Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2021 fastsættes til 465,2 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 207,8 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 257,4 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2021 fastsættes til 244,6 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2021 fastsættes til 114,9 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 111,9 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 3,0 mia. kr.

§ 2. Uanset § 1, stk. 1, kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2021, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2. Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for finansåret 2021.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen