Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020

Herved bekendtgøres lov nr. 1659 af 20. december 2016 om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 1755 af 29. december 2017.

§ 1. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2020 fastsættes til 465,0 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 206,0 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 259,0 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2020 fastsættes til 245,1 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2020 fastsættes til 115,0 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 112,0 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 3,0 mia. kr.

§ 2. Uanset § 1, stk. 1, kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2020, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2. Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for finansåret 2020.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1755 af 29. december 2017 (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2)

Stk. 2. (Udelades)

Finansministeriet, den 16. januar 2018

Kristian Jensen

/ Mogens Pedersen

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1-3.

2) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 30. december 2017.