Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven

(Skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner m.v. og erklæringsordning for visse foreninger og fonde)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 1557 af 13. december 2016 og § 16 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., ændres »unge og offentligt godkendte« til: »unge, daginstitutioner, privatinstitutioner og private pasningsordninger, fritidshjem og -klubber, offentligt godkendte«.

2. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 21:

»21) Producerende teatre, der er selvejende institutioner eller foreninger, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål.«

3. I § 5 d, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 3, stk. 1, nr. 1-18«: »og 21«.

4. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 A. Foreninger og selvejende institutioner m.v., der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6, hvis midler udelukkende kan anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed i den pågældende forening eller selvejende institution m.v., og som i det pågældende indkomstår har oppebåret en skattepligtig indkomst, der ikke overstiger 100.000 kr. før fradrag for uddelinger og hensættelser, kan i stedet for selvangivelse indgive erklæring herom. Har foreningen eller den selvejende institution m.v., jf. 1. pkt., oppebåret væsentlige ekstraordinære indtægter som følge af afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, skal der uanset 1. pkt. indgives selvangivelse.«

§ 2

I fondsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 17. august 2015, som ændret ved lov nr. 651 af 8. juni 2016 og § 1 i lov nr. 473 af 17. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 3, nr. 1, ændres »25.000 kr.« til: »100.000 kr.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, har virkning fra og med indkomståret 2012. Institutioner og foreninger, der er omfattet af 1. pkt., kan dog for indkomstårene 2012-2017 senest den 1. juli 2018 vælge at være skattepligtige og opgøre den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler.

Stk. 3. Skattepligtige selvejende institutioner eller foreninger som nævnt i § 1, nr. 1 og 2, er omfattet af skattefriheden fra og med indkomståret 2018, hvis indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål senest den 30. juni 2019.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen