Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0056
 
32000L0029
 
Links til øvrige EU dokumenter
32002D0757
 
32007D0365
 
32007D0433
 
32012D0138
 
32012D0270
 
32012D0697
 
32014D0237
 
32014L0652
 
32015D0179
 
32015D0789
 
32015D0893
 
32015D1849
 
32016D0412
 
32016D0715
 
32017D0198
 
32017D0204
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Registrering af virksomhed
Kapitel 3 Kontrol og dokumentation
Kapitel 4 Afgørelse om import
Kapitel 5 Straffebestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.
Bilagsfortegnelse Fortegnelse over bilag
Bilag 1 Planteskadegørere, der ikke må forekomme
Bilag 2 Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter
Bilag 3 Planter m.m., der ikke må importeres, hvis de har oprindelse i de nævnte lande eller områder
Bilag 4 Særlige krav, der skal være opfyldt ved import
Bilag 5 Planter m.m., der ved import skal være ledsaget af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat
Bilag 6 Forpligtelser for importører
Bilag 7 Betingelser for tilladelsen til at få identitets- og plantesundhedskontrollen udført på forsendelsens bestemmelsessted
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.1)

I medfør af § 1, § 2, nr. 1, og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 22 og 24, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

Formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at beskytte mod indslæbning af visse planteskadegørere fra områder, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, og mod spredning af visse planteskadegørere.

Stk. 2. For at forebygge indslæbning og spredning af planteskadegørere er det ikke tilladt at importere følgende:

1) Planteskadegørere nævnt i bilag 1.

2) Planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 2, hvis de er angrebet af planteskadegørere nævnt i bilaget.

3) Planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 3 med oprindelse i lande nævnt i bilaget.

4) Planter og planteprodukter m.m. nævnt i bilag 4, der ikke opfylder de særlige krav i bilaget.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Planter: Levende planter og plantedele, herunder frø.

2) Levende plantedele:

a) Frugt i botanisk forstand, dog ikke dybfrossen.

b) Grønsager, dog ikke dybfrosne.

c) Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler.

d) Afskårne blomster.

e) Grene og fældede træer med løv.

f) Plantevævskultur mv.

3) Frø: Frø i botanisk betydning, der er bestemt til plantning.

4) Planter til plantning:

a) Planter, der er plantet og skal forblive plantet eller skal genplantes.

b) Planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.

5) Plantning: Enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.

6) Træ:

a) Træ, der helt eller delvist har bevaret den naturlige, runde overflade, med eller uden bark, eller i form af flis, spåner, savsmuld, træaffald eller skrot af træ.

b) Træ i form af garneringstræ, afstandsklodser, paller eller emballeringsmateriale, som anvendes ved transport af genstande af enhver art, hvis det udgør en plantesundhedsrisiko.

c) Træ, der er omfattet af bilag 5, pkt. 6.

7) Forsendelse: En mængde varer, der er omfattet af et enkelt plantesundhedscertifikat.

8) Parti: Et antal enheder af samme vare, som er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse, og som indgår i en forsendelse.

9) Importkontrol: Dokumentkontrol, identitetskontrol og plantesundhedskontrol ved import af planter og planteprodukter m.m.

10) Certifikat: Plantesundheds- eller reeksportcertifikat og EU-informationsdokument.

11) Attest: kontrolattest for friske frugter og grønsager.

Kapitel 2

Registrering af virksomhed

§ 3. Importører af planter og planteprodukter m.m., nævnt i bilag 5, skal være registreret i Landbrugsstyrelsen. Undtaget herfra er personer, der alene importerer små mængder planter og planteprodukter til egen brug og ikke-kommercielle formål.

Stk. 2. Anmodning om registrering med de på registreringsformularen krævede oplysninger, herunder virksomhedens CVR-nummer, indsendes til Landbrugsstyrelsen, der på baggrund heraf tildeler virksomheden et registreringsnummer.

Stk. 3. Skifter en registreret importvirksomhed ejer, eller ophører den med import, oplagring m.m. af planter og planteprodukter m.m., skal Landbrugsstyrelsen underrettes skriftligt herom.

Stk. 4. Importører af planter og planteprodukter m.m. skal til stadighed opfylde bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 5. Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde en registrering, hvis det konstateres, at importøren ikke overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Kontrol og dokumentation

Anmeldelse

§ 4. Importøren skal anmelde forsendelsens ankomst til indførselsstedet til Landbrugsstyrelsen med henblik på kontrol. Anmeldelse skal ske inden for fristerne nævnt i bilag 6, henholdsvis nr. 6, 6a eller 6b.

Dokumentation

§ 5. Planter og planteprodukter m.m., nævnt i bilag 5, skal, til dokumentation for at betingelserne i bilag 1-5 er overholdt, ved import være ledsaget af

1) et originalt plantesundhedscertifikat udstedt i oprindelseslandet eller

2) et originalt reeksportcertifikat udstedt i afsenderlandet og en bekræftet kopi af det originale plantesundhedscertifikat og eventuelle reeksportcertifikater.

Stk. 2. Planter og planteprodukter m.m., der ikke skal opfylde særlige krav, eller hvor de relevante særlige krav også kan opfyldes på andre steder end oprindelsesstedet, kan importeres efter bestemmelserne i stk. 1 eller ledsaget af et originalt plantesundhedscertifikat, der er udstedt i afsenderlandet og angiver oprindelseslandet.

Stk. 3. Hvor der for planter og planteprodukter m.m. i bilag 4 er anført alternative, særlige krav, skal det i plantesundhedscertifikatet specificeres som tillægserklæring, hvilke af disse alternative, særlige krav, der er opfyldt. En sådan specifikation anføres ved henvisning til det relevante punkt i bilag 4.

Stk. 4. Et originalt certifikat skal være udstedt af det pågældende lands ansvarlige myndighed på grundlag af en officiel konstatering af, at de planter m.m., der er omfattet af certifikaterne, overholder de særlige krav i bilag 4, og tidligst 14 dage før dagen for afsendelsen.

Stk. 5. Et originalt certifikat skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i modellen i bilaget til den internationale Plantebeskyttelseskonvention, og skal være affattet på dansk, engelsk, fransk, norsk, spansk, svensk eller tysk. Certifikatet skal være stemplet, underskrevet og udfyldt klart og letlæseligt. Der må ikke være foretaget rettelser eller overstregninger.

Stk. 6. Kopier af et originalcertifikat skal tydeligt være mærket som sådanne.

Stk. 7. Landbrugsstyrelsen kan godkende anden dokumentation end de i stk. 1 nævnte certifikater.

§ 6. Udover de i § 5 anførte krav til dokumentation skal der på mindst et af de dokumenter, der kræves for toldbehandlingen, være angivet følgende:

1) Typen af planter og planteprodukter m.m. ved angivelse af koden i Den Europæiske Unions integrerede toldtarif (Taric).

2) Følgende erklæring: ”Denne forsendelse indeholder produkter af plantesundhedsmæssig relevans”. Erklæringen kan affattes på et andet af Den Europæiske Unions officielle sprog eller på norsk.

3) Numrene på plantesundhedscertifikaterne.

4) Importørens officielle registreringsnummer.

§ 7. Bestemmelserne i §§ 5 og 6 skal tillige være opfyldt for forsendelser af planter og planteprodukter m.m., der skal underlægges en toldprocedure, som angivet i artikel 4, stk. 16, litra d, e, f eller g, i Rådets forordning nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførsel af et EF-toldkodeks.

Importkontrol

§ 8. Landbrugsstyrelsen fører kontrol med, at importbestemmelserne er overholdt. Kontrollen omfatter dokumentkontrol, identitetskontrol og plantesundhedskontrol. SKAT kan foretage dokumentkontrollen.

Stk. 2. Betaling for omkostninger forbundet med kontrollen opkræves efter bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Stk. 3. I forbindelse med plantesundhedskontrollen kan Landbrugsstyrelsen vederlagsfrit udtage prøver af planter, planteprodukter, jord og andre vækstmedier, til undersøgelse for forekomst af planteskadegørere.

§ 9. Import skal ske over indførselsstederne i

1) Billund Lufthavn,

2) Københavns Lufthavn, Kastrup, eller

3) postcentrene Fredericia og København.

Stk. 2. For træ omfattet af bilag 5, nr. 6, kan indførsel tillige ske over indførelsstederne i havne, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (toldhavne).

Stk. 3. Import til kontrol på et godkendt bestemmelsessted efter bestemmelserne i § 10 kan tillige ske over ethvert toldmæssigt indførselssted, forudsat at importøren er registreret som godkendt modtager hos SKAT.

§ 10. Landbrugsstyrelsen kan, efter aftale med SKAT og med plantesundhedsmyndighederne for første indgangssted i Den Europæiske Union samt efter ansøgning, meddele tilladelse til at identitets- og plantesundhedskontrol foretages på et af Landbrugsstyrelsen godkendt bestemmelsessted, hvis told- eller plantesundhedsmyndigheden for første indgangssted i Den Europæiske Union har foretaget dokumentkontrol af forsendelsen. Ansøgning indgives på et skema udfærdiget af Landbrugsstyrelsen. Det er en betingelse, at kravene i bilag 7 opfyldes.

Stk. 2. Forsendelsen skal være ledsaget af et plantesundhedstransportdokument. Dokumentet skal være stemplet, udfyldt klart og letlæseligt og være underskrevet af den myndighed ved første indgangssted i Den Europæiske Union, som har foretaget dokumentkontrollen, samt af forsendelsens importør.

§ 11. Importøren må ikke disponere over planter og planteprodukter m.m., før Landbrugsstyrelsen, gennem identitets- og plantesundhedskontrol af forsendelsen samt af emballagen og de benyttede transportmidler, har konstateret, at betingelserne for import er overholdt.

Stk. 2. Importøren skal yde styrelsen fornøden bistand til gennemførelse af kontrollen.

Stk. 3. Kontrollen kan udelades, hvis det ved en officiel undersøgelse gennemført i afsenderlandet i henhold til en officiel aftale med afsenderlandet er konstateret, at betingelserne for import er opfyldt.

Kapitel 4

Afgørelse om import

Godkendelse af import

§ 12. Konstaterer Landbrugsstyrelsen, at betingelserne for import af planter eller planteprodukter m.m. er overholdt, godkendes de til import, og Landbrugsstyrelsen forsyner originalcertifikatet med et godkendelsesstempel.

§ 13. Konstaterer Landbrugsstyrelsen, at betingelserne for import af planter eller planteprodukter m.m. ikke er overholdt, og kan planterne eller planteprodukterne m.m. ved en behandling bringes til at opfylde betingelserne for importen, kan Landbrugsstyrelsen tillade importøren at foretage en sådan behandling med henblik på fornyet anmeldelse af den pågældende forsendelse.

Stk. 2. Er en del af en forsendelse angrebet af planteskadegørere nævnt i bilag 1 eller 2, og kan forsendelsen opdeles uden fare for indslæbning eller udbredelse af planteskadegørerne, kan Landbrugsstyrelsen fastsætte en frist til gennemførelse af opdelingen med henblik på fornyet anmeldelse af en delforsendelse.

Afvisning af import

§ 14. Er betingelserne for import ikke overholdt, afvises forsendelsen, og Landbrugsstyrelsen forsyner originalcertifikatet med et afvisningsstempel og giver udstederen af certifikatet og importøren meddelelse om afvisningen og begrundelsen herfor.

Stk. 2. Afvises en forsendelse, skal den inden for en frist fastsat af Landbrugsstyrelsen føres ud af Den Europæiske Union. Landbrugsstyrelsen kan, når omstændighederne taler herfor, tillade, at importøren i stedet lader forsendelsen tilintetgøre. Tilintetgørelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om affald.

Stk. 3. Udgør den afviste forsendelse en umiddelbar plantesundhedsrisiko, kan Landbrugsstyrelsen påbyde importøren at iværksætte foranstaltninger til imødegåelse heraf.

§ 15. Er planter og planteprodukter m.m., nævnt i bilag 5, ikke ledsaget af de foreskrevne certifikater, eller kan forsendelsens identitet ikke fastslås på grundlag af de medfølgende certifikater og andre dokumenter, kan Landbrugsstyrelsen afvise forsendelsen eller fastsætte en frist for importøren til at fremskaffe de foreskrevne certifikater. Forelægges de foreskrevne certifikater ikke inden fristens udløb, afvises sendingen.

§ 16. Finder Landbrugsstyrelsen, at der er begrundet formodning for indslæbning eller udbredelse af planteskadegørere, herunder af andre planteskadegørere end nævnt i bilag 1 og 2, kan Landbrugsstyrelsen midlertidigt påbyde de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse mod denne fare.

Undtagelsesbestemmelser

§ 17. Er der ingen risiko for udbredelse af planteskadegørere, finder bestemmelserne i § 1, nr. 4, § 3, stk. 1-4, og §§ 4-12, ikke anvendelse på import af små mængder planter og planteprodukter m.m., der er bestemt til ejerens brug til ikke-industrielle og ikke-kommercielle formål eller til konsum under transporten.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan, i medfør af bekendtgørelse om indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling, tillade import af planteskadegørere, planter, planteprodukter m.m., der ikke opfylder betingelserne i nærværende bekendtgørelse.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1, § 3, § 4, § 6, § 7, § 11, stk. 1, og § 14, stk. 2,

2) afgiver urigtige oplysninger i de i §§ 5-7 og § 10 anførte dokumenter, eller

3) undlader at efterkomme påbudte foranstaltninger i medfør af § 14, stk. 3, og § 16.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 553 af 24. maj 2017 om import af planter og planteprodukter m.m. ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 19. december 2017

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilagsfortegnelse

Fortegnelse over bilag

Bilag 1
Planteskadegørere, der ikke må forekomme
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
   
Bilag 2
Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
   
Bilag 3
Planter m.m., der ikke må importeres, hvis de har oprindelse i de nævnte lande eller områder
   
Bilag 4
Særlige krav, der skal være opfyldt ved import
   
Bilag 5
Planter m.m., der ved import skal være ledsaget af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat
   
Bilag 6
Forpligtelser for importører
   
Bilag 7
Betingelser for tilladelsen til at få identitets- og plantesundhedskontrollen udført på forsendelsens bestemmelsessted


Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

 
(til § 1, stk. 2, nr. 1)
 
I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
 
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
1.
Acleris spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
1.1.
Agrilus anxius Gory, en pragtbille
 
1.2.
Agrilus planipennis Fairmaire, asiatisk askepragtbille
 
1.3.
Anthonomus eugenii Cano, en snudebille
 
2.
Amauromyza maculosa (Malloch), en minérflue
 
3.
Anomala orientalis Waterhouse, orientalsk oldenborre
 
4.
Anoplophora chinensis (Thomson), asiatisk citrustræbuk
 
4.1.
Anoplophora glabripennis (Motschulsky), asiatisk træbuk
 
5.
Udgået
 
6.
Arrhenodes minutus Drury, en barkbille
 
6.1.
Bactericera cockerelli (Sulc.), en bladloppe
 
7.
Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmellus, vektor for virus som fx
   
a)
Bean golden mosaic virus
   
b)
Cowpea mild mottle virus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus
   
f)
Euphorbia mosaic virus
   
g)
Florida tomato virus
 
8.
Cicadellidae (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af Xylella fastidiosa), fx
   
a)
Carneocephala fulgida Nottingham
   
b)
Draeculacephala minerva Bali
   
c)
Graphocephala atropunctata (Signoret)
 
9.
Choristoneura spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
10.
Conotrachelus spp. (Herbst), arter af snudebiller
 
10.0.
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, sibirisk nåletræspinder
 
10.1.
Diabrotica barberi Smith & Lawrence
 
10.2.
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
 
10.3.
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
 
10.4.
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, majsrodbille
 
10.5.
Diaphorina citri Kuway, en bladloppe
 
11.
Heliothis zea (Boddie), en ugle
 
11.1.
Hirschmaniella spp., dog ikke H. gracilis (de Man) Luc & Goodey, arter af nematoder
 
11.2.
Keiferia lycopersicella (Walsingham), et jordmøl
 
12.
Liriomyza sativae Blanchard, en minérflue
 
13.
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, en nematode
 
14.
Monochamus spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke
 
15.
Myndus crudus Van Duzee, en cikade
 
16.
Nacobbus aberrans (Thorbe) Thorne et Allen, en nematode
 
16.1.
Naupactus leucoloma Boheman
 
17.
Premnotrypes spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller
 
18.
Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann), en barkbille
 
19.
Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff), en barkbille
 
19.1.
Rhynchophorus palmarum (L.), sort palmesnudebille
 
19.2.
Saperda candida Fabricius, en træbuk
 
20.
Scaphoideus luteolus (Van Duzee), en småcikade
 
21.
Spodoptera eridania (Cramer), en ugle
 
22.
Spodoptera frugiperda (Smith), en ugle
 
23.
Spodoptera litura (Fabricius), asiatisk bomuldsugle
 
24.
Thrips palmi Karny, palmetrips
 
25.
Tephritidae (ikke-europæiske), båndfluer, fx
   
a)
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
   
b)
Anastrepha ludens (Loew), mexikansk frugtflue
   
c)
Anastrepha obliqua Macquart
   
d)
Anastrepha suspensa (Loew)
   
e)
Dacus ciliatus (Loew)
   
f)
Dacus cucurbitae Coquillett
   
g)
Dacus dorsalis Hendel
   
h)
Dacus tryoni (Froggatt)
   
i)
Dacus tsuneonis Miyake
   
j)
Dacus zonatus Saund
   
k)
Epochra canadensis (Loew)
   
l)
Pardalaspis cyanescens Bezzi
   
m)
Pardalaspis quinaria Bezzi
   
n)
Pterandrus rosa (Karsch)
   
o)
Rhacochlaena japonica Ito
   
p)
Rhagoletis cingulata (Loew), hvidbåndet kirsebærflue
   
q)
Rhagoletis completa Cresson
   
r)
Rhagoletis fausta (Östen-Sacken), mørk kirsebærflue
   
s)
Rhagoletis indifferens Curran
   
t)
Rhagoletis mendax Curran
   
u)
Rhagoletis pomonella Walsh
   
v)
Rhagoletis ribicola Doane
   
w)
Rhagoletis suavis (Loew)
 
25.1.
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), en vikler
 
26.
Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematode
 
27.
Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematode
     
b)
Bakterier
 
0.1.
Candidatus Liberibacter spp., det agens, der forårsager gul bladmarmorering (citrus greening) hos citrustræer
 
1.
Udgået
 
2.
Xanthomonas citri pv. aurantifolii
 
2.1.
Xanthomonas citri pv. citri
       
c)
Svampe
 
1.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, egevisnesyge
 
2.
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, melbærrisgyldenrust
 
3.
Cronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
4.
Endocronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
5.
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge
 
6.
Gymnosporangium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
7.
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd
 
8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis, Tsuga-koglerust
 
9.
Udgået
 
10.
Mycosphaerella larici-leptolepsis Ito et al., Phyllosticta-nålefald
 
11.
Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft
 
12.
Phoma andina Turkensteen, Phoma-bladplet
 
12.1.
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
 
13.
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., æblestråleplet
 
13.1.
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t veld (ikke-europæiske isolater), californisk visneskimmel
 
14.
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema, Septoria-bladplet
 
15.
Thecaphora solani Barrus, kartoffelbrand
 
15.1.
Tilletia indica Mitra
 
16.
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers, Texas rodråd
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
1.
Udgået
 
2.
Kartoffelvirus og viruslignende organismer, fx
   
a)
Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus
   
b)
Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningvirus
   
c)
Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B
   
d)
Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus
   
e)
Udgået
   
f)
Potato virus T, kartoffelvirus T
   
g)
Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og potato leaf roll virus (kartoffelbladrullevirus)
 
3.
Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus
 
4.
Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus
 
5.
Virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., fx
   
a)
Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningvirus
   
b)
Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus
   
c)
Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus
   
d)
Peach phony rickettsia, ferskenphonyrickettsia
   
e)
Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrosetvirus
   
f)
Peach rosette mycoplasm, ferskenrosetmykoplasma
   
g)
Peach X-disease mycoplasm, stenfrugt-X-syge mykoplasma
   
h)
Peach yellows mycoplasm, ferskengulsotmykoplasma
   
i)
Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus
   
j)
Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus
   
k)
Strawberry latent 'C' virus, latent jordbær-C-virus
   
l)
Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus
   
m)
Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma
   
n)
Ikke-europæiske virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L.
 
6.
Virus overført af Bemisia tabaci Genn., bomuldsmellus, som fx
   
a)
Bean golden mosaic virus, bønnegyldenmosaikvirus
   
b)
Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningvirus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus
   
f)
Euphorbia mosaic virus, Euphorbia-mosaikvirus
   
g)
Florida tomato virus
       
e)
Snylteplanter
 
1.
Arceuthobium spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten
       
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
       
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
0.01.
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., fyrrevednematode
 
0.1.
Udgået
 
0.a.
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)
 
1.
Globodera pallida (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematode
 
2.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematode
 
3.
Udgået
 
4.
Udgået
 
5.
Udgået
 
6.
Udgået
 
6.1.
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer), en rodgallenematode
 
6.2.
Meloidogyne fallax Karssen, en rodgallenematode
 
7.
Opogona sacchari (Bojer), bananmøl
 
8.
Popillia japonica Newman, japanbille
 
8.a.
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), rød palmesnudebille
 
8.1.
Rizoecus hibisci Kawai et Takagi, en uldlus
 
9.
Spodoptera littoralis (Boisduval), afrikansk bomuldsugle
 
10.
Trioza erytreae Del Guercio, en bladloppe
       
b)
Bakterier
 
1.
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., kartoffelringbakteriose
 
2.
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., kartoffelbrunbakteriose
 
2.a.
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
 
3.
Xylella fastidiosa (Wells et al.)
       
c)
Svampe
 
1.
Melampsora medusae Thümen, poppelrust
 
1.a.
Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnel, fyrreharpikskræft
 
2.
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
1.
Apple proliferation mycoplasma, æbleheksekostmykoplasma
 
2.
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma
 
2.1.
Candidatur Phytoplasma ulmi
 
3.
Pear decline mycoplasma, pæremoriamykoplasma
       
e)
Fladorme og bløddyr
 
1.
Arthioposthia triangulata (Dendy), new zealandsk fladorm
 
2.
Slægten Pomacea (Perry), arter af snegle
       


Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

(Til § 1, stk. 2, nr. 2)
 
I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
Planteskadegørere
 
Planter
     
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
1.
Aculops fuchsiae Keifer, en galmide
 
Planter af Fuchsia L. til plantning, dog ikke frø
1.1
Udgået
   
2.
Aleurocanthus spp., arter af mellus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.
Anthonomus bisignifer (Schenkling), en snudebille
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
4.
Anthonomus signatus (Say), en snudebille
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
5.
Aonidiella citrina Coquillet, en skjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Aphelenchoides besseyi Christie, en bladnematode
 
Frø af Oryza spp.
7.
Aschistonyx eppoi Inouye, en galmyg
 
Planter af Juniperus L., dog ikke kogler og frø
8.
Udgået
   
9.
Carposina niponensis Walsingham, et møl
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
10.
Udgået
   
10.a.
Udgået
   
11.
Enarmonia packardi (Zeller), en vikler
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
12.
Enarmonia prunivora Walsh, en vikler
 
Planter af Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. og Rosa L., til plantning, dog ikke frø, og frugter af Malus Mill. og Prunus L., med oprindelse i ikke-europæiske lande
13.
Eotetranychus lewisi McGregor, en spindemide
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Udgået
   
15.
Grapholita inopinata Heinrich, en vikler
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
16.
Hishomonus phycitis (Dist.), en cikade
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
17.
Leucaspis japonica Ckll., en skjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
18.
Listronotus bonariensis Kuschel, en snudebille
 
Frø af Cruciferae , Gramineae og Trifolium L. med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand og Uruguay
19.
Margarodes spp., ikke-europæiske arter af skjoldlus, fx:
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
 
a)
Margarodes vitis (Phillipi)
   
 
b)
Margarodes vredendalensis de Klerk
   
 
c)
Margarodes prieskaensis Jakubski
   
20.
Numonia pyrivorella (Matsumura) et halvmøl
 
Planter af Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
21.
Oligonychus perditus Pritchard et Baker, en spindemide
 
Planter af Juniperus L., dog ikke kogler og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
22.
Pissodes spp. (ikke-europæiske), arter af fyrresnudebiller
 
Planter af nåletræer (Coniferales), dog ikke kogler og frø, samt uafbarket træ af nåletræer (Coniferales) og isoleret bark af nåletræer (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande.
23.
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan, en nematode
 
Planter af Citrus L., og Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
24.
Udgået
   
25.
Scirtothrips aurantii Faure, en trips
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
26.
Scirtothrips dorsalis Hood, en trips
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
27.
Scirtothrips citri (Moultex), en trips
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
28.
Scolytidae spp. (ikke-europæisk), arter af barkbiller
 
Planter af nåletræer (Coniferales) af over 3 m højde, dog ikke kogler og frø, samt uafbarket træ af nåletræer (Coniferales) og isoleret bark af nåletræer (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande
28.1
Scrobipalpopsis solanivora Povolny, Guatamala-kartoffeljordmøl
 
Knolde af Solanum tuberosum L.
29.
Tachypterellus quadrigibbus Say, en snudebille
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
30.
Toxoptera citricida Kirk., en bladlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
31.
Udgået
   
32.
Unaspis citri Comstock, en skjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
       
b) Bakterier
1.
Udgået
   
2.
Citrus variegated chlorosis
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.
Erwinia stewartii (Smith) Dye, majsbakteriose
 
Frø af Zea mays L.
4.
Udgået
   
5.
Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye og pv. orizicola (Fang et al.) Dye
 
Frø af Oryza spp.
       
c) Svampe
1.
Alternaria alternata (FR.) Keissler (ikke-europæiske patogene isolater), sortskimmel
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill. og Pyrus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
1.1.
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, nordamerikansk hasselkræft
 
Planter af Corylus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i Canada og USA
2.
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx, sort knudekræft
 
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
3.
Atropellis spp., arter af nåletrækræftsvampe
 
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø, samt isoleret bark og træ af Pinus L.
4.
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
 
Planter af Acer saccharum Marsh., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i USA og Canada, samt træ af Acer saccharum Marsh med oprindelse i USA og Canada, herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige rundhed
5.
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton, nålefald
 
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø, samt træ af Pinus L.
6.
Cercospora angolensis Carv. et Mendes, Citrus-bladplet
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Udgået
   
8.
Diaporthe vaccinii Shaer, blåbærkræft
 
Planter af Vaccinium L. til plantning, dog ikke frø
9.
Elsinoe spp. Bitanc. Et Jenk. Mendes, arter af skurvsvampe
 
Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, og planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frø og andre frugter end frugter af Citrus reticulata Blanco og Citrus sinensis (L.) Osbeck, med oprindelse i Sydamerika
10.
Fusarium oxysporum f.sp. albedines (Kilian et Marie) Gordon
 
Planter af Phoenix L., dog ikke frugter og frø
11.
Udgået
   
12.
Guignardia piricola (Nose) Yamamoto, brunbarkkræft
 
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
13.
Puccinia pittieriana Hennings, kartoffelrust
 
Planter af Solanaceae, dog ikke frugter og frø
14.
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers, brunpletnålefald hos fyr
 
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø
14.1
Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries)
Sydow & Sydow, elmesortplet
 
Planter af Ulmus L. og Zelkova L. til plantning, dog ikke frø
15.
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto, japansk pæreskurv
 
Planter af Pyrus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
       
d) Virus og viruslignende organismer
1.
Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater), bedebladkrøllevirus
 
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
2.
Black raspberry latentvirus, latent sorthindbærvirus
 
Planter af Rubus L. til plantning
3.
Blight and blight-like
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
4.
Cadang-cadang viroid
 
Planter af Palmae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
5.
Cherry leaf roll virus, kirsebærbladrullevirus
 
Planter af Rubus L. til plantning
5.1.
Chrysanthemum stem necrosis virus, krysantemumstængelnekrosevirus
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. og Solanum lycopersicum L. til plantning, dog ikke frø
6.
Citrus mosaic virus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7.
Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater), Citrus-tristezavirus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
8.
Leprosis
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
9.
Little cherry pathogen (ikke-europæiske isolater)
 
Planter af Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq. og Prunus yedoensis Matsum samt hybrider og kultivarer heraf, til plantning, dog ikke frø
10.
Naturally spreading psorosis, citrusskælbark
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Palm lethal yellowing mycoplasm, kokos letal gulningsmykoplasma
 
Planter af Palmae til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande
12.
Prunus necrotic ringspot virus, Prunus-ringpletvirus
 
Planter af Rubus L. til plantning
13.
Satsuma dwarf virus, satsuma-dværgsygevirus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Tatter leaf virus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
15.
Witches' broom (MLO)
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
       
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
       
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
1.
Aphelenchoides besseyi Christie, en bladnematode
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
2.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
vindværgbladlus
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
3.
Udgået
   
4.
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, stængelnematode
 
Frø og løg af Allium cepa L. var. ascalonicum Backer, Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L., planter af Allium porrum L., blomsterløg af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. og Tulipa L. til plantning samt frø af Medicago sativa L.
5.
Circulifer haematoceps, en cikade
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Circulifer tenellus, en cikade
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.1.
Eotetranychus orientalis Klein, en spindemide
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.2.
Helicoverpa armigera (Hübner)
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. og af familien Solanaceae, til plantning, dog ikke frø.
6.3.
Parasaissetia nigra (Nietner), nigraskjoldlus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7.
Radopholus similis (Cobb) Thorne, en migrerende rodnematode
 
Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. Mill. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
8.
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
 
Afskårne blomster, bladgrønsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Poaceae (syn. Gramineae) jordstængler og frø
9.
Liriomyza trifolii (Burgess)
 
Afskårne blomster, bladgrønsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Poaceae (syn. Gramineae) jordstængler og frø
10.
Paysandisia archon (Burmeister), palmeborer
 
Planter af Palmae til plantning med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. og Washingtonia Raf
       
b) Bakterier
1.
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.
 
Frø af Medicago sativa L.
2.
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., tomatgulbakteriose
 
Planter af Solanum ycopersicum L. til plantning
3.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ildsot
 
Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. til plantning, dog ikke frø
4.
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey, nellikekortskudbakteriose
 
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
5.
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, nellikesprækkebakteriose
 
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
 
Planter af Prunus persica (L.) Batsch og Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim til plantning, dog ikke frø
7.
Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye
 
Frø af Phaseolus L.
8.
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
 
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
9.
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, tomatpletbakteriose
 
Planter af Solanum lycopersicum L. og Capsicum L. til plantning
10.
Xanthomonas fragariae Kennedy et King, jordbærbladpletbakteriose
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
11.
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., bakterievisnesyge
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
       
c) Svampe
1.
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., platanvisnesyge
 
Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø, og træ af Platanus L. herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige rundhed
2.
Udgået
   
3.
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, kastanjekræft
 
Planter af Castanea Mill. og Quercus L. til plantning, dog ikke frø, samt træ, dog ikke barkfrit træ, og isoleret bark af Castanea Mill.
4.
Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, krysantemumsortråd
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
5.
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma, vifteskimmel
 
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Phoma tracheiphila (Petri) Kanahaveli et Gikashvili, Citrus-tørresyge
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, jordbærrødmarv
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
7.1.
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld (europæiske isolater), europæisk visneskimmel
 
Planter af Camellia L. Rhododendron L., bortset fra Rhododendron simsii Planch., og Viburnum L. til plantning, dog ikke frø
8.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni, solsikkeskimmel
 
Frø af Helianthus annuus L.
9.
Puccinia horiana Hennings, hvid krysantemumrust
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
10.
Scirrhia pini Funk et Parker, rød nåleringplet
 
Planter af Pinus L. til plantning, dog ikke frø
11.
Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold, en kransskimmel
 
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
12.
Verticillium dahliae Klebahn, en kransskimmel
 
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
       
d) Virus og viruslignende organismer
1.
Arabis mosaic virus, Arabis-mosaikvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
2.
Beet leaf curl virus, bedebladkrøllesygevirus
 
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
3.
Chrysanthemum stunt viroid, krysantemum dværgsygeviroid
 
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
4.
Citrus tristeza virus (europæiske isolater), Citrus-tristezavirus
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
5.
Udgået
   
6.
Grapevine flavescence dorée MLO, gylden skørbladmykoplasma
 
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
6.a.
Pepino mosaic virus
 
Frø af Solanum lycopersicum L.
7.
Plum pox virus, blommepoxvirus
 
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
7.1.
Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid
 
Planter til plantning (herunder frø) af Solanum lycopersicum L. og hybrider heraf, Casicum annuum L., Capsicum frutescens L. samt planter af Solanum tuberosum L.
8.
Potato stolbur mycoplasm, stolburmykoplasma
 
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø
9.
Raspberry ringspot virus, hindbærring-
pletvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
10.
Spiroplasma citri Saglio et al.
 
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Strawberry crinkle virus, jordbærkrusesygevirus
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
12.
Strawberry latent ringspot virus, latent jordbærringpletvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
13.
Strawberry mild yellow edge virus, mild jordbærgulrandvirus
 
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
14.
Tomato black ring virus, tomatsortringvirus
 
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
15.
Tomato spotted wilt virus, tomatbronzetopvirus
 
Planter af Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., alle sorter af New Guinea hybrider af Impatiens L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L. og Nicotiana tabacum L., for hvilke det er godtgjort, at planterne er beregnet til salg til erhvervsproduktion af tobak, Solanum melongena L. og Solanum tuberosum L. til plantning, dog ikke frø
16.
Tomato yellow leaf curl virus
 
Planter af Solanum lycopersicum L. til plantning, dog ikke frø


Bilag 3

Planter m.m., der ikke må importeres, hvis de har oprindelse i de nævnte lande eller områder1)

(Til § 1, stk. 2, nr. 3)
   
Planter m.m.
Oprindelsesland
1.
Planter af Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr., dog ikke frugter og frø.
 
Ikke-europæiske lande
2.
Planter af Castanea Mill. og Quercus L. med løv, dog ikke frugter og frø.
 
Ikke-europæiske lande
3.
Planter af Populus L. med løv, dog ikke frugter og frø.
 
Nordamerikanske lande
4.
Udgået
   
5.
Isoleret bark af Castanea Mill.
 
Tredjelande
5.a.
Isoleret bark af Acer macrophyllum Pursh,
Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus ( Hook. & Arn) Rehd., Quercus spp. L. og Taxus brevifolia Nutt.
 
USA
6.
Isoleret bark af Quercus L., dog ikke Quercus suber L.
 
Nordamerikanske lande
7.
Isoleret bark af Acer saccharum Marsh.
 
Nordamerikanske lande
8.
Isoleret bark af Populus L.
 
Lande på det amerikanske kontinent.
9.
Planter af Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus og Rosa L., til plantning, dog ikke planter i hvile uden blade, blomster og frugter.
 
Ikke-europæiske lande
9.1.
Planter af Photinia davidiane (Dcne.) Cardot til plantning, dog ikke planter i hvile uden blade, blomster og frugter.
 
USA, Kina, Japan, Republikken Korea og Den Demokratiske Folkerepublik Korea
10.
Knolde af Solanum tuberosum L. læggekartofler.
 
Tredjelande, bortset fra Schweiz
11.
Planter af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider heraf til plantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum L., jf. nr. 10.
 
Tredjelande
12.
Knolde af Solanum L. og hybrider heraf, dog
ikke knolde nævnt i nr. 10 og 11.
 
Tredjelande, dog ikke Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko, Schweiz, Syrien, Tunesien, Tyrkiet samt europæiske tredjelande, der enten er anerkendt som værende fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (kartoffelringbakteriose) eller hvor bestemmelser er opfyldt, der svarer til Rådets direktiv 93/85/EØF af 4. oktober 1993 om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose
13.
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø, samt planter og knolde nævnt i nr. 10, 11
eller 12.
 
Tredjelande bortset fra europæiske lande og Middelhavslande
14.
Jord og egentligt vækstmedium, der helt eller delvis består af jord eller faste organiske stoffer som plantedele og humus, herunder tørv og bark, dog ikke sådant, der udelukkende består af tørv.
 
Hviderusland, Moldova, Rusland, Tyrkiet, Ukraine og tredjelande, der ikke hører til det kontinentale Europa, bortset fra Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien
15.
Planter af Vitis L., dog ikke frugter.
 
Tredjelande, dog ikke Schweiz
16.
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø.
 
Tredjelande
17.
Planter af Phoenix spp., dog ikke frugter og frø.
 
Algeriet, Marokko
18.
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L. og hybrider heraf samt Fragaria L. til plantning, dog ikke frø.
 
Udover bestemmelserne i nr. 9, ikke-europæiske lande, bortset fra Middelhavslande, Australien, Canada, New Zealand og de kontinentale stater i USA
19.
Planter af Poaceae (syn. Gramineae), dog ikke planter af stedsegrønne prydgræsser af under-
familierne Bambusoideae, Panicoideae og af slægterne Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br. Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix , Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. og Uniola L. til plantning, dog ikke frø.
 
Tredjelande, bortset fra europæiske lande og Middelhavslande
20.
Planter af Colocasia Schott undtagen frø og rødder, samt planter af Momordica L., Solanum melongena L. og Trichosanthes L., bortset fra frø.
 
Indien
21.
Planter af Coffea til plantning, bortset fra frø.
 
Costa Rica og Honduras
22.
Planter, bortset fra frø, af Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. og Solanum L., bortset fra S. lycopersicum L.
 
Ghana


Bilag 4

Særlige krav, der skal være opfyldt ved import

 
(Til § 1, stk. 2, nr. 4)
     
Planter m.m.
 
Særlige krav
       
1.1.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), bortset fra Thuja L. og Taxus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet har undergået passende:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
a)
varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet.
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
b)
kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).
 
-
træ af Libocedrus decurrens Torr., såfremt der foreligger bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet til blyanter ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 82 °C i en periode på 7-8 dage,
 
og
 
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme.
 
det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus ' flyvesæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvesæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.
       
1.2.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet har undergået passende:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet
 
med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
 
og
det er officielt konstateret, at træet efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus ' flyvesæson, indtil det forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvesæson, eller, bortset fra træ, der er helt frit for bark, med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.
       
1.3.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ af Thuja L. og Taxus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
a)
er afbarket
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
       
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme.
 
eller
       
c)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet
       
eller
       
d)
har undergået passende kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet, er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).
       
1.4.
Udgået
 
       
1.5.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
a)
har oprindelse i områder, der vides at være fri for:
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
   
-
Monochamus spp. (ikke- europæisk)
         
-
Pissodes spp. (ikke- europæisk)
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet.
   
-
Scolytidae spp. (ikke- europæisk)
         
Området anføres på plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Oprindelsessted«
       
eller
       
b)
er afbarket og frit for larvehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæisk); ved larvehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm
       
eller
       
c)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane
       
eller
       
d)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet
       
eller
       
e)
har undergået passende kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet, er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%).
       
1.6.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ af nåletræer (Coniferales), dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra sådanne nåletræer
 
a)
er afbarket og frit for larvehuller forårsaget af slægten Monochamus spp. (ikke-europæisk); ved larvehuller forstås her huller med en diameter på over 3 mm
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
     
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i andre tredjelande end:
 
eller
 
-
Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet
 
c)
har undergået passende kemisk trykimprægnering med et officielt godkendt produkt. Dette skal være godtgjort ved, at der på plantesundhedscertifikatet, er angivet det aktive stof, tryk (psi eller kPa) og koncentration (%)
 
-
europæiske tredjelande
 
eller
 
-
Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
 
d)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane og på plantesundhedscertifikatet.
       
1.7.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald som helt eller delvist kommer fra nåletræer (Coniferales), med oprindelse i
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
Rusland, Kasakhstan og Tyrkiet
 
a)
har oprindelse i områder, der vides at være fri for:
 
-
Andre ikke-europæiske lande end Canada, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides at forekomme
   
-
Monochamus spp. (ikke-europæisk)
   
-
Pissodes spp. (ikke-europæisk)
   
-
Scolytidae spp. (ikke-europæisk)
       
Området anføres på plantesundhedscertifikatet
       
eller
       
b)
er fremstillet af afbarket rundtræ
       
eller
       
c)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstof ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
d)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet.
       
2.
Træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, bortset fra råtræ af tykkelse 6 mm og derunder, forarbejdet træ fremstillet ved hjælp af lim, varme og tryk eller en kombination deraf, og garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen, fra tredjelande, bortset fra Schweiz
 
Træemballeringsmaterialet skal:
 
-
være fremstillet af afbarket træ, som fastsat i bilag I til FAO's 'international Standard for Phytosanitary Measures' (ISPM) nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel,
 
-
være underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til nævnte internationale standard, og
 
-
være forsynet med et mærke som specificeret i bilag II til nævnte internationale standard, med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med denne standard.
     
Landbrugsstyrelsen kan tillade at træemballeringsmateriale undtages fra ovenstående krav i medfør af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/179 af 4. februar 2015.
       
2.1.
Træ af Acer saccharum Marsh., inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, dog ikke træ i form af
 
En officiel erklæring om, at træet er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.
 
-
træ til fremstilling af finér
     
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald
     
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
     
 
med oprindelse i USA og Canada.
     
       
2.2.
Træ af Acer saccharum Marsh., beregnet til fremstilling af finér, med oprindelse i USA og Canada.
 
En officiel erklæring om, at træet har oprindelse i områder, der vides at være fri for Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau, og er beregnet til fremstilling af finér.
       
2.3.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at:
 
a)
træet har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse træer
   
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
b)
barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet på et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed
eller
c)
træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA
 
Landbrugsstyrelsen kan tillade at træ af ask (Fraxinus L.) med oprindelse i Canada undtages fra ovenstående krav i medfør af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/412.
       
2.4.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA
 
En officiel erklæring om, at træet har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet.
     
   
       
2.5.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, isoleret bark og genstande fremstillet af bark af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA
 
En officiel erklæring om, at barken har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet.
     
Landbrugsstyrelsen kan tillade at træ af ask (Fraxinus L.) med oprindelse i Canada og USA undtages fra ovenstående krav i medfør af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/412 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/204.
       
3.
Træ af Quercus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald
 
a)
er firhugget, således at den runde overflade er helt forsvundet
 
-
fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, herunder tøndestaver, såfremt der foreligger dokumentarisk bevis for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter
 
eller
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
b)
er barkfrit, og at dets vandindhold ikke overstiger 20 % i tørstoffet
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA
 
eller
       
c)
er barkfrit og desinficeret ved en passende behandling med varm luft eller varmt vand
       
eller
       
d)
for savskåret træs vedkommende med eller uden barkrester, er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.
           
3.a.
Træ anført på listen over KN-koder i bilag 5, nr. 6.a), dog ikke i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i tredjelande, hvor Anoplophora glabripennis (Forster) vides at forekomme
   
Træet ledsages af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
     
a)
træet har oprindelse i et område der er konstateret frit for Anoplophora glabripennis (Forster) i overensstemmelse med relevante ”International Standards for Phytosanitary measures”. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«,
     
eller
     
b)
træet er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne).
       
Hvis litra b) finder anvendelse, skal dette godtgøres ved mærket »HT« på træet eller på eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.
         
3.b.
Træ anført på listen over KN-koder i bilag 5, nr. 6.a), i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i tredjelande, hvor Anoplophora glabripennis (Forster) vides at forekomme
   
Træet ledsages af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
     
a)
træet har oprindelse i skadegørerfri områder, som er fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante med relevante ”International Standards for Phytosanitary measures”. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«,
     
eller
     
b)
træet er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne),
     
eller
     
c)
træet er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm.
         
4.
Udgået
   
         
4.1.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ af Betula L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra disse træer
 
a)
barken og mindst 2,5 cm af det ydre splintved er fjernet på et anlæg, som er godkendt og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, samt møbler og andre genstande fremstillet af ubehandlet træ, med oprindelse i Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme
 
b)
træet har undergået ioniserende stråling for at opnå en absorberet dosis på mindst 1 kGy i hele træet.
       
4.2.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Betula L.
 
En officiel erklæring om, at træet har oprindelse i et land, der vides at være fri for Agrilus anxius Gory.
       
4.3.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, bark og genstande fremstillet af bark af Betula L. med oprindelse i Canada og USA, hvor Agrilus anxius Gory vides at forekomme
 
En officiel erklæring om, at barken er fri for træ.
       
5.
Træ af Platanus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller enhver emballage i overensstemmelse med handelssædvane.
 
-
flis, spåner, savsmuld og træaffald
   
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen stuvholt til støtte for forsendelser af træ, som er fremstillet af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,
   
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Armenien, Schweiz eller USA.
   
       
6.
Træ af Populus L., dog ikke træ i form af:
 
En officiel erklæring om, at træet:
 
-
flis, spåner, savsmuld og affald
 
-
er afbarket
 
-
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer samt garneringstræ, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen garneringstræ, der understøtter træsendinger, består af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen
 
eller
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent.
 
-
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram. Dette skal godtgøres ved et mærke som »kiln-dried« eller »K. D.« eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overensstemmelse med handelssædvane.
       
7.1.1.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra:
 
Det er officielt konstateret, at træet:
 
-
Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og Canada
 
a)
er fremstillet af afbarket rundtræ
       
eller
 
-
Populus L., med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent.
 
b)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
c)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 oC i mindst 30 minutter i træk i hele træets profil (også i dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)
       
7.1.2.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra:
     
 
-
Platanus L. med oprindelse i Armenien, Schweiz eller USA.
 
Det er officielt konstateret, at træet:
       
a)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
b)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 oC i mindst 30 minutter i træk i hele træets profil (også i dets kerne), hvilket skal anføres på certifikaterne omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii)
       
7.2.
Uanset om det er anført på listen over KN-koder i bilag 5 eller ej, træ i form af flis, spåner, savsmuld og affald, som helt eller delvis stammer fra Quercus L., med oprindelse i USA
 
En officiel erklæring om, at træet:
       
a)
er ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
eller
       
b)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet.
       
7.3.
Isoleret bark af nåletræ (Coniferales), med oprindelse i ikke-europæiske lande
 
En officiel erklæring om, at den isolerede bark:
       
a)
har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele barkens profil (inklusive dets kerne), hvilket skal anføres på plantesundhedscertifikatet
     
og
 
     
b)
det er officielt konstateret, at barken efter behandlingen er blevet transporteret uden for vektoren Monochamus ' flyvesæson, indtil den forlod det erklæringsudstedende land, med en sikkerhedsmargen på fire ekstra uger i begyndelsen og slutningen af den forventede flyvesæson, eller med beskyttende tildækning, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller vektoren.
         
7.4.
Uanset om det er opført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ af Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. og Sorbus L., dog ikke træ i form af:
 
Det er officielt konstateret, at træet:
 
-
 
flis, savsmuld og spåner, som helt eller delvis kommer fra sådanne planter
 
a)
har oprindelse i et område, der er fastlagt som værende frit for Saperda candida Fabricius af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«,
         
eller
 
-
 
træemballeringsmateriale i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, uanset om det faktisk anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen stuvholt til støtte for forsendelser af træ, som er fremstillet af træ af samme type og kvalitet som træet i sendingen og opfylder de samme plantesundhedsmæssige EU-krav som træet i sendingen,
   
b)
er blevet underkastet en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil, hvilket skal angives i plantesundhedscertifikatet,
 
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada og USA.
 
eller
     
c)
er blevet underkastet passende ioniserende stråling, hvorved der er opnået en absorberet dosis på mindst 1 kGy overalt i træet, hvilket skal angives i plantesundhedscertifikatet.
         
7.5.
Uanset om det er opført på listen over KN-koder i bilag 5, eller ej, træ i form af flis, som helt eller delvis kommer fra Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. og Sorbus L., med oprindelse i Canada og USA.
 
Det er officielt konstateret, at træet:
     
a)
har oprindelse i et område, der er fastlagt som værende frit for Saperda candida Fabricius af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«,
     
eller
     
b)
b) er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm,
     
eller
     
c)
er blevet underkastet en passende varmebehandling, hvorved der er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 minutter i hele flisens profil, hvilket skal angives i plantesundhedscertifikatet.
         
7.a.
Træ af Acer macrophyllum Purch, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. og Taxus brevifolia Nutt med oprindelse i USA.
 
a)
Træet har oprindelse i områder, hvor ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld ikke vides at forekomme. Områdets navn skal anføres i rubrikken »Oprindelsessted« på plantesundhedscertifikatet,
       
eller
       
b)
det er officielt bekræftet, at træet er afbarket,
       
og
         
i)
at træet er hugget eller skåret på fire sider, således at den runde overflade er helt forsvundet,
         
eller
         
ii)
at træets vandindhold ikke overstiger 20 % i tørstoffet
         
eller
         
iii)
at træet er blevet desinficeret ved en passende behandling med varm luft eller varmt vand,
       
eller
       
c)
for savskåret træs vedkommende, også træ med påsiddende bark, hvis det ved mærkningen ”Kiln-dried”, ”KD” eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overenstemmelse med handelssædvane er godtgjort, at træet har gennemgået ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet på fremstillingstidspunktet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
8.
Udgået
 
       
8.1.
Planter af Coniferales, dog ikke kogler og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1 tilsidesættes, at planterne er tiltrukket på planteskoler, og at dyrkningsstedet er fri for Pissodes spp. (ikke-europæiske).
       
8.2.
Planter af Coniferales, dog ikke kogler og frø, af over 3 meters højde, med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, og i bilag 4, nr. 8.1 tilsidesættes, at planterne er tiltrukket på planteskoler, og at dyrkningsstedet er fri for Scolytidae spp. (ikke-europæiske).
       
9.
Planter af Pinus L. til plantning dog ikke frø.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 1, og i bilag 4, nr. 8.1 og 8.2 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers eller Scirrhia pini Funk et Parker på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
10.a.
Planter af slægten Pinus L. og arten Pseudotsuga menziesii til plantning, herunder frø og kogler til opformeringsformål.
 
Uden at bilag 3, punkt 1 tilsidesættes, og udover kravene i bilag 4, nr. 8.1, 8.2, 9 og 10, en officiel erklæring, hvor det i rubrikken ”Tillægserklæring” er angivet, at planterne har oprindelse på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet, og
       
a)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, hvor Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnel ikke vides at forekomme,
       
eller
       
b)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i plantesundhedcertifikatet i rubrikken ”Oprindelsessted”,
       
eller
       
c)
har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for eksporten ikke er konstateret tegn på skadegøreren, og er blevet undersøgt umiddelbart inden eksporten.
       
Ved ”produktionssted” forstås i ovenstående:
       
-
bygninger eller arealer, der drives som en enkelt planteproduktionsenhed; dette kan omfatte produktionssteder, der drives separat af plantesundhedshensyn, eller
       
-
et afgrænset skovområde.
       
10.b.
Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø,
af Acer spp., Aesculus hippocastanum , Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus , Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. og Ulmus spp.
 
A. Import af planter med oprindelse i tredjelande, bortset fra Kina
1)
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9, 16 og 18, og bilag 4, nr. 14, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34,36.1, 39, 40, 43, 44 og 46 tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, med undtagelse af Kina, af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
 
a)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken "Oprindelsessted", eller
b)
planterne i mindst to år forud for eksporten eller – for planter på under to år – i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og:
 
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og
 
ii)
som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og
 
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
           
-
der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller
           
-
hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelses-foranstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og
         
iv)
hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol for forekomst af skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler. Denne kontrol skal omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, eller
       
c)
planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:
         
i)
De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
         
ii)
De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse
med litra b), nr. iv).
     
2)
Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med § 10.
De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Denne kontrol skal omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.
     
B. Import af planter med oprindelse i Kina
     
1)
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9, 16 og 18, og bilag 4, nr. 14, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 og 46 tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i Kina af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
       
a)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken "Oprindelsessted",
       
eller
 
       
b)
planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og:
         
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina,
           
og
         
ii)
som årligt er blevet underkastet mindst to officielle kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren,
           
og
         
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
           
-
der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller
           
-
hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages officielle undersøgelser af forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og
         
iv)
hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol, herunder målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti, for forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler.
           
Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %,
         
eller
       
c)
planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:
         
i)
De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
         
ii)
De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv)
       
d)
produktionsstedets registreringsnummer.
     
2)
Planter, der er importeret i overensstemmelse med litra B, nr. 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i § 10. De anvendte kontrolmetoder, herunder målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti, skal sikre, at ethvert tegn på Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.
       
Antallet af planter der skal gennemskæres ved den destruktive prøveudtagning, jf. litra B, nr. 1, skal udgøre 10 % af hvert parti, dog kun 450 planter for partier med flere end 4500 planter.
             
10. c.
Planter til plantning, hvis stængel har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. og Ulmus spp.
 
1)
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 3, og bilag 4, nr. 10.b., 11.3., 11.4., 11.5., 12., 13.1., 13.2., 14, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43 og 46 tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i tredjelande, hvor Anoplophora glabripennis (Forster) vides at forekomme af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
     
a)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i område, der er konstateret frit for Anoplophora glabripennis (Forster) i overensstemmelse med relevante ”International Standards for Phytosanitary measures”. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«,
       
eller
   
     
b)
planterne i mindst to år forud for eksporten eller — for planter på under to år — i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora glabripennis (Forster) i overensstemmelse med relevante ”International Standards for Phytosanitary measures”:
       
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet,
         
og
 
       
ii)
som årligt er blevet underkastet mindst to omhyggelige offentlige kontroller for tegn på Anoplophora glabripennis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren,
         
og
 
       
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
         
-
der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora glabripennis (Forster),
         
eller
 
         
-
hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en radius på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren. Findes der forekomst af eller tegn på skadegøreren, træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren,
         
og
 
       
iv)
hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig offentlig kontrol for forekomst af skadegøreren, særlig i planternes stængler og grene. Denne kontrol skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode. Hvor sendinger indeholder planter med oprindelse i steder, som på fremstillingstidspunktet befandt sig i en stødpudezone, hvor der var blevet konstateret forekomst af eller tegn på Anoplophora glabripennis (Forster), skal der foretages prøveudtagning af planterne i sendingen ved den destruktive metode i overensstemmelse med følgende skema:
           
       
Antal planter i partiet
Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode
(antal planter, der skal destrueres)
       
1-4500
10 % af det samlede parti
       
>4500
450
             
       
eller
   
     
c)
planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:
       
i)
De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
       
ii)
De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv).
     
2)
Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig offentlig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med § 10. De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på skadegøreren, særlig i planternes stængler og grene.
           
11.
Planter af Quercus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i USA.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 6 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
       
11.1.
Planter af Castanea Mill. og Quercus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 2, 5 og 6 og bilag 4, nr. 11. tilsidesættes, en officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på Cronartium spp (ikke-europæisk) på dyrkningsstedet eller dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode
       
11.2.
Planter af Castanea Mill. og Quercus L., dog ikke frø.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3 nr. 2, 5 og 6 og bilag 4, nr. 11 og 11.1 tilsidesættes, en officiel erklæring om, at
       
a)
planterne kommer fra områder, der vides at være fri for Cryphonectria parasitica (Murill) Barr.,
       
eller
       
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Cryphonectria parasitica (Murill) Barr på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
11.2.a.
Udgået
   
       
11.3.
Planter af Corylus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i Canada og USA.
 
En officiel erklæring om, at planterne er tiltrukket på planteskoler og
       
a)
har oprindelse i et område, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet har erklæret fri for Anisogramma anomala (Peck) E. Müller i overensstemmelse med relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures', og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«,
       
eller
       
b)
har oprindelse på et produktionssted, som den nationale plantesundhedsmyndighed i udførselslandet ved officielle undersøgelser på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre komplette vækstcykler har fastslået, at det er fri for Anisogramma anomala (Peck) E. Müller i overensstemmelse med relevante 'Intenational Standards for Phytosanitary Measures' og at dette er angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »Tillægserklæring«.
       
11.4.
Planter af Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr. , Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., dog ikke frugter og frø, men inklusive afskårne grene med eller uden løv, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA.
 
En officiel erklæring om, at planterne har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende fri for Agrilus planipennis Fairmaire af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet.
 
       
11.5.
Planter af Betula L., dog ikke frugter og frø, men inklusive afskårne grene af Betula L. med eller uden løv.
 
En officiel erklæring om, at planterne har oprindelse i et land, der vides at være fri for Agrilus anxius Gory.
       
12.
Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i Armenien, Schweiz eller USA.
 
Det er officielt, at der ikke er iagttaget symptomer på Ceratocystis plantani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
13.1.
Planter af Populus L. til udplantning, dog ikke frø med oprindelse i tredjelande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 3 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Melampsora medusae Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
13.2.
Planter af Populus L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 3, og i bilag 4, nr. 13.1 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Mycosphaerella populorum G. E. Thompson på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
14.
Planter af Ulmus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i nordamerikanske lande.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 4, nr. 11.4 tilsidesættes, En officiel erklæring om, at der ikke er iagttaget symptomer på Candidatus phytoplasma ulmi på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
14.1.
Planter, til plantning, dog ikke podekviste, stiklinger, planter i vævskultur, pollen og frø, af Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. og Sorbus L., med oprindelse i Canada og USA.
 
Uden at bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag 3, punkt 9 og 18, og i bilag 4, punkt 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 og 23.2, tilsidesættes: En officiel erklæring om, at planterne:
       
a)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et område, der er fastlagt som værende frit for Saperda candida Fabricius af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«,
       
eller
       
b)
i mindst to år forud for eksporten eller — for planter på under to år — i hele deres levetid har været dyrket på et produktionssted, der er fastlagt som værende frit for Saperda candida Fabricius i overensstemmelse med de relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures,
       
og:
 
         
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet,
         
og
 
         
ii)
som to gange om året på passende tidspunkter er blevet underkastet officielle inspektioner for tegn på Saperda candida Fabricius,
         
og
 
         
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted: — der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Saperda candida Fabricius, eller
           
- hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 500 m, hvor det ved årlige officielle undersøgelser gennemført på passende tidspunkter er bekræftet, at der ikke forekommer Saperda candida Fabricius,
         
og
 
         
iv)
planterne er umiddelbart inden eksporten blevet underkastet en omhyggelig kontrol for forekomst af Saperda candida Fabricius, særlig i planternes stængler, herunder, hvis det er relevant, destruktiv prøveudtagning.
       
15.
Udgået
 
       
16.
Udgået
 
       
16.1.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande.
 
Frugterne skal være fri for stilke og blade, og emballagen skal være forsynet med et passende oprindelsesmærke.
       
16.2.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande.
 
Uden at bestemmelserne, der gælder for frugter som anført i bilag 4, nr. 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 og 16.6, tilsidesættes: En officiel erklæring om:
       
a)
at frugterne har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende fri for Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii i overensstemmelse med de relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,
       
eller
       
b)
at frugterne har oprindelse i et område, der er fastlagt som værende frit for Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,
       
eller
       
c)
at frugterne har oprindelse på et produktionssted, der er fastlagt som værende frit for Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«,
       
eller
       
d)
at produktionsstedet og de umiddelbare omgivelser er genstand for passende behandlinger og dyrkningspraksis til imødegåelse af Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii, og
         
at frugterne er blevet behandlet med natriumorthophenylphenat eller er blevet underkastet en anden effektiv behandling, jf. plantesundhedscertifikatet, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne behandlingsmetode til Kommissionen, og
         
at officielle inspektioner foretaget på passende tidspunkter forud for eksporten har vist, at frugterne er frie for symptomer på Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii, og
         
at plantesundhedscertifikatet indeholder sporbarhedsoplysninger,
       
eller
       
e)
for så vidt angår frugter bestemt til industriel forarbejdning at offentlige inspektioner forud for eksporten har vist, at frugterne er frie for symptomer på Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii, og
         
at produktionsstedet og de umiddelbare omgivelser er genstand for passende behandlinger og dyrkningspraksis til imødegåelse af Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii, og
         
at flytning, oplagring og forarbejdning sker under betingelser godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2 i rådets direktiv 2000/29/EF, og
         
at frugterne er transporteret i enkeltpakninger, som er forsynet med en mærkeseddel, der indeholder en sporbarhedskode samt angivelse af, at frugterne er bestemt til industriel forarbejdning, og
         
at plantesundhedscertifikatet indeholder sporbarhedsoplysninger.
               
16.3.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande.
 
Uden at bestemmelserne, der gælder for frugter som anført i bilag 4, punkt 16.1, 16.2, 16.4 og 16.5, tilsidesættes: En officiel erklæring om:
       
a)
at frugterne har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende frit for Cercospora angolensis Carv. et Mendes i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,
       
eller
       
b)
at frugterne har oprindelse i et område, der er anerkendt som værende frit for Cercospora angolensis Carv. et Mendes i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,
       
eller
       
c)
at der ikke er iagttaget symptomer på Cercospora angolensis Carv. et Mendes på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste vækstperiode, og at ingen af de frugter, der er høstet på det pågældende produktionssted, ved en passende officiel undersøgelse har vist symptomer på denne skadegører.
               
16.4.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, dog ikke frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i tredjelande.
 
Uden at bestemmelserne, der gælder for frugter, som anført i bilag 4, nr. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 og 16.6, tilsidesættes: En officiel erklæring om:
       
a)
At frugterne har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende fri for Pyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,
       
eller
       
b)
at frugterne har oprindelse i et område, der er fastlagt som værende frit for Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,
       
eller
       
c)
at frugterne har oprindelse på et produktionssted, der er fastlagt som værende frit for Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«, og
         
at frugterne er fundet frie for symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ved en officiel inspektion af en repræsentativ prøve defineret i overensstemmelse med internationale standarder,
       
eller
       
d)
at frugterne har oprindelse på et produktionssted, der er underkastet passende behandlinger og dyrkningsforanstaltninger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, og
         
at der er foretaget officielle inspektioner på produktionsstedet i vækstsæsonen siden begyndelsen af den sidste vækstperiode, og at der ikke er fundet symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa i frugterne, og
         
at de høstede frugter fra det pågældende produktionssted forud for eksporten er fundet frie for symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ved en officiel inspektion af en repræsentativ prøve defineret i overensstemmelse med internationale standarder, og
         
at plantesundhedscertifikatet indeholder sporbarhedsoplysninger,
       
eller
       
e)
for så vidt angår frugter bestemt til industriel forarbejdning at frugterne forud for eksporten er fundet frie for symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ved en officiel inspektion af en repræsentativ prøve defineret i overensstemmelse med internationale standarder, og
         
at plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring« indeholder en erklæring om, at frugterne har oprindelse på et produktionssted, der er underkastet behandlinger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa på et passende tidspunkt, og
         
at flytning, oplagring og forarbejdning sker under betingelser godkendt efter proceduren i artikel 18, stk. 2 i rådets direktiv 2000/29/EF, og
         
at frugterne er transporteret i enkeltpakninger, som er forsynet med en mærkeseddel, der indeholder en sporbarhedskode samt angivelse af, at frugterne er bestemt til industriel forarbejdning, og
         
at plantesundhedscertifikatet indeholder sporbarhedsoplysninger.
           
16.4.a.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Brasilien.
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 16.1., 16.2., 16.4. og 16.5.,
     
Frugterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvori det i rubrikken »Tillægserklæring« er angivet, at der ikke er blevet observeret symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) på produktionsstedet siden begyndelsen af den seneste vækstperiode, og at ingen af de frugter, der er høstet på produktionsstedet, i en passende officiel undersøgelse har vist symptomer på skadegøreren.
           
16.4.b.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Sydafrika og Uruguay.
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 16.1., 16.2., 16.4. og 16.5.,
     
Frugterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvori det i rubrikken »Tillægserklæring« er angivet at
     
a)
frugterne har oprindelse i en produktion, der har været underkastet behandlinger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) på passende tidspunkter siden begyndelsen af den seneste vækstperiode,
     
b)
der er blevet foretaget en passende offentlig kontrol på produktionsmarken i vækstsæsonen, og at der ikke er blevet observeret symptomer på skadegøreren i den pågældende frugt siden begyndelsen af den seneste vækstperiode,
     
c)
der mellem ankomst og emballering i emballeringsfaciliteterne er udtaget prøver af mindst 600 frugter af hver art pr. 30 ton, eller en del heraf, som så vidt muligt er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på skadegøreren, og at alle frugter, der indgår i prøven, og som viser symptomer, er blevet undersøgt og fundet fri for skadegøreren,
     
d)
i tilfælde af Citrus sinensis (L.) Osbeck »Valencia«, ud over erklæringerne i litra a), b) og c): en erklæring, hvoraf det fremgår, at der er udtaget en prøve pr. 30 ton, eller en del heraf, som er blevet undersøgt for latent infektion og fundet fri for skadegøreren.
     
Frugterne skal inspiceres visuelt på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med § 10.
Disse inspektioner foretages af prøver af mindst 200 frugter af hver art af de pågældende frugter pr. parti på 30 ton, eller en del heraf, der er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på skadegøreren.
Hvis der påvises symptomer på skadegøreren under inspektionerne, skal forekomsten af skadegøreren bekræftes eller tilbagevises ved at undersøge de frugter, der viser symptomer.
Ved bekræftet forekomst af skadegøreren vil det parti, som prøven er taget fra, blive nægtet indførsel i EU.
       
16.4.c.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Argentina
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 16.1., 16.2., 16.4. og 16.5.,
     
Frugterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvori det i rubrikken »Tillægserklæring« er angivet at
     
a)
frugterne har oprindelse i en produktion, der har været underkastet behandlinger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) på passende tidspunkter siden begyndelsen af den seneste vækstperiode,
     
b)
der er blevet foretaget en passende offentlig kontrol på produktionsmarken i væksstsæsonen, og at der ikke er blevet observeret symptomer på skadegøreren i den pågældende frugt siden begyndelsen af den seneste vækstperiode,
     
c)
der mellem ankomst og emballering i emballeringsfaciliteterne er udtagetpriøver af mindst 600 frugter af hver art pr. 30 ton, eller en del heraf, som så vidt muligt er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på skadegøreren, og at alle frugter, der indgår i prøven, og som viser symptomer, er blevet undersøgt og fundet fri for skadegøreren.
     
Frugterne skal inspiceres visuelt på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med § 10.
Disse inspektioner foretages af prøver af mindst 200 frugter af hver art af de pågældende frugter pr. parti på 30 ton, eller en del heraf, der er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på skadegøreren.
Hvis der påvises symptomer på skadegøreren under inspektionerne, skal forekomsten af skadegøreren bekræftes eller tilbagevises ved at undersøge de frugter, der viser symptomer.
Ved bekræftet forekomst af skadegøreren vil det parti, som prøven er taget fra, blive nægtet indførsel i EU.
       
16.4.d.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Argentina, Brasilien, Sydafrika og Uruguay, udelukkende bestemt til industriel forarbejdning til saft.
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 16.1., 16.2., 16.4., 16.4.a., 16.4.b. og 16.5.,
     
1.
Frugterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvor følgende er anført i rubrikken »Tillægserklæring«:
       
a)
at frugterne har oprindelse i en produktionsmark, der har været underkastet behandlinger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) på passende tidspunkter,
       
b)
at der under emballeringen har været udført en offentlig visuel inspektion, og at der ikke er observeret symptomer på skadegøreren i de pågældende frugter, som er høstet på den pågældende mark i den inspektion,
       
c)
ordene »Frugt udelukkende til industriel forarbejdning til saft«.
     
2.
Plantesundhedscertifikatet skal indeholde beholdernes identifikationsnumre og de unikke numre på etiketterne på de individuelle pakker, jf. artikel 17.
     
3.
Af hensyn til sporbarheden må frugterne kun indføres, hvis de har oprindelse på et officielt registreret produktionssted, og der har været en offentlig registrering af flytningen af disse frugter fra produktionsstedet til det sted, de eksporteres til. Den registrerede produktionsenhedskode skal nævnes i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Tillægserklæring«.
     
4.
Frugterne skal indføres via indførselssteder udpeget jf. artikel 11 i Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715.
     
5.
Frugterne kan kun indføres til godkendte anlæg til forarbejdning, jf. artikel 15 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715.
     
6.
Importøren skal oplyse detaljer om hver beholder inden ankomsten på indførselsstedet til plantesundhedsmyndigheden på indgangsstedet. Følgende skal oplyses:
       
a)
mængden af de pågældende citrusfrugter
       
b)
beholdernes identifikationsnumre
       
c)
forventet dato for indførsel og indførselssted
       
d)
navne, adresser og beliggenhed for godkendte anlæg til forarbejdning, jf. artikel 15 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715.
       
Importøren skal oplyse om eventuelle ændringer til disse oplysninger, så snart importøren er bekendt med dem, og under alle omstændigheder før forsendelsens ankomst til indførselsstedet.
       
16.5.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, med oprindelse i ikke-europæiske tredjelande, hvor Tephritidae (ikke-europæiske) vides at forekomme på disse frugter.
 
Ud over kravene i bilag 4, nr. 16.1, 16.2, 16.3 og 16.4,
       
a)
at frugterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for de relevante skadegørere, eller, hvis dette krav ikke kan opfyldes,
       
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på de relevante skadegørere på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode ved officielle inspektioner foretaget mindst hver måned i de sidste tre måneder inden høst, og ingen af frugterne, høstet på dyrkningsstedet, ved passende officiel undersøgelse har vist symptomer på de relevante skadegørere, eller, hvis heller ikke dette krav kan opfyldes,
       
c)
at frugterne ved passende officiel undersøgelse af repræsentative prøver har vist sig fri for de relevante skadegørere på alle udviklingsstadier, eller, hvis heller ikke dette krav kan opfyldes,
       
d)
at frugterne har været underkastet egnet behandling, dvs. acceptabel dampbehandling, kuldebehandling eller lynfrysning, der har vist sig effektiv mod de relevante skadegørere uden at beskadige frugterne, eller, hvis der ikke er adgang hertil, anerkendt kemisk behandling.
           
16.6.
Frugter af Capsicum (L.) og Citrus L., dog ikke Citrus limon (L.) Osbeck og Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch og Punica granatum L., med oprindelse i lande på det afrikanske kontinent, Kap Verde, Saint Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius og Israel.
 
Uden at bestemmelserne, der gælder for frugter som anført i bilag 4, punkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 og 36.3, tilsidesættes: En officiel erklæring om at frugterne:
     
a)
har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’,
     
eller
     
b)
har oprindelse i et område, der er fastlagt som værende frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedsccertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«,
     
eller
     
c)
har oprindelse på et produktionssted, der er fastlagt som værende frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, og plantesundhedscertifikatet indeholder sporbarhedsoplysninger i rubrikken »tillægserklæring«, og
       
at der er foretaget officielle inspektioner på produktionsstedet på passende tidspunkter i vækstsæsonen, herunder en visuel undersøgelse af repræsentative prøver af frugt, og dette er konstateret frit for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
     
eller
     
d)
er blevet underkastet en effektiv kuldebehandling, der sikrer, at de er frie for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) eller en anden effektiv behandling, der sikrer frihed for Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), og oplysningerne om behandlingen skal angives i plantesundhedscertifikatet, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed på forhånd skriftligt har meddelt Kommissionen behandlingsmetoden.
       
17.
Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. og Sorbus L. til plantning, dog ikke frø.
 
En officiel erklæring om, at
       
a)
at planterne har oprindelse i lande, der er anerkendt som fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
       
eller
       
b)
planterne har oprindelse i områder, der er anerkendt som fri for skadegøreren,
       
eller
       
c)
at planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer på skadegøreren, er blevet bortryddet.
       
18.
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medfølgende vækstmedium.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 16 tilsidesættes,
       
a)
at planterne har oprindelse i lande, der vides at være fri for Radopholus citrophilus Huettel et al. og Radopholus similis (Cobb) Thorne,
       
eller
       
b)
at repræsentative prøver af jord og rødder fra dyrkningsstedet har været underkastet officielle nematodeprøver siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode for i hvert fald de nævnte skadegørere og ved sådanne prøver er fundet fri for disse.
       
18.1.
Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. og Vepris Comm., dog ikke frugter (men inklusive frø); og frø af Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf. og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande.
 
Ud over kravene som anført i bilag 4, nr. 18.2 og 18.3, er det officielt konstateret, at planterne har oprindelse i et område, der er anerkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures', som værende fri for Candidatus Liberibacter spp., det agens, der forårsager gul bladmarmorering (citrus greening) hos citrustræer.
       
18.2.
Planter af Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i tredjelande.
 
Uden at bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag 4, nr. 18.1 og 18.3, tilsidesættes: En officiel erklæring om:
     
a)
planterne har oprindelse i et land, hvor Trioza erytreae Del Guercio vides ikke at forekomme
     
eller
     
b)
planterne har oprindelse i et område, der er fastlagt som værende fri for Trioza erytreae Del Guercio af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures', og som er angivet i plantesundhedscertifikatet, i rubrikken »tillægserklæring«,
     
eller
     
c)
at planterne er blevet dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og
       
hvor planterne befinder sig på et sted, der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Trioza erytreae Del Guercio, og
       
hvor der, i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen, er foretaget to officielle inspektioner på passende tidspunkter, uden at der er iagttaget tegn på Trioza erytreae Del Guercio på det pågældende sted eller i det omkringliggende område med en bredde på mindst 200 m.
       
18.3.
Planter af Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f.,
Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa , Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. og Zanthoxylum L., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i tredjelande.
 
Ud over kravene som anført i bilag 4, nr. 18.1 og 18.2, er det officielt konstateret, at:
     
a)
planterne har oprindelse i et land, hvor Diaphorina citri Kuway vides ikke at forekomme
     
eller
     
b)
planterne har oprindelse i et område fastlagt som værende fri for Diaphorina citri Kuway af den nationale plantesundhedsmyndighed i eksportlandet i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn anføres på plantesundhedscertifikatet, i rubrikken »tillægserklæring«.
         
18.4.
Planter af Microcitrus Swingle, Naringi Adans. og Swinglea Merr., dog ikke frugter og frø, med oprindelse i tredjelande
 
Uden at bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag 4, punkt 18.1, 18.2 og 18.3, tilsidesættes: En officiel erklæring om at planterne:
     
a)
har oprindelse i et land, der er anerkendt som værende frit for Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen,
     
eller
     
b)
har oprindelse i et område, der er fastlagt som værende frit for Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ‘International Standards for Phytosanitary Measures’, og som er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »tillægserklæring«, forudsat at det pågældende tredjelands nationale plantesundhedsmyndighed skriftligt har meddelt denne status til Kommissionen.
       
19.1.
Planter af Crataegus L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor Phyllosticta solitara Ell. et Ev. vides at forekomme.
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9, og bilag 4, nr. 17 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på Phyllosticta solitara Ell. et Ev. hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
       
19.2.
Planter af Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande, hvor følgende skadegørere vides at forekomme hos de pågældende slægter:
 
Uden at bestemmelserne i bilag 3, nr. 9 og 18, og i bilag 4, nr. 15 og 17 tilsidesættes, at der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de relevante skadegørere hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
 
a)
hos Fragaria L. :
     
   
-
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
     
   
-
Arabis mosaic virus
     
   
-
Rasperry ringspot virus
     
   
-
Strawberry crinkle virus
     
   
-
Strawberry latent ringspot virus
     
   
-
Strawberry mild yellow edge virus
     
   
-
Tomato black ring virus
     
   
-
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
     
 
b)
hos Malus Mill. :