Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Folketingets formand kan etablere en it-baseret ordning, hvorved personer, der har valgret til Folketinget, kan indgive forslag med henblik på senere behandling som beslutningsforslag i Folketinget, og hvorved andre personer, der opfylder den samme betingelse, kan tilkendegive deres støtte til sådanne forslag.

§ 2. Folketingets formand fastsætter efter forhandling med næstformændene og efter forelæggelse for Udvalget for Forretningsordenen nærmere regler om den i § 1 nævnte ordning, herunder om

1) fremgangsmåden for indlevering af forslag og tilkendegivelse af støtte til et forslag,

2) krav om støttetilkendegivelse fra et antal forud angivne personer, før et forslag gøres tilgængeligt for støttetilkendegivelser fra offentligheden, og den nærmere procedure herfor,

3) formkrav for forslag,

4) kriterier og procedure for afvisning af forslag, som falder uden for ordningens intentioner, eller som efter deres indhold er uegnede til offentliggørelse gennem ordningen, således at de ikke gøres tilgængelige for støttetilkendegivelser fra offentligheden,

5) tidsfrister i forbindelse med anvendelse af ordningen,

6) alternative fremgangsmåder for personer, der ikke kan eller har mulighed for at benytte den it-baserede løsning, der stilles til rådighed, og

7) indhentning, anvendelse og opbevaring af oplysninger om personer, herunder oplysninger fra Det Centrale Personregister, til brug for administrationen af den i § 1 nævnte ordning.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

§ 4. Der fremsættes forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2019-20.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen