Den fulde tekst

Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven

(Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 5. september 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 1554 af 13. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Marcipan- og nougatmasser og varer heraf.«

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) Andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer.«

Nr. 4-10 bliver herefter nr. 5-11.

3. I § 1, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 11, ændres »1-8« til: »1-9«.

4. § 1, stk. 1, affattes således:

»Af følgende varer svares afgift til statskassen:

1) Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

2) Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod og lign.

3) Marcipan- og nougatmasser og varer heraf.

4) Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art.

5) Tyggegummi.

6) Kandiseret frugt og frugtskal samt andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter.

7) Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer og lign.

8) Vafler, der er pålagt eller på anden måde er i forbindelse med chokolade, skummasse eller masser helt eller delvis af mandler, nødder eller kerner, medmindre vaflerne afsættes i blandinger med afgiftsfri vafler, biskuit og lign. i et sådant forhold, at antallet af vafler ikke overstiger 25 pct. af det samlede antal stykker i blandingen, og vaflerne ikke efter nr. 10 betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af chokoladevarer.

9) Kager, kiks og lign. delvis bestående af skummasse, når bagværket udgør under to tredjedele af varens rumfang.

10) Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under nr. 1-8.«

5. § 1, stk. 2, nr. 6, affattes således:

»6) Masser m.v., som indeholder kakao, men ikke råstofafgiftspligtige varer.«

6. § 1, stk. 2, nr. 6, affattes således:

»6) Masser m.v., som indeholder kakao.«

7. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »27 kr. og 39 øre« til: »25 kr. og 97 øre«.

8. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »23 kr. og 30 øre« til: »22 kr. og 8 øre«.

9. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 3:

»3) Varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4,

11 kr. og 4 øre pr. kg«.

10. § 2, stk. 1, affattes således:

»Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af den afgiftspligtige vægt:

1)
Varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g
 
 
sukker pr. 100 g
25 kr. og 97 øre pr. kg
2)
Varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5
 
 
g sukker pr. 100 g
22 kr. og 8 øre pr. kg.
«

11. I § 10 a, stk. 5, ændres »kapitel 1, 2 eller 3« til: »kapitel 1 eller 3«.

12. I § 19, stk. 1, nr. 1, ændres »30 kr. og 74 øre« til: »14 kr. og 57 øre«.

13. I § 19, stk. 1, nr. 2, ændres »36 kr. og 79 øre« til: »17 kr. og 44 øre«.

14. I § 19, stk. 1, nr. 3, ændres »20 kr. og 47 øre« til: »9 kr. og 71 øre«.

15. I § 19, stk. 1, nr. 4, ændres »24 kr. og 57 øre« til: »11 kr. og 65 øre«.

16. I § 19, stk. 1, nr. 5, ændres »15 kr. og 46 øre« til: »7 kr. og 33 øre«.

17. I § 19, stk. 1, nr. 6, ændres »10 kr. og 27 øre« til: »4 kr. og 87 øre«.

18. I § 19, stk. 1, nr. 7, ændres »12 kr. og 23 øre« til: »5 kr. og 80 øre«.

19. I § 19, stk. 1, nr. 8, ændres »6 kr. og 11 øre« til: »2 kr. og 90 øre«.

20. Kapitel 2 ophæves.

21. I § 22, stk. 1, 1. pkt., ændres »kapitel 1 eller 2« til: »kapitel 1«.

22. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele:

1)
Kokos
2 kr. og 90 øre pr. kg
2)
Behandlede jordnødder
5 kr. og 80 øre pr. kg
3)
Andre nødder og kerner
11 kr. og 4 øre pr. kg
4)
Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger
 
 
0,5 g sukker pr. 100 g
25 kr. og 97 øre pr. kg
5)
Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør
 
 
0,5 g sukker pr. 100 g
22 kr. og 8 øre pr. kg
6)
Masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer
11 kr. og 4 øre pr. kg.
«

23. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele:

1)
Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger
 
 
0,5 g sukker pr. 100 g
25 kr. og 97 øre pr. kg
2)
Afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør
 
 
0,5 g sukker pr. 100 g
22 kr. og 8 øre pr. kg.
«

24. § 22, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet. Erhvervsdrivende varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. § 10 a, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.«

25. I § 22, stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 4, nr. 4« til: »stk. 4, nr. 5«, og i 2. pkt. ændres »stk. 4, nr. 3« til: »stk. 4, nr. 4«.

26. § 22, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Virksomheder, som ønsker at betale afgift efter stk. 4, nr. 2, skal fremlægge nødvendig dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, betales afgift efter stk. 4, nr. 1.«

27. I § 22 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.«

28. I § 26, stk. 1, nr. 2, ændres »19 b,« til: »eller«.

§ 2

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 30. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »2 kr. og 75 øre« til: »2 kr. og 60 øre«.

2. I § 3, stk. 2, ændres »3 kr. og 40 øre« til: »3 kr. og 22 øre«.

3. I § 3, stk. 3, 1. pkt., ændres »9 kr. og 28 øre« til: »8 kr. og 79 øre«.

4. I § 3, stk. 4, 1. pkt., ændres »62 øre« til: »59 øre«.

5. I § 11, stk. 1, ændres »6 kr. og 74 øre« til: »6 kr. og 39 øre«.

6. I § 11, stk. 2, ændres »8 kr. og 9 øre« til: »7 kr. og 67 øre«.

7. I § 11, stk. 3, ændres »17 kr. og 52 øre« til: »16 kr. og 61 øre«.

8. I § 11 a ændres »79 øre« til: »75 øre«.

9. Afsnit VII a ophæves.

10. I § 12, stk. 1, ændres »6 øre« til: »5 øre«.

11. I § 13, stk. 1, ændres »77 kr. og 91 øre« til: »73 kr. og 85 øre«.

12. I § 13, stk. 2, ændres »283 kr. og 20 øre« til: »268 kr. og 44 øre«.

13. I § 14 a, stk. 5, ændres »§§ 3, 11 og 11 b« til: »§§ 3 og 11«.

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 48 F, stk. 1, 1. pkt., ændres »26 pct.« til: »27 pct.«

2. I § 48 F, stk. 2, 1. pkt., ændres »60 måneders« til: »84 måneders«.

§ 4

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 1248 af 5. oktober 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, ændres »7 kr. og 36 øre« til: »6 kr. og 98 øre«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, nr. 2, ændres »5 kr. og 88 øre« til: »5 kr. og 58 øre«.

§ 5

I spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 82 af 21. januar 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 947 af 20. december 1999 og § 2 i lov nr. 1554 af 13. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

2. I § 2, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

3. § 2, stk. 2, ophæves.

§ 6

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., og § 3, stk. 2, ændres »§§ 3 A-3 C« til: »§ 3 A«.

2. I § 3, stk. 2, nr. 1, ændres »5,63« til: »5,34«.

3. I § 3, stk. 2, nr. 2, ændres »12,25« til: »11,61«.

4. I § 3, stk. 2, nr. 3, ændres »16,40« til: »15,55«.

5. I § 3 A ændres »3,53 kr.« til: »3,35 kr.«

6. Kapitel 2 B og 2 C ophæves.

7. I § 34, stk. 1, ændres »§§ 1-3 C« til: »§§ 1-3 A«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4, 6, 10, 11, 20, 21, 23, 24 og 26-28, træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 3. § 3 har virkning fra og med indkomståret 2018.

Stk. 4. Personer, der inden den 1. januar 2018 har været beskattet efter kildeskattelovens § 48 F, stk. 1, i sammenlagt 60 måneder, kan ikke vælge beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F.

Stk. 5. § 1, nr. 1-3, 5, 7-9, 12-19, 22 og 25, og §§ 2 og 4-6 finder anvendelse på varer, som fra og med den 1. januar 2018 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 6. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2018 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2018, der følger af denne lovs § 3.

Stk. 7. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 6 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2018, der foreligger pr. 1. maj 2020.

§ 8

Stk. 1. Virksomheder, der den 1. januar 2018 har et lager af varer, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, kapitel 2 og § 22, stk. 4, nr. 1-3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 12-19 og 22, kan på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede poser eller beholdere.

Stk. 2. Virksomheder, der den 1. januar 2020 har et lager af afgiftsberigtigede varer efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, kapitel 2 og § 22, stk. 4, nr. 1-3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 12-19 og 22, kan på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede poser eller beholdere.

Stk. 3. Virksomheder, der den 1. januar 2018 har et lager af afgiftsbelagt te eller teekstrakt m.v., der er afgiftsberigtiget efter § 11 b i lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 30. november 2015, eller et lager af alkoholsodavand, der er afgiftsberigtiget efter øl- og vinafgiftslovens §§ 3 B og 3 C, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017, eller spiritusafgiftslovens § 2, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 82 af 21. januar 2016, kan på grundlag af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen for uåbnede poser eller beholdere.

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 1-3 ydes kun for varer, der er bestemt til fremstilling eller afsætning, og kun såfremt godtgørelsen af afgift af varerne overstiger 500 kr.

Stk. 5. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse efter stk. 1-3, at virksomheden overholder regnskabsbestemmelserne i chokoladeafgiftslovens §§ 12 og 13, § 15 i lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftslovens § 14 og spiritusafgiftslovens § 20.

Stk. 6. For godtgørelse efter stk. 1 og 2 skal virksomheder udarbejde en opgørelse, der skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse og cvr-nummer. Told- og skatteforvaltningen kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Anmodning om godtgørelse med de anførte oplysninger skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 14. januar 2018 for godtgørelse efter stk. 1 og senest den 14. januar 2020 for godtgørelse efter stk. 2.

Stk. 7. For godtgørelse efter stk. 3 skal virksomheder udarbejde en opgørelse, der skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse og cvr-nummer. Told- og skatteforvaltningen kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Anmodning om godtgørelse med de anførte oplysninger skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 14. januar 2018.

Stk. 8. Ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse efter stk. 1-3 finder reglerne i chokoladeafgiftslovens §§ 23-27, §§ 17 og 22 i lov om forskellige forbrugsafgifter, spiritusafgiftslovens §§ 25-32, øl- og vinafgiftslovens §§ 20-26 og opkrævningslovens §§ 17-19 tilsvarende anvendelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen