks Statistik via et web-API. I Danmarks Statistik overføres XML-filerne senere til det centrale modtagelses-system (CEMOS). Hvis der opstår fejl ved kald af web-API formidles fejlen ved hjælp af fejlkoder (se oversigt på side 8). Der sendes ikke kvittering vedrørende godkendte/afviste indberetninger. Alle overførsler sker via en sikker krypteret linje.

1.1 Arbejdsgange ved overførsel af data

g

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

Elementnavn
Beskrivelse
Indberetning
Kommunale myndigheder indberetter de underretninger vedrørende børn og unge under 18 år, som de modtager. Det er den kommune, som modtager underretningen, der indberetter underretningen.
Frekvens
Daglig, månedlig eller kvartalsvis indberetning.
Frist
Senest sidste dag i den følgende måned efter månedens/kvartalets/årets afslutning.
Enhed
På personniveau indberettes en række pr. underretning.
Format for indsendte data
For at en indberetning kan modtages korrekt, skal XML’en overholde et bestemt format. XML-formatet er beskrevet ved hjælp af et XML-skema (XSD), dette skema kan hentes ved kald til API’et for produktionsmiljøet: https://doku.dst.dk/UnderretningWebApi/
Fuld bestand
Der skal leveres delta load. Delta load betyder, at kommunen skal levere alle ydelser, der er modtaget og/eller ændret siden sidste levering til Danmarks Statistik.
Sletninger
Underretninger slettes ved hjælp af variablen ”IndberetningsType”.
Når den sættes til ”Annulleretbrev”, slettes alle oplysninger ved det tidligere indberettede ”underretningsid”.
Testmuligheder
Der er et testmiljø. Skemaet hentes ved kald til API’et. Web-API’et for testmiljøet tilgås igennem et HTTPS interface via requests til en URL:
https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/
Statistikkens hjemmeside
http://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/udsatte-boern-og-unge-underretninger
• Linket henviser til statikkens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken.
http://www.dst.dk/Und
• Linket henviser til statistikkens oplysningsside, hvor der bl.a. kan indhentes information om vejledninger til indberetning.
HUSK
• At teste op imod testmiljøet inden applikationen gives fri til at foretage kald til produktionsmiljøet.
• Så vidt muligt at give brugeren en mulighed for at se/rette i oplysningerne inden afsendelse. På den måde er det muligt at foretage en rimelighedsvurdering.
• At reagere på eventuelle fejl der returneres fra servicen. Der vil ikke være foretaget en indberetning, hvis kaldet fejler.
• Validere de data der indberettes med XML-skemaet.

3. Data

Alle dataleverancer skal indeholde både indberetningsdata samt metadata/stamdata

3.1 Metadata/Stamdata

Metadata/Stamdata indgår som det første element i leverancen.

Metadata-/Stamdataelementer

Elementnavn
Obligatorisk
Dataformat
Beskrivelse
Forsendelse
VersionsDato
Ja
Dataformat ”yyyy-mm-dd”
Dato for frigivelse af XML-skema.
Seneste version ’2017-01-01’.
Version ’2016-01-01’ understøttes frem til efteråret 2017.
LeverandørId
Ja
String
Leverandørspecifikt id. Fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.
Kommune
Ja
String (alfanumerisk), længde 3,
Value=101-850
Kommunenummer for indberettende kommune (handlekommune).
Sagsbehandlernavn
Nej
String
Navnet på personen som indberetter.

3.2 Indberetningsdata

Alle dataleverancer skal indeholde indberetningsdata. Nedenstående skema beskriver elementerne i indberetningsdata.

Indberetningsdataelementer

Elementnavne indberetning
Obligatorisk
Dataformat
Beskrivelse
UnderretningsId
Ja
String, (alfanumerisk), længde max 15
Unikt nummer for underretning for den enkelte kommune. Kommunen administrerer selv dette.
IndberetningsType
Ja
String(alfanumerisk),
længde max 16
Ny registrering, ændring af tidligere registrering eller annullering.
Sagsoplysninger
     
PersonIdType
Ja
String (alfanumerisk), længde max 16
CPR-nr. for barn, udlændinge-id, eller CPR-nr. for moderen, hvis det er et uført barn.
PersonIdType
Ja
String (alfanumserisk), længde max 24
Er underretningen om et ufødt barn, en udlænding eller et barn, som har fået tildelt et CPR-nummer.
Alder
Ja,
Hvis ikke personidType er BarnCPR
String (alfanumserisk)
Oplysning om alder - udfyldes kun for udlændinge.
Koen
Ja, hvis
personidType er BarnUdlaendingId
String (alfanumerisk), længde 1, value=1-2
Oplysninger om køn – udfyldes kun for udlændinge.
1 = dreng
2 = pige
Underretning
     
Underretningsdato
Ja
Dato
"yyyy-mm-dd"
DatoFormat forventes på følgende form: "yyyy-mm-dd" eks: 2016-12-24.
Underretter
Ja
String, (2)
Value=1-11
Oplysning om hvem der har underrettet kommunen.
AndenUnderretter
Nej
String (25)
Fritekst hvis man i variablen ”underretter” har valgt værdien ”Anden”.
Baggrund
Ja
String (alfanumerisk), længde 2, value=1-16
Oplysning om hvad der underrettes om.

4. Værdisæt for indberetningsdata

Variabel
Værdi
Beskrivelse
Indberetningstype
nytbrev
Ny underretning
 
rettetbrev
Rettelse i tidligere indberettet underretning
 
annulleretbrev
Sletning af tidligere indberettet underretning
PersonIdType
BarnCpr
Personnummer på det barn der er modtaget indberetning om
 
BarnUdlaendingeId
Udlændingenummer, hvis barnet ikke har et CPR-nr.
 
VordendeMorCpr
Hvis underretningen er om et ufødt barn, er det moderens personnummer der indberettes
 
VordendeMorUdlaendingeId
Udlændingenummer for den vordende mor, hvis hun ikke har et CPR-nr.
Underretter
1
Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning
 
2
Skole
 
3
Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO
 
4
Sundhedsvæsenet
 
5
Sundhedsplejer eller tandlæge
 
6
Politi eller domstol
 
7
Familie, barn selv eller bekendtskabskreds
 
8
Anonym
 
9
Anbringelsessted
 
10
Foreninger, frivillige organisationer eller krise-, misbrugs- og asylcentre
 
11
Andre
Baggrund
1
Misbrug hos barn/ung
 
2
Kriminalitet hos barn/ung
 
3
Skoleproblemer hos barn/ung fx fravær
 
4
Anden bekymrende adfærd hos barn/ung fx udad-reagerende adfærd
 
5
Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung
 
6
Sundhedsforhold hos barn/ung
 
7
Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt
 
8
Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung
 
9
Misbrug hos forældre
 
10
Kriminalitet hos forældre
 
11
Anden bekymrende adfærd hos forældre
 
12
Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre
 
13
Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
 
14
Utilstrækkelig omsorg fra forældre
 
15
Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig
 
16
Andet

5. Valideringsrapport

Leverandørerne skal gøre det muligt for kommunerne at trække datarapporter fra deres systemer, således at kommunerne kan validere data sendt til Danmarks Statistik.

6. Dataformatbeskrivelse

Alle de nødvendige dataleverancer er beskrevet af Danmarks Statistik ved hjælp af XML-skemaer. Alle XML-filer skal være i UTF-8-format

Den enkelte leverandør eller kommune kan hente disse XML-skemaer og dokumentation via et REST API:

Test miljø: https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/

Produktions miljø: https://doku.dst.dk/UnderretningWebApi/

XML-skema, dokumentation og eksempel XML er beskrevet nedenfor, og kan også fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

7. XML-skemaer

Forsendelse_2017_diagram

f

7.1. Beskrivelse af API

Web API’et udstiller 2 metoder, en til at hente et XML-skema og en til at foretage indberetning. Det er vigtigt, at respons-objektet håndteres, da dette indeholder information om eventuelle fejl. Se nedenstående fejlkoder for udførlig beskrivelse af de fejl, der kan opstå.

7.1.1 Metode 1: RequestType GET

Metode som returnerer XML-skemaet der beskriver indberetningsformatet:

https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/xsd/<versionsdato

Eksempel: https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/xsd/2017-01-01

(Husk response-type skal være XML, hvilket pt. er standard i en Chrome-browser)

7.1.2 Metode 2: RequestType POST

Metoden foretager en indberetning af data til Danmarks Statistik. XML-input kan valideres med XML-skemaet fra ovenstående metode. XML’en skal postes som string.

https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/ReportData

Eksempler på brug af API’et kan ses i afsnittet XML-eksempel nedenfor.

7.2 Fejlkoder

Følgende fejlkoder kan forventes ved kald af Web-API’et.

Fejlkode
Beskrivelse
1000
Invalid xml
1001
Xsd validering fejler
1002
Invalid leverandørkode
1003
Invalid xml-skema versionsdato
1004
VersionsDatoen er formateret forkert brug yyyy-mm-dd
1005
Forsendelsen mangler versionsdato elementet
1006
Elementet forsendelse mangler eller har et forkert namespace
2000
Forsendelsen indeholder flere indberetninger med samme indberetningsid
3000
Forsendelsen indeholder en indberetning af typen nytbrev med et indberetningsnummer der har været indsendt tidligere
3001
Underretningsdatoen må ikke ligge før 1. februar 2013
3003
Den angivne kommunekode er ikke valid
4000
UnderretningsBaggrundsTypen er ikke valid
9000
Der er opstået en intern fejl

7.3 Kodeeksempel i C#. net

static void Main(string[] args)

{

MainAsync(). Wait();

Console. WriteLine("Done");

Console. ReadKey();

}

static async Task MainAsync()

{

//Gather Data

string forsendelseXml = File. ReadAllText(@". . \. . \Forsendelse.xml");

var xdoc = new XDocument(XElement. Parse(forsendelseXml));

//Report XML

PrepareAndReportData(xdoc). Wait();

}

//ForsendelseXDocument is the data which is to be reported

private static async Task PrepareAndReportData(XDocument forsendelseXDocument)

{

//Get xml schema from rest api

string xsd = await GetXsd();

//Validate xml forsendelse with XML schema

bool xmlIsValid = XmlIsValid(forsendelseXDocument, xsd);

if (xmlIsValid)//only report valid xml

{

//report data

ReportData(forsendelseXDocument). Wait();

}

}

private static async Task<string> GetXsd(string versionsdato)

{

using (HttpClient client = new HttpClient())

{

client. BaseAddress = new Uri("https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/");

client. DefaultRequestHeaders. Accept. Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/xml"));

try

{

//Check if the version date is correct

HttpResponseMessage response = await client. GetAsync($"xsd/2017-01-01");

return await response. Content. ReadAsStringAsync();

}

catch (Exception e)

{

//Handle error

return null;

}

}

}

private static bool XmlIsValid(XDocument forsendelseXDocument, string xsd)

{

XmlSchema xmlSchema;

xmlSchema = XmlSchema. Read(new StringReader(xsd), null);

var schemas = new XmlSchemaSet();

schemas. Add(xmlSchema);

//Verify Forsendelse (root)element has the correct namespace

if (xdoc. Root? . GetDefaultNamespace(). NamespaceName ! = xmlSchema. TargetNamespace)

return false;

//Validate xml

string errorMsg = string. Empty;

forsendelseXDocument. Validate(schemas, (sender, e) => { errorMsg = e. Message; });

//An error occured

if (! string. IsNullOrEmpty(errorMsg))

{

//Handle error

return false;

}

return true;

}

private static async Task ReportData(XDocument forsendelseXDocument)

{

using (HttpClient client = new HttpClient())

{

client. BaseAddress = new Uri("https://srvdokutst1. dst.dk/UnderretningWebApi/");

client. DefaultRequestHeaders. Accept. Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/xml"));

string strXml = forsendelseXDocument. ToString(); //convert xml to string

StringContent content = new StringContent(strXml); //send xml as a string

HttpResponseMessage response = await client. PostAsync("ReportData", content);

if (! response. IsSuccessStatusCode) //Data not received at DST

{

string reason = await response. Content. ReadAsStringAsync(); //Reason why operation failed

string errorCode = response. ReasonPhrase; // Error code, see documentation

//Handle error your own way

}

}

}

7.4 XSD-skema version 2.0 (VersionsDato ’2017-01-01’)

<? xml version="1.0" encoding="utf-8"? >

<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs=http://www.w3. org/2001/XMLSchema targetNamespace="http://dst.dk/UnderretningWebApi" xmlns="http://dst.dk/UnderretningWebApi" version="2017-01-01">

<xs:element name="Forsendelse" nillable="true" type="Forsendelse" />

<xs:complexType name="Forsendelse">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="VersionsDato" >

<xs:simpleType>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Angiver hvilken version af xml-skemaet der benyttes til validering</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base ="xs:date">

<xs:pattern value="2017-01-01"></xs:pattern>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="LeverandoerId" type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Indberetning" type="Indberetning" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Indberetning">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="UnderretningsId" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Unikt nummer for indberetning for den enkelte kommune. Kommunen administrerer selv dette. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IndberetningsType" type="IndberetningsType" />

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Kommune" type="Kommune" />

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagsbehandlernavn" type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagsoplysninger" type="Sagsoplysninger" />

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Underretning" type="Underretning" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="IndberetningsType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Angiver om det er et nyt brev eller en rettelse til et gammelt, eller en annullering. </xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="nytbrev" />

<xs:enumeration value="rettetbrev" />

<xs:enumeration value="annulleretbrev" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Kommune">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="KommuneNr">

<xs:annotation>

<xs:documentation>3 cifret kommunekode</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Sagsoplysninger">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PersonId" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>CPR-nr. eller udlændinge-id. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PersonIdType" type="PersonIdType" />

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alder" type="xs:integer">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Udfyldes kun for Udlaendinge. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Koen" type="Koen">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Udfyldes kun for Udlaendinge. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="PersonIdType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="BarnCpr" />

<xs:enumeration value="BarnUdlaendingeId" />

<xs:enumeration value="VordendeMorCpr" />

<xs:enumeration value="VordendeMorUdlaendingeId" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Koen">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="M" />

<xs:enumeration value="K" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Underretning">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Underretningsdato" type="xs:date">

<xs:annotation>

<xs:documentation>DatoFormat forventes på følgende form: "yyyy-MM-dd" eks: 2016-12-24</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Underretter" type="Underretter" />

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AndenUnderretter" >

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="255"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:choice>

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Baggrund" type="UnderretningsBaggrundsType" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Underretter">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Type" type="UnderretterType" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="UnderretterType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Mellemkommunal underretning eller anden kommunal forvaltning"/>

<xs:enumeration value="Skole"/>

<xs:enumeration value="Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO"/>

<xs:enumeration value="Sundhedsvaesenet"/>

<xs:enumeration value="Sundhedsplejerske eller tandlaege"/>

<xs:enumeration value="Politi eller domstol"/>

<xs:enumeration value="Familie, barn selv eller bekendtskabskreds"/>

<xs:enumeration value="Anonym"/>

<xs:enumeration value="Anbringelsessted"/>

<xs:enumeration value="Foreninger, frivillige organisationer eller krisecentre"/>

<xs:enumeration value="Andre"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="UnderretningsBaggrundsType">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="0" name="Type" type="UnderretningsBaggrundsTypeType" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="UnderretningsBaggrundsTypeType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Misbrug hos barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Kriminalitet hos barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Skoleproblemer hos barn/ung fx fravaer"/>

<xs:enumeration value="Anden bekymrende adfaerd hos barn/ung fx udad-reagerende adfaerd"/>

<xs:enumeration value="Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Sundhedsforhold hos barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt"/>

<xs:enumeration value="Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung"/>

<xs:enumeration value="Misbrug hos foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Kriminalitet hos foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Anden bekymrende adfærd hos foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Hoejt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne"/>

<xs:enumeration value="Utilstraekkelig omsorg fra foraeldre"/>

<xs:enumeration value="Fogedsag, hjemloeshed eller udsaettelse fra bolig"/>

<xs:enumeration value="Andet"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="IndberetningsType" type="IndberetningsType" />

<xs:element name="Kommune" nillable="true" type="Kommune" />

<xs:element name="Sagsoplysninger" nillable="true" type="Sagsoplysninger" />

<xs:element name="PersonIdType" type="PersonIdType" />

<xs:element name="Underretning" nillable="true" type="Underretning" />

<xs:element name="Underretter" nillable="true" type="Underretter" />

<xs:element name="UnderretningsBaggrundsType" nillable="true" type="UnderretningsBaggrundsType" />

<xs:element name="Indberetning" nillable="true" type="Indberetning" />

</xs:schema>


Bilag 4

Kravspecifikation Stofmisbrugsdatabasen (SMDB)

Indholdsfortegnelse
1.
Indledning
 
1.1. Arbejdsgange ved overførsel af data
 
1.1.1. Web kald: ”Hent Data Service
 
1.1.2. Web kald: ”Indsaet Data Service
2.
Overordnede elementer
3.
Data
 
3.1. Dataelementer for VBGS og SIB
 
3.2. Dataelementer for DanRis
 
3.3. Dataelementer for ASI
 
3.4. Indberetningsdata for KvalHep
4.
Kommunernes mulighed for at anvende egne data til bl.a. validering
5.
Dataformatbeskrivelse
 
5.1. Indberetning af rettelser og sletninger
6.
Validering og feed back ved indberetning
 
6.1. Ved indberetning via web service vises om indberetningen er succesfuldt gennemført med overholdelse af alle forretningsregler
 
6.1.1. Generelle regler gældende for samtlige skemaer og spørgsmål
 
6.1.2. Registrer anmodning
 
6.1.3. Iværksæt behandling
 
6.1.4. Tilbudstilknytning
 
6.1.5. Afslut behandling
 
6.1.6. Indskrivning og udskrivning
 
6.1.7. Registrer ydelse
 
6.1.8. ASI
 
6.1.9. Kvalitet i den lægefaglige behandling Hepatitis C
7. Vejledning i forbindelse med systemskifte
 
7.1. Test af nyt leverandørsystem (leverandørskift)

1. Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelse af dataudveksling mellem kommuner og tilbud og Danmarks Statistik vedrørende personer i stofmisbrugsbehandling. Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) er en fælles indberetningsplatform, der indsamler oplysninger om personer i henholdsvis social og sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling for fire dataansvarlige registerejere: Børne- og Socialministeriet (VBGS), Sundhedsdatastyrelsen (SIB), Center for Rusmiddelforskning (DanRIS) og Sundhedsstyrelsen (KvalHep).

Børne- og Socialministeriet har det overordnede ansvar for Stofmisbrugsdatabasen. Pr. 1. januar 2017 uddelegerede Børne- og Socialministeriet varetagelsen af drift, vedligeholdelse og udvikling til Danmarks Statistik. Derudover også kvalitetssikringen af data for 2016 og frem.

DST har dermed ansvaret for at indhente oplysninger som beskrevet i fællesindholdet for SMDB om borgere i stofmisbrugsbehandlingstilbud.

Indberetning af oplysninger om personer i social stofmisbrugsbehandling er lovpligtig, jf. Retssikkerhedslovens § 82 og Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 41.

Indberetning af oplysninger om personer i sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling er lovpligtig, jf. Autorisationslovens § 19 og Sundhedslovens § 195.

Indberetningspligten på den sundhedsfaglige del er fastsat i:

Bekendtgørelse nr. 1789 af 16. december 2015 om kommunernes indberetning til Sundhedsdatastyrelsen om lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med lægeligstofmisbrugsbehandling

Bekendtgørelse nr. 1700 af 21. december 2010 om indberetning af lægeligstofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere

Bekendtgørelse nr. 1678 af 16. december 2016 om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling

De kommunale myndigheder skal indberette oplysninger om borgere i døgn-, dag- eller ambulant stofmisbrugsbehandling.

Det er handlekommunen dvs. betalingskommunen, som har ansvaret for indberetning.

Godkendte tilbud (behandlingssteder) skal indberette indskrivningsoplysninger og ydelser til Stofmisbrugsdatabasen.

Kommunerne kan overdrage indberetningen af hele kontaktforløbet til godkendte behandlingstilbud, der foretager både visitation og behandling; men kommunerne har stadig ansvar for, at indberetningen foretages.

Indberetningskrav:

• Alle stofmisbrugere i behandling skal indberettes i VBGS og SIB.

• KvalHep skal kun indberettes for borgere, som har fået iværksat substitutionsbehandling og/eller har haft risikoadfærd. Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med virus (HBV, HCV, HIV) i forbindelse med anvendelse af sprøjter, kanyler, snifferrør m.m.

Historik:

Indberetningskrav og metode på området har historisk fulgt fire separate forløb frem til den fælles platform, som har været gældende fra juni 2011 med enkelte ændringer i 2015.

• Registeret over stofmisbrugere i behandling (SIB) Fra 1. januar 1996,

• Registreringssystem for Center for Rusmiddelforskning (DanRIS): Siden maj 2000,

• Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS): Siden 2008

• Kvalitetssikring af den lægelige behandling og den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C (Kvalhep/Hep C): Fra 1. januar 2011

1.1 Arbejdsgange ved overførsel af data

Dataoverførslen sker via system-til-system leverance ved anvendelse af web service eller manuel indberetning via webapplikationen på www.dst.dk/SMDB.

h

Ved system-til-system løsning genererer systemerne i kommunerne et antal XML-filer.

Filformatet i den manuelle løsning er ligeledes XML.

For at en webserviceklient kan tilgå SMDB, skal dennes IP-adresse aktiveres af en systemadministrator på SMDB.

Desuden skal webservice kaldene, beskrevet nedenfor, autoriseres via en bruger oprettet i SMDB. Autentifikationen foregår via brugernavn/password.

De lokale klientsystemer skal opdateres med alle ændringer i datakrav, således at de stemmer overens med SMDB.

Klientsystemleverandørerne varsles ved større systemændringer 6 måneder før ændringer skal være gældende.

Det er nødvendigt først at udlæse data via hent data service, inden opdatering og indlæsning af data, således at relevante ID’er og referencer er kendte, dvs.:

Der hentes udvalgte data via ”Hent data service”, som bruges som ”opslag” for at kunne indberette data ifht. SMDB’s forretningsregler

Alle ændrede data indberettes via ”Indsæt data service”

Indlæsning/levering sker pt. dagligt, ugentligt eller månedligt.

Hvis der opstår fejl ved kald af web-service, formidles fejlen ved hjælp af fejlkoder i Log eller fra systemet.

1.1.1. Web kald: ”Hent Data Service”

Endpoint på produktionsserver

https://smdbws.dst.dk/SmdbWebService/WebServices/ExtractData/IndberetterHentDataService.svc

SOAP Actions:

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentAnmodninger_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentIvaerksaettelser_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentTilbudstilknytninger_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentHepC_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentAsiForMyndighed_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentAlleTilbud

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentIndskrivninger_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentYdelser_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentYdelsespakkerByTilbud_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/HentAsiForTilbud_Brugernavn

1.1.2. Web kald: ”Indsaet Data Service”

Endpoint på produktionsserver

https://smdbws.dst.dk/SmdbWebService/WebServices/ExtractData/IndsaetDataService.svc

SOAP Actions:

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/IndsaetAnmodninger_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/IndsaetIvaerksaettelser_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/IndsaetTilbudstilknytninger_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/IndsaetHepC_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndsaetDataService/IndsaetASI_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/IndsaetIndskrivninger_Brugernavn

SMDB/backend/WebServices/IndberetterHentDataService/IndsaetYdelser_Brugernavn

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

Elementnavn
Beskrivelse
Indberetning
Kommunale myndigheder og behandlingstilbud indberetter eller opdaterer oplysninger om stofmisbrugere i behandling
Indberetningsfrekvens
Dagligt, ugentligt eller månedligt
Frist
Senest den 15 i efterfølgende måned
Enheder
Personniveau CPR-nummer
Kommune eller tilbuds CVR nummer
Format for indsendte data
XML-filer
Sletning/redigering
Kan foretages i indberetningsskemaer (elektronisk)
Testmuligheder
Ved ændringer (eksempelvis leverandørskifte) kan testes i testmiljø stillet til rådighed af Danmarks Statistik
Oplysningsside
På oplysningssiden forefindes indberetningsvejledning, informationer om lovgivning, printvenlige skemaer mm.
Statistikkens hjemmeside
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar

3. Data

Indberetninger om behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens § 101 og efter Sundhedslovens § 142 indberettes løbende i teknisk fastsat rækkefølge.

For hver anmodning og iværksættelse af behandling skal følgende indberetnings-flow følges, uanset om SMDB-applikationen eller klientsystemleverandørernes journalprogram anvendes.

g

Farver: Orange del er myndighedsdelen; blå del er tilbudsdelen

For hver enkelt hændelse skal følgende elementer indberettes:

Anmodning om behandling

Iværksættelse af behandling

Kvalhep/HepC

Indskrivning i tilbud

ASI / ASI

Ydelsespakker til borgeren

Udskrivning af borgeren fra tilbud

Afslutning af behandlingen

3.1 Dataelementer for VBGS og SIB

VBGS og SIB
Variabelnavn
Datatype
Valgmuligheder
Værdier
CPR-NR.
VBGS/SIB
BorgerCprNummer
string
Valideres mod CPR
Validt CPR
Borger
PersonNavn
string
 
Max. 250 karakterer
Køn
VBGS/SIB
PersonKoenKode
heltal
1) Mand
2) Kvinde
01
00
Myndighed
Borgerens opholdskommune
VBGS/SIB
IndskrivningMyndighedKode
heltal
98 kommunekoder
Valid kommunekode
Anmodningsdato
VBGS/SIB
BehandlingAnmodningDato
datetime
Alle datoer mindre eller lig med dags dato
Alle datoer i fortid til og med dags dato
Tidligere stofmisbrugsbehandling
VBGS/SIB
BehandlingTid
ligereKode
heltal
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
01, 02, 99
Gravid
VBGS
PersonGravidKode
heltal
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
01, 02, 99
Psykisk funktionsnedsættelse
VBGS
PersonPsykiskFunktionsnedsættelseKode
heltal
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
01, 02, 99
Ønsker borger at tage imod tilbuddet om lægesamtale
SIB
OenskerBorgerTilbudLaegesamtaleKode
heltal
1) Ja
2) Nej
3) Tilbud ikke givet
01-03
Er lægesamtale afholdt
SIB
LaegesamtaleAfholdtIndikator
boolean
True/False
 
Dato hvor lægesamtale blev afholdt
SIB
LaegesamtaleAfholdtDato
datetime
Alle datoer fra Behandling Anmodning Dato til og med dags dato
Alle datoer i fortid til og med dags dato
Årsag til at tidsfrist for lægesamtale er overskredet
SIB
LaegesamtaleIkkeAfholdtAarsagTidsfristOverskredetKode
heltal
1) Manglende lægeressource hos myndighed
2) Manglende lægeressource hos anvist tilbud
3) Klienten forhindret i fremmøde
4) Klienten udeblevet
6) Anden (tekstfelt vises)
01-04, 06
Beskriv årsagen til at tidsfrist for lægesamtale er overskredet
SIB
LaegesamtaleIkkeAfholdtAarsagTidsfristOverskredetTekst
string
 
Max. 250 karakterer
Dato for iværksat behandling
VBGS/SIB
IvaerksatBehandlingDato
datetime
Alle datoer fra Behandling AnmodningDato til og med dags dato
Alle datoer i fortid til og med dags dato
Dage siden anmodning
VBGS/SIB
IvaerksatBehandlingDageSidenAnmodningKvantitet
heltal
Automatisk udregnet fra BehandlingAnmodningDato og IvaerksatBehandlingDato
Heltal
Alder ved iværksat behandling
VBGS/SIB
PersonIvaerksatBehandlingAlderKvantitet
heltal
Automatisk udregnet fra Cpr og IvaerksatBehandlingDato
Heltal
Årsag til overskridelse af behandlingsgaranti
VBGS/SIB
BehandlingGarantiOverskredetAarsagKode
heltal
1) Mangel på ledig plads
2) Personalemæssige forhold hos myndighed eller tilbud
3) Klienten forhindret i fremmøde
4) Klienten udeblevet
5a) Frit valg (kun synlig hvis alder er 18 år eller derover)
5b) Samtykkeerklæring (kun synlig hvis alder er 18 år eller under)
6) Andet (tekstfelt vises)
01-05, 07
Beskriv årsag til overskridelse af behandlingsgaranti
VBGS
BehandlingGarantiOverskredetAarsagTekst
string
 
Max. 250 karakterer
Behandlingsformål
VBGS
BehandlingFormaalKode
heltal
1) Ophør
2) Reduktion
3) Stabilisering
01-03
Henvendelse på opfordring af
VBGS/SIB
HenvisningPaaOpfordringAfKode
heltal
1) Selvhenvender Klienten har på eget initiativ valgt at gå i behandling
2) Skadestue/hospital
3) Psykiatrisk hospital
4) Praktiserende læge
5) Kriminalforsorgen
6) Domstol/
prøveløsladelse/politi
7) Alkoholbehandlingshjem
8) Stofmisbrugstilbud
9) Familieambulatorium
10) Krisecenter
11) Familie
12) Venner
13) Arbejdsgiver
14) Skole/uddannelsessted
15) § 110 boform
16) Andet
17) Uoplyst
01-16, 99
Hovedindtægtskilde
SIB
PersonHovedindtaegtskildeKode
heltal
1) Lønindkomst-fastansat
2) Lønindkomst-løsarbejde/kortvarige ansættelser
3) SU
4) Dagpenge (arbejdsløs)
5) Aktivering/løntilskud
6) Sygedagpenge
7) Kontanthjælp
8) Revalideringsydelse
9) Pension/førtidspension
10) Fra familie, venner o.lign.
11) Illegale aktiviteter
12) Prostitution
13) Andet
14) Uoplyst
01-13, 99
Aktuel samlivssituation
SIB
PersonSamlivssituationKode
heltal
1) Alene
2) Med familie (forældre, plejeforældre, bedsteforældre, store søskende etc.)
3) Alene med barn
4) Med venner eller andre personer (ingen familierelation)
5) Med partner med børn
6) Med partner uden børn
7) Andet
8) Uoplyst
01, 03-08, 99
Aktuel boligsituation
SIB
PersonBoligsituationKode
heltal
1) Selvstændig bolig
2) Lejet værelse
3) Familie/venner
4) Institutionsophold anden institution
5) Støttebolig/fællesskab
6) Familiepleje
7) Herberg/pensionat
8) Fængsel
9) Gaden/ingen bolig
10) Andet
11) Klient vil ikke oplyse
12) Efterskole/højskole
01-10, 98, 99
Statsborgerskab
SIB
PersonStatsborgerskabKode
heltal
1) Valgt land, fra drop down med alle landekoder fra CPR-registeret
2) Uoplyst
Gyldig landekode, 9999
Anden etnisk herkomst
SIB
PersonImmigrantKode
heltal
1) Nej
2) Indvandrer
3) Flygtning
4) Efterkommer
5) Uoplyst
01-04, 99
Grundskoleuddannelse
SIB
PersonGrundskoleuddannelseKode
heltal
1) Går i skole
2) 7 års skolegang eller færre
3) 8-9 års skolegang
4) 10-11 års skolegang
5) Andet
6) Uoplyst
01-04, 06, 99
Ungdomsuddannelse
SIB
PersonUngdomsuddannelseKode
heltal
1) Erhvervsuddannelse (fx lærling, HG, EFG)
2) Gymnasial uddannelse (STX, HHx, HTX, HF)
3) Anden uddannelse
4) Ingen ud over grundskole
5) Uoplyst
04-06, 01, 99
Videregående uddannelse
SIB
PersonVideregaaendeUddannelseKode
heltal
1) Kort videregående uddannelse
2) Mellem lang videregående uddannelse
3) Lang videregående uddannelse
4) Anden uddannelse
5) Ingen uddannelse
6) Uoplyst
06-08, 05, 01, 99
Antal børn under 18 år, der er kontakt til
SIB
PersonBoernMedKontaktKvantitet
heltal
1) Skriv antal
2) Vil ikke oplyse
0-99 eller CheckBox (Uoplyst)
Antal børn under 18 år, der er anbragt uden for hjemmet
SIB
PersonBoernAnbragtUdenforHjemmetKvantitet
heltal
1) Skriv antal
2) Vil ikke oplyse
0-99 eller CheckBox (Uoplyst)
Stoffri den seneste måned?
SIB
PersonStoffriSenesteMaanedIndikator
boolean
True/False
 
Stoffer brugt den seneste måned
SIB
Indtaget antal dage/Alder ved førstegangsbrug/Typisk indtagelsesmåde
     
Metadon (ordineret): Indtaget antal dage
OrdineretMetadonDageIndtagetSenesteMaaned Kvantitet
heltal
0-30
0-30
Metadon (ordineret): Alder ved førstegangsbrug
OrdineretMetadonFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Metadon (ordineret): Alder uoplyst
OrdineretMetadonFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Metadon (ordineret): Indtagelseshyppighed
OrdineretMetadonIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Metadon (ordineret): Typisk indtagelsesmåde
OrdineretMetadonTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01, 03, 99
Metadon (illegal): Indtaget antal dage
IllegalMetadonDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Metadon (illegal): Alder ved førstegangsbrug
IllegalMetadonFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Metadon (illegal): Alder uoplyst
IllegalMetadonFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Metadon (illegal): Indtagelseshyppighed
IllegalMetadonIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Metadon (illegal): Typisk indtagelsesmåde
IllegalMetadonTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Heroin (ordineret): Indtaget antal dage
OrdineretHeroinDageIndtagetSeneste
MaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Heroin (ordineret): Alder ved førstegangsbrug
OrdineretHeroinFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Heroin (ordineret): Alder uoplyst
OrdineretHeroinFoersteBrugAlderVilIkke
OplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Heroin (ordineret):
Indtagelseshyppighed
OrdineretHeroinIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Heroin (ordineret): Typisk indtagelsesmåde
OrdineretHeroinTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01, 03, 99
Heroin (illegal): Indtaget antal dage
IllegalHeroinDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Heroin (illegal): Alder ved førstegangsbrug
IllegalHeroinFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Heroin (illegal): Alder uoplyst
IllegalHeroinFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Heroin (illegal):
Indtagelseshyppighed
IllegalHeroinIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Heroin (illegal):
Typisk indtagelsesmåde
IllegalHeroinTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Andre opiater: Indtaget antal dage
AndreOpiaterDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Andre opiater: Alder ved førstegangsbrug
AndreOpiaterFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Andre opiater: Alder uoplyst
AndreOpiaterFoersteBrugAlderVilIkke
OplyseIndikator
boolean
True/False
Checkbox
Andre opiater: Indtagelseshyppighed
AndreOpiaterIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Andre opiater: Typisk indtagelsesmåde
AndreOpiaterTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Buprenorphin (ordineret): Indtaget antal dage
OrdineretBuprenorphinDageIndtaget
SenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Buprenorphin (ordineret): Alder ved førstegangsbrug
OrdineretBuprenorphinFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Buprenorphin (ordineret): Alder uoplyst
OrdineretBuprenorphinFoersteBrugAlder
VilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Buprenorphin (ordineret): Indtagelseshyppighed
OrdineretBuprenorphinIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Buprenorphin (ordineret): Typisk indtagelsesmåde
OrdineretBuprenorphinTypisk
IndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01, 03, 99
Buprenorphin (illegal): Indtaget antal dage
IllegalBuprenorphinDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Buprenorphin (illegal): Alder ved førstegangsbrug
IllegalBuprenorphinFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Buprenorphin (illegal): Alder uoplyst
IllegalBuprenorphinFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Buprenorphin (illegal): Indtagelseshyppighed
IllegalBuprenorphinIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Buprenorphin (illegal): Typisk indtagelsesmåde
IllegalBuprenorphinTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Benzodiazepiner (ordineret): Indtaget antal dage
OrdineretBenzodiazepinerDageIndtagetSeneste
MaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Benzodiazepiner (ordineret): Alder ved førstegangsbrug
OrdineretBenzodiazepinerFoersteBrugAlder
Kvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Benzodiazepiner (ordineret): Alder uoplyst
OrdineretBenzodiazepinerFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Benzodiazepiner (ordineret): Indtagelseshyppighed
OrdineretBenzodiazepinerIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Benzodiazepiner (ordineret): Typisk indtagelsesmåde
OrdineretBenzodiazepinerTypisk
IndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Benzodiazepiner (illegal): Indtaget antal dage
IllegalBenzodiazepinerDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Benzodiazepiner (illegal): Alder ved førstegangsbrug
IllegalBenzodiazepinerFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Benzodiazepiner (illegal): Alder uoplyst
IllegalBenzodiazepinerFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Benzodiazepiner (illegal): Indtagelseshyppighed
IllegalBenzodiazepinerIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Benzodiazepiner (illegal): Typisk indtagelsesmåde
IllegalBenzodiazepinerTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Amfetamin: Indtaget antal dage
AmfetaminerDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Amfetamin: Alder ved førstegangsbrug
AmfetaminerFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Amfetamin: Alder uoplyst
AmfetaminerFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Amfetamin: Indtagelseshyppighed
AmfetaminerIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Amfetamin: Typisk indtagelsesmåde
AmfetaminerTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Kokain: Indtaget antal dage
KokainDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Kokain: Alder ved førstegangsbrug
KokainFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Kokain: Alder uoplyst
KokainFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Kokain: Indtagelseshyppighed
KokainIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Kokain: Typisk indtagelsesmåde
KokainTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Ecstacy og lign. : Indtaget antal dage
EcstasyDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Ecstacy og lign. : Alder ved førstegangsbrug
EcstasyFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Ecstacy og lign. : Alder uoplyst
EcstasyFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Ecstacy og lign. : Indtagelseshyppighed
EcstasyIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Ecstacy og lign. : Typisk indtagelsesmåde
EcstasyTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-03, 99
Hallucinogener: Indtaget antal dage
HallucinogenerDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Hallucinogener: Alder ved førstegangsbrug
HallucinogenerFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Hallucinogener: Alder uoplyst
HallucinogenerFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Hallucinogener: Indtagelseshyppighed
HallucinogenerIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Hallucinogener: Typisk indtagelsesmåde
HallucinogenerTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Hash/cannabis: Indtaget antal dage
CannabisDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Hash/cannabis: Alder ved førstegangsbrug
CannabisFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Hash/cannabis: Alder uoplyst
CannabisFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Hash/cannabis: Indtagelseshyppighed
CannabisIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Hash/cannabis: Typisk indtagelsesmåde
CannabisTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
02-03, 99
Opløsningsmidler (inhalanter): Indtaget antal dage
OploesningsmidlerDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Opløsningsmidler (inhalanter): Alder ved førstegangsbrug
OploesningsmidlerFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Opløsningsmidler (inhalanter): Alder uoplyst
OploesningsmidlerFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Opløsningsmidler (inhalanter): Indtagelseshyppighed
OploesningsmidlerIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Opløsningsmidler (inhalanter): Typisk indtagelsesmåde
OploesningsmidlerTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
04, 99
Andre stoffer: Indtaget antal dage
AndreStofferDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Andre stoffer: Alder ved førstegangsbrug
AndreStofferFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Andre stoffer: Alder uoplyst
AndreStofferFoersteBrugAlderVilIkke
OplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Andre stoffer: Indtagelseshyppighed
AndreStofferIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Andre stoffer: Typisk indtagelsesmåde
AndreStofferTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
01-04, 99
Alkohol: Indtaget antal dage
AlkoholDageIndtagetSenesteMaanedKvantitet
heltal
0-30
0-30
Alkohol: Alder ved førstegangsbrug
AlkoholFoersteBrugAlderKvantitet
heltal
0 og derover
0-99
Alkohol: Alder uoplyst
AlkoholFoersteBrugAlderVilIkkeOplyseIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Alkohol: Indtagelseshyppighed
AlkoholIndtagelseshyppighedKode
heltal
1) < 1 pr. uge
2) 2-3 pr. uge
3) 4-6 pr. uge
4) Dagligt
5) Uoplyst
01-04, 99
Alkohol: Typisk indtagelsesmåde
AlkoholTypiskIndtagelsesmaadeKode
heltal
1) Injektion
2) Rygning
3) Spiser/drikker
4) Sniffer
5) Uoplyst
03, 99
Kommentar omkring andre stoffer
KommentarOmkringAndreStoffer
string
 
Max. 250 karakterer
Det er ikke muligt at angive hovedstof
VBGS/SIB
PersonHovedstofAngivelseIkkeMuligIndikator
boolean
true/false
CheckBox
Angiv hovedstof (hvis ovenstående: false)
VBGS/SIB
PersonAktueltHovedstofKode
heltal
1) Metadon
2) Heroin
3) Andre opiater
4) Buprenorphin
5) Benzodiazopiner
6) Amfetaminer
7) Kokain
8) Ecstasy og lign.
9) Hallucinogener
10) Hash/Cannabis
11) Opløsningsmidler (inhalater)
12) Andre stoffer
02, 04, 06-08, 10-16
Har klienten nogensinde injiceret eller injicerer klienten for tiden et stof
SIB
PersonNogensindeInjiceretEllerInjicererForTidenKode
heltal
1) Aldrig
2) Har injiceret, men ikke de seneste 12 måneder
3) Har injiceret i løbet af de seneste 12 måneder, men ikke de seneste 30 dage
4) Har injiceret inden for de seneste 30 dage
5) Ønsker ikke at svare
6) Uoplyst
01, 03-06, 99
Har klienten nogensinde delt værktøj eller deler klienten værktøj for tiden
SIB
PersonNogensindeDeltEllerDelerVaerktoejForTidenKode
heltal
1) Aldrig
2) Har delt værktøj, men ikke de seneste 12 måneder
3) Har delt værktøj i løbet af de seneste 12 måneder, men ikke de seneste 30 dage
4) Har delt værktøj inden for de seneste 30 dage
5) Ønsker ikke at svare
6) Uoplyst
01, 03-06, 99
Alder ved første injektion
SIB
PersonFoersteInjektionAlderKode
heltal
1) < 15
2) 15 19
3) 20 - 24
4) 25 - 29
5) 30 - 34
6) 35 - 39
7) 40+
8) Har aldrig injiceret
9) Uoplyst
01-08, 99
Er klienten nogensinde blevet testet for HCV
SIB
PersonNogensindeTestetHCVKode
heltal
1) Aldrig
2) Er blevet testet
3) Er blevet testet, men for mere end 12 måneder siden
4) Er blevet testet, inden for de seneste 12 måneder
5) Ønsker ikke at svare
6) Uoplyst
01-05, 99
Er klienten nogensinde blevet testet for HIV?
SIB
PersonNogensindeTestetHIVKode
heltal
1) Aldrig
2) Er blevet testet
3) Er blevet testet, men for mere end 12 måneder siden
4) Er blevet testet, inden for de seneste 12 måneder
5) Ønsker ikke at svare
6) Uoplyst
01-05, 99
Har klienten nogensinde været i substitutionsbehandling
SIB
PersonNogensindeSubstitutionsbehandlingKode
heltal
1) Har aldrig været i substitutionsbehandling
2) Har været i substitutionsbehandling
3) Uoplyst
01-02, 99
Alder ved første substitutionsbehandling
SIB
PersonFoersteSubstitutionsbehandlingAlderKvantitet
heltal
0-99
0-99
Tilbudsnavn
VBGS/SIB
   
Søgning på navn, postnummer eller kommune.
Listevisning over muligheder ud fra søgekriterier
 
Frit Valg
VBGS/SIB
PersonBehandlingFritValgIndikator
boolean
True/False
CheckBox
Tilbudsstartdato
VBGS/SIB
TilbudTilknyttetBehandlingStartDato
datetime
Alle datoer fra Ivaerksat BehandlingDato til og med dags dato er gyldige
Alle datoer i fortid til og med dags dato
Tilbudsslutdato
VBGS/SIB
TilbudTilknyttetBehandlingSlutDato
datetime
Alle datoer fra TilbudTilknyttetBehandling
StartDato til og med dags dato
Alle datoer i fortid til og med dags dato
Behandlingsintensitet
VBGS/SIB
BehandlingIntensitetKode
heltal
1) Ambulant behandlingsintensitet
2) Dagbehandlingsintensitet
3) Døgnbehandlingsintensitet
01-03
Behandlingstype VBGS/SIB
BehandlingTypeKode
heltal
1) Metadon
2) Buprenorphin kombineret med naloxon
3) Mono-buprenorphin
4) Heroin
5) Anden substitution med opiater
6) Stoffri behandling
7) Anden medicinsk behandling
01, 03-08
Autorisationskode SIB
AutorisationKodeTekst
string
Lægens autorisationskode.
Valid kode hentes fra
https://stps.dk/da/ds/opslagautreg
Gyldig autorisations-kode
Dato for afsluttet behandling VBGS/SIB
Afslut Behandling
datetime
TextBox + DatePicker
Identisk med seneste TilbudTilknyttetBehandlingSlutDato
Alle datoer i fortid til og med dags dato
Status ved afsluttet behandling VBGS
Afslut Behandling
heltal
1) Ophørt
2) Reduceret
3) Stabiliseret
4) Tilbagefald
5) Ikke færdigbehandlet
1 - 5
Årsag til afsluttet behandling
VBGS/SIB
Afslut Behandling
heltal
1) Klient udeblevet
2) Klients anmodning
3) Klient død
4) Klient flyttet
5) Klient færdigbehandlet
6) Klient overgået til Kriminalforsorgen
7) Klient udskrevet til andet tilbud
8) Klient udskrevet til hospital
9) Klient bortvist
10) Anden årsag til afsluttet behandling
1 - 10
Anden årsag til afsluttet behandling tekst
VBGS/SIB
Afslut Behandling
String/
max 400
 
Max. 400 karakterer

3.2. Dataelementer for DanRIS

Døgntilbud

DanRIS spørgsmål
Variabelnavn
Datatype
Valgmuligheder
Værdier
CPR-NR.
BorgerCprNummer
string
Valideres mod CPR
Validt CPR
Navn på borger
BorgerNavn
string/
max 250
 
Max. 250 karakterer
Myndighed
handlekommune
IndskrivningMyndighedKode
heltal
 
Valid kommunekode
Tilbudsstartdato
IndskrivningDato
datetime
Alle datoer i fortid til og med dags dato
Alle datoer i fortid til og med dags dato
Behandlernavn
IndskrivningBehandlerNavn
string
 
Max. 250 karakterer
Adresse
Vej
PersonAdresseVejNavn
string
 
Max. 250 karakterer
Husnummer
PersonAdresseHusnummerTekst
string
 
Max. 250 karakterer
Post nr.
PersonAdressePostnummerKode
string
 
Validt postnr. 4 karakterer
By
PersonAdresseByTekst
string
 
Max. 250 karakterer
Hvorfra er borgeren kommet i behandling?
IndskrivningHvorfraKode
heltal
1) Fængsel
2) Somatisk hospital
3) Psykiatrisk hospital
4)Ambulant afgiftning/afrusning
5) Døgnafgiftning/døgnafrusning andetsteds
6) Stoffri døgnbehandling andetsteds/døgnbehandling af alkoholproblemer andetsteds
7) Gået i form for forberedende behandling
8) Andet/anden institution
01-08
Beskriv Andet/anden institution, hvorfra borgeren er kommet i behandling
IndskrivningHvorfraTekst
string
 
Max. 250 karakterer
Aktuel samlivssituation
PersonSamlivssituationKode
heltal
1) Alene
2) Med familie (forældre, plejeforældre, bedsteforældre, store søskende etc.)
3) Alene med barn
4) Med venner eller andre personer (med ingen familierelation)
5) Med partner med børn
6) Med partner uden børn
7) Andet
8) Uoplyst
01, 03-08, 99
Aktuel boligsituation
PersonBoligsituationKode
heltal
1) Selvstændig bolig
2) Lejet værelse
3) Familie/venner
4) Institutionsophold anden institution
5) Støttebolig/fællesskab
6) Familiepleje
7) Herberg/pensionat
8) Fængsel
9) Gaden/ingen bolig
10) Efterskole/højskole
11) Andet
12) Klient vil ikke oplyse
01-10, 98, 99
1. Er behandlingen alternativ til straf?
BehandlingStrafAlternativKode
heltal
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
01-02, 99
2. Er borgeren gravid?
PersonGravidKode
heltal
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
01-02, 99
3. Er borgeren i par - eller familiebehandling?
PersonParbehandlingKode
heltal
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
01-02, 99
Afgiftes klienten på døgntilbuddet?
PersonAfgiftesKode
heltal
1) Ja
2) Nej
3) Uoplyst
01-02, 99
Navn på ydelsespakke
 
string
TextBox
 
Beskrivelse
 
string
TextBox
 
Tilføje/fjerne ydelse
 
liste
   
Vælg ydelsespakke