Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

(Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 706 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 5 d affattes således:

»Kapitel 5 d

Bonus for praktikpladser inden for fordelsuddannelserne og for merbeskæftigelse i praktikpladser

§ 15 g. Til arbejdsgivere omfattet af § 2 yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i overensstemmelse med stk. 2-5 og regler fastsat i medfør af § 21 f, stk. 3, en bonus pr. praktikårselev, jf. stk. 3, med uddannelsesaftale inden for uddannelser, der er oprettet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, og uddannelser, der er godkendt i medfør af § 21 f, stk. 4.

Stk. 2. Der kan alene ydes bonus for uddannelsesaftaler inden for de uddannelser, der er omfattet af stk. 4.

Stk. 3. En praktikårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale af 1 kalenderårs varighed. Uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f, stk. 1, og § 66 r, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser indgår ikke i beregningen af praktikårselever. Alene kalenderdage i bonusåret indgår i beregningen af praktikårselever, der kan udløse bonus. Bonusåret er perioden fra den 1. januar til og med den 31. december i det kalenderår, hvor der optjenes bonus.

Stk. 4. Der foretages i året efter bonusåret en opgørelse af, hvilke fordelsuddannelser der kan udløse bonus for bonusåret. Det er alene uddannelserne på listen over fordelsuddannelser for bonusåret, som undervisningsministeren godkender og offentliggør, jf. § 15 i, der indgår i opgørelsen. Følgende betingelser skal være opfyldt:

1) Andelen af uddannelsesaktive elever, som har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet på fordelsuddannelsen, og som efter 3 måneder ikke har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, må ikke overstige 10 pct. i bonusåret.

2) Andelen af elever i skolepraktik på fordelsuddannelsen må ikke overstige 15 pct. af omfanget af praktik og skolepraktik for samtlige elever på fordelsuddannelsen i bonusåret.

Stk. 5. Bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af en pulje på 20 mio. kr., som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i bonusåret. Bonus kan maksimalt udgøre 5.000 kr. pr. praktikårselev.

§ 15 h. Til arbejdsgivere omfattet af § 2 yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i overensstemmelse med stk. 2-5 og regler fastsat i medfør af § 21 f, stk. 3, en bonus pr. praktikårselev, jf. § 15 g, stk. 3, med uddannelsesaftale inden for uddannelser, der er oprettet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, og uddannelser, der er godkendt i medfør af § 21 f, stk. 4.

Stk. 2. Det er en betingelse for retten til bonus, at arbejdsgiveren har en måluddannelsesratio i henhold til § 21 a. Det er endvidere en betingelse, at arbejdsgiveren i bonusåret har haft merbeskæftigelse målt i praktikårselever i perioden fra den 1. januar til og med den 31. december, der overstiger gennemsnittet af den pågældende arbejdsgivers samlede antal praktikårselever i de foregående 3 år. For en arbejdsgiver, der har oprettet sin virksomhed i et af de 3 foregående år, udregnes gennemsnittet efter 2. pkt. som en forholdsmæssig del af det antal praktikårselever, som arbejdsgiveren har haft i de år, hvor virksomheden har eksisteret.

Stk. 3. Bonus ydes for merbeskæftigelse målt i praktikårselever, som den pågældende arbejdsgiver har haft i bonusåret i perioden fra den 1. januar til og med den 31. december, der overstiger arbejdsgiverens måluddannelsesratio, jf. § 21 a. Til brug for beregning af det bonusudløsende antal praktikårselever omregnes måluddannelsesratio til praktikårselever ved at multiplicere ratioen med antallet af erhvervsuddannede årsværk, jf. stk. 4, vægtet med deres modelparameter, jf. § 21 a, stk. 6.

Stk. 4. Ved erhvervsuddannede årsværk forstås en eller flere medarbejdere, som har en erhvervsuddannelse som den højest fuldførte uddannelse, jf. dog § 21 a, stk. 7 og 8, og som tilsammen har en beskæftigelsesgrad, der svarer til én persons fuldtidsarbejde i 1 helt kalenderår. Erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse efter 1. pkt. omfatter ikke skolebaseret uddannelse uden praktik i en virksomhed. Alle erhvervsuddannede medarbejdere, herunder ikkefuldtidsbeskæftigede, indgår med deres respektive beskæftigelsesgrad i beregningen af virksomhedens samlede antal erhvervsuddannede årsværk. Beskæftigelsesgraden udregnes på grundlag af arbejdsgivernes ATP-bidrag.

Stk. 5. Bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af en pulje på 20 mio. kr., som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i bonusåret. Bonus kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. praktikårselev.

§ 15 i. Undervisningsministeren godkender, hvilke uddannelser oprettet i medfør af lov om erhvervsuddannelser og hvilke uddannelser godkendt i medfør af § 21 f, stk. 4, der i det kommende kalenderår er fordelsuddannelser, på baggrund af ansøgninger fra arbejdsgivernes brancheorganisationer og på baggrund af forholdet mellem efterspørgslen efter og udbuddet af faglært arbejdskraft. Godkendte fordelsuddannelser forbliver fordelsuddannelser, så længe de opfylder betingelserne i § 15 g, stk. 4, og regler udstedt i medfør af § 21 f, stk. 4, 2. pkt., eller indtil uddannelsen efter høring af arbejdsgivernes brancheorganisationer ophører med at være fordelsuddannelse det førstkommende kalenderår.

Stk. 2. Undervisningsministeren offentliggør årligt en revideret liste over godkendte fordelsuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside.«

2. I § 18, stk. 4, 1. pkt., ændres »finansieringsbidrag« til: »bidrag«.

3. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Sker indbetaling ikke rettidigt, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag pålægge arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen at betale renter af bidragene med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

4. I § 21, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »regler om opkrævning«: », modregning«.

5. § 21 f, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Sker indbetaling efter stk. 1 ikke rettidigt, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag pålægge arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen at betale renter af bidragene med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

6. I § 27 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Klage i henhold til stk. 1 indgives til enten Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag eller Arbejdsmarkedets Tillægspension. Myndigheden vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvis medhold. Giver myndigheden ikke klageren fuldt ud medhold, sender myndigheden klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

7. Som bilag 1 indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

I lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 22. juni 2016, som ændret ved § 5 i lov nr. 706 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 19, affattes således:

»Stk. 19. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

2. I § 13, stk. 22, 1. pkt., indsættes efter »beregningsperioder«: », modregning«.

§ 3

I lov nr. 706 af 8. juni 2017 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 16, ophæves.

2. § 1, nr. 21, ophæves.

3. § 1, nr. 26, ophæves.

§ 4

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 23. juni 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 288 af 29. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 45, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

2. I § 45, stk. 14, 1. pkt., indsættes efter »beregningsperioder«: », modregning«.

§ 5

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1000 af 30. august 2015 og § 8 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 80 a, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

2. I § 80 a, stk. 14, 1. pkt., indsættes efter »beregningsperioder«: », modregning«.

§ 6

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 85 c, stk. 20, affattes således:

»Stk. 20. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdagen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

2. I § 85 c, stk. 23, 1. pkt., indsættes efter »beregningsperioder«: », modregning«.

§ 7

I lov nr. 613 af 8. juni 2016 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Sker indbetaling af ordinært bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

§ 8

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages følgende ændring:

1. § 55, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

§ 9

I barselsudligningsloven, lov nr. 417 af 8. maj 2006, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 288 af 29. marts 2017, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af bidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

§ 10

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved § 7 i lov nr. 1569 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

2. I § 9, stk. 12, 1. pkt., indsættes efter »beregningsperioder«: », modregning«.

§ 11

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 66, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

2. I § 66, stk. 14, 1. pkt., indsættes efter »beregningsperioder«: », modregning«.

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på klager indgivet før lovens ikrafttræden til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens § 10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager


Bilag 1

»Bilag 1

Modelparametre i det praktikpladsafhængige AUB-bidrag

Uddannelse
Modelparameter
Anlægsgartner
1,07
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger
1,09
Autolakerer
0,94
Automatik- og procesuddannelsen
1,16
Bager og konditor
0,96
Beklædningshåndværker
0,58
Beslagsmed
0,97
Boligmontering
1,13
Buschauffør i kollektiv trafik
1,25
Bygningsmaler
0,91
Bådmekaniker
0,97
Cnc-tekniker
0,97
Cykel- og motorcykelmekaniker
0,97
Data- og kommunikationsuddannelsen
1,12
Den pædagogiske assistentuddannelse
0,57
Detailhandelsuddannelsen med specialer
0,97
Detailslagter
0,99
Digital media-uddannelsen
1,22
Dyrepasser
0,87
EUD uspecificeret
0,97
Ejendomsservicetekniker
1,33
Elektriker
1,15
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
1,26
Elektronikoperatør
0,97
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
1,17
Ernæringsassistent
1,06
Eventkoordinator
0,97
Film- og tv-produktionsuddannelsen
1,23
Finansuddannelsen
1,13
Finmekaniker
1,14
Fitnessinstruktør
0,97
Flymekaniker
1,15
Forsyningsoperatør
0,97
Fotograf
0,87
Frisør
0,86
Frontline pc-supporter
0,97
Frontline radio-tv-supporter
0,97
Gartner
1,04
Gastronom
0,97
Glarmester
1,13
Grafisk tekniker
1,20
Greenkeeper
0,91
Guld- og sølvsmed
0,83
Handelsuddannelse med specialer
1,18
Havne- og terminaluddannelsen
0,97
Hospitalsteknisk assistent
0,75
Industrioperatør
1,04
Industrislagter
0,76
Industriteknikeruddannelsen
1,11
Karrosseriuddannelsen
1,14
Kontoruddannelse med specialer
1,05
Kosmetiker
1,23
Kranfører
0,97
Køletekniker
1,12
Laboratorietandtekniker
0,96
Lager- og terminaluddannelsen
1,02
Landbrugsuddannelsen
1,09
Lastvognsmekaniker
1,03
Lufthavnsuddannelsen
1,00
Maritime håndværksfag
1,14
Maskinsnedker
1,00
Mediegrafiker
1,00
Mejerist
0,89
Metalsmed
0,97
Murer
1,03
Ortopædist
0,97
Overfladebehandler
0,97
Personvognsmekaniker
1,10
Plastmager
0,93
Procesoperatør
1,06
Produktør
0,97
Receptionist
0,94
Redder
1,14
Serviceassistent
1,00
Sikkerhedsvagt
1,17
Skibsmekaniker
0,97
Skibsmontør
0,95
Skiltetekniker
0,96
Skorstensfejer
0,97
Skov- og naturtekniker
1,00
Smed
1,01
Snedker
1,21
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
1,02
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
0,97
Stenhugger
0,97
Stukkatør
0,97
Støberitekniker
0,97
Tagdækker
1,04
Tandklinikassistent
0,61
Tarmrenser
0,99
Teater-, udstillings- og eventtekniker
1,41
Teknisk designer
1,17
Teknisk isolatør
0,79
Tjener
0,97
Togklargøringsuddannelsen
0,97
Træfagenes byggeuddannelse
1,09
Turistbuschauffør
0,97
Urmager
1,10
VVS-energi
1,06
Vejgodstransportuddannelsen
1,15
Veterinærsygeplejerske
1,16
Vindmølleoperatør
0,97
Værktøjsuddannelsen
1,10

«