Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond1)

(Sammensatte rejsearrangementer og ændring af finansierings- og bestyrelsesstruktur)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 3. september 2015, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2302/EU af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF, EU-Tidende 2015, nr. L 326, side 1.«

2. Overalt i loven ændres »udenlandsk rejseudbyder« til: »udenlandsk rejsearrangør«, »udenlandske rejseudbydere« til: »udenlandske rejsearrangører«, og »den udenlandske rejseudbyder« til: »den udenlandske rejsearrangør«.

3. Overalt i loven ændres »kunde« til: »rejsende«, »kunder« til: »rejsende«, »kunden« til: »den rejsende«, »kunderne« til: »de rejsende«, og »kundens« til: »den rejsendes«.

4. § 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Fonden yder bistand i henhold til §§ 5 og 6, når en rejsende har indgået aftale om en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement med en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejsearrangør, jf. § 20, der på tidspunktet for aftalens indgåelse er registreret i fonden.«

5. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Fonden yder bistand i henhold til §§ 5 a og 6, når en rejsende har indgået aftale om en rejseydelse, der udelukkende omfatter flytransport med en udbyder af flytransport.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. I § 1, stk. 2, 1. og 3. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 3. pkt., ændres »lov om forbrugerklager« til: »forbrugerklageloven«.

7. Overskriften før § 2 affattes således:

»Pakkerejser, sammensatte rejsearrangementer, rejseydelser m.v.«

8. § 2 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 2. Loven gælder for pakkerejser, der udbydes eller sælges til rejsende af erhvervsdrivende, for sammensatte rejsearrangementer, der formidles af erhvervsdrivende, og for aftaler om rejseydelser, der udelukkende omfatter flytransport.

Stk. 2. Loven gælder ikke for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, der

1) er af en varighed på under 24 timer, medmindre de omfatter overnatning,

2) udbydes eller formidles lejlighedsvis og på nonprofitbasis til en begrænset gruppe rejsende eller

3) købes på grundlag af en generel aftale mellem erhvervsdrivende om køb af forretningsrejser.

§ 2 a. Ved en pakkerejse forstås i denne lov en kombination af mindst to forskellige typer rejseydelser, jf. § 2 c, nr. 1, med henblik på den samme rejse, hvis

1) ydelserne sammensættes af en enkelt erhvervsdrivende, inden der indgås en enkelt aftale om alle ydelserne, eller

2) ydelserne, uanset om der indgås særskilte aftaler med forskellige leverandører af rejseydelser,

a) er købt fra et enkelt salgssted og udvalgt, inden den rejsende accepterer at betale,

b) udbydes, sælges eller faktureres til en samlet pris,

c) annonceres til salg eller sælges under betegnelsen pakkerejse el.lign.,

d) sammensættes efter indgåelsen af en aftale, hvori den erhvervsdrivende giver den rejsende ret til at vælge blandt et udvalg af forskellige typer rejseydelser, eller

e) købes fra forskellige erhvervsdrivende gennem forbundne onlinebestillingsprocedurer, når den rejsendes navn, betalingsoplysninger og e-mailadresse er videregivet fra den erhvervsdrivende, med hvem den første aftale er indgået, til andre erhvervsdrivende og der senest 24 timer efter bekræftelsen af bestillingen af den første rejseydelse er indgået en aftale med sidstnævnte erhvervsdrivende.

Stk. 2. En kombination som nævnt i stk. 1, der består af én rejseydelse, jf. § 2 c, nr. 1, litra a-c, og en eller flere turistydelser, jf. § 2 c, nr. 1, litra d, er kun en pakkerejse, hvis turistydelserne udgør en væsentlig andel af kombinationens værdi eller annonceres som eller på anden måde udgør en væsentlig bestanddel af kombinationen og er udvalgt og købt, inden leveringen af rejseydelsen er påbegyndt.

§ 2 b. Ved et sammensat rejsearrangement forstås i denne lov to eller flere forskellige typer rejseydelser, jf. § 2 c, nr. 1, som skal indgå i den samme rejse, og som ikke udgør en pakkerejse, og om hvilke der indgås særskilte aftaler med hver leverandør, hvis en erhvervsdrivende

1) formidler, at den rejsende særskilt udvælger og betaler for hver rejseydelse under en enkelt kontakt med dennes salgssted, eller

2) på målrettet vis formidler køb af mindst én yderligere rejseydelse fra en anden erhvervsdrivende, når aftalen med en sådan anden erhvervsdrivende indgås senest 24 timer efter bekræftelsen af bestillingen af den første rejseydelse.

Stk. 2. En kombination som nævnt i stk. 1, der består af én rejseydelse, jf. § 2 c, nr. 1, litra a-c, og en eller flere turistydelser, jf. § 2 c, nr. 1, litra d, er kun et sammensat rejsearrangement, hvis turistydelserne udgør en væsentlig andel af kombinationens værdi eller annonceres som eller på anden måde udgør en væsentlig bestanddel af kombinationen.

§ 2 c. I denne lov forstås ved:

1) Rejseydelse:

a) Passagerbefordring,

b) indkvartering,

c) udlejning af biler, store motorcykler eller andre motorkøretøjer,

d) enhver anden turistydelse, der ikke er en uløselig del af en rejseydelse som defineret i litra a-c, eller

e) særskilt flytransport, der ikke indgår i en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement.

2) Aftale om en pakkerejse: En aftale om en samlet pakkerejse eller, hvis pakkerejsen leveres i henhold til særskilte aftaler, alle de aftaler, der dækker de i pakkerejsen inkluderede rejseydelser.

3) Pakkerejsens begyndelse: Påbegyndelse af levering af de rejseydelser, der er inkluderet i pakkerejsen.

4) Erhvervsdrivende: Enhver fysisk eller juridisk person, der handler som led i sit erhverv, sin virksomhed, sit håndværk eller sin profession i forbindelse med aftaler omfattet af denne lov.

5) Salgssted: Ethvert fast eller mobilt detailforretningssted, et detailforretningswebsted eller en lignende onlinesalgsfacilitet, telefontjenester, og når flere detailforretningswebsteder eller lignende onlinesalgsfaciliteter og telefontjenester præsenteres for rejsende som en enkelt facilitet.

6) Omsætning: Det fakturerede salg af de i loven omfattede rejseydelser de seneste 4 kvartaler.«

9. Overskriften før § 3 affattes således:

»Rejsearrangører, erhvervsdrivende, der formidler sammensatte rejsearrangementer, formidlere, rejseudbydere og udbydere af flytransport«.

10. § 3, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Som rejsearrangør anses en erhvervsdrivende, der sammensætter og sælger pakkerejser eller udbyder dem til salg, eller en erhvervsdrivende, der videregiver den rejsendes oplysninger til en anden erhvervsdrivende i henhold til § 2 a, stk. 1, nr. 2, litra e.

Stk. 2. Som formidler anses en erhvervsdrivende, som ikke er rejsearrangøren, og som udbyder eller sælger pakkerejser sammensat af en indenlandsk rejsearrangør.

Stk. 3. Som formidler for en udenlandsk rejsearrangør anses en erhvervsdrivende, som ikke er rejsearrangøren, og som udbyder eller sælger pakkerejser sammensat af en udenlandsk rejsearrangør.

Stk. 4. Som rejseudbyder anses dels en rejsearrangør, jf. stk. 1, dels en erhvervsdrivende, der formidler sammensatte rejsearrangementer, jf. § 2 b.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

11. Overskriften før § 4 affattes således:

»Rejsende«.

12. § 4 affattes således:

»§ 4. Som rejsende anses enhver person, som søger at indgå en aftale inden for lovens anvendelsesområde, eller som har ret til at rejse på grundlag af en aftale omfattet af loven. Den, der køber en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement med henblik på erhvervsmæssigt videresalg, anses ikke som rejsende efter denne lov.«

13. § 5, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Har en rejsende indgået en aftale om en pakkerejse, kan den rejsende få beløb, der er betalt for pakkerejsen, godtgjort af Rejsegarantifonden, hvis rejsearrangørens økonomiske forhold har medført, at pakkerejsen ikke kan påbegyndes. Afbrydes pakkerejsen, kan den rejsende kræve godtgørelse fra fonden for den del af betalingen, som svarer til de ydelser, der ikke er opfyldt over for den rejsende, hvis afbrydelsen skyldes rejsearrangørens økonomiske forhold.

Stk. 2. Har en rejsende indgået en aftale om et sammensat rejsearrangement, kan den rejsende få beløb, der er betalt til en rejseudbyder, godtgjort af fonden, hvis rejseudbyderens økonomiske forhold har medført, at en eller flere rejseydelser ikke kan leveres. Afbrydes en eller flere rejseydelser, kan den rejsende kræve godtgørelse fra fonden for den del af betalingen, som svarer til den del af ydelsen, der ikke er leveret, hvis afbrydelsen skyldes rejseudbyderens økonomiske forhold.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

14. § 5, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Rejsende, der har indgået aftale om et sammensat rejsearrangement med en udbyder af flytransport, vil være tilsvarende dækket efter reglerne i stk. 2-5. Godtgørelsen til den rejsende sker fra flyrejsefondskassen, jf. § 9.«

15. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 1, nr. 4« til: »§ 2 c, nr. 1, litra e«.

16. I § 5 a, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-3,« til: »§§ 2 a eller 2 b«.

17. Overskriften før § 6 affattes således:

»Behandling af og frist for fremsættelse af krav«.

18. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Rejsegarantifonden behandler en anmodning om godtgørelse uden ugrundet ophold.«

19. § 7, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

20. I § 8, stk. 1, indsættes efter »udenlandske rejseudbydere«: », jf. § 20,«.

21. § 8, stk. 4-6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Garantiens størrelse fastsættes således, jf. dog § 23, stk. 2:

1) Er omsætningen ikke over 1 mio. kr., stilles der ikke garanti.

2) Ved en omsætning på mere end 1 mio. kr., men ikke over 5 mio. kr., er garantien 150.000 kr.

3) Ved en omsætning på mere end 5 mio. kr., men ikke over 10 mio. kr., er garantien 300.000 kr.

4) Ved en omsætning på mere end 10 mio. kr., men ikke over 15 mio. kr., er garantien 600.000 kr.

5) Ved en omsætning på mere end 15 mio. kr., men ikke over 50 mio. kr., er garantien 900.000 kr.

6) Ved en omsætning på mere end 50 mio. kr., men ikke over 100 mio. kr., er garantien 1,35 mio. kr.

7) Ved en omsætning på mere end 100 mio. kr., men ikke over 250 mio. kr., er garantien 1,8 mio. kr.

8) Ved en omsætning på mere end 250 mio. kr. er garantien på 2,25 mio. kr. og yderligere 1 mio. kr. for hver 100 mio. kr., omsætningen overstiger 250 mio. kr.

Stk. 5. En erhvervsdrivende, der formidler sammensatte rejsearrangementer, men som først modtager betaling, efter at det sammensatte rejsearrangement er leveret, skal ikke stille garanti.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

22. I § 8, stk. 7, der bliver stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»En formidler for en udenlandsk rejsearrangør, der er etableret uden for EU/EØS-området, skal stille garanti, medmindre formidleren kan dokumentere, at rejsearrangøren har stillet den behørige garanti, jf. § 20, stk. 2.«

23. I § 9, 1. pkt., ændres »en pakkerejsefondskasse vedrørende de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte rejseydelser« til: »en fondskasse for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, jf. §§ 2 a og 2 b,«, og »§ 2, stk. 1, nr. 4« ændres til: »§ 2 c, nr. 1, litra e«.

24. § 9 a, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører, jf. § 20, skal betale et administrationsbidrag til fondskassen for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer til finansiering af fondskassens og rejseankenævnets driftsudgifter. Administrationsbidraget består af et fast grundbidrag og et omsætningsafhængigt bidrag. Bidragets størrelse fastsættes af Rejsegarantifondens bestyrelse og godkendes af erhvervsministeren.

Stk. 2. Ved registrering i fonden betales et registreringsbidrag. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af erhvervsministeren.

Stk. 3. Fondens bestyrelse kan fastsætte, at rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører skal betale et formueopbyggende bidrag. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse i forhold til rejseudbyderens eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyders omsætning. Fastsættelsen af bidragets størrelse godkendes af erhvervsministeren.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

25. I § 9 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 3, stk. 4« til: »§ 3, stk. 5«, og efter »udenlandsk« indsættes: »eller en indenlandsk«.

26. § 10 affattes således:

»§ 10. Rejsegarantifondens bestyrelse består af 1 formand og 7 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen udnævnes af erhvervsministeren for 3 år ad gangen med mulighed for genudnævnelse. Formanden skal være uafhængig af specifikke erhvervs- og organisationsinteresser. 1 af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængig af specifikke erhvervs- og organisationsinteresser og samtidig have økonomisk baggrund og regnskabsteknisk indsigt. Af de øvrige 6 medlemmer udnævnes 2 medlemmer efter indstilling af de rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører, der er registreret i fonden, 1 medlem efter indstilling af udbyderne af flytransport, og 3 medlemmer efter indstilling af de rejsende.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.«

27. Efter § 11 indsættes før overskriften før § 12:

»Balanceret tilsynsvirksomhed

§ 11 a. Rejsegarantifondens bestyrelse skal påse, at fondens tilsynsvirksomhed har den rette balance mellem formuestørrelsen, bidragenes størrelse, størrelsen på de ordinære garantier og kravene til forhøjet garanti, så det sikres, at de økonomiske og administrative omkostninger minimeres for rejsebranchen som helhed, samtidig med at beskyttelsen af de rejsende fastholdes. Hvert fjerde år skal bestyrelsen indhente uafhængig, ekstern ekspertise til at påtegne, at bestyrelsen har fundet den rette balance.«

28. Overskriften før § 12 a og § 12 a ophæves.

29. I § 13 a udgår »§ 12 a og«.

30. Efter § 14 indsættes i kapitel 4:

»Centralt kontaktpunkt for samarbejdet inden for EU/EØS-området

§ 14 a. Rejsegarantifonden er centralt kontaktpunkt og medvirker til at lette det administrative samarbejde og tilsyn med rejsearrangører og erhvervsdrivende, som formidler sammensatte rejsearrangementer, og som opererer i de forskellige medlemsstater inden for EU/EØS-området, med hensyn til de forpligtelser, der følger af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. Fonden stiller alle nødvendige oplysninger om denne lovs krav om garantistillelse til rådighed for andre kontaktpunkter. Fonden besvarer sådanne henvendelser hurtigst muligt.

Stk. 3. Fonden offentliggør elektroniske lister over rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører, som opfylder deres forpligtelser efter denne lov.«

31. I § 15 ændres »§ 8, stk. 5« til: »§ 8, stk. 4«.

32. I § 17, stk. 1, ændres »§ 8, stk. 5« til: »§ 8, stk. 4«, »12 a,« udgår, og »fondens bestyrelse« ændres til: »fonden«.

33. I § 19, stk. 1, udgår i 1. pkt. »det efter en konkret analyse af dennes økonomiske forhold må antages, at«, og som 3. pkt. indsættes:

»Fondens bestyrelse fastsætter retningslinjer for, hvornår en særlig risiko er til stede.«

34. I § 20 indsættes som 2. pkt.:

»Pligten til at lade sig registrere gælder ikke for udbydere af flytransport, der formidler sammensatte rejsearrangementer, såfremt disse udbydere allerede bidrager til flyrejsefondskassen.«

35. I § 20 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Rejseudbydere, der er etableret uden for EU/EØS-området, som sælger eller udbyder pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer til salg her i landet, eller som retter deres virksomhed mod rejsende her i landet, er tilsvarende registreringspligtige og skal stille garanti i overensstemmelse med reglerne i denne lov. Rejsegarantifonden dækker krav, jf. § 5, som hidrører fra aftaler indgået med registreringspligtige rejseudbydere, i det omfang rejseudbyderen har stillet garanti efter denne lov.«

36. Overskriften før § 21 og § 21 ophæves.

37. Overskriften før § 22 affattes således:

»Gensidig anerkendelse og dokumentation for garantistillelse«.

38. § 22 affattes således:

»§ 22. Garanti, som en rejseudbyder har stillet i overensstemmelse med reglerne i det land inden for EU/EØS-området, hvor rejseudbyderen er etableret, træder i stedet for garanti stillet efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Rejseudbydere, som er etableret i et andet EU-/EØS-land, som sælger pakkerejser eller sammensatte rejsearrangementer eller udbyder sådanne til salg her i landet, eller som på en hvilken som helst måde retter deres virksomhed mod rejsende her i landet, underretter Rejsegarantifonden om omfanget af denne salgsaktivitet og oplyser, i hvilket EU-/EØS-land garantien er stillet. Rejseudbyderen skal efter anmodning fremlægge dokumentation for, at den fornødne garanti er stillet.

Stk. 3. Stk. 2 gælder tilsvarende for rejseudbydere, der foruden at være etableret her i landet er etableret i et eller flere andre lande inden for EU/EØS-området, og som har valgt at anvende en anden garantiordning end Rejsegarantifonden.«

39. I § 23, stk. 1, udgår »indberetning af nøgletal,«.

40. I § 23, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 3-5« til: »§ 8, stk. 3 og 4«.

41. § 23, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

42. I § 24 ændres »§§ 19-21« til: »§§ 19 og 20«, og »§ 22, stk. 1 og 2« ændres til: »§ 22, stk. 2 og 3«.

43. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 12 a, § 13, § 22, stk. 3, og § 23, stk. 4« til: »§ 13 og § 23, stk. 4«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 9 a, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond som affattet ved denne lovs § 1, nr. 24, træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 3. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører betaler administrationsbidrag efter de hidtil gældende regler frem til den 1. januar 2019.

§ 3

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2302/EU af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF, EU-Tidende 2015, nr. L 326, side 1.