Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

J. nr. 2016-6810-52830

Efter 2,5 måneds ansættelse blev en gravid arkitekt afskediget. Hun havde 14 dage før afskedigelsesdatoen oplyst sin arbejdsgiver om graviditeten, og tre dage før datoen havde hun sygemeldt sig graviditetsbetinget. Afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Nævnet lagde vægt på den tidsmæssige sammenhæng, og at virksomheden ikke havde dokumenteret, at de forud for afskedigelsen havde tilkendegivet over for arkitekten, at hun ikke varetog sin stilling på tilfredsstillende vis. Arkitekten fik medhold og en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager under sin graviditet blev afskediget fra sin stilling.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling hos indklagede under sin graviditet.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 190.000 kr. med procesrente fra den 17. oktober 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Indklagede blev stiftet den 15. april 2013 af indehaver 1 og indehaver 2. Fra stiftelsestidspunktet og frem til den 1. august 2015 var klager engageret af indklagede som selvstændig konsulent på konkrete opgaver.

Klager, der er arkitekt, blev ved ansættelseskontrakt af 25. marts 2015 fastansat hos indklagede til tiltræden den 1. august 2015.

Af ansættelseskontrakten fremgår blandt andet: ”STILLINGSBETEGNELSE:

Arkitekt med speciale i planlægning og grafik. Ansvarlig for [indklagedes] visuelle profil.

(. . .)

ANSVARSOMRÅDE:

Medarbejderens daglige arbejdsfunktioner omfatter bl.a. følgende:

Projekt arbejde som design, visualisering, formidlings materiale m.m.

Konceptudvikling og innovation

Grafisk kommunikator for [indklagede]

Projektledelse på mindre sager

En del af tegnestuens konkurrence team

Understøtte tegnestuefunktioner indenfor det arkitektoniske og visuelle felt

Ansvar for tegnestuens hjemmeside (…)

AFLØNNING:

Lønnen er fastsat til kr. 30.000,pr. måned Derudover betales tillæg kr. 2.000,pr. måned I alt kr. pr. måned 32.000,-

PRØVETID OG OPLÆRINGSPERIODE:

Der er aftalt 3 måneders prøvetid. ”

Den 25. august 2015 blev klager på en fertilitetsklinik henvist til fertilitetsbehandling. Behandlingen blev ikke iværksat, idet klager blev gravid i september 2015. Den 28. september 2015 oplyste klager indklagede om graviditeten.

I en sms spurgte klager indehaver 1 om, hvordan det var gået til et møde i projekt 1. Indehaver 1 svarede den 6. oktober 2017:

”Det gik super duper i går – store roser fra borgere, politikere og ledere…”

Den 7. oktober 2015 rejste klager på ferie til Polen. Hun skulle planmæssigt være tilbage på arbejde den 13. oktober 2015.

Indehaver 1 skrev i en mail af 8. oktober 2015 med titlen ”[projekt 1] – layout” følgende til klager:

”[Klager] jeg har brug for, at vi tager en snak omkring layoutet til [projekt 1] . . . . . . . . . der er for mange tinge der ikke er helt på linje endnu alt for forskellige margener og billeder der slingrer frem og tilbage det skal være perfekt inden vi afleverer! ! ; -)))……. .

Jeg har lovet det færdigt på tirsdag ; -). ”

Den 9. oktober 2015 sendte klager en mail til indklagede om, at hun var graviditetsbetinget sygemeldt frem til i hvert fald udgangen af uge 42.

Den 12. oktober 2015 blev hun afskediget. Af opsigelsen fremgår: ”Opsigelse i prøveperioden hos [indklagede]

[Klager], du er ansat hos [indklagede] som arkitekt med speciale i planlægning og grafik samt som projektleder på mindre sager.

I prøveperioden fra 1. august til 1. november har du ikke overbevist os om dine evner inden for planlægning og som projektleder, så derfor ser vi os nødsaget til at stoppe ansættelsen pr. 1. november. ”

Klager fik samme dag følgende sms fra indehaver 1:

”Kære [klager] du er hele tiden i mine tanker [hjerte] du ved vi holder uendelig meget af dig og vil dig kun det bedste. Vi ser dig som en vigtig del af [indklagede] – uanset [hjerte] Krydser fingre og sender dig de kærligere tanker [hjerte], krammer fra indehaver 1 [smiley hjerte]

Sender dig og [klagers mand] de kærligere tanker [hjerte] [hjerte] [hjerte]. ”

Den 30. oktober 2015 sendte indehaver 1 følgende mail til klager:

”Kære [klager], hvor dejligt at høre godt nyt fra dig [klager]; -) . . . . . . . . . . . så dejligt! !

[Klager] du skal være meget velkommen på mandag kl. 13.00 vi er meget pressede, så det kan kun blive et kort besøg. Vi skal holde et møde med dig, men det kan ikke blive før efter 9/11 hvor vi afleverer [projekt]. Men vi vil meget gerne se dig.

Designmanualen skal være færdig 30/11, så jeg håber du har kræfter til at sidde med den de er SÅ glade for dit oplæg i [kommune] og nu er belysningen ved at være på plads. Og har du ikke, så skal du ikke tænke på det. . . . . du skal tænke på dig selv. ”

Den 11. november 2015 afholdt klager og indklagede et møde. På mødet blev klager tilbudt at fortsætte hos indklagede som selvstændig konsulent. Klager takkede nej til tilbuddet den 19. november 2015.

Indehaver 1 skrev den 19. november 2015 følgende mail til klager:

”Kæreste [klager] tak for dit svar. VI forstår din beslutning, men ærgrer os også over, at du ikke vil tage imod tilbuddet.

Med de evner du har inden for det grafiske og kommunikation er unikke, og du kunne med os som start skabe dig en fantastisk virksomhed en helt særlig niche inden for arkitekturen som du om nogen bestrider ; -)). Du kunne selv vælge din arbejdstid, passe dit barn og have den tid du har brug for, mens du kunne nøjes med halv tid og stadig tjene det samme . . . . vi kunne anbefale dig til mange andre . . .

Hvis du skulle fortryde, så er du ALTID velkommen til at kontakte os vi brænder ingen broer.

Du ved vi holder inderligt meget af dig og sætter pris på alt det du har skabt for os inden for det grafiske og det kommunikative.

Vi ærgrer os stadig over, at det hele udviklede sig, som det gjorde, men nu har vi fortalt dig, hvorfor vi handlede på den måde, vi gjorde.

VI skal med glæde skrive en anbefaling…” Indehaver 2 skrev samme dag følgende mail til klager:

”Hey [klager]

I am very sorry to hear that you do not want to work with us anymore, it was never my intension to push you out of [indklagede]. I have worked with you for many years and know you as a good college and hard worker. But your behavior the last 6 months have been very different from how I know you, and right now where [indklagede] is finding its good form and place in the marked (having to pull in 5 full time sallories), it is very important that the team is stabile and focused on the task at hand. And you being so unstabile and your work quality evenso, that forced me to make a very hard decision and the timing of everything was really shit, no body can argue against that. I had hoped that you would have usede our raised red flag to find same stability, and I had hoped that you would have wanted to return to the team once you had found your own feet again. ”

Af indklagedes anbefaling af 1. december 2015 fremgår bl.a.:

”[Klager] har gennem de sidste 3 år arbejdet freelance som konsulent for [indklagede].

[Klager] har udført følgende opgaver:

Visualiseringer, farvelægninger m.v. – visuel identitet

Arkitekturformidler – grafisk kommunikation

[Klagers] evner inden for disse områder af arkitektfaget er unikke og ud over det sædvanlige – intet mindre.

Vi kan til enhver tid anbefale Anna! ”

Klagers faglige organisation gjorde den 22. december 2015 i et brev til indklagede gældende, at klager var blevet afskediget i strid med ligebehandlingsloven. Da det ikke lykkedes parterne at finde en løsning på sagen, blev klagen indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 17. oktober 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

Opsigelsen blev begrundet i, at klager ikke i prøveperioden havde overbevist indklagede om sine evner inden for planlægning og som projektleder. Den reelle årsag til afskedigelsen var imidlertid hendes graviditet og det dertil knyttede sygefravær.

Inden ansættelsen havde klager i en årrække samarbejdet med indehaver 1 og indehaver 2 i forskellige sammenhænge, og fra 2012 havde klager været tilknyttet som selvstændig konsulent på projekter, som indehaver 2 var ansvarlig for. Fra indklagedes stiftelsestidspunkt og frem til 2015 var hun engageret som selvstændig konsulent af indklagede.

Som følge af det mangeårige samarbejde, var indklagede således fuldt ud bekendt med klagers kompetencer og erfaring.

Klager er fra Polen. Hun har siden 2009 arbejdet og uddannet sig i Danmark. Hun er uddannet fra en dansk arkitektskole, og hun har arbejde som tutor på planlægningsprojekter og undervist i et kursus om planlægning på en uddannelsesinstitution. Efter endt barselsorlov er klager ansat i en stilling som planlægger i en kommune.

Som følge af komplikationerne under graviditeten kunne klager først rejse fra Polen til Danmark i slutningen af oktober 2015.

På mødet den 11. november 2015 blev hun for første gang præsenteret for kritik af sin arbejdsindsats. Hun blev meddelt, at hendes udførelse af arbejde og personlige tilgang hertil, ikke havde været tilfredsstillende. På mødet tilbød indklagede, at hun kunne fortsætte med at arbejde for indklagede som selvstændig konsulent. Når indklagede efter afskedigelsen valgte at tilbyde hende dette, tyder det således heller ikke på, at indklagede reelt var utilfreds med kvaliteten af hendes arbejde.

Af indehaver 1´s mail af 30. oktober 2015 fremgår det da også, at klagers arbejde blev værdsat både internt og eksternt.

Klager var tilknyttet projekt 1 allerede fra begyndelsen af 2015, og således inden hun tiltrådte stillingen. Havde indklagede ikke været tilfreds med hendes arbejde i forbindelse med projekt 1, kunne de have undladt at tilbyde hende en ansættelse.

Klager var tilknyttet flere af indklagedes projekter, og hun modtog ros fra både indklagede og samarbejdspartnere.

Indehaver 1´s mail af 8. oktober 2015 drejede sig udelukkende om løbende arbejde med grafiklayout til projekt 1. Mailen kan derfor ikke læses som en påtale for dårligt udført arbejde. Mailen vedrører hendes grafiske kompetencer, og således ikke hendes evner inden for planlægning og projektledelse. Derudover er mailen fra dagen før klagers graviditetsbetingede sygemelding, og fra fire dage før hun blev opsagt.

Klager har på intet tidspunkt under sin ansættelse hverken direkte eller indirekte modtaget en påtale. Det er heller ikke korrekt, at hun skulle have fået en påtale i juni 2015 og altså før tiltrædelsestidspunktet.

Klager er ikke enig i indklagedes beskrivelse af forløbet op til ansættelsen, idet hun aldrig har udtalt sig, som anført af indklagede. Indklagedes udsagn om forløbet op til ansættelsen er irrelevant og udokumenteret.

Indklagede har under sagen oplyst, at klager havde pludselige og uvarslede udeblivelser. Dette er ikke korrekt.

Indklagede har henvist til arkitekt 1´s udtalelse. Udtalelsen er ikke relevant for sagen, idet arkitekt 1 var klagers samarbejdspartner før hun blev ansat hos indklagede. Indklagede fandt først anledning til at indhente oplysninger fra arkitekt 1 efter, at klager var graviditetsbetinget sygemeldt.

Indklagede har efter, at sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet bedt arkitekt 1 om at udtale sig om klagers planlægningsog projekteringsevner. Klager finder dette mærkværdigt, idet hun kun havde udført arkitekt og grafisk arbejde for arkitekt 1.

Indklagede har henvist til en udtalelse fra formanden for projekt 1. Formanden har alene forholdt sig til, at projekt 1 ikke i dens indledende fase var på et tilstrækkeligt fagligt niveau. Han har ikke nævnt klager som ansvarlig for dette. Klager har i sagen fremlagt en handleplan for projekt 1, hvoraf klagers navn ikke er nævnt som ansvarlig for projektet. Af handleplanen fremgår det endvidere, at tilbuddet blev givet i december 2014. Klager tiltrådte stillingen den 1. august 2015.

Formandens redegørelse kan således ikke bruges som dokumentation for, at klager ikke bestred sin stilling tilfredsstillende.

Hvis indklagede havde været af den opfattelse, at klager havde udført arbejdet på projekt 1 på så utilfredsstillende vis, at hun skulle fjernes fra opgaven, giver det ingen mening, at indehaver 1 den 6. oktober 2015 sendte klager sms’en med ros.

Sagen skal ikke afvises på behov for partsog vidneforklaring, da mundtlige forklaringer ikke vil kunne bibringe yderligere afklaring end det skriftlige materiale i sagen allerede gør.

Indklagede påstår principalt, at sagen skal afvises på behov for partsog vidneforklaringer og subsidiært, at klagen ikke tages til følge, idet indklagede ikke har handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klager oplyste den 28. september 2015 til indklagede, at hun var gravid.

Da indklagede blev etableret i april 2013, blev klager engageret som selvstændig konsulent til levering af grafiske ydelser til indklagede. Disse ydelser var fortræffelige, og samarbejdet fungerede godt.

Klager ønskede imidlertid en ansættelse som lønmodtager. Under ansættelsessamtalen oplyste hun til indklagede, at hun også gerne ville arbejde med planlægningsopgaver, at hun inderligt efterstræbte en graviditet, og at en arkitektvirksomhed havde tilbudt hende fastansættelse.

Da indklagede ikke havde grafiske opgaver i et omfang, der kunne honorere en fuldtidsansættelse, blev det aftalt, at klager også skulle varetage arbejdsopgaver inden for planlægning og projektledelse, som var indklagedes hovedarbejdsområder.

Indklagede var forud for aftalen om ansættelsen således bekendt med klagers ønske om graviditet.

Fra parterne havde underskrevet ansættelseskontrakten den 25. marts 2015 og frem til tiltrædelsen, faldt kvaliteten af klagers grafiske arbejde. Derfor indkaldte indklagede hende til en samtale, der blev holdt i juni 2015. Til samtalen fik klager en påtale, idet indklagede bragte en række kritikpunkter på bane, herunder de haltende projektegenskaber, de forkerte analyseresultater, og at ikke andre end klager kunne få elektronisk adgang til hendes opgaver på tegnestuen.

Klager forklarede til mødet sin svigtende fokuseringsevne i blandt andet flytning og fertilitetsundersøgelser, og hun lovede, at alt ville bedres inden den 1. august 2015. Indklagede valgte derfor at lade tvivlen komme hende til gode.

Efter den 1. august 2015 fortsatte hun de uheldige takter, og det viste sig, at hun hverken havde interesse i eller evne for planlægningsarbejdet. Derudover havde hun pludselige og uvarslede udeblivelser, idet hun gennemførte private aftaler i arbejdstiden og opførte sig, som det passede hende.

Fra juni 2015 og frem til afskedigelsestidspunktet markerede indklagede over for hende, at hun skulle være mere samarbejdsvillig.

Hendes inkompetence, sjuskeri og ligegyldighed afstedkom påtaler fra kunder og indklagede. Trods påtalerne skete der ingen bedring.

Indklagede havde forud for ansættelsen kun kendskab til klagers kompetencer inden for grafisk fremstilling. Indklagede havde således ikke kendskab til hendes evner inden for planlægning og projektledelse.

Indklagede overdrog to mindre planlægningsopgaver til klager herunder projekt 1, da hun tiltrådte. Klager er polskuddannet planlægger, og det viste sig, at hun ikke beherskede de i Danmark gængse analysemetoder, hvorfor der var fejl og forsinkelser i hendes ydelser.

Indehaver 1´s mail af 8. oktober 2015 var en påtale til klager for hendes dårlige udførte arbejde. Klager burde selv have rettet op på opgaven inden hendes ferie.

Opgaven, som indehaver 1 i sin mail af 30. oktober 2015 henviste til, lå udelukkende indenfor klagers grafiske evner. De pæne ord vedrørte således ikke klagers indsats som planlægger eller projektleder.

Udkast og forslag til handleplan for projekt 1 beroede udelukkende på klagers indsats.

Af mail af 1. februar 2017, udarbejdet af formanden for projekt 1, fremgår, at indklagedes første udkast til handleplan virkede uprofessionelt og med manglende sammenhæng, og at det derfor blev aftalt, at det skulle ændres. I mailen bemærker formanden, at de var tilfredse med det endelige resultat, men at det krævede ekstra runder inden produktet var på et fagligt forsvarligt niveau.

Indklagedes færdiggørelse af handleplanen blev foretaget uden yderligere bidrag fra klager.

Som følge af klagers adfærd, formandens reklamation og indklagedes påtale af 8. oktober 2015 måtte indklagede sande, at klager ved ansættelsen havde oversolgt sine evner som planlægger og projektleder. På den baggrund fandt indklagede det nødvendigt at undersøge sandhedsværdien af klagers oplysning om, at hun havde fået tilbudt en fastansættelse af arkitektvirksomheden.

Indklagede kontaktede derfor arkitekt 1 telefonisk den 9. oktober 2015. Arkitekt 1 bekræftede, at klager ikke var blevet tilbudt en fastansættelse. Dette har arkitekt 1 efterfølgende bekræftet i mails af 2. november 2016 og 24. februar 2017. I mailen af 2. november 2016 oplyste arkitekt 1 endvidere, at de søgte en landskabsarkitekt med færdigheder inden for planlægning og projektering, og at klager havde nogle andre ting, som hun var god til, hvilket bl.a. var grafisk arbejde.

Da arkitekt 1 klart og uden tøven afkræftede klagers udsagn, måtte indklagede antage, at klager under ansættelsesforhandlingerne havde oversolgt ikke bare sine evner som planlægger og projektleder, men også den efterspørgsel, der var efter hendes arbejdskraft.

Det var således også arkitekt 1´s opfattelse, at klager var ukyndig, når det drejede sig om opgaver inden for planlægning og projektering.

Klager havde således misbrugt indklagedes tillid i en sådan grad, at ansættelsen måtte bringes til ophør.

De kompetencer, som indklagede på ansættelsestidspunktet kendte til, lå udelukkende inden for det grafiske område. Indklagede troede, at klager med sin teoretiske uddannelse indenfor disse felter tillige i praksis kunne fungere som planlægger og projektleder. Indklagede tog fejl.

På mødet den 11. november 2015 anførte indklagede, at klagers arbejdsindsats havde været utilfredsstillende. På mødet genfremsatte indklagede, under forudsætning af at klagers indsats levede op til parternes samarbejde før ansættelsen, ideen om, at samarbejdet i relation til klagers grafiske evner fortsatte på freelance-basis.

Der lå i indklagedes tilbud om, at parternes samarbejde kunne fungere på konsulentbasis, ikke andet end ønsket om at give klager en hjælpende hånd. Indklagede respekterede klagers kunnen som grafiker og håbede, at hun som selvstændig ville demonstrere et større mål af arbejdsdisciplin og ærgerrighed, end indklagede havde set under ansættelsen.

Klager takkede nej til tilbuddet og bad indklagede om en anbefaling. I anbefalingen af 1. december 2015 roste indklagede udelukkende klager for hendes grafiske evner.

I de to indehaveres mails af 19. november 2015 fremhæver de kun klagers kompetencer som grafiker og kommunikator. Af mailsene fremgår også kritik af klagers utilstrækkelige evner som planlægger og projektleder, og hendes manglende stabilitet og kvalitet.

Sagen skal afvises af Ligebehandlingsnævnet, idet der er behov for bl.a. at afhøre klager, indklagede, indklagedes medarbejdere, kunder og arkitekt 1 mundtligt. Uenigheden om årsagen til afskedigelsen og kvaliteten af klagers arbejde kan kun afklares ved partsog vidneforklaring.

Hvis klager får medhold i denne sag vil det lægge en linje, hvorefter afskedigelse af en gravid medarbejder er forbundet med objektivt ansvar. Sagen bør derfor afvises.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Klager tiltrådte stillingen hos indklagede den 1. august 2015 og oplyste om sin graviditet den 28. september 2015. Den 9. oktober 2015 sygemeldte hun sig graviditetsbetinget, og den 12. oktober 2015 blev hun afskediget.

Da afskedigelsen således er sket under klagers graviditet, finder reglerne om omvendt bevisbyrde anvendelse. Det påhviler herefter indklagede at godtgøre, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist er begrundet i klagers graviditet.

Det er ubestridt, at indklagede havde kendskab til klagers graviditet, da beslutningen om at afskedige hende blev truffet.

I den skriftlige opsigelse var der angivet som begrundelse for afskedigelsen, at klager i prøveperioden ikke havde overbevist indklagede om sine evner inden for planlægning og som projektleder.

Nævnet vurderer imidlertid, at indklagede ikke med tilstrækkelig sikkerhed har godtgjort, at afskedigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet.

Nævnet har lagt vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem, at klager oplyste om sin graviditet, den graviditetsbetingende sygemelding og afskedigelsen. Derudover har indklagede ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at de forud for afskedigelsen havde tilkendegivet over for klager, at hun ikke varetog sin stilling på tilfredsstillende vis, ligesom indklagede ikke har dokumenteret, at klager under ansættelsen modtog påtale eller advarsel om, at indklagede ikke var tilfredse med hendes arbejde. Nævnet finder ikke, at indehaver 1´s mail af 8. oktober 2015 kan ændre denne vurdering, idet mailen ikke kan betragtes som en påtale.

Klager får derfor medhold i sin klage.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 190.000 kr. svarende til omkring seks måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 190.000 kr. til klager med procesrente fra den 17. oktober 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 9 om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 2 om godtgørelse

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<2016-6810-52830>