Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 8 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1755 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 1756 af 27. december 2016 og § 1 i lov nr. 662 af 8. juni 2017 og senest ved § 1 i lov nr. 1399 af 5. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, 2. pkt., udgår », herunder at denne administration varetages af Energinet.dk«.

2. § 3 ophæves.

3. I § 8, stk. 1, udgår »kollektive elforsyningsvirksomheders«.

4. I § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »Energinet.dk’s« til: »Energi-, forsynings- og klimaministerens«.

5. I § 8, stk. 1, nr. 1, udgår »indbetalinger og« og », 48«.

6. I § 8, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 27 a, stk. 1, nr. 2,« og »30,«.

7. I § 8, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) Energinets omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i § 27 a, stk. 1, nr. 2, og § 30 i denne lov.«

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

8. I § 8, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: », og indberetter forventede og afholdte omkostninger til energi-, forsynings- og klimaministeren, der beregner de samlede omkostninger efter stk. 1«.

9. § 8, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Energinet oplyser på baggrund heraf elhandelsvirksomhederne om det beløb, som elhandelsvirksomhederne skal opkræve fra elforbrugerne og indbetale til Energinet.«

10. I § 8, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »dækker«: »energi-, forsynings- og klimaministerens og«, og »afholdte« udgår.

11. I § 8, stk. 4, 4. pkt., indsættes efter »mellem«: »ministeren,«.

12. I § 8, stk. 5, 1. pkt., udgår »kollektive elforsyningsvirksomheders«.

13. § 8, stk. 5, 2. og 3. pkt., ophæves.

14. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.

15. I § 28, stk. 1, indsættes efter »i samarbejde med«: »energi-, forsynings- og klimaministeren og«.

16. I § 28, stk. 2, nr. 2, udgår »og til belysning af opfyldelsen af offentlige forpligtelser«.

17. I § 58, stk. 10, § 58 b, stk. 4, og § 58 c, stk. 8, ændres »det i § 3 nævnte udvalg« til: »et udvalg nedsat af Folketinget«.

18. § 58 c, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-13 bliver herefter stk. 6-12.

19. I § 58 c, stk. 7, der bliver stk. 6, udgår »efter stk. 6«.

20. I § 58 c, stk. 12, der bliver stk. 11, udgår », jf. stk. 6«.

21. § 58 c, stk. 13, der bliver stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvordan produktionsomkostningerne for elektricitet produceret af tilskudsmodtagere skal opgøres. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte regler om, at tilskudsmodtagere skal meddele ministeren de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre produktionsomkostninger efter 1. pkt.«

22. I § 59, stk. 1, 1. pkt., og § 65 a, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.

23. I § 59, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og § 65 a, stk. 1 og 3, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

24. I § 59, stk. 1, 2. pkt., ændres »retningslinjer for« til: »nærmere regler om«.

25. § 78, stk. 11 og 12, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 11. Omkostninger, som er forbundet med Energitilsynets drift og opgavevaretagelse efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, betales af de virksomheder, som Energitilsynet fører tilsyn med efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, jf. dog stk. 12.

Stk. 12. Netvirksomhederne og elhandelsvirksomhederne betaler halvårligt et beløb til Energitilsynet til dækning af Energitilsynets omkostninger til opgaver efter §§ 4 og 37-37 b og regler udstedt i medfør heraf. Det samlede beløb fastsættes til 0,2 mio. kr. Beløbet reguleres en gang årligt pr. 1. juli med den sats for det generelle pris- og lønindeks, der er fastsat af Finansministeriet. Energi-, forsynings- og klimaministeren offentliggør reguleringer hvert år, første gang pr. 1. juli 2019. Halvdelen af det samlede beløb betales af netvirksomhederne og opkræves hos netvirksomhederne i forhold til den mængde elektricitet, som er transporteret gennem netvirksomhedens net til forbrug i Danmark, på baggrund af opgørelser over målinger af forbrug af elektricitet i det foregående kalenderår. Halvdelen af det samlede beløb betales af elhandelsvirksomhederne og opkræves hos elhandelsvirksomhederne i forhold til den mængde elektricitet, som elhandelsvirksomhederne har leveret til forbrug i Danmark, på baggrund af opgørelser over målinger af forbrug af elektricitet i det foregående kalenderår.

Stk. 13. Energitilsynet fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af omkostningerne efter stk.11 og 12, jf. dog stk. 14. Afgørelser truffet i henhold til regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 14. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om betaling og opkrævning af beløb til dækning af Energitilsynets omkostninger i forbindelse med Energitilsynets opgaver efter loven eller regler udstedt i medfør af loven angående netvirksomhedernes opgaver vedrørende energibesparelser.«

Stk. 13 bliver herefter stk. 15.

26. I § 84, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan herudover fra kollektive elforsyningsvirksomheder, elhandelsvirksomheder og elproducenter indhente oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af ministerens opgaver efter loven.«

27. I § 84 b, stk. 4, ændres »værdipapirhandelsloven« til:»lov om kapitalmarkeder«.

28. I § 85 d, stk. 1, ændres », mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling,« til: »eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, eller mod regler udstedt i medfør af loven eller forordningen eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler,«.

29. I § 87, stk. 2, ændres »bestemmelserne i« til: »bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af«.

30. I § 89, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af energi-, forsynings- og klimaministeren eller Energitilsynet efter«: »bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af«.

31. I § 89, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 5, jf. § 8, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 8, stk. 4, jf. § 8, stk. 1, nr. 4«, og »og § 58 c og regler udstedt i henhold til § 58 c« udgår.

§ 2

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 1877 af 29. december 2015, § 7 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, § 1 i lov nr. 1705 af 23. december 2016, lov nr. 1201 af 15. november 2017 og lov nr. 1214 af 22. november 2017 og senest ved § 2 i lov nr. 1399 af 5. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, affattes således:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren yder sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden.«

2. I § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, 5. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt., § 13, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8, 1. pkt., § 14 a, stk. 1 og 2, § 15, stk. 8, 1. pkt., § 15 a, stk. 3, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 41, stk. 4, 1. pkt., § 43 a, stk. 4, 4. pkt., § 49, stk. 1, § 50 a, stk. 2 og 4 og stk. 8, 1. pkt., § 54, stk. 1, nr. 1 og 3, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, og § 56, stk. 1 og 3, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

3. I § 9, stk. 1, 2., 4. og 5. pkt., stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 4. pkt., to steder i § 9, stk. 7, 2. pkt., i § 10, stk. 2, 1. pkt., § 11, stk. 2, 2. pkt., § 13, stk. 6, 3. pkt., og stk. 8, 2. pkt., § 15, stk. 6, 1. og 2. pkt., § 16, stk. 2, 3. pkt., § 18, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 19, stk. 2, 1. pkt., § 21, stk. 5, 1. pkt., § 41, stk. 4, nr. 2, 3. pkt., § 42, stk. 6, 4. pkt., § 49, stk. 2, 1. pkt., og § 50, stk. 7, 2. pkt., to steder i § 50 a, stk. 3, 1. pkt., i § 50 a, stk. 3, 2. pkt., og stk. 6, 1. og 2. pkt., og § 56, stk. 2 og 4, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.

4. § 9, stk. 2, 6. og 7. pkt., ophæves.

5. I § 9, stk. 2, 8. pkt., § 12, stk. 1, § 43 b, stk. 6, § 43 c, stk. 5, § 43 d, stk. 3, og § 58 a ændres »Energinet.dk’s« til: »energi, forsynings- og klimaministerens«.

6. I § 14, stk. 1, nr. 8, § 15, stk. 8, 3. pkt., og § 20, stk. 1, ændres »Energinet.dk’s« til: »Energi-, forsynings- og klimaministerens«.

7. § 18, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Tilsagn om tilskud kan alene gives til og med den 20. februar 2018. Udbetaling af tilskud er betinget af, at den pågældende vindmølle er blevet nettilsluttet, og at energi-, forsynings- og klimaministeren har modtaget fyldestgørende ansøgning om udbetaling af tilskud senest den 20. februar 2020.«

8. I § 41, stk. 4, nr. 1, litra a, 4. pkt., og litra b, 4. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energinet eller energi-, forsynings- og klimaministeren«.

9. I § 43, stk. 2, 2. pkt., ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », og om, hvordan disse« udgår.

10. I § 43 a, stk. 4, 4. pkt., ændres »retningslinjer« til: »regler«.

11. § 43 a, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er valg af pristillæg efter stk. 7 betinget af Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af 2020. I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn inden for en pulje på i alt 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

12. § 44, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er pristillæg efter stk. 2 betinget af Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af 2020. I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn inden for en pulje på i alt 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om ansøgning om tilsagn efter stk. 3, 3. pkt., og kriterier for udvælgelse, herunder eventuel lodtrækning, hvis antallet af ansøgninger overstiger mængden af kilowatt i puljen.«

13. § 47, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. For elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, ydes alene pristillæg efter stk. 9, hvis anlægget har en installeret effekt på under 500 kW. Pristillægget er endvidere betinget af Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn forud for projektets påbegyndelse. Der kan alene gives tilsagn indtil udgangen af 2020. I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2020 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn inden for en pulje, som for hver af ordningerne i stk. 9, nr. 1-3, udgør 1 MW. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.«

14. § 48 ophæves.

15. I § 49, stk. 4, 2. pkt., udgår », eller § 48, stk. 3, nr. 1«.

16. I § 50, stk. 1, ændres »og 44-49« til: », 44-47 og 49«.

17. I § 50, stk. 2, ændres »44-48« til: »44-47«, og »eller § 48, stk. 3, nr. 1,« udgår.

18. I § 50, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 45-48« til: »§§ 45-47«, og i 2. pkt., ændres »44-48« til: »44-47«.

19. I § 50, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 45 og 48« til: »§ 45«.

20. I § 50, stk. 5, 1. pkt., ændres »og 44-49« til: », 44-47 og 49«.

21. I § 50, stk. 6, ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », og om hvordan disse« udgår.

22. I § 50, stk. 7, 1. pkt., ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », herunder om, hvordan omkostninger« udgår.

23. I § 50 a, stk. 8, 2. pkt., ændres »Energinet.dk kan endvidere« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere«, og »og indberettes til Energinet.dk« ændres til: »og indberettes til ministeren«.

24. I § 51, stk.1, 1. pkt., ændres »og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.

25. I § 53, stk. 1, 1. pkt., ændres »og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.

26. I § 55, stk. 1, ændres »og 44-50« til: », 44-47, 49 og 50«.

27. I § 55, stk. 2, ændres »44-50 og 50 a« til: »44-47, 49, 50 og 50 a«.

28. I § 56, stk. 1, ændres »44-50« til: »44-47, 49, 50«.

29. I § 56, stk. 4, ændres »herunder om« til: »herunder«.

30. I § 57, stk. 1, 1. pkt., ændres »44-50« til: »44-47, 49, 50«.

31. § 66, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

32. I § 66, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., udgår »og Energinet.dk’s afgørelser efter stk. 2«.

33. I § 75, stk. 3, 1. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«, og 2. pkt., ophæves.

§ 3

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 2 i lov nr. 1755 af 27. december 2016, § 3 i lov nr. 662 af 8. juni 2017, § 3 i lov nr. 663 af 8. juni 2017 og § 3 i lov nr. 1399 af 5. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 4 ophæves.

2. I § 35 c, stk. 7, ændres »stk. 5, 6 og 8« til: »stk. 4, 5 og 7«.

3. § 35 d, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-10 bliver herefter stk. 1-9.

4. I § 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., ændres »registrere hos Energinet.dk« til: »registrere hos energi-, forsynings- og klimaministeren«, og i § 35 d, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., ændres »pristillægget til Energinet.dk, jf. stk. 9.« til: »pristillægget til ministeren, jf. stk. 8.«

5. I § 35 d, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 1, 2. pkt., stk. 6, 1.-3. pkt., der bliver stk. 5, 1.-3. pkt., og stk. 10, 2. pkt., der bliver stk. 9, 1. og 2. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »ministeren«.

6. I § 35 d, stk. 3, der bliver stk. 2, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., og § 35 f, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

7. I § 35 d, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., og § 35 f, stk. 1, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.

8. I § 35 d, stk. 9, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres »retningslinjer for« til: »regler om«.

9. I § 35 d, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

10. I § 35 d, stk. 9, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Ministeren«.

11. I § 35 d, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »at Energinet.dk skal opgøre« til: »hvordan«, og », og om, hvordan disse omkostninger« udgår.

12. § 51, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

13. I § 51, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres », Energitilsynets og Energinet.dk’s« til: »og Energitilsynets«.

§ 4

I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 2 i lov nr. 1283 af 24. november 2015, § 9 i lov nr. 261 af 16. marts 2016 og § 1 i lov nr. 630 af 8. juni 2016 og senest ved § 4 i lov nr. 1399 af 5. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Energinet«.

2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om fremme af vedvarende energi«: »og«, og »og administrative opgaver i medfør af lov om naturgasforsyning vedrørende levering af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og til bygasnettet« udgår.

§ 5

I lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.), som ændret ved § 3 i lov nr. 900 af 4. juli 2013, § 5 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og § 2 i lov nr. 1705 af 23. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 12, 1. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

§ 6

I lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg), som ændret ved § 2 i lov nr. 629 af 8. juni 2016 og § 2 i lov nr. 1201 af 15. november 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 10, 1. og 3. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«, og i § 4, stk. 10, 2. pkt., ændres »Energinet« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.

§ 7

I lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.), som ændret ved § 4 i lov nr. 1283 af 24. november 2015 og lov nr. 1756 af 27. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 7, 1. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

§ 8

I lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for 2017 m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 5, 7 og 11, ophæves.

§ 9

I lov nr. 1214 af 22. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af tilskud i den grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 2, ophæves.

§ 10

I lov nr. 1399 af 5. december 2017 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 6, ophæves.

Erhvervsministeriet

§ 11

I lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, jf. lovbekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2015, som ændret ved § 19 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 3, 2. pkt., § 19, stk. 2, nr. 2, og § 21, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.

2. I § 19, stk. 3, ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«.

Skatteministeriet

§ 12

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret senest ved lov nr. 1049 af 12. september 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 8, indsættes som 3. pkt.:

»Energi-, forsynings- og klimaministeren stiller egne oplysninger om de særlige afgiftsforhold, som er omfattet af 1. pkt., til rådighed for Energinet til verifikation efter stk. 2 og til, at Energinet stiller disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser nævnt i stk. 7.«

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 27, træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 3. § 89, stk. 2, 3 og 5-7, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser i medfør af § 58 c og regler udstedt i henhold til § 58 c, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter den 1. januar 2018.

Stk. 4. § 66, stk. 2-6, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse 1288 af 27. oktober 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter den 1. januar 2018.

Stk. 5. § 51, stk. 2, 3, 5 og 6, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, finder anvendelse på Energinets afgørelser, som er truffet før den 1. januar 2018, og som påklages efter den 1. januar 2018.

Stk. 6. Energinets afgørelser efter § 4, stk. 10, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi truffet før den 1. januar 2018 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 7. Energinets afgørelser efter § 7, stk. 12, 1. pkt., i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) truffet før den 1. januar 2018 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 8. Regler fastsat i medfør af naturgasforsyningslovens § 35 d, stk. 5, 6, 8 og 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 6. september 2016, og i medfør af elforsyningslovens § 58 c, stk. 8-13, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt