Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018

Satserne er gældende fra og med 1. januar 2018

Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2018 udgør 2,0 pct. Heraf foretages fradrag af en procentsats, jf. § 47 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Procentsatsen er 0,75 pct. i 2018, hvilket betyder, at der som hovedregel anvendes en afdæmpet satsreguleringsprocent på 1,25 pct. i 2018.

Indkomstkravet ved optjening af ret til dagpenge efter § 53, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reguleres med tilpasningsprocenten efter lov om en satsregulering, der i 2018 udgør 0,2 pct., og tillagt 2 procentpoint, jf. § 53, stk. 4., således, at der er fremskrevet med i alt 2,2 pct.

Paragrafferne henviser til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis ikke andet er angivet.

Satserne er fordelt på følgende kapitler:

Kapitel 1: Satser for dagpenge og efterløn

Kapitel 2: Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

Kapitel 3: Øvrige satser mv. på efterlønsområdet

Kapitel 4: Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag

Kapitel 5: Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst

Kapitel 6: Omregning af DIS-indkomst

Kapitel 1: Satser for dagpenge og efterløn
 
Tabel 1. Satser for dagpenge og efterløn
 
Lovhenvisning
Fuldtidsforsikret
Deltidsforsikret
Satser for dagpenge og efterløn (Kr. pr. måned)
Dagpenge, lønmodtagere
     
Dagpenge, lønmodtagere
§§ 47 og 70
18.633
12.422
Dimittend (med forsørgelsespligt)
§ 49, stk. 5
15.279
10.186
Dimittend (uden forsørgelsespligt)
§ 49, stk. 5
13.323
8.882
Ungesats (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 2 og 3
9.317
6.211
       
Dagpenge, selvstændige
     
Maksimal sats
§ 47
18.633
-
Mindstesats
§ 50, stk. 1
15.279
-
Midlertidigt ophør (82 pct. sats)
§ 16, jf. § 20, stk. 2 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011
15.279
-
Dagpenge under Uddannelsesløft
     
80 pct. sats
§ 48 a, stk. 1
14.906
9.938
100 pct. sats, ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019
§ 48 a, stk. 2
18.633
12.422
       
       
Efterløn
     
100 pct. sats
§ 74 l, stk. 1 og 2
18.633
12.422
91 pct. sats
§ 74 l, stk. 3
16.956
11.304
82 pct. sats
§ 74 l, stk. 13
15.279
10.186
Mindstesats
§ 50, stk. 1
15.279
-
Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv. (Kr. pr. måned)
Over 25 år
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 48, jf. §§ 47 og 70
18.633
12.422
       
Under 25 år, ingen uddannelse
     
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1
18.633
12.422
       
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammen-
lagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft
2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:
     
Dagpenge (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 2
9.317
6.211
       
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammen-
lagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års
forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor
der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter
kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5
18.633
12.422
       
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammen-
lagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års
forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor
der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel
10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1, 2 og 3
9.317
6.211
       
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der
ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel
10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1, 3 og 5
18.633
12.422
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er
tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 3
9.317
6.211
       
Under 25 år, gennemført uddannelse
     
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1
18.633
12.422
       
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der
ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel
10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1, 4 og 5
18.633
12.422
       
       
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er
tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Medlemmer med forsørgelsespligt (82 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 4
15.279
10.186
Medlemmer uden forsørgelsespligt (71,5 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 4
13.323
8.882
       
Kapitel 2: Øvrige satser mv. på dagpengeområdet
 
     
Tabel 2. Øvrige satser mv. på dagpengeområdet
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
       
Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge
     
Fuldtidsforsikrede
§ 53, stk. 2, jf. stk. 4
Kr. pr. år
228.348
Fuldtidsforsikrede
 
Kr. pr. måned
19.029
Deltidsforsikrede
§ 53, stk. 2, jf. stk. 4
Kr. pr. år
152.232
Deltidsforsikrede
 
Kr. pr. måned
12.686
       
Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet
§ 53, stk. 3, jf. stk. 2,
i bek. om indkomst- og
beskæftigelseskravet for
lønmodtagere
Kr. pr. time
118,68
       
Teknisk beregnet dagssats
     
Dagpenge, fuldtidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2
Kr. pr. dag
860
Dagpenge, deltidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2
Kr. pr. dag
573
       
Satser for midlertidig arbejdsmarkedsydelse
     
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats)
§ 52 j, stk. 1
Kr. pr. dag
688
Andre personer (60 pct. sats)
§ 52 j, stk. 1
Kr. pr. dag
516
       
Satser for arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)
     
Hel dagpengegodtgørelse
§ 84, stk. 1
Kr. pr. dag
860
Halv dagpengegodtgørelse
§ 84, stk. 1
Kr. pr. dag
430
       
Omregningssats for 2018
Jf. bek. nr. 1154 af 20.
december 1995
Kr. pr. time
235,60
       
       
Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2017
Jf. § 9, stk. 3, i bek. nr.
698 af 27. maj 2015
Faktor
0,0920
       
       
Kapitel 3: Øvrige satser mv. på efterlønsområdet
       
Tabel 3. Øvrige satser mv. på efterlønsområdet
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
       
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i
efterlønsperioden
     
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)
§ 74 g, stk. 1
Kr. pr. år
79.048
Nedre grænse (962 timer)
§ 74 f, stk. 1
Kr. pr. år
103.170
Øvre grænse (962 timer)
§ 74 f, stk. 1
Kr. pr. år
206.344
       
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn
§ 3, stk. 4 i bek. nr. 403 af 26. april 2017
Kr. pr. år
50.400
       
Bundfradrag for 2018 ved beregning af fradrag i efterløn for pension
§ 74 j, stk. 10
Bundfradrag
(Kr.)
15.700
       
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2018
§ 74 e, stk. 3
Grænseindtægt
(Kr.)
38.329
       
       
Beløb for den skattefrie præmie for 2018
     
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
§ 74 m, stk. 1, 3 og 11
1 præmieportion (Kr.)
13.416
Deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
§ 74 m, stk. 1, 3 og 11
1 præmieportion (Kr.)
8.944
       
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
     
Fuldtidsforsikret
§ 74 o, stk. 3
Kr. pr måned
452
Deltidsforsikret
§ 74 o, stk. 3
Kr. pr måned
337
       
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
     
Efterløn, fuldtidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
452
Efterløn, deltidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
337
Medlemmer med efterlønsbevis, men ikke overgået til efterløn;
     
Fuldtidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
452
Deltidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
337
       
Kapitel 4: Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
       
Tabel 4.1. Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
       
 
Lovhenvisning
Enhed
Fuldtidsforsikret
Deltidsforsikret
         
Dagpengeforsikrede
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2 og 3
Kr. pr. måned
344
229
Efterlønsbidrag
§ 77, stk. 4 og 6
Kr. pr. måned
502
334
ATP-bidrag
§ 77, stk. 8
Kr. pr. måned
7
5
         
Medlemmer, der modtager efterløn
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2 og 3
Kr. pr. måned
344
229
         
Medlemmer med efterlønsbevis, der ikke er gået på efterløn
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2 og 3
Kr. pr. måned
344
229
ATP-bidrag
§ 77, stk. 8
Kr. pr. måned
7
5
         
Medlemmer under 25 år jf.
§ 52 a
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2 og 3
Kr. pr. måned
129
86
Efterlønsbidrag
§ 77, stk. 4 og 6
Kr. pr. måned
502
334
ATP-bidrag
§ 77, stk. 8
Kr. pr. måned
7
5
       
Tabel 4.2. Medlemmets timesats for ATP-bidrag i 2018
 
Lovhenvisning
Enhed
ATP-sats
       
Medlemmets timesats for ATP-bidrag
     
Dagpenge, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
Kr. pr. time
1,34
Efterløn, frivilligt
§ 6 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
Kr. pr. time
1,78
VEU-godtgørelse, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
Kr. pr. time
1,34
Dagpenge under aktivering, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015
Kr. pr. time
1,34
       
       
Kapitel 5: Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst
 
Det følger af § 18, stk. 5, i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, at ved opgørelse af indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz skal indtægten indekseres efter reglerne i § 20 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Indtægt, som er optjent i en forsikringsperiode i et andet EU/EØS-land (eller Schweiz), skal indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor, jf. tabel 5 nedenfor.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EU/EØS-land på baggrund af data fra Eurostat i henhold til den til enhver tid gældende vejledningsskrivelse om metode for fastsættelse af de gældende indekseringsfaktorer, der udstedes af styrelsen og som er offentliggjort på Retsinformation.dk

Tabel 5. Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst
 
Indekseringsfaktor 2018
EU-28 landene:
 
Belgien
1,17
Bulgarien
9,84
Tjekkiet
4,67
Danmark
1,00
Tyskland
1,16
Estland
4,17
Irland
1,57
Grækenland
2,71
Spanien
2,06
Frankrig
1,45
Kroatien
4,36
Italien
1,78
Cypern
2,19
Letland
5,68
Litauen
6,31
Luxembourg
0,97
Ungarn
5,32
Malta
2,60
Nederlandene
1,09
Østrig
1,24
Polen
4,62
Portugal
3,15
Rumænien
7,94
Slovenien
3,01
Slovakiet
5,10
Finland
1,25
Sverige
1,21
Storbritannien
1,10
EØS-landene:
 
Island
1,07
Norge
0,88
Schweiz
0,64
Liechtenstein
1,00 Se 1)
Kilde: Eurostat (datatræk af 9-11-2017) og Beskæftigelsesministeriets beregninger.
Der er taget udgangspunkt i data fra 2015, idet der ikke var tilgængelige data for 2016 for Danmark og en række øvrige lande.
Note 1) Der henvises til undtagelsesregel 2, der er beskrevet i afsnit 3 i ovennævnte vejledningsskrivelse.
Bemærk: I forhold til følgende lande anvendes indekseringsfaktoren for det land, der står i parentes:
Azorerne (Portugal)
Balearerne – Mallorca og Ibiza (Spanien)
Ceuta (Spanien)
De Kanariske øer (Spanien)
Gibraltar (Storbritannien)
Guadeloupe (Frankrig)
Guyana (Frankrig)
Hebriderne (Storbritannien)
Isle of Wight (Storbritannien)
Madeira (Portugal)
Martinique (Frankrig)
Réunion (Frankrig)
Ålandsøerne (Finland)

Kapitel 6: Omregning af DIS-indkomst – skalatrin og faktorer for 2018

Fastsat med hjemmel i § 9 i bekendtgørelse nr. 397 af 26. april 2017 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 46.000

2) kr. 46.001 – 498.900

3) kr. 498.901 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 46.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 46.001 – 327.120, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 327.121 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.833 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.834 - 27.260 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 27.261 - omregnes med faktor 2,12

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 af 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 102.900

2) kr. 102.901 - 498.900

3) kr. 498.901 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 101.900, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 101.901 - 348.701, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 348.702 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 8.575 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.576 – 29.058 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 29.059 - omregnes med faktor 2,12

3. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover)

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 105.000 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 af 14. juni 2011 om beskatning af søfolk, fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 151.000

2) kr. 151.001 - 498.900

3) kr. 498.901 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 151.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 151.001 – 366.945, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 366.946, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 12.583 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 12.584 – 30.579 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 30.580 - omregnes med faktor 2,12

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 20. december 2017

Kasper Håkansson