Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1358 af 3. december 2013 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 20, stk. 2, § 22, stk. 4, § 28, stk. 3, og § 69, stk. 5, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret ved lov nr. 662 af 8. juni 2017, og efter forelæggelse for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. § 9 affattes således:

»§ 9. Energitilsynet kan, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, efter ansøgning forhøje omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af krav om udskiftning og opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, fremskyndelse af investeringer i fjernaflæste elmålere og indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben.

Stk. 2. Omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret kan forhøjes med dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i § 2, stk. 1.

Stk. 3. Omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret kan forhøjes med dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i §§ 4-7, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 4. Omkostningsrammen kan forhøjes med øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 5. Energitilsynet anvender standardiserede forudsætninger for forhøjelse af omkostningsrammen som følge af øgede driftsomkostninger efter stk. 4. Energitilsynet kan anvende standardiserede forudsætninger for forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af dokumenterede meromkostninger efter stk. 2 og 3. Ved udarbejdelse af standardiserede forudsætninger i forhold til stk. 2 og 3 tager Energitilsynet bl.a. hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og netvirksomhedernes sparede omkostninger til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 vil være en elektronisk ikke-fjernaflæst elmåler.

Stk. 6. En netvirksomhed kan efter reglerne i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder én gang årligt ansøge Energitilsynet om en forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret for det eller de år, hvor de dokumenterede meromkostninger er afholdt, jf. stk. 1-4. Muligheden for at få godkendt en forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret bortfalder, såfremt Energitilsynet ikke har modtaget en ansøgning rettidigt, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen for omkostninger afholdt i 2017 sker efter de hidtil gældende regler.

Energistyrelsen, den 18. december 2017

Martin Hansen

/ Lykke Mulvad Jeppesen