Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven

(Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1402 af 5. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 276 indsættes:

»§ 276 a. For indbrudstyveri straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus og uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.«

2. I § 285, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§§ 276«: », 276 a«.

3. I § 286, stk. 1, indsættes efter »§§ 276,«: »276 a,«.

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 799, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 286, stk. 1, jf. § 276,«: »§ 286, stk. 1, jf. § 276 a,«.

§ 3

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 22, nr. 6, indsættes efter »§ 276, jf. § 286,«: »§ 276 a, jf. § 286,«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen