Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed

(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret senest ved lov nr. 495 af 22. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 3, nr. 6, indsættes efter »opbevarer«: », besidder eller anvender«.

§ 2

I lov om vagtvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 112 af 11. januar 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3, nr. 2, udgår »i stilling eller erhverv«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Tilbagekaldelse, jf. § 14 i lov om vagtvirksomhed, af godkendelser, som er meddelt før den 1. januar 2018, på baggrund af adfærd, der er udvist uden for stilling eller erhverv, og som giver grund til at antage, at den ansatte ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde, jf. § 7, stk. 3, nr. 2, som ændret ved denne lovs § 2, nr. 1, kan kun finde sted, hvis adfærden er udvist efter den 1. januar 2018.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2. Lovens § 1 gælder ikke for Grønland.

Stk. 3. Lovens § 2 gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen