Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

(Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret senest ved § 14 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 1, ændres »5 år« til: »3 år«.

2. I § 1 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »1. januar 1954 - 31. december 1958« til: »til og med den 31. december 1958«.

3. I § 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »25 år« til: »30 år«, og i 4. pkt. ændres »15 år« til: »20 år«.

4. I § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., og nr. 3, 1. pkt., § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., og § 25, stk. 1, nr. 1 og 7, ændres »15 år« til: »20 år«.

5. § 10 A affattes således:

»§ 10 A. § 10 gælder også for kapitalforsikring i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring), jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Uanset at aldersforsikringen senest skal udbetales, den første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, kan aldersforsikringen efter aftale med pensionsinstituttet til og med dette tidspunkt i stedet påbegyndes udbetalt i lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, jf. § 2. Ved beregningen af ydelserne finder § 2, stk. 2, 2.-4. pkt., ikke anvendelse. Ved udbetaling som en ophørende ydelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, litra b, er det ikke en betingelse, at udbetalingerne sker over mindst 10 år. § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Uanset at aldersforsikringen senest skal udbetales, den første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, kan aldersforsikringen efter aftale med pensionsinstituttet påbegyndes udbetalt i rater til og med dette tidspunkt. Raterne fastlægges efter § 8, stk. 1 og 3. Det er dog ikke en betingelse, at rateudbetalingen sker over mindst 10 år. Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate, end første policedag 30 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 4. Adgangen til at foretage indskud til en aldersforsikring ophører, ved første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 5. Udbetales aldersforsikringen i lige store løbende ydelser eller i lige store rater, kan restværdien af aldersforsikringen efter aftale med pensionsinstituttet når som helst udbetales helt eller delvis. Ved delvis udbetaling fastlægges enten en ny løbende udbetaling efter stk. 2 eller et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 3, 2.-4. pkt.

Stk. 6. Ved overførsel af en aldersforsikring til en anden aldersforsikring, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges enten en ny løbende udbetaling efter stk. 2 eller et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 3, 2.-4. pkt. Ved overførsel af en aldersforsikring til en aldersopsparing, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb efter § 12 A, stk. 2, 2.-4. pkt.

Stk. 7. Stk. 2-6 finder tilsvarende anvendelse på supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1.«

6. I § 11 A, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., ændres »25 år« til: »30 år«.

7. § 12 A affattes således:

»§ 12 A. § 12 gælder også for opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing), jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Uanset at aldersopsparingen senest skal udbetales, 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, kan aldersopsparingen efter aftale med penge- eller kreditinstituttet indtil dette tidspunkt i stedet påbegyndes udbetalt i rater. Udbetalingsforløbet fastlægges efter § 11 A, stk. 1-3. Det er dog ikke en betingelse, at rateudbetalingen sker over mindst 10 år. Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate, end kalenderåret 30 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 3. Adgangen til at foretage indskud til en aldersopsparing ophører, 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 4. Udbetales aldersopsparingen i lige store rater, kan restværdien af aldersopsparingen efter aftale med penge- eller kreditinstituttet når som helst udbetales helt eller delvis. Ved delvis udbetaling fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 2, 2.-4. pkt.

Stk. 5. Ved overførsel af en aldersopsparing til en anden aldersopsparing, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 2, 2.-4. pkt. Ved overførsel af en aldersopsparing til en aldersforsikring, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges enten en ny løbende udbetaling efter § 10 A, stk. 2, eller et nyt rateudbetalingsforløb efter § 10 A, stk. 3, 2.-4. pkt.«

8. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »27.600 kr. (2010-niveau)« til: »4.600 kr. (2010-niveau), jf. dog 2. pkt.«

9. I § 16, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Fra og med det femte indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, kan der anvendes et grundbeløb på 46.700 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 4.«

10. I § 16, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »grundbeløbet i 1. pkt.« til: »grundbeløbene i 1. og 2. pkt.«

11. I § 16 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. I 2018 udgør grundbeløbet som nævnt i stk. 1, 2. pkt., 42.000 kr. (2010-niveau). I 2019 udgør grundbeløbet 42.900 kr. (2010-niveau). I 2020 udgør grundbeløbet 43.900 kr. (2010-niveau). I 2021 udgør grundbeløbet 44.800 kr. (2010-niveau). I 2022 udgør grundbeløbet 45.750 kr. (2010-niveau). Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.«

12. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 16, stk. 1, 4. pkt.«

13. Efter § 22 B indsættes:

»§ 22 C. Bidrag og præmier indbetalt af en arbejdsgiver, jf. § 19, kan udbetales fra ordningen til brug for modregning i arbejdsgiverens senere bidrag og præmier til arbejdsgiverens øvrige ansattes pensionsordninger i samme pensionsinstitut, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Det er en betingelse, at de indbetalte bidrag og præmier er sket ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen.«

14. I § 25 A, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det gælder også udbetalinger som nævnt i § 10 A, stk. 2, 3 og 5, og § 12 A, stk. 2 og 4.«

15. § 25 A, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Overstiger de samlede præmier og bidrag til en aldersforsikring og en aldersopsparing og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 1. pkt., beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 1. pkt., eller overstiger de samlede præmier og bidrag i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 2. pkt., betales en afgift på 20 pct. af det overskydende beløb, jf. dog stk. 8. § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.«

16. I § 25 A indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Sker der udbetaling af eller foretages der afgiftspligtige dispositioner over en af kapitel 1 omfattet rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning fra og med det tiende indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, betales i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., en afgift på 40 pct. af indkomstårets indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum, der overstiger et grundbeløb på 4.600 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 8. Stk. 5 finder i dette tilfælde ikke anvendelse. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. 1. pkt. finder anvendelse for indbetalinger, der sker i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori de nævnte pensionsordninger er påbegyndt udbetalt, eller hvor de afgiftspligtige dispositioner er sket. § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.

Stk. 7. Stk. 6 gælder ikke i følgende tilfælde:

1) Ved udbetaling af invalidepension.

2) Ved udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet, herunder af invalidesum.

3) Ved udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension, og ved udbetaling af invalidesum.

4) Ved udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension.

5) Ved udbetaling til efterladte.

6) Ved udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

7) Ved udbetaling af en indeksordning, der påbegyndes, når interessenten fylder 67 år.

8) Ved automatisk udbetaling af tjenestemandspension ved den pligtige afgangsalder.

9) Ved udbetaling af tjenestemandspension af helbredsmæssige årsager eller ved uansøgt afsked.

10) Ved automatiske udbetalinger af hvilende pensionsordninger i overensstemmelse med aftalegrundlaget for pensionsordningen.

11) Ved udbetalinger, der sker, som følge af at en kommune ikke ser bort fra formue i form af pensionsopsparing, jf. §§ 14 og 15 i lov om aktiv socialpolitik.

12) Ved udbetalinger fra en pensionsordning, hvor en lavere aldersgrænse for udbetaling end pensionsudbetalingsalderen er godkendt af Skatterådet.

13) Ved automatiske udbetalinger til en modtagende ægtefælle, der sker fra en udloddet del af en pensionsordning, jf. § 30, stk. 2, i det omfang udbetalingen beror på indtræden af ejerægtefællens pensionsbegivenhed.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 8.

17. I § 25 A indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Stk. 8 finder tilsvarende anvendelse på indbetalinger som nævnt i stk. 6.«

18. § 56, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Har en pensionskasse som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 4, jf. § 3, med Finanstilsynets bestyrelses godkendelse tegnet gruppelivsforsikringer for medlemmerne, anvendes stk. 1, 1. pkt., på præmien til gruppelivsforsikringerne. Gruppelivsforsikringen behandles i øvrigt efter reglerne i § 53 A.«

19. § 56, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Har en arbejdsgiver og en arbejdstager aftalt, at en gruppelivsforsikring, der ikke er fradragsberettiget, indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning, der er omfattet af § 19, anvendes reglerne i stk. 1, 1. pkt., på indbetalingerne til denne ordning. Gruppelivsforsikringen behandles i øvrigt efter reglerne i § 53 A.«

20. I § 57, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 16, stk. 1, 1. pkt., jf. § 16, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., jf. § 16, stk. 1, 3. pkt.«

§ 2

I lov om et indkomstregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 12. januar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Indberetning af A-indkomst som nævnt i kildeskattelovens § 46, stk. 6, skal senest foretages den 20. januar efter udløbet af det kalenderår, oplysningerne vedrører.«

2. I § 4, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. eller 2. pkt.« til: »1.-3. pkt.«

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1884 af 29. december 2015 og senest ved § 11 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 1, 2. pkt., udgår », aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum«.

2. I § 46, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Stk. 6 finder anvendelse for indbetalinger som nævnt i § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 4, der indbetales til aldersforsikring, jf. pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing, jf. pensionsbeskatningslovens § 12 A, eller supplerende engangssum, jf. pensionsbeskatningslovens § 29 A.«

3. I § 46, stk. 2, 1. pkt., ændres »A-indkomsten« til: »A-indkomsten, jf. dog stk. 6«.

4. I § 46 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. For indbetalinger som nævnt i § 49 A, stk. 3, nr. 1 og 4, der indbetales til aldersforsikring, jf. pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing, jf. pensionsbeskatningslovens § 12 A, eller supplerende engangssum, jf. pensionsbeskatningslovens § 29 A, kan pensionsinstituttet m.v. indeholde en foreløbig skat i det indbetalte beløb efter § 48, stk. 10.«

5. I § 48 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. For indbetalinger som nævnt i § 46, stk. 6, indeholder pensionsinstituttet m.v. 40 pct. i A-skat uden fradrag efter stk. 2 og regler fastsat i medfør af stk. 3.«

6. § 49 D, stk. 5, ophæves.

7. I § 55, stk. 1, 1. pkt., § 60, stk. 1, § 61, stk. 1, 1. pkt., og § 62, stk. 1, ændres »pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 5 og 6« til: »pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 5-9«.

§ 4

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Pensionskasser, forsikringsselskaber og pengeinstitutter som nævnt i kildeskattelovens § 46, stk. 6, indbetaler de forventede A-skatter for kalenderåret af pensionsindbetalinger den 1. september. Indbetaling sker til told- og skatteforvaltningen. Senest den 20. januar i året efter udløbet af kalenderåret skal de selskaber m.v., som er nævnt i 1. pkt., indbetale A-skatterne for kalenderåret, dog med modregning af de forventede A-skatter efter 1. pkt. Er den 20. januar en lørdag eller en søndag, er betalingsfristen den førstkommende mandag. Overskydende A-skatter indbetales til told- og skatteforvaltningen, der tillige forestår eventuel tilbagebetaling af for meget betalte foreløbige skatter. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning m.v. omfattet af 1.-5. pkt.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

§ 5

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 682 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 3. pkt.« til: »pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 4. pkt.«

§ 6

I det af Folketinget den 7. december 2017 vedtagne forslag til skatteindberetningslov foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, indsættes som nr. 13:

»13) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.«

2. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 11:

»11) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.«

§ 7

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 473 af 17. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 B, stk. 1, nr. 10, ændres »19, og« til: »19,«.

2. I § 8 B, stk. 1, nr. 11, ændres »gruppelivsforsikring.« til: »gruppelivsforsikring og«.

3. I § 8 B, stk. 1, indsættes som nr. 12:

»12) udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.«

4. I § 8 F, stk. 1, nr. 8, ændres »3, og« til: »3,«.

5. I § 8 F, stk. 1, nr. 9, ændres »gruppelivsforsikring.« til: »gruppelivsforsikring og«.

6. I § 8 F, stk. 1, indsættes som nr. 10:

»10) udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.«

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 6 træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 3. § 1, nr. 1, har virkning for alle pensionsordninger, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. For pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 opretholdes tidspunktet for tidligste udbetaling af ordningen efter de regler, som fremgår af pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006. For pensionsordninger oprettet fra og med den 1. maj 2007 til og med den 31. december 2017 opretholdes tidspunktet for tidligste udbetaling af ordningen efter de regler, som fremgår af pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015.

Stk. 5. For tjenestemænd, der er ansat inden den 1. januar 2018, finder de hidtil gældende regler for tidspunktet for tidligste udbetaling af pensionen anvendelse. For tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2018 eller senere, finder de hidtil gældende regler for tidspunktet for tidligste udbetaling af pensionen fortsat anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tjenestemandspension, jf. § 2, stk. 1, i lov om tjenestemandspension, og denne ansættelse er sket inden den 1. januar 2018.

Stk. 6. For ministerpension, der alene har folkepensionsalderen som pensionsudbetalingstidspunkt, har § 1, nr. 1, virkning fra den 20. juni 2017.

Stk. 7. For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår 2018 har § 1, nr. 8, 9 og 11, virkning fra og med indkomståret 2019.

Stk. 8. § 1, nr. 13, har virkning for korrektioner, der foretages den 1. januar 2018 eller senere.

Stk. 9. § 1, nr. 16, har virkning for afgiftspligtige udbetalinger af eller dispositioner over pensionsordninger, der sker den 1. april 2018 eller senere, og for udbetalinger af rateforsikringer, rateopsparinger, pensionsordninger med løbende udbetalinger og indeksordninger, der i overensstemmelse med pensionsvilkårene påbegyndes den 1. april 2018 eller senere.

Stk. 10. Fremgår det af aftalegrundlaget for en pensionsaftale, der før den 1. januar 2018 er indgået med en pensionskunde, at der årligt skal indbetales et beløb til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum, der ikke overstiger beløbsgrænsen som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, men som overstiger beløbsgrænsen som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., som ændret ved lovens § 1, nr. 8, finder pensionsbeskatningslovens § 57 ikke anvendelse, hvis der i 2018 eller 2019 indbetales et årligt beløb, der alene overstiger sidstnævnte beløbsgrænse.

Stk. 11. §§ 2-4 og 7 har virkning for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum og udbetalinger af eller afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt., som affattet ved lovens § 1, nr. 16, der sker den 1. januar 2018 eller senere.

Stk. 12. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2018 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2018, der følger af ændringerne af pensionsbeskatningsloven, jf. § 1.

Stk. 13. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat og kirkeskat efter stk. 12 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2018, der foreligger pr. 1. maj 2020.

Stk. 14. § 6 finder ikke anvendelse på indberetninger om indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum og udbetalinger af eller afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt., som affattet ved lovens § 1, nr. 16, for kalenderåret 2018. For sådanne indberetninger finder skattekontrollovens § 8 B, stk. 1, nr. 12, og § 8 F, stk. 1, nr. 10, som affattet ved lovens § 7, nr. 3 og 6, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen