Den fulde tekst
L 125
Forslag til lov om forretningshemmeligheder.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
Fremsat skr 10/1 18
Lovf som fremsat 10/1 18
1.beh 23/1 18
Betænkning 20/3 18
2.beh 5/4 18
3.beh 10/4 18
Lovf som vedt 10/4 18
Lov nr 309 af 25. april 2018
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/EU af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.
Lovforslaget omfatter bl.a. regler om, i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig og en ulovlig handling, en definition af selve begrebet forretningshemmelighed og bestemmelser om beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag.
Lovforslaget fastsætter, hvilke retsmidler som kan benyttes, såfremt ulovlige handlinger finder sted, og indeholder tillige en undtagelsesbestemmelse, der sikrer hensynet til arbejdstageres interesser samt til informations- og ytringsfrihed og til muligheden for at agere whistleblower.
Herudover indeholder forslaget hjemmel til erstatning for krænkelser og til offentliggørelse af domme om krænkelser for den krænkende parts regning m.v.
Formålet med lovforslaget er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU.
Direktivet bliver gennemført ved en ny selvstændig lov om forretningshemmeligheder, og for i videst muligt omfang at samle reglerne om forretningshemmeligheder i én lov bliver markedsføringslovens bestemmelser om krænkelse af erhvervshemmeligheder og om straf ophævet og omfattet af loven.
Loven skal træde i kraft den 9. juni 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.