Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skibsregistrering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 41 af 22. januar 1999 om skibsregistrering, som ændret ved bekendtgørelse nr. 247 af 22. marts 2007, bekendtgørelse nr. 621 af 19. juni 2012, bekendtgørelse nr. 120 af 8. februar 2013, bekendtgørelse nr. 964 af 19. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 1124 af 9. oktober 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 3, § 12, stk. 2 og 4, § 14, stk. 2, § 15, stk. 2 og 4, § 27, § 33, § 39, stk. 3, § 39 d, stk. 3, § 46 c, § 46 d, og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1546 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:«

2. § 10, stk. 6, ophæves.

3. Efter § 21 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 2 a

Særligt om fartøjer under 20 BT, der er registreret før 1. marts 2018

§ 21 a. Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 udslettes af skibsregistret, såfremt der ikke er registreret pant, udlæg, brugsrettigheder eller lignende rettigheder i skibet.

§ 21 b. For fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 kan der ikke registreres nye rettigheder eller ændringer til eksisterende rettigheder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For rettigheder, der allerede er registreret på skibets blad i skibsregistret, kan der registreres slettelse, kreditorskifte, ændring af modtager af retslige meddelelser, og oplysninger om konkurs eller offentligt eller privat skifte eller andre forhold, som begrænser den registrerede ejers dispositionsret.

Stk. 3. Anmeldes det, at fartøjet har skiftet ejer, noteres det på skibets blad, at den registrerede ejer ikke længere kan råde over fartøjet.

Stk. 4. Det noteres på skibets blad, at der ikke kan foretages andre registreringer på skibet end dem, der er nævnt i stk. 2 og 3. Det noteres endvidere, at der kan være stiftet rettigheder over fartøjet, som ikke fremgår af skibsregistret.

§ 21 c. Ved anmeldelse til skibsregistret om, at et fritidsskib skal anvendes til erhvervsmæssige formål, gives der oplysende anmærkning om, at der kan være stiftet rettigheder før skibets optagelse i skibsregistret.

§ 21 d. Såfremt et erhvervsskib under 20 BT ikke længere anvendes til erhvervsmæssige formål, skal dette anmeldes til skibsregistret, jf. sølovens § 16.

Stk. 2. Er der registreret pant, udlæg, brugsrettigheder eller lignende rettigheder i skibet, ændres anvendelsen af skibet til fritidsfartøj. Der gives samtidig anmærkning på skibets blad om, at der kan være stiftet rettigheder over skibet som ikke fremgår af skibsregistret.

Stk. 3. Er der ikke registreret pant, udlæg, brugsrettigheder eller andre rettigheder i skibet, udslettes det af skibsregistret, jf. § 21 a.

§ 21 e. Ved optagelse i skibsregistret af erhvervsskibe med en bruttotonnage på mindre end 20, og fartøjer som tidligere har været optaget i fartøjsfortegnelsen, gives der oplysende anmærkning om, at der kan være stiftet rettigheder før skibets optagelse i skibsregistret.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2018.

Søfartsstyrelsen, den 14. februar 2018

Ditte Marie Nørgård

/ Kristina Ravn