Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Tilladelse til veterantogskørsel
Kapitel 3 Den sikkerhedsansvarlige og dennes stedfortræder
Kapitel 4 Dokumentation for sikkerhedsstyring, herunder krav til personer, samt trafikale sikkerhedsregler og uddannelse
Kapitel 5 Godkendelse af veterantogskøretøjer til kørsel på jernbanenettet
Kapitel 6 Ulykker og hændelser samt årlig rapportering om opfyldelse af kravene
Kapitel 7 Tilsyn og tilsynsførende
Kapitel 8 Påbud og Forbud
Kapitel 9 Dispensation
Kapitel 10 Suspension og tilbagekaldelse
Kapitel 11 Klageadgang
Kapitel 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelse
Bilag 1 Kompetencekrav til sikkerhedsansvarlig og stedfortræder
Bilag 2 Krav til veterantogsorganisationer, der skal opnå tilladelse til kørsel med veterantog på jernbanenettet
Bilag 3 Kriterier for godkendelse af interne undervisere af veterantogslokomotivførere og personer med sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbanenettet
Bilag 4 Årsrapport
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet

I medfør af § 40, stk. 7 og 8, og § 56, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter krav til udførsel af veterantogskørsel på jernbanenettet.

Stk. 2. Ved veterantogskørsel forstås kørsel med veterantog, der indebærer begrænset personbefordring, der tilgodeser jernbanehistoriske og turistmæssige formål, og som ikke tilsigter at dække noget trafikalt behov.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter veterantogskørsel på spor på jernbanenettet, herunder de regionale spor, med en sporvidde på 1435 mm.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder også for kørsel på sidespor, private sidespor, herunder firmaspor, havnespor, færgespor og værkstedsspor og kørsel på veteranbane.

Kapitel 2

Tilladelse til veterantogskørsel

§ 2. Kørsel med veterantogskøretøjer, herunder vedligeholdelse af veterantogskøretøjer, kræver en tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. For at opnå en tilladelse til veterantogskørsel på jernbanenettet, skal ansøger:

1) være registreret hos Erhvervsstyrelsen,

2) have en gyldig ansvarsforsikring, jf. bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere,

3) have en sikkerhedsansvarlig, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 3, stk. 1,

4) have personer, der besidder de nødvendige faglige og helbredsmæssige kvalifikationer, jf. §§ 8 og 9, stk. 2 og 3,

5) udarbejde dokumentation for sikkerhedsstyring, jf. § 7, stk. 1,

6) have trafikale sikkerhedsregler, som er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 10, stk. 2, og

7) have en beskrivelse af, hvordan veteranbanesikkerhedsorganisationen er opbygget og fungerer.

Stk. 3. En tilladelse er gyldig i op til 5 år fra udstedelsen, hvis betingelserne i stk. 2 fortsat er opfyldt. Dokumentation til brug for en fornyet vurdering skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 6 måneder før tilladelsen i stk. 1 udløber.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i tilladelsen fastsætte yderligere vilkår.

Stk. 5. Hvis de i stk. 2 nævnte betingelser ikke længere er opfyldt, skal den sikkerhedsansvarlige omgående underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen herom.

Stk. 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan af egen drift foretage en fornyet vurdering af, om betingelserne i stk. 2 fortsat er opfyldt.

Stk. 7. Hvis betingelserne i stk. 2 ikke længere er opfyldt, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilbagekalde tilladelsen.

Stk. 8. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan desuden tilbagekalde en tilladelse, hvis veterantogsorganisationen ikke har gjort brug af tilladelsen ved ikke at have kørt med veterantog i et sammenhængende år.

Kapitel 3

Den sikkerhedsansvarlige og dennes stedfortræder

§ 3. Veterantogsorganisationen skal udpege en sikkerhedsansvarlig, som skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udstede en godkendelse til en stedfortrædende sikkerhedsansvarlig, hvis veteranbaneorganisationen ansøger herom. Den stedfortrædende sikkerhedsansvarlige vil efter godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kunne overtage den sikkerhedsansvarliges opgaver ved forfald.

Stk. 3. En godkendelse, jf. stk. 1 og 2, er gyldig i op til 5 år fra udstedelsen, hvis betingelserne i § 4, stk. 2, fortsat er opfyldt. Dokumentation til brug for en fornyet vurdering skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 6 måneder før godkendelsen i stk. 1 og 2 udløber.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan af egen drift foretage en fornyet vurdering af, om betingelserne i § 4, stk. 2, fortsat er opfyldt.

Stk. 5. Hvis de i § 4, stk. 2, nævnte betingelser ikke længere er opfyldt, skal veterantogsorganisationen omgående underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen herom samt indstille aktiviteter såsom drift og kørsel, indtil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse foreligger.

§ 4. Ved ansøgning om godkendelse af sikkerhedsansvarlig og dennes stedfortræder skal ansøgningsskema, der til enhver tid kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, anvendes.

Stk. 2. Den sikkerhedsansvarlige og dennes stedfortræder skal kunne dokumentere følgende for at blive godkendt:

1) at kravene til kompetencer i bilag 1 er opfyldt, eller hvis den sikkerhedsansvarlige ikke kan opfylde samtlige kompetencekrav, at det i ansøgningen beskrives, hvordan opgaverne uddelegeres og til hvem opgavevaretagelsen er overdraget under den sikkerhedsansvarliges ansvar, og

2) at vedkommende har indgående kendskab til den pågældende veterantogsorganisation.

§ 5. Den sikkerhedsansvarlige skal ved samtykke give Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilladelse til at indhente straffeattest fra Rigspolitiet, for at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan foretage en vandelsvurdering af den udpegede.

Den sikkerhedsansvarliges ansvar og pligter

§ 6. Den sikkerhedsansvarlige har det overordnede ansvar for, at veterantogskørslen er sikker.

Stk. 2. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at de indførte sikkerhedsforanstaltninger opretholdes, er effektive og stemmer overens med de faktiske forhold.

Stk. 3. Den sikkerhedsansvarlige har ansvaret for at gennemføre korrigerende handlinger på baggrund af sikkerhedsmæssige hændelser og forhold konstateret under internt tilsyn.

Stk. 4. Den sikkerhedsansvarlige skal udarbejde årsrapport og indberette sikkerhedsmæssige hændelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. kapitel 6.

Kapitel 4

Dokumentation for sikkerhedsstyring, herunder krav til personer, samt trafikale sikkerhedsregler og uddannelse

Dokumentation for sikkerhedsstyring

§ 7. Veterantogsorganisationer, der udøver veterantogskørsel på jernbanenettet, skal udarbejde og vedligeholde dokumentation for sikkerhedsstyring for veterantogsorganisationens aktiviteter. Dokumentation for sikkerhedsstyring skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Den påkrævede dokumentation for sikkerhedsstyring i stk. 1 skal overholde de i bilag 2 nævnte krav.

Stk. 3. Veterantogsorganisationen skal kunne dokumentere overholdelsen af stk. 1 og 2 overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller den af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udpegede tilsynsførende, jf. § 15, stk. 1.

Krav til lokomotivfører og lods

§ 8. Veterantogskøretøjer, der skal køre på jernbanenettet, skal fremføres af en lokomotivfører, der har gyldig licens og helbredsgodkendelse udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt certifikat til den pågældende infrastruktur efter bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere og litrakendskab.

Stk. 2. Såfremt en veterantogslokomotivfører ikke er i besiddelse af gyldig licens eller certifikat til den pågældende infrastruktur, skal der benyttes en lods, der overholder kravene i bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere.

Krav til andre sikkerhedsklassificerede funktioner

§ 9. Veterantogsorganisationen skal identificere de funktioner, der har et sikkerhedsmæssigt indhold, som har betydning for sikkerheden.

Stk. 2. Veterantogsorganisationen skal sikre, at de pågældende personer er fysisk og psykisk egnede, jf. bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet.

Stk. 3. Det skal sikres og dokumenteres, at de personer, som udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, har de nødvendige kompetencer til udførelsen af opgaven.

Trafikale sikkerhedsregler og uddannelse

§ 10. Veterantogsorganisationen skal fastsætte og opdatere sikkerhedsregler for driften, veterantogskøretøjer samt sikkerhedsuddannelser for personer der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, og sikre, at disse overholdes.

Stk. 2. Sikkerhedsreglerne- og uddannelserne, herunder ændringer heraf, skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 3. Interne undervisere af veterantogslokomotivførere og personer med sikkerhedsklassificerede funktioner skal være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Kriterier for godkendelse af undervisere følger af bilag 3.

Kapitel 5

Godkendelse af veterantogskøretøjer til kørsel på jernbanenettet

§ 11. Veterantogskøretøjer, der skal køre på jernbanenettet, skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

Kapitel 6

Ulykker og hændelser samt årlig rapportering om opfyldelse af kravene

§ 12. Ulykker og hændelser i forbindelse med veterantogskørsel på jernbanenettet skal indberettes til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane efter bekendtgørelse om meddelelse og rapportering af jernbaneulykker og –hændelser til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

Stk. 2. Ulykker og hændelser i forbindelse med veterantogskørsel på jernbanenettet skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med den årlige sikkerhedsrapport i § 13, stk. 1, jf. bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v.

§ 13. Den sikkerhedsansvarlige skal hvert år senest den 1. marts sende en årlig sikkerhedsrapport omhandlende det foregående kalenderår til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Den årlige rapport i stk. 1 skal overholde de i bilag 4 nævnte krav. Skabelon til årsrapport kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 7

Tilsyn og tilsynsførende

Tilsyn

§ 14. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at indehavere af en tilladelse til veterantogskørsel på jernbanenettet overholder betingelserne herfor.

Stk. 2. Tilsynet kan gennemføres i samarbejde med de af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udpegede tilsynsførende.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med:

1) at veterantogsorganisationerne overholder gældende lovgivning på jernbaneområdet,

2) at personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, besidder de nødvendige helbredsmæssige og faglige kvalifikationer,

3) at sikkerhedsregler for driften og veterantogskøretøjer overholdes og løbende opdateres,

4) at de pågældende personer er fysisk og psykisk egnede til at udføre deres opgaver, og

5) at den sikkerhedsansvarlige og dennes eventuelle stedfortræder opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller personer, der af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er bemyndiget til at føre tilsyn, jf. § 15 stk. 1, har mod behørig legitimation adgang til veterantogskøretøjer m.v. og kan kræve al dokumentation af betydning for tilsynet udleveret.

Tilsynsførende

§ 15. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udpege en eller flere fagligt kompetente tilsynsførende.

Stk. 2. Den tilsynsførende skal være uafhængig af den veterantogsorganisation, som den pågældende tilsynsførerende fører tilsyn med.

Stk. 3. Den tilsynsførende fører inden for sit fagområde tilsyn med, at kravene i denne bekendtgørelse til enhver tid er opfyldt.

§ 16. Den tilsynsførende skal uden ugrundet ophold indberette til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis vedkommende bliver opmærksom på forhold af jernbanesikkerhedsmæssig betydning.

Stk. 2. Den tilsynsførende skal sende en årlig tilsynsrapport til den sikkerhedsansvarlige i veterantogsorganisationen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Af rapporten skal det fremgå, om kravene i denne bekendtgørelse er opfyldt.

§ 17. Veterantogsorganisationen skal afholde samtlige omkostninger i forbindelse med den tilsynsførendes tilsynsaktiviteter.

Kapitel 8

Påbud og Forbud

§ 18. Hvis betingelserne efter denne bekendtgørelse eller vilkår fastsat i en tilladelse til veterantogskørsel ikke er opfyldt, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstede påbud om, at veterantogsorganisationen straks eller inden for en nærmere angivet tidsfrist skal foretage de nødvendige foranstaltninger.

Stk. 2. Vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at de sikkerhedsmæssige forhold udgør en risiko for sikkerheden, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i påbuddet fastsætte, at driften skal indstilles eller begrænses, indtil påbuddet er efterkommet.

§ 19. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan straks nedlægge forbud mod veterantogskørsel, hvis der er konstateret forhold, der er åbenlyst uforsvarlige.

Stk. 2. Forbud kan udstedes mundtligt og med øjeblikkelig virkning. Det skal senest inden 3 arbejdsdage efter følges op af en skriftlig afgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 3. Et skriftligt forbud gælder i 14 dage. Forbud kan forlænges skriftligt.

Kapitel 9

Dispensation

§ 20. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder gældende EU-lovgivning på området.

Kapitel 10

Suspension og tilbagekaldelse

Suspension

§ 21. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan suspendere en tilladelse til kørsel med veterantog, hvis der er begrundet mistanke om, at veterantogsorganisationen ikke længere opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Veterantogsorganisationer, der har fået suspenderet deres tilladelse, må ikke udføre kørsel med veterantog, førend Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af forholdene foreligger og suspensionen er ophævet.

§ 22. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan suspendere en godkendelse af en sikkerhedsansvarlig eller stedfortræder, hvis der er begrundet mistanke om, at den pågældende ikke lever op til sit ansvar efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Veterantogsorganisationer, hvor den sikkerhedsansvarlige har fået suspenderet sin tilladelse, må ikke udføre kørsel med veterantog, førend Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af forholdene foreligger og suspensionen er ophævet.

Tilbagekaldelse

§ 23. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til kørsel med veterantog helt eller delvist, hvis veterantogsorganisationen:

1) ikke efterkommer vilkårene i tilladelsen, jf. § 2, stk. 4, eller

2) ikke længere opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 24. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en sikkerhedsansvarlig eller stedfortræder, hvis betingelserne i denne bekendtgørelse ikke længere er opfyldt.

§ 25. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen til at virke som tilsynsførende, hvis betingelserne i denne bekendtgørelse ikke er opfyldt.

Stk. 2. En tilladelse, der er tilbagekaldt, jf. stk. 1, skal tillige med andre kendetegn, der er udleveret til brug for den tilsynsførendes udøvelse, straks afleveres til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 26. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (veteranbanebekendtgørelsen) ophæves.

Stk. 3. Tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veterantogskørsel på jernbanenettet udstedt i medfør af bekendtgørelse 1354 af 2. december 2010, forbliver i kraft i op til 5 år efter udstedelsen, hvorefter den tilbagekaldes eller bortfalder.

Stk. 4. Godkendelse til sikkerhedsansvarlig udstedt i medfør af bekendtgørelse 1354 af 2. december 2010, forbliver i kraft i op til 5 år efter udstedelse, hvorefter den tilbagekaldes eller bortfalder. For de sikkerhedsansvarlige, der i medfør af bekendtgørelse 1354 af 2. december 2010 har en godkendelse uden udløbsdato, vil denne forblive i kraft i op til 6 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 11. januar 2018

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

Kompetencekrav til sikkerhedsansvarlig og stedfortræder

Den, som udpeges af veterantogsorganisationens bestyrelse som sikkerhedsansvarlig eller stedfortræder, skal dokumentere teoretisk og praktisk viden og erfaring, der er relevant for de aktiviteter, som personen skal forestå, jf. § 4, stk. 2, nr. 1.

Det er den sikkerhedsansvarlige, der bærer det fulde ansvar for de opgaver, der følger af denne bekendtgørelse.

Hvis en indstillet kandidat ikke besidder alle nedennævnte kompetencer, vil opgaven kunne uddelegeres til en internt ansvarlig, dog stadig under den sikkerhedsansvarliges fulde ansvar. Hvis dette er tilfældet, skal der ved ansøgningen om godkendelse af sikkerhedsansvarlig eller stedfortræder medsendes en beskrivelse af, hvordan denne opgave bliver uddelegeret til andre personer i veterantogsorganisationen.

Der skal overordnet foreligge tilstrækkelig dokumentation for, at den sikkerhedsansvarlige eller stedfortræder besidder kompetencer indenfor følgende:

1) Relevant erfaring fra jernbanen.

2) Viden eller erfaring, der er relevant for kørsel med veterantogskøretøjer på jernbanenettet.

3) Viden om opbygning af et styringssystem til sikring af sikkerhed både ift. interne procedurer og udadtil – herunder udarbejde systembeskrivelser og risikovurderinger.

4) Viden om at sikre, at driften er sikker – herunder at føre tilsyn og sikre kontrol med risici der kan opstå og iværksætte nødvendige risikostyringsforanstaltninger.

5) Viden omkring fastlæggelse af opgaver, ansvar, beføjelser, formidling og kommunikation samt viden i relation til jernbanesikkerhedsarbejdet.

6) Viden om vedligeholdelse af køretøjer, trafiksikkerhed og personers uddannelse.

7) Viden om lovgivningen på jernbaneområdet, herunder bekendtgørelser og anden relevant lovgivning samt forvaltningsmæssige krav, vedtægter mv.

8) Opbevaring og arkivering af dokumentation mv. samt sikre sporbarhed.


Bilag 2

Krav til veterantogsorganisationer, der skal opnå tilladelse til kørsel med veterantog på jernbanenettet

1. Veterantogsorganisationens rammer og vilkår

1.1 Forståelse af veterantogsorganisationens rammer og vilkår:

Veterantogsorganisationen skal identificere og dokumentere sine aktiviteter i forbindelse med veterantogskørsel på den del af jernbanenettet, som tilladelsen omfatter, samt identificere og dokumentere grænseflader, der er relevante for sikkerheden, herunder særligt en systembeskrivelse.

1.2 Eksterne krav:

1.2.1 Veterantogsorganisationen skal identificere eksterne krav, som er relevante i forhold til veterantogsorganisationens aktiviteter, herunder lovkrav, bekendtgørelser, myndighedsafgørelser, tekniske og driftsmæssige standarder og andre normative krav.

1.2.2 Veterantogsorganisationen skal kunne dokumentere, at relevante krav er identificeret.

1.3 Identifikation af farer:

1.3.1 På baggrund af veterantogsorganisationens identificerede aktiviteter, grænseflader og eksterne krav, skal veterantogsorganisationen udarbejde og vedligeholde en risikovurdering. Veterantogsorganisationen skal sikre, at alle relevante farer i forbindelse med jernbanesikkerheden og deres årsager i dentificeres og håndteres i risikovurderingen.

1.3.2 Risikovurderingen samt dens vedligeholdelse skal dokumenteres.

1.4 Dokumentation for sikkerhedsstyring:

1.4.1 For at håndtere alle identificerede farer og eksterne krav samt at opretholde eller forbedre jernbanesikkerheden skal veterantogsorganisationen etablere, implementere og vedligeholde dokumentation for sikkerhedsstyring i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse.

1.4.2 Sikkerhedsstyringen skal dokumenteres og struktureres, så det passer til den enkelte veterantogsorganisation og dennes aktiviteter.

2. Veterantogsorganisationens ansvar og forpligtelse

2.1 Udpegning af sikkerhedsansvarlig

2.1.1 Veterantogsorganisationen skal udpege en sikkerhedsansvarlig, der skal varetage det overordnede ansvar for sikkerheden omkring veterantogsorganisationens aktiviteter. Den sikkerhedsansvarlige agerer på vegne af veterantogsorganisationens bestyrelse.

2.1.2 Den sikkerhedsansvarlige skal:

1) sikre, at veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring er forenelig med de aktiviteter der udføres,

2) sikre, at dokumentation for sikkerhedsstyring er implementeret og fungerer efter hensigten,

3) sikre, at nødvendige ressourcer, herunder kompetencer, der kræves ved implementeringen og anvendelsen af dokumentation for sikkerhedsstyring, anvendes,

4) kommunikere beslutninger vedrørende sikkerhed til veterantogsorganisationen og personer med sikkerhedsklassificerede funktioner, og

5) skabe en generel sikkerhedskultur i veterantogsorganisationen, der understøtter forbedringer af sikkerheden.

2.2 Den sikkerhedsansvarliges forpligtelse

2.2.1 Den sikkerhedsansvarlige skal godkende, implementere og vedligeholde dokumentation for sikkerhedsstyring og sikre, at det:

1) er tilpasset veterantogsorganisationens aktiviteter, og

2) fokusere på, at forbedre sikkerheden samt at bestemmelser i veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring overholdes.

2.2.2 Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring er kommunikeret til og forstået af veterantogsorganisationen og personer med sikkerhedsklassificerede funktioner.

3. Organisations- og funktionsbeskrivelse

3.1 Organisering

3.1.1 Veterantogsorganisationen skal identificere alle funktioner, der udfører aktiviteter i forbindelse med den del af driften og kørslen, som er omfattet af tilladelse til ikke erhvervsmæssig jernbanedrift, jf. 1.1, samt funktioner, der udfører aktiviteter i forbindelse med etablering, implementering, overvågning, evaluering og forbedring af veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring.

3.1.2 Organisationsbeskrivelsen skal indeholde beskrivelser af opgaver, ansvar, beføjelser og kompetencekrav for alle identificerede funktioner.

3.1.3 Der skal desuden være en oversigt over, hvem der er udpeget som internt fagansvarlig.

3.2 Sikring af kompetencer

3.2.1 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at relevante behov for uddannelse og træning bliver identificeret, samt at uddannelsen hhv. træningen gennemføres, således at de frivillige personer opnår de kompetencer, der er krævede for udførelsen af deres funktion, jf. 3.1.

3.2.2 Veterantogsorganisationen skal sikre undervisning i dokumentation for sikkerhedsstyring til alle personer, der har indflydelse på dokumentationens indhold og funktionalitet.

3.2.3 Opnåelse af krævede kompetencer skal dokumenteres.

3.3 Kommunikation og forståelse

3.3.1 Veterantogsorganisationen skal sikre, at nødvendig sikkerhedsrelevant kommunikation fra og til personer, der udfører arbejde med betydning for sikkerheden, identificeres, registreres og behandles.

3.3.2 Beskrivelse af kommunikationsgangen til og fra relevante personer, herunder hvordan det sikres, at de relevante personer får opdaterede dokumenter m.v.

3.3.3 Relevant kommunikation skal dokumenteres.

3.3.4 Veterantogsorganisationen skal have fokus på, at personer der udfører arbejde med betydning for sikkerheden, anerkender og forstår relevante dokumenter og systemer til udførelsen af deres arbejde i veterantogsorganisationen.

3.3.5 Veterantogsorganisationen skal sikre, at personerne er bevidste om deres indflydelse på sikkerheden og den sikkerhedsmæssige konsekvens af ikke at udføre arbejdet i overensstemmelse med veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring.

3.4 Dokumentation for sikkerhedsstyring

3.4.1 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal indeholde beskrivelser, der fastlægger:

1) hvordan dokumentation for sikkerhedsstyring er opbygget og dokumenteret, samt hvilke dokumenttyper der indgår – herunder indholdsfortegnelse med oversigt over dokumenterne, der er en del af sikkerhedsstyringen, og

2) hvordan de enkelte dokumenter entydigt identificeres, samt at der indføres et system til håndtering af versionsstyring af de pågældende dokumenter og kvalitetssikring,

3.4.2 Det skal igennem al dokumentationen sikres, at der er sporbarhed, bl.a. ved korrekte henvisninger til relevante dokumenter og fuld titel på de dokumenter, der henvises til samt arkivering.

3.4.3 Det skal sikres, at dokumenterne løbende bliver opdateret/ændret, således at det til enhver tid er fyldestgørende og korrekt i forhold til de aktiviteter, der udøves i veterantogsorganisationen.

3.5 Styring af ydelser med sikkerhedsmæssigt indhold

3.5.1 Veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at aftaler med leverandører om samarbejde eller køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold er fastsat i en skriftlig aftale, som definerer ydelsernes indhold.

3.6 Eksterne krav

3.6.1 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at eksterne krav i form af lovkrav, bekendtgørelser, myndighedsafgørelser og andre normative krav m.v. kontinuerligt bliver identificeret og implementeret i dokumentationen.

3.6.2 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre overholdelse af eksisterende, nye og ændrede eksterne krav samt implementering.

4. Risikovurdering

4.1 Håndtering af farer

4.1.1 Veterantogsorganisationen skal lave en beskrivelse af de risici, der er i forbindelse med de aktiviteter, der er for den pågældende veterantogsorganisation, og foretage en risikovurdering af, om der er forhold, der skal optimeres for at sikre en sikkerhedsmæssig forsvarlig drift eller kørsel.

4.1.2 Med udgangspunkt i risikovurderingen skal veterantogsorganisationen identificere og opstille barrierer til at håndtere de identificerede farer og årsagerne til disse.

4.1.3 Veterantogsorganisationen skal sikre sporbarhed mellem identificerede barrierer, og de farer og årsager de håndterer.

4.2 Beredskabs-, handlings- og informationsplaner

4.2.1 Veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at der er implementeret handlings-, beredskabs- og informationsplaner med henblik på ekstraordinære situationer.

4.3 Registrering og håndtering af ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser

4.3.1 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at ulykker og forløbere til ulykker bliver afhjulpet og registreret, herunder indberetningsprocedurer til relevante interne og eksterne parter.

4.3.2 Dokumentation for sikkerhedsstyring, herunder risikovurdering skal sikre, at undersøgelse, analyse og korrigerende handlinger herefter gennemføres iht.

5. Godkendelse og drift

5.1 Godkendelse af veterantogskøretøjer og infrastruktur

5.1.1 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at de forskellige typer veterantogskøretøjer, der anvendes til drift og infrastruktur, som veterantogsorganisationen er ansvarlig for, overholder relevante krav og normer og er behørigt godkendt.

5.1.2 Veterantogsorganisationen skal opbevare dokumentation for, at veteranbaneinfrastruktur og veterantogskøretøjer er godkendt, herunder en materieloversigt og infrastrukturoversigt.

5.2 Drift

5.2.1 Veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at der udarbejdes og implementeres interne sikkerhedsregler, operationelle instrukser og systemer, der er nødvendige for at opretholde en sikker drift under både normale og ekstraordinære situationer under driften.

5.2.2 De interne sikkerhedsregler, operationelle instrukser og systemer skal være dokumenterede og være en del af veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring.

5.2.3 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at sikkerhedsregler og trafikale sikkerhedsregler håndteres i henhold til jernbaneloven og bestemmelserne på veteranbaneområdet.

5.3 Vedligehold af veterantogskøretøjer og infrastruktur

5.3.1 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at veterantogskøretøjer og infrastruktur bliver vedligeholdt i henhold til krav og normer, herunder vedligeholdelsesforskrifter og manualer.

5.3.2 Veterantogsorganisationen skal opbevare dokumentation for, at vedligehold af veteranbaneinfrastruktur og veterantogskøretøjer er gennemført og lever op til forskrifterne.

5.4 Opsamling af data om fejl og mangler opstået under driften

5.4.1 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at fejl og mangler, der opstår på veterantogskøretøjer under driften, bliver afhjulpet og registreret.

6. Internt tilsyn og korrigerende handlinger

6.1 Internt tilsyn

6.1.1 Veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring skal indeholde en beskrivelse af, hvordan og med hvilken frekvens der føres tilsyn med de forskellige fagområder samt overvågnings- og vedligeholdelsesplaner, der skal sikre, at veterantogskøretøjer, teknisk udstyr m.v. vedligeholdes, er funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

6.1.2 Det interne tilsyn skal desuden medvirke til, at det løbende bliver sikret, at veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring stemmer overens med de aktiviteter, der udføres, og er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

6.2 Afvigelser og korrigerende handlinger

6.2.1 Veterantogsorganisationens dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at fejl og uoverensstemmelser identificeret af veterantogsorganisationen selv, såvel som uoverensstemmelser identificeret af myndigheder og andre relevante eksterne parter, analyseres med henblik på at finde årsagen til forholdet.

6.2.2 Dokumentation for sikkerhedsstyring skal sikre, at korrigerende handlinger planlægges og gennemføres for at eliminere årsagen og undgå gentagelse.


Bilag 3

Kriterier for godkendelse af interne undervisere af veterantogslokomotivførere og personer med sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbanenettet

Dette bilag fastsætter, hvilken dokumentation der skal fremsendes for undervisere, jf. § 10, stk. 3, i denne bekendtgørelse.

1) Dokumentation for faglige kvalifikationer og erfaring inden for det pågældende fagområde.

2) Dokumentation for indgående kendskab til den pågældende veterantogsorganisation. Ansøgers kundskaber skal være tidssvarende på ansøgningstidspunktet.

3) Derudover skal ansøger dokumentere at opfylde følgende kriterier:

i) være i besiddelse af de færdigheder og pædagogiske evner, der kræves for at undervise, og have et dybtgående kendskab til de relevante fagområder, undervisningen omfatter, og

ii) ved ansøgningen skal det beskrives, hvordan ansøger vedligeholder sine faglige kvalifikationer og sikrer, at de altid er tidssvarende ift. de ændringer, der foretages i veterantogsorganisationen samt på jernbanenettet.


Bilag 4

Årsrapport

Den sikkerhedsansvarlige skal ved udarbejdelse af den årlige sikkerhedsrapport sikre, at relevante oplysninger om veterantogsorganisationens aktiviteter, godkendelser mv. indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 13, stk. 1.

Den sikkerhedsansvarlige skal som minimum sikre, at nedenstående er indeholdt i rapporten.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan benyttes ved udarbejdelse af den årlige rapport.

Tilladelse
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gældende tilladelse.
Registrering i Erhvervsstyrelsen
Her oplyses Veterantogsklubbens CVR-nummer
Dato for registrering og status.
Ansvarsforsikring
Forsikringsselskab, aftale, policenummer og dækningsgrad.
Dokumentation for sikkerhedsstyring
Her beskrives de ændringer, der er kommet til siden den sidste årsrapport, samt hvorledes disse ændringer er blevet implementeret.
Eventuelle bemærkninger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsbesøg, samt tiltag.
Godkendelser
Kort beskrivelse af test eller prøvedrift på det givne materiel og formål samt efterfølgende opdatering af godkendelsesprocessen.
Organisation
Kort beskrivelse af veterantogsorganisationen og dens virke
Evt. ændringer i forhold til det forgangne år.
Driften
Beskrivelse af driften
Hvor mange gæster
Kørte kilometer for året
Plantog/særtog
Sikkerhedsregler
Beskrivelse af ændringer samt implementering af sikkerhedsregler i forhold til det forgangne år.
Personer med sikkerhedsmæssige funktioner, uddannelser og helbredsforhold
Her redegøres for ændringer i funktioner, der er tilknyttet veterantogsorganisationen, og status på deres helbredsmæssige forhold, hvor det er relevant.
Ulykker og forløbere til ulykker
Her redegøres for alvorlige hændelser, som har ført til en ulykke, samt alvorlige og mindre alvorlige hændelser, som under andre omstændigheder kunne have ført til en ulykke.
Efterfølgende proceshåndtering af hændelser
En årsagsforklaring på, hvorfor hændelsen udviklede sig eller kunne have udviklet sig til en alvorlig ulykke. Samt hvordan sikrer veterantogsorganisationen, at personerne er bekendt med hændelsen og de eventuelle nye tiltag. (Handlingsplan)
Risikovurdering
Vurdering af de risici, der kan være forbundet med at drive veteranbane og køre med veterantog i forbindelse med ændringer. Forholde sig til de uregelmæssigheder der kan forekomme.
Planer for vedligeholdelse
Vedligeholdelsesplan for materiellet og infrastrukturen samt eventuelle ændringer.
Køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold
Beskrivelse af nye eller ændrede aftaler/kontrakter ved køb af sikkerhedsmæssige ydelser.
Handlings og sikkerhedsplaner for ekstraordinære situationer
Eksempelvis beredskabsplaner for evakuering af tog ved brand, eller andre årsager, eller ændringer for afvikling af trafikken.
Sikkerhedsansvarlig
Beskrivelse i grove træk af de opgaver, der er udført og mere udførligt, hvis opgaverne har haft sikkerhedsmæssig karakter, og særligt hvor de tilsynsførende har haft iagttagelser eller konklusioner ved deres udførte tilsyn.
Eventuelt relevante bilag
 
Eventuelt kommende aktiviteter for det næste år