Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1064 af 11. september 2017 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag foretages efter bemyndigelse følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 47, stk. 1, 2. pkt., i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 23. oktober 2017, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 3, stk. 2, ændres »450« til: »550«.

3. I § 3, stk. 3, ændres »1.100« til: »1.400«.

4. I § 4, stk. 1, ændres »450« til: »550«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. januar 2018 og har virkning for fag, der påbegyndes den 1. april 2018 eller senere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis deltagerbetalingen for fag, der påbegyndes den 1. april 2018 eller senere, er erlagt inden den 8. januar 2018, finder de hidtil gældende regler anvendelse for denne deltagerbetaling.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 4. januar 2018

Lotte Groth-Andersen
Vicedirektør

/ Marcus Petersen