Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sterilisation og kastration

§ 1

I bekendtgørelse nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration foretages følgende ændring:

1. § 7 affattes således:

»§ 7. Anmodning om kastration, jf. sundhedslovens § 115, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, indgives til Sundhedsstyrelsen. § 1, stk. 1, 4 og 5, og §§ 4-5, i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 30. januar 2018

Ellen Trane Nørby

/ Emilie Norré Sørensen