Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Beregning af tilskud
Kapitel 6 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 7 Udbetaling af tilskud
Kapitel 8 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 9 Kontrol
Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelse
Bilag 1 Normtimesatser
Bilag 2 Pointsystem til brug for prioritering
Bilag 3 Standardomkostninger og obligatoriske elementer i standardomkostninger
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til investeringer i farestalde for igennem etablering af løsdrift at fremme dyrevelfærden. Tilsagn om tilskud gives inden for følgende indsatsområder:

1) Nybygning af farestalde med løsdrift, herunder tilbygning til eksisterende stalde med henblik på etablering af løsdrift i farestalde.

2) Ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalde.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der, som ejer eller forpagter, driver en primær jordbrugsbedrift, hvor det årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive den primære jordbrugsbedrift, er på mindst 830 arbejdstimer. Arbejdstimerne opgøres efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 1. Hvis produktionsformen ikke fremgår af bilag 1, afgør styrelsen arbejdskraftbehovet efter en konkret vurdering.

§ 3. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007, gælder ikke for investeringer omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Farestald: Et anlæg, hvor søer er opstaldet fra højst syv og mindst tre dage før forventet faring og frem til, at pattegrisene bliver fravænnet.

2) Faresti: En sti, hvor soen er opstaldet fra højst syv og mindst tre dage før forventet faring og frem til fravænning af pattegrisene, som skal være mindst 21 dage ved fravænning.

3) Fast gulv: En sammenhængende gulvflade.

4) Løsdrift: En indretning, hvor soen frit kan bevæge sig rundt i stien, men hvor beskyttelsesbøjler er tilladt fra faring og op til fire dage efter faring.

5) SMV: Virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. L 124, af 20. maj 2003, side 36).

6) Nybyg: Nybygning af staldanlæg, hvor der ikke eksisterer en råbygning i forvejen. Under denne kategori hører også tilbygninger, hvor eksisterende stald forlænges, uden at der i forvejen eksisterer en råbygning for tilbygningen.

7) Ombygning: Totalrenovering eller ombygning af en eksisterende råbygning med henblik på hold af farende søer i løsdrift.

8) Primær jordbrugsbedrift: Bedrift, der producerer primære jordbrugsprodukter, der ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling.

9) Programområdet: Danmark, jf. det danske landdistriktsprogram, jf. LDP 2014-2020.

10) Projekt: Det, der er ansøgt om under et indsatsområde, udgør et projekt.

11) Staldbyggeri: Byggeri af en stald, eller stalde med foderanlæg og eventuelt gødnings- og gylleopbevaringsfaciliteter.

12) Stistørrelse: Stiens størrelse er arealet målt fra midt til midt på den inventarramme, som omkranser stien. Længde gange bredde udgør stiens areal, hvor længden af stien måles fra midt på inventaret i den ene ende af stien til midt på inventaret i stiens modsatte ende. Tilsvarende måles stiens bredde fra midt på inventaret i den ene side til midt på inventaret i stiens modsatte side.

13) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændring, overdragelse af tilsagn og udbetaling efter denne bekendtgørelse skal indsendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Der kan sendes én ansøgning om tilsagn efter denne bekendtgørelse pr. CVR-nummer, pr. indsatsområde, jf. § 1.

Stk. 3. Det udfyldte ansøgningsskema skal være modtaget i perioden 15. juni 2018 til 30. august 2018.

Stk. 4. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgning om tilsagn, hvis

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) de samlede tilskudsberettigede udgifter i en ansøgning ikke beløber sig til mindst 300.000 kr., eller

3) det ansøgte projekt eller investeringen ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at fremme dyrevelfærden igennem etablering af løsdrift i farestalde, jf. § 1.

Afgørelse på baggrund af prioritering

§ 8. Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering. jf. stk. 3-4, af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for hver af de i stk. 2 nævnte bevillingsmæssige rammer, der har opnået mindst 1,5 point, jf. stk. 3.

Stk. 2. Til nybygning af farestalde med løsdrift, herunder tilbygning til eksisterende stalde med henblik på etablering af løsdrift i farestalde, jf. § 1, nr. 1, er der afsat 14 mio. kr., og til ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalde, jf. § 1, nr. 2, er der afsat 4 mio. kr., jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen tildeler ansøgningerne point efter pointsystemet i bilag 2, ud fra:

1) gennemsnitsstørrelsen på de ansøgte farestier og

2) andelen af fast gulv, med mulighed for op til fem procent dræn, i hver enkelt af de ansøgte farestier.

Stk. 4. Ved pointlighed mellem to eller flere ansøgninger prioriteres projektet med det største gennemsnitlige areal pr. faresti over projekter med et mindre gennemsnitligt areal pr. faresti. I tilfælde af fortsat lighed prioriteres efter højeste antal stipladser.

Stk. 5. Eventuelle ubrugte midler inden for det ene indsatsområde kan omfordeles til det andet indsatsområde.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.

2) At tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres.

3) At tilsagnshaver ejer investeringerne.

4) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

5) At projektet bliver gennemført på ansøgers egen eller forpagtede jordbrugsbedrift.

6) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling.

7) At tilsagnshaver i tre år fra datoen fra slutudbetaling til stadighed har det årlige arbejdskraftbehov, der er beskrevet i § 2, stk. 1. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, gælder denne betingelse i fem år.

8) At tilsagnshaver i tre år fra datoen for slutudbetaling lever op til det eller de prioriteringskriterier, jf. § 8, stk. 3 og 4, som medførte, at der blev givet tilsagn. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, gælder denne betingelse i fem år.

9) At alle ansøgte farestier i staldanlægget mindst er 5,2 m2.

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet.

2) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest to år fra ansøgningen om tilsagn, jf. dog § 12, stk. 1.

3) At sende udbetalingsanmodning, jf. § 14, stk. 1, rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 14, stk. 3.

4) At holde udbetalingsanmodning og regnskabsbilag vedrørende projektet tilgængelig i mindst 5,5 år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

5) At sikre, at alle elementer, der indgår i projektet er nye.

6) At sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører eller flyttes uden for programområdet i tre år efter datoen for slutudbetaling. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, er tilsagnshaver forpligtet til at sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører eller flyttes uden for programområdet i de første fem år efter datoen for slutudbetaling, og at den produktive aktivitet ikke udsættes for flytning uden for Unionen i de første ti år efter datoen for slutudbetaling, jf. artikel 71 i forordning nr. 1303/2013.

7) At sørge for, at projektet ikke udsættes for en væsentlig ændring, der berører dens art, mål eller gennemførelsesvilkår i tre år efter datoen for slutudbetaling. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, gælder denne forpligtelse i fem år, jf. artikel 71 i forordning nr. 1303/2013.

8) At gennemføre projektet med de i bilag 3 anførte obligatoriske elementer.

Kapitel 5

Beregning af tilskud

§ 11. Tilsagn om tilskud bliver givet på baggrund af de standardomkostninger pr. faresti, som fremgår af bilag 3. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud på 20 pct. af standardomkostningen pr. faresti til nybygning af farestalde med løsdrift, herunder tilbygning til eksisterende stalde med henblik på etablering af løsdrift i farestalde, jf. § 1, nr. 1, eller på 40 pct. af standardomkostningen pr. faresti til ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalde, jf. § 1, nr. 2, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Det samlede tilskud kan højest udgøre 3.700.000 kr. pr. ansøgning.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan ikke give tilskud til projekter, hvori der indgår teknologier eller investeringer, som modtager eller tidligere har modtaget EU-tilskud, tilskud fra en anden tilskudsordning fra Landbrugsstyrelsen, eller tilskud fra anden offentlig myndighed, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med andet offentligt, nationalt tilskud i form af garanti, kaution eller lignende.

Stk. 5. Ydes der andet tilskud, som nævnt i stk. 4, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så det samlede offentlige tilskud ikke overstiger de maksimale lofter, der er fastsat i stk. 1 og stk. 2.

Stk. 6. Opnår en ansøger tilsagn om tilskud efter § 1, kan der ikke, før projektet er afsluttet, gives tilsagn om tilskud til investeringer vedrørende samme staldbyggeri under andre tilskudsordninger, som er omfattet af forordning nr. 1305/2013, artikel 17.

Kapitel 6

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 12. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugsstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ændring af projektets slutdato kan godkendes af Landbrugsstyrelsen, dog ikke ud over den 31. december 2022. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Ansøgning om ændring af projektet kan ikke godkendes, hvis ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 8.

§ 13. Ved tilsagnshavers overdragelse af jordbrugsbedriften ved salg, bortforpagtning, arv eller generationsskifte, eller ved generationsskifte af den del af jordbrugsbedriften, hvorpå stalden skal bygges, kan Landbrugsstyrelsen efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til den køber, forpagter eller anden erhverver, der i henhold til § 2, stk. 1, kan være tilsagnshaver. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af projektet kan finde sted.

Stk. 2. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 3. Sammen med ansøgning efter stk. 1, jf. § 5, stk. 1, skal der indsendes et særligt skema, som udfyldes af både overdrager og erhverver. Skemaet findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud

§ 14. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse af det antal farestier, der er etableret i projektet, dog maksimalt det antal, der er givet tilsagn om tilskud til. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på det udbetalingsskema med integreret slutrapport, der findes i Tast selv-service. Anmodningen skal vedlægges følgende:

1) De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder.

2) Dokumentation for eventuelle offentlige tilskud.

Stk. 2. Tilskud kan kun udbetales i én udbetaling.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden udbetaling er det en betingelse, at Landbrugsstyrelsen har godkendt slutrapporten.

§ 15. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 8

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af kriterier for tilskudsberettigelse

§ 16. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 eller § 9, stk. 2, eller

3) et eller flere kriterier for tilskudsberettigelse i § 9 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 17. Ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, der er nævnt i § 10, jf. dog §§ 18-21, kan Landbrugsstyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis nedsættelse af tilskud og tilbagebetaling af tilskud. Hvis tilskuddet nedsættes helt, træffer Landbrugsstyrelsen samtidig afgørelse om bortfald af tilsagn.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Landbrugsstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål. Hvis projektet ikke fortsat efter Landbrugsstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om, at tilsagnet bortfalder.

§ 18. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes for sent, jf. § 10, nr. 2:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

§ 19. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 14, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af tilskuddet og bortfald af tilsagn.

§ 20. Ved forsinkelse efter både § 18, nr. 4 og § 19, stk. 1, eller stk. 2, sanktioneres kun efter § 18, nr. 4.

§ 21. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet tilbagebetalt, hvis forpligtelserne, jf. § 10, nr. 6. og nr. 7, ikke overholdes. Hvis tilsagnshaver er en SMV, anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller i op til en måned, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end en måned, men mindre end 18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

3) Hvis forpligtelserne er opretholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller op til 18 måneder, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

3) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 60 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis en tilsagnshaver, som ikke er en SMV, flytter den produktive aktivitet uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling, jf. § 10, nr. 6, 2. pkt.

Kapitel 9

Kontrol

§ 22. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Kapitel 10

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1120 af 5. oktober 2017 om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde ophæves, men finder fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet men endnu ikke færdigbehandlet.

Landbrugsstyrelsen, den 18. december 2017

Jette Petersen

/ Birgitte Kinch


Bilag 1

Normtimesatser

Kornafgrøder m.v., antal timer/ha/år
 
---------- areal (ha) ----------
 
   
1-9
10-24
25-49
50-99
100-
 
Korn/raps/frø/ærter m.v.
 
25
22
20
16
14
 
Handelsroer/kartofler
 
62
47
40
35
35
 
Foderroer
 
46
37
37
37
37
 
Sædskiftegræs/helsæd
 
21
13
10
9
9
 
Vedvarende græs
 
8
6
5
5
5
 
Udyrkede arealer
 
3
3
2
2
2
 
       
Malkekøer inkl. opdræt, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- årskøer ----------
 
   
1-29
30-49
50-69
70-99
100-
 
Timer pr. årsko
 
69
52
47
42
37
 
       
Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalv/år (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- producerede slagtekalve ----------
 
   
1-29
30-
 
Timer pr. slagtekalv
 
10
7
 
       
Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning)
 
---------- årskøer ----------
 
   
1-29
30-
 
Timer pr. årsko
 
37
29
 
       
Søer og smågrise, antal timer/årsso
 
---------- årssøer ----------
 
   
1-49
50-99
100-149
150-249
250-
 
Timer pr. årsso
 
21
16
14
13
12
 
       
Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år
 
---------- producerede slagtesvin ----------
 
   
1-499
500-1499
1500-2499
2500-3999
4000-
 
Timer pr. 100 slagtesvin
 
113
77
52
44
37
 
       
Bier, antal timer pr. bistade/år
 
------------------- bistade -------------------
 
   
1-5
6-25
26-50
51-80
81-400
400-
 
Timer pr. bistade
 
25
21
17
13
8
4
 
       
Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr
   
Heste, timer pr. avlsdyr
37
 
Mink, timer pr. avlstæve
2
 
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged
5
 
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr
15
 
   
Slagtekyllinger, antal timer/1.000 producerede stk.
---------- producerede stk. ---------
 
   
< ½ mio.
≥ ½ mio.
 
Timer pr. 1.000 producerede stk.
4,6
3,9
 
       
Frilandsgartneri
antal timer/ha/år
 
Jordbær medselvpluk
180
 
Jordbær uden selvpluk
1200
 
Konsumgulerødder
30
 
Industrigulerødder
25
 
Hvidkål og kinakål
300
 
Blomkål og rosenkål
300
 
Icebergsalat
300
 
Porrer
850
 
Kepaløg, såløg
170
 
Knoldselleri
350
 
   
Væksthuse
antal timer/m2/år
 
Grøntsager
1
 
Afskårne blomster
1
 
Store potteplanter
2
 
Små potteplanter
5
 
       
Frugtplantage
antal timer/ha/år
 
Konsum
320
 
Industri
120
 
   

Pyntegrønt
antal timer/ha/år
 
Juletræer og klippegrønt
   
(Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)
100
 


Bilag 2

Pointsystem til brug for prioritering

 
Point
Point tildeles efter gennemsnitsstørrelsen på de ansøgte farestier, således:
 
5,2-5,4 m2
1
5,5-5,7 m2
2
Over 5,7 m2
3
Point tildeles efter andelen af fast gulv, med mulighed for op til fem pct. dræn, i samtlige ansøgte farestier, således:
≥40 pct. i samtlige ansøgte farestier
0,5
<40 pct. i samtlige ansøgte farestier
0


Bilag 3

Standardomkostninger og obligatoriske elementer i standardomkostninger

Etablering af løsdrift i farestalde
Standardomkostninger
Kategori
Udspecificering af obligatoriske elementer
Nybygning (inkl. tilbygning)
39.400 kr./faresti
Byggeomkostninger til råbygning
Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde
Tagkonstruktion
Facade inkl. fundament
Gavl inkl. fundament samt gavltrekant
Døre, vinduer og skillevægge
Inventar
Spaltegulv og/eller fast gulv med mulighed for op til fem pct. dræn
Stiadskillelse til løsdrift
Krybbe, vand samt udfodringsenhed
Pattegrisehule eller -rum
Boks, bøjler og/eller støttevægge
Ventilation: Indsugnings- og udsugningsenhed samt styringsenhed
Elinstallation, belysning og VVS
Ombygning
14.500 kr./faresti
Inventar
Fjernelse af gammelt inventar og el
Ny gulvprofil
Spaltegulv og/eller fast gulv med mulighed for op til fem pct. dræn
Stiadskillelse til løsdrift
Krybbe, vand samt udfodringsenhed
Pattegrisehule eller -rum
Boks, bøjler og/eller støttevægge
Elinstallation, belysning og VVS

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.