Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Tilladelse til drift af veteranbane og veterantogskørsel på veteranbane
Kapitel 3 Den sikkerhedsansvarlige og dennes stedfortræder samt ansvar og pligter
Kapitel 4 Dokumentation for sikkerhedsstyring, herunder krav til personer samt trafikale sikkerhedsregler og uddannelse
Kapitel 5 Godkendelse af veteranbane og veterantogskøretøjer til brug på veteranbane samt ændringer af eksisterende veteranbaner og veterantogskøretøjer
Kapitel 6 Sikkerhedsmæssige hændelser og årlig rapportering om opfyldelse af kravene
Kapitel 7 Tilsyn og tilsynsførende
Kapitel 8 Påbud og Forbud
Kapitel 9 Dispensation
Kapitel 10 Suspension og tilbagekaldelse
Kapitel 11 Klageadgang
Kapitel 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelse
Bilag 1 Kompetencekrav til sikkerhedsansvarlig og stedfortræder
Bilag 2 Krav til veterantogsorganisationer, der skal opnå tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane
Bilag 3 Krav til helbred for personer der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold
Bilag 4 Årsrapport
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m.

I medfør af § 40, stk. 6 og 7, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter krav til drift af veteranbane til og med tilslutningsstationer og kørsel med veterantogskøretøjer på veteranbane. Dette omfatter også drift af smalsporsbaner og kørsel med smalsporskøretøjer samt drift af sporveje og kørsel med sporvogne.

Stk. 2. Ved drift af veteranbane forstås en veterantogsorganisations drift af egen bane og ved kørsel med veterantog forstås en veterantogsorganisations kørsel med veterantogskøretøjer på veteranbane, der indebærer begrænset personbefordring, der tilgodeser jernbanehistoriske og turistmæssige formål, og som ikke tilsigter at dække noget trafikalt behov.

Kapitel 2

Tilladelse til drift af veteranbane og veterantogskørsel på veteranbane

§ 2. Drift af veteranbane og veterantogskørsel på veteranbane, herunder vedligeholdelse af veterantogskøretøjer og veteranbane inklusiv sidespor kræver en tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. For at opnå en tilladelse til drift af veteranbane og kørsel med veterantogskøretøjer på veteranbane, skal ansøger:

1) være registreret hos Erhvervsstyrelsen,

2) have en gyldig ansvarsforsikring, jf. bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere,

3) have en sikkerhedsansvarlig, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 3, stk. 1,

4) have indgået en aftale med ejeren af infrastrukturen om brugsretten til veteranbanen,

5) udarbejde dokumentation for sikkerhedsstyring, jf. § 7, stk. 1, og

6) have trafikale sikkerhedsregler og uddannelser, som er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i tilladelsen fastsætte yderligere vilkår.

Stk. 4. Hvis de i stk. 2 nævnte betingelser ikke længere er opfyldt, skal den sikkerhedsansvarlige omgående underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen herom.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan af egen drift foretage en fornyet vurdering af, om betingelserne i stk. 2 fortsat er opfyldt.

Stk. 6. Hvis betingelserne i stk. 2 ikke længere er opfyldt, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilbagekalde tilladelsen.

Kapitel 3

Den sikkerhedsansvarlige og dennes stedfortræder samt ansvar og pligter

§ 3. Veterantogsorganisationen skal udpege en sikkerhedsansvarlig, som skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udstede en godkendelse til en stedfortrædende sikkerhedsansvarlig, hvis veterantogsorganisationen ansøger herom. Den stedfortrædende sikkerhedsansvarlige vil efter godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kunne overtage den sikkerhedsansvarliges opgaver ved forfald.

Stk. 3. En godkendelse, jf. stk. 1 og 2, er gyldig i op til 5 år fra udstedelsen, hvis betingelserne i § 4, stk. 2, fortsat er opfyldt. Dokumentation til brug for en fornyet vurdering skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 6 måneder før godkendelsen i stk. 1 og 2 udløber.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan af egen drift foretage en fornyet vurdering af, om betingelserne i § 4, stk. 2, fortsat er opfyldt.

Stk. 5. Hvis de i § 4, stk. 2, nævnte betingelser ikke længere er opfyldt, skal veterantogsorganisationen omgående underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen herom samt indstille aktiviteter såsom drift eller kørsel, indtil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse foreligger.

§ 4. Ved ansøgning om godkendelse af sikkerhedsansvarlig og dennes stedfortræder skal ansøgningsskema, der til enhver tid kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, anvendes.

Stk. 2. Den sikkerhedsansvarlige og dennes stedfortræder skal kunne dokumentere følgende for at blive godkendt:

1) at kravene til kompetencer i bilag 1 er opfyldt eller hvis den sikkerhedsansvarlige ikke kan opfylde samtlige kompetencekrav, at det i ansøgningen beskrives, hvordan opgaverne uddelegeres og til hvem opgavevaretagelsen er overdraget under den sikkerhedsansvarliges ansvar, og

2) at vedkommende har indgående kendskab til den pågældende veterantogsorganisation.

§ 5. Den sikkerhedsansvarlige skal ved samtykke give Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilladelse til at indhente straffeattest fra Rigspolitiet, for at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan foretage en vandelsvurdering af den udpegede.

Den sikkerhedsansvarliges ansvar og pligter

§ 6. Den sikkerhedsansvarlige har det overordnede ansvar for, at driften af veteranbanen afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder at andre veterantogsorganisationers køretøjer, der skal køre på infrastrukturen, er kompatibelt med veteranbanen og at der er informeret om eventuelle særlige forhold ved veteranbanen.

Stk. 2. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at de indførte sikkerhedsforanstaltninger opretholdes, er effektive og stemmer overens med de faktiske forhold.

Stk. 3. Den sikkerhedsansvarlige har ansvaret for at gennemføre korrigerende handlinger på baggrund af sikkerhedsmæssige hændelser og forhold konstateret under internt tilsyn.

Stk. 4. Den sikkerhedsansvarlige skal udarbejde årsrapport og indberette sikkerhedsmæssige hændelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. kapitel 6.

Kapitel 4

Dokumentation for sikkerhedsstyring, herunder krav til personer samt trafikale sikkerhedsregler og uddannelse

Dokumentation for sikkerhedsstyring

§ 7. Veterantogsorganisationer, der driver veteranbane eller veterantogskørsel på veteranbane, skal udarbejde og vedligeholde dokumentation for sikkerhedsstyring for organisationens aktiviteter. Dokumentation for sikkerhedsstyring skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Den påkrævede dokumentation for sikkerhedsstyring i stk. 1, skal overholde de i bilag 2 nævnte krav.

Stk. 3. Veterantogsorganisationen skal kunne dokumentere overholdelsen af stk. 1 og 2 overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller den af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udpegede tilsynsførende, jf. § 18, stk. 1.

Krav til personer

§ 8. Veterantogsorganisationen skal identificere de funktioner, der har et sikkerhedsmæssigt indhold.

Stk. 2. Veterantogsorganisationen skal sikre, at de pågældende personer er fysisk og psykisk egnede, jf. bilag 3, til at udføre deres opgaver med et sikkerhedsmæssigt indhold.

Stk. 3. Det skal sikres og dokumenteres, at de personer, som udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, har de nødvendige kompetencer til udførelsen af opgaven. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan ved tilsyn bede om, at vedkommende fremviser legitimation og forlange eftersendelse af dokumentation for kompetencer.

Trafikale sikkerhedsregler og uddannelse

§ 9. Veterantogsorganisationen skal fastsætte og opdatere trafikale sikkerhedsregler for driften, for veterantogskøretøjer og veteranbane samt sikkerhedsuddannelser for personer.

Stk. 2. Veterantogsorganisationen skal sikre, at regler og uddannelser nævnt i stk. 1 overholdes.

Stk. 3. Sikkerhedsreglerne- og uddannelserne, herunder ændringer heraf, skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kapitel 5

Godkendelse af veteranbane og veterantogskøretøjer til brug på veteranbane samt ændringer af eksisterende veteranbaner og veterantogskøretøjer

§ 10. Veteranbane og veterantogskøretøjer, der skal anvendes på veteranbane, skal være godkendt med ibrugtagningstilladelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dette gælder ny, konstruktionsmæssig ændret, fornyet og opgraderet veteranbane og nye konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede veterantogskøretøjer.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan godkende den i § 11, stk. 1, nævnte veteranbane og de i § 12, stk. 1, nævnte veterantogskøretøjer til brug på veteranbane med vilkår, hvis forholdene ikke har indvirkning på sikkerheden.

Godkendelse af veteranbane

§ 11. Veteranbane, herunder veteranbanesidespor, må ikke tages i brug, før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ibrugtagningstilladelse til infrastrukturen, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges følgende:

1) en beskrivelse af veteranbanen eller veteranbanesidesporet, herunder spor, signalanlæg, overkørsler eller andre grænseflader og sikkerhedskrav,

2) anlægs- og vedligeholdelsesregler, og

3) uddannelsesregler samt trafikale sikkerhedsregler, jf. § 9.

Stk. 3. Oplysningerne skal til enhver tid være godkendt af den sikkerhedsansvarlige, inden de sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan anmode ansøger om supplerende oplysninger til brug for behandling af ansøgningen.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at veterantogsorganisationen skal indhente teknisk bistand til vurdering af den i stk. 2 påkrævede dokumentation, og udgifterne hertil skal afholdes af veterantogsorganisationen.

Godkendelse af veterantogskøretøjer til brug på veteranbane

§ 12. Veterantogskøretøjer må ikke tages i brug, før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ibrugtagningstilladelse, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges følgende:

1) en systembeskrivelse af veterantogskøretøjet,

2) vedligeholdelses- og betjeningsvejledning,

3) dokumentation for brandslukningsudstyr, og

4) dokumentation for at veterantogskøretøjer er kompatibelt med veteranjernbanen.

Stk. 3. Oplysningerne skal til enhver tid være godkendt af den sikkerhedsansvarlige, inden de sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan anmode ansøger om supplerende oplysninger til brug for behandling af ansøgningen.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve at veterantogsorganisationen skal indhente teknisk bistand til vurdering af den i stk. 2 påkrævede dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af veterantogsorganisationen.

Stk. 6. Køretøjer, som er godkendt til veteranbanen, kan anvendes på tilslutningsstationer, hvis det er dokumenteret, at der i øvrigt er kompatibilitet med infrastrukturen på tilslutningsstationen.

Ændringer af eksisterende veteranbane eller veterantogskøretøjer

§ 13. Den sikkerhedsansvarlige skal underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om konstruktionsmæssige ændringer, fornyelser eller opgraderinger af eksisterende veterantogskøretøjer eller –bane, før disse foretages, dvs. allerede på projektstadiet.

Stk. 2. Ved underretning efter stk. 1, skal en beskrivelse af projektet forelægges for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, hvorvidt den sikkerhedsansvarlige skal ansøge om fornyet ibrugtagningstilladelse, jf. § 11 stk. 1 eller § 12, stk. 1, og indsende de i § 11, stk. 2, eller § 12, stk. 2 nævnte oplysninger i forbindelse hermed.

§ 14. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretager på baggrund af projektbeskrivelsen i § 13, stk. 2, og eventuelt andre fremsendte oplysninger en vurdering af projektet, herunder behov for sagkyndig med viden om veterantogskøretøjer og veteranbane og godkendelse af heraf.

Kapitel 6

Sikkerhedsmæssige hændelser og årlig rapportering om opfyldelse af kravene

Sikkerhedsmæssige hændelser

§ 15. Sikkerhedsmæssige hændelser skal meldes til den sikkerhedsansvarlige uden ugrundet ophold. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at der tages handling på den sikkerhedsmæssige hændelse og sørge for, at respektive persongrupper får kendskab til årsagen og de nødvendige tiltag.

Stk. 2. Indberetning af data vedrørende sikkerhedsmæssige hændelser på veteranbane skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hvert år, senest den 1. marts for det foregående kalenderår, jf. bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik- og Byggestyrelsen.

Årlig rapportering om opfyldelse af kravene

§ 16. Den sikkerhedsansvarlige skal hvert år senest den 1. marts sende en samlet rapport omhandlende det foregående kalenderår til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Den årlige rapport i stk. 1, skal overholde de i bilag 4 nævnte krav. Skabelon til årsrapport kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 7

Tilsyn og tilsynsførende

Tilsyn

§ 17. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at indehavere af en tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane, overholder betingelserne herfor.

Stk. 2. Tilsynet kan gennemføres i samarbejde med de af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udpegede tilsynsførende.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med:

1) at veterantogsorganisationerne overholder gældende lovgivning på jernbaneområdet,

2) at personer, der udfører sikkerhedsmæssige funktioner, besidder de nødvendige helbredsmæssige og faglige kvalifikationer,

3) at sikkerhedsregler for driften, veterantogskøretøjer og veteranbane overholdes og løbende opdateres,

4) at de pågældende personer er fysisk og psykisk egnede til at udføre deres opgaver, og

5) at den sikkerhedsansvarlige og dennes eventuelle stedfortræder opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller personer, der af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er bemyndiget til at føre tilsyn, jf. § 18, stk. 1, har mod behørig legitimation adgang til veterantogskøretøjer og veteranbane m.v. og kan kræve al dokumentation af betydning for tilsynet udleveret.

Tilsynsførende

§ 18. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udpege en eller flere fagligt kompetente tilsynsførende.

Stk. 2. Den tilsynsførende skal være uafhængig af den veterantogsorganisation, som vedkommende bliver udpeget til at føre tilsyn med.

Stk. 3. Den tilsynsførende fører inden for sit fagområde tilsyn med, at kravene i denne bekendtgørelse til enhver tid er opfyldt.

§ 19. Den tilsynsførende skal uden ugrundet ophold indberette til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis vedkommende bliver opmærksom på forhold af jernbanesikkerhedsmæssig betydning.

Stk. 2. Den tilsynsførende skal sende en årlig tilsynsrapport til den sikkerhedsansvarlige i veterantogsorganisationen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Af rapporten skal det fremgå, om kravene i denne bekendtgørelse er opfyldt.

§ 20. Veterantogsorganisationen skal afholde samtlige omkostninger i forbindelse med den tilsynsførendes tilsynsaktiviteter.

Kapitel 8

Påbud og Forbud

§ 21. Opfylder indehaveren af en tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane ikke vilkår i tilladelsen eller betingelserne efter denne bekendtgørelse, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstede påbud om, at denne straks eller inden for en nærmere angivet tidsfrist skal foretage de nødvendige foranstaltninger.

Stk. 2. Vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at de sikkerhedsmæssige forhold udgør en risiko for sikkerheden, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i påbuddet fastsætte, at driften skal indstilles eller begrænses, indtil påbuddet er efterkommet.

§ 22. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan nedlægge forbud mod drift af veteranbane eller veterantogskørsel på veteranbane til veterantogsorganisationerne, hvis der er konstateret forhold, der er åbenlyst uforsvarlige.

Stk. 2. Forbud kan udstedes mundtligt og med øjeblikkelig virkning. Det skal senest inden 3 arbejdsdage efter følges op af en skriftlig afgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 3. Et skriftligt forbud gælder i 14 dage. Forbud kan forlænges skriftligt.

Kapitel 9

Dispensation

§ 23. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

Kapitel 10

Suspension og tilbagekaldelse

Suspension

§ 24. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan suspendere en tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane, hvis der er begrundet mistanke om, at veterantogsorganisationen ikke længere opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Veterantogsorganisationer, der har fået suspenderet deres tilladelse, må ikke udføre aktiviteter såsom drift eller kørsel, førend Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af forholdene foreligger.

§ 25. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan suspendere en godkendelse af en sikkerhedsansvarlig eller stedfortræder, hvis der er begrundet mistanke om, at den pågældende ikke lever op til sit ansvar efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Veterantogsorganisationer, hvor den sikkerhedsansvarlige eller stedfortræder har fået suspenderet deres tilladelse, må ikke udføre aktiviteter såsom drift eller kørsel, førend Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af forholdene foreligger.

Tilbagekaldelse

§ 26. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane helt eller delvist, hvis veterantogsorganisationen:

1) ikke efterkommer vilkårene i tilladelsen, jf. § 2, stk. 3, eller

2) ikke længere opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 27. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en sikkerhedsansvarlig eller stedfortræder, hvis betingelserne i denne bekendtgørelse ikke længere er opfyldt.

§ 28. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen til at virke som tilsynsførende, hvis betingelserne i denne bekendtgørelse ikke er opfyldt.

Stk. 2. En tilladelse, der er tilbagekaldt, jf. stk. 1, skal tillige med andre kendetegn, der er udleveret til brug for den tilsynsførendes udøvelse, straks afleveres til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 29. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

Stk. 2. Tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane, udstedt i medfør af bekendtgørelse 1354 af 2. december 2010, forbliver i kraft i op til 5 år efter udstedelsen, hvorefter den tilbagekaldes eller bortfalder.

Stk. 3. Godkendelse til sikkerhedsansvarlig udstedt i medfør af bekendtgørelse 1354 af 2. december 2010, forbliver i kraft i op til 5 år efter udstedelse, hvorefter de tilbagekaldes eller bortfalder. For de sikkerhedsansvarlige, der i medfør af bekendtgørelse 1354 af 2. december 2010, har en godkendelse uden udløbsdato, vil denne forblive i kraft i op til 6 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 11. januar 2018

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

Kompetencekrav til sikkerhedsansvarlig og stedfortræder

Den, som udpeges af veterantogsorganisationens bestyrelse som sikkerhedsansvarlig eller stedfortræder, skal dokumentere teoretisk og praktisk viden og erfaring, der er relevant for de aktiviteter, som personen skal forestå, jf. § 4, stk. 2, nr. 1.

Det er den sikkerhedsansvarlige, der bærer det fulde ansvar for de opgaver, der følger af denne bekendtgørelse.

Hvis en indstillet kandidat ikke besidder alle nedennævnte kompetencer, vil opgaven kunne uddelegeres til en internt ansvarlig, dog stadig under den sikkerhedsansvarliges fulde ansvar. Hvis dette er tilfældet, skal der ved ansøgningen om godkendelse af sikkerhedsansvarlig eller stedfortræder medsendes en beskrivelse af, hvordan denne opgave bliver uddelegeret til andre personer i veterantogsorganisationen.

Der skal overordnet foreligge tilstrækkelig dokumentation for at den sikkerhedsansvarlige eller stedfortræder besidder kompetencer indenfor følgende:

1) Relevant erfaring fra jernbanen.

2) Viden eller erfaring, der er relevant for kørsel med veterantogskøretøjer og/eller drift af veteranbane.

3) Viden om opbygning af et styringssystem til sikring af sikkerhed både ift. interne procedurer og udadtil – herunder udarbejde systembeskrivelser.

4) Viden om at sikre, at driften er sikker – herunder at føre tilsyn og sikre kontrol med risici, der kan opstå, og iværksætte nødvendige risikostyringsforanstaltninger.

5) Viden omkring fastlæggelse af opgaver, ansvar, beføjelser, formidling og kommunikation samt viden i relation til jernbanesikkerhedsarbejdet.

6) Viden om vedligeholdelse af køretøjer, infrastruktur, trafiksikkerhed og personers uddannelse.

7) Viden om lovgivningen på jernbaneområdet, herunder bekendtgørelser og anden relevant lovgivning samt forvaltningsmæssige krav, vedtægter mv.

8) Opbevaring og arkivering af dokumentation mv. samt sikre sporbarhed.


Bilag 2

Krav til veterantogsorganisationer, der skal opnå tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane

1. Veterantogsorganisationens rammer og vilkår

1.1 Forståelse af veterantogsorganisationens rammer og vilkår:

Veterantogsorganisationen skal identificere og dokumentere sine aktiviteter i forbindelse med drift af veteranbane og veterantogskørsel på veteranbane, som tilladelsen omfatter, samt identificere og dokumentere grænseflader, der er relevante for sikkerheden.

2. Veterantogsorganisationens ansvar og forpligtelse

2.1 Udpegning af sikkerhedsansvarlig

2.1.1 Veterantogsorganisationen skal udpege en sikkerhedsansvarlig, der skal varetage det overordnede ansvar for sikkerheden omkring veterantogsorganisationens aktiviteter. Den sikkerhedsansvarlige agerer på vegne af veterantogsorganisationens bestyrelse.

2.1.2 Den sikkerhedsansvarlige skal:

1) sikre, at veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring er forenelig med de aktiviteter der udføres,

2) sikre, at dokumentation for sikkerhedsstyring er implementeret og fungerer efter hensigten,

3) sikre, at nødvendige ressourcer, herunder kompetencer, der kræves ved implementeringen og anvendelsen af dokumentation for sikkerhedsstyring, anvendes,

4) kommunikere beslutninger vedrørende sikkerhed til veterantogsorganisationen og personer der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, og

5) skabe en generel sikkerhedskultur i veterantogsorganisationen, der understøtter forbedringer af sikkerheden.

2.2 Den sikkerhedsansvarliges forpligtelse

2.2.1 Den sikkerhedsansvarlige skal godkende, implementere og vedligeholde dokumentation for sikkerhedsstyring og sikre, at den:

1) er tilpasset veterantogsorganisationens aktiviteter,

2) fokusere på at forbedre sikkerheden,

3) er kommunikeret til og forstået af veterantogsorganisationen og personer, der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold

4) at bestemmelser i veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring overholdes.

3. Dokumentation for sikkerhedsstyring

Veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring, skal som minimum indeholde følgende:

3.1 Organisationsbeskrivelse

3.1.1 Organisationsbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af opgaver, ansvar, beføjelser og kompetencekrav for alle identificerede funktioner, der udfører aktiviteter i forbindelse med den del af driften og kørslen, som er omfattet af tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift, jf. 1.1, samt funktioner, der udfører aktiviteter i forbindelse med etablering, implementering, overvågning, evaluering og forbedring af veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring.

3.1.2 Der skal desuden være en oversigt over, hvem der er udpeget som internt fagansvarlig.

3.2 Kompetencekrav

3.2.1 Kompetencekravene skal beskrive relevant behov for uddannelse og træning, samt hvorledes uddannelsen hhv. træningen gennemføres, således at de frivillige personer opnår de kompetencer, der er krævede for udførelsen af deres funktion, jf. 3.1.

3.2.2 Kompetencekravene skal sikre specifikke kompetencer indenfor dokumentation for sikkerhedsstyring og eventuelt uddannelse af alle personer, der har indflydelse på dokumentationens indhold og funktionalitet.

3.2.3 Opnåelse af krævede kompetencer skal dokumenteres.

3.3 Sikkerhedsrelateret kommunikation og arbejde

3.3.1 Nødvendig sikkerhedsrelevant kommunikation mellem personer, der udfører arbejde med betydning for sikkerheden skal beskrives.

3.3.2 Arbejder med betydning for sikkerheden skal beskrives.

3.3.3 Veterantogsorganisationen skal sikre, at personer med sikkerhedsrelaterede funktioner anerkender og forstår relevante dokumenter og systemer til udførelsen af deres arbejde og er bevidste om deres indflydelse på sikkerheden og den sikkerhedsmæssige konsekvens af ikke, at udføre arbejdet i overensstemmelse med veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring.

3.4 Ydelser med sikkerhedsmæssigt indhold

3.4.1 Det skal beskrives, hvordan samarbejde eller køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold hos leverandører skal dokumenteres i skriftlige aftaler, som bl.a. definerer ydelsernes indhold.

3.5 Eksterne krav

3.5.1 Det skal beskrives, hvordan det sikres, at eksterne krav i form af lovkrav, bekendtgørelser, myndighedsafgørelser og andre normative krav m.v. kontinuerligt bliver identificeret og implementeret i dokumentationen.

3.5.2 Det skal beskrives, hvordan det sikres, at eksisterende, nye og ændrede eksterne krav implementeres.

3.6 Beredskabs-, handlings og informationsplaner

3.6.1 Implementering af handlings-, beredskabs- og informationsplaner med henblik på ekstraordinære situationer skal beskrives.

3.7 Registrering og håndtering af ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser

3.7.1 Det skal beskrives, hvordan ulykker og forløbere til ulykker bliver afhjulpet, registreret og fulgt op på iht. 5.2.

3.7.2 Indberetningsprocedurer til relevante interne og eksterne parter skal beskrives.

3.8 Godkendelse af veteranbane og køretøjer, der anvendes til kørsel på veteranbane

3.8.1 Det skal beskrives, hvordan det sikres, at veteranbanen og de forskellige typer veterantogskøretøjer, der anvendes til kørsel på veteranbane, som veterantogsorganisationen er ansvarlig for, overholder relevante krav og normer og er godkendt efter gældende bestemmelser.

3.8.2 Veterantogsorganisationen skal opbevare dokumentation for, at veteranbanen og veterantogskøretøjer, der anvendes til kørsel på veteranbane, er godkendt, herunder en køretøjsliste og beskrivelse af veteranbane.

3.9 Drift

3.9.1 Der skal udarbejdes og implementeres interne sikkerhedsregler, operationelle instrukser og systemer, der er nødvendige for at opretholde en sikker drift under både normale og ekstraordinære situationer.

3.9.2 Det skal beskrives, hvordan det sikres, at sikkerhedsregler og trafikale sikkerhedsregler håndteres i henhold til jernbaneloven og bestemmelserne på veteranbaneområdet.

3.10 Vedligehold af veteranbane og veterantogskøretøjer der anvendes til kørsel på veteranbane

3.10.1 Det skal beskrives, hvordan det sikres, at veteranbane og veterantogskøretøjer, der anvendes til kørsel på veteranbane, bliver vedligeholdt i henhold til krav og normer, herunder vedligeholdelsesforskrifter og manualer.

3.10.2 Veterantogsorganisationen skal opbevare dokumentation for, at vedligehold af veteranbane og veterantogskøretøjer, der anvendes til kørsel på veteranbane, er gennemført og lever op til forskrifterne.

3.11 Opsamling af data om fejl og mangler opstået under driften

3.11.1 Det skal beskrives, hvordan det sikres, at fejl og mangler, der opstår på veteranbane og veterantogskøretøjer, der anvendes til kørsel på veteranbane, under driften, bliver afhjulpet og registreret.

3.12 Internt tilsyn

3.12.1 Det skal beskrives, hvordan og med hvilken frekvens der føres tilsyn med de forskellige fagområder, ligesom der skal udarbejdes overvågnings- og vedligeholdelsesplaner, der skal sikre, at veteranbane, veterantogskøretøjer, der anvendes til kørsel på veteranbane, teknisk udstyr m.v. vedligeholdes, kalibreres og til enhver tid er funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

3.12.2 Det interne tilsyn skal desuden medvirke til, at det løbende bliver sikret, at veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring stemmer overens med de aktiviteter, der udføres, og er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

3.13 Afvigelser og korrigerende handlinger

3.13.1 Det skal beskrives, hvordan det sikres, at fejl og uoverensstemmelser identificeret af veterantogsorganisationen selv, såvel som uoverensstemmelser identificeret af myndigheder og andre relevante eksterne parter analyseres med henblik på at finde årsagen til forholdet.

3.13.2 Det skal beskrives, hvordan det sikres, at korrigerende handlinger planlægges og gennemføres for at eliminere årsagen og undgå gentagelse.


Bilag 3

Krav til helbred for personer der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold

Dette bilag gælder jf. § 8, stk. 2 for de personer, der udfører opgaver for veterantogsorganisationen med sikkerhedsmæssigt indhold. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at de pågældende personer som minimum lever op til nedenstående. Ved opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold menes f.eks. veterantogslokomotivfører, personer der deltager i klargøring af veterantogskøretøjer, personer der udfører sikkerhedsopgaver i veterantoget mv.

Personer, der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, skal informere veterantogsorganisationen om sin helbredstilstand, såfremt vedkommende er vidende om eller under udredning for en sygdom, som gør at denne person ikke er fysisk eller psykisk egnet.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt vedkommende fortsat kan udføre opgaverne uden fare for sikkerheden, må vedkommende ikke udføre opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold indtil forholdene er undersøgt nærmere eller der foreligger en endelig vurdering fra læge.

Generelle helbredskrav:

Der skal foreligge fysisk og psykisk sikkerhed for at opgaverne kan udføres på en sådan måde, at det ikke indebærer en fare for sikkerheden. Personen må ikke have helbredsproblemer eller være under medicinsk behandling, der kan forårsage:

1) pludselig bevidstløshed,

2) nedsat opmærksomhed eller koncentration,

3) nedsat balance- eller koncentrationsevne, eller

4) betydelig begrænsning af bevægelsesevnen.

5)

Krav til synsevnen:

Synet skal være tilstrækkelig til, at sikkerhedsmæssig information kan opfattes uden vanskelighed.

Brug af briller eller kontaktlinser er tilladt.

Krav til hørelsen:

Hørelsen skal være tilstrækkelig til, at personen kan føre en telefonsamtale samt høre alarmtoner og radiobudskaber.

Brug af høreapparat er tilladt.

Rusmidler og andre medikamenter:

Personen må ikke udføre opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, når den pågældende:

1) har indtaget alkohol i et sådant omfang, at den pågældende er ude af stand til at udføre opgaven på fuldt betryggende måde,

2) har en alkoholkoncentration i blodet på 0,20 promille eller derover,

3) har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer, herunder euforiserende stoffer i et sådant omfang, at den pågældende er ude af stand til at udføre opgaven på fuldt betryggende måde,

4) har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med anvisningerne på recepten og den pågældende er ude af stand til at udføre opgaven på betryggende måde, eller

5) på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse eller mangel på søvn eller lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at den pågældende er ude af stand til at udføre opgaven på betryggende måde.


Bilag 4

Årsrapport

Den sikkerhedsansvarlige skal ved udarbejdelse af den årlige rapport sikre, at relevante oplysninger om veterantogsorganisationens aktiviteter, godkendelser mv. indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 16, stk. 1.

Den sikkerhedsansvarlige skal som minimum sikre, at nedenstående er indeholdt i rapporten.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan benyttes ved udarbejdelse af den årlige rapport.

Tilladelse
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gældende tilladelse.
Registrering i Erhvervsstyrelsen
Her oplyses Veterantogsklubbens CVR-nummer
Dato for registrering og status.
Ansvarsforsikring
Forsikringsselskab, aftale, policenummer og dækningsgrad.
Aftale om brugsret
Her beskrives hvilken aftale der forligger med ejeren af infrastrukturen samt gyldighedsperiode.
Dokumentation for sikkerhedsstyring
Her beskrives de ændringer der er kommet til siden den sidste årsrapport samt hvorledes disse ændringer er blevet implementeret.
Eventuelle bemærkninger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsbesøg, samt tiltag.
Godkendelser
Kort beskrivelse af test eller prøvedrift på det givne materiel og infrastruktur og formål samt efterfølgende opdatering af godkendelsesprocessen.
Organisation
Kort beskrivelse af veterantogsorganisationen og dens virke
Evt. ændringer i forhold til det forgangne år.
Driften
Beskrivelse af driften
Hvor mange gæster
Kørte kilometer for året
Plantog/særtog
Sikkerhedsregler
Beskrivelse af ændringer samt implementering af sikkerhedsregler i forhold til det forgangne år.
Personer med sikkerhedsrelaterede funktioner, uddannelser og helbredsforhold
Her redegøres for ændringer i funktioner der er tilknyttet veterantogsorganisationen og status på deres helbredsmæssige forhold, hvor det er relevant.
Ulykker og forløbere til ulykker
Her redegøres for alvorlige hændelser som har ført til en ulykke, samt alvorlige og mindre alvorlige hændelser, som under andre omstændigheder kunne have ført til en ulykke.
Efterfølgende proceshåndtering af hændelser
En årsagsforklaring på hvorfor hændelsen udviklede sig eller kunne have udviklet sig til en alvorlig ulykke. Samt hvordan sikrer veterantogsorganisationen at personer med sikkerhedsrelaterede funktioner, er bekendt med hændelsen og de eventuelle nye tiltag. (Handlingsplan)
Planer for vedligeholdelse
Vedligeholdelsesplan for materiellet og eventuelle ændringer.
Vedligeholdelsesplan for infrastruktur og eventuel ændringer.
Køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold
Beskrivelse af nye eller ændrede aftaler/kontrakter ved køb af sikkerhedsmæssige ydelser.
Handlings og sikkerhedsplaner for ekstraordinære situationer
Eksempelvis beredskabsplaner for evakuering af tog ved brand, eller andre årsager, eller ændringer for afvikling af trafikken.
Sikkerhedsansvarlig
Beskrivelse i grove træk af de opgaver, der er udført og mere udførligt hvis opgaverne har haft sikkerhedsmæssig karakter og særligt hvor de tilsynsførende har haft iagttagelser eller konklusioner ved deres udførte tilsyn.
Eventuelt relevante bilag
 
Eventuelt kommende aktiviteter for det næste år