Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af børne- og socialministerens beføjelser i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri og visse beføjelser i finansloven

I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 2, til § 15 på finansloven for finansåret 2018 og § 7, stk. 2, og § 22, stk. 2, i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri fastsættes:

§ 1. Følgende beføjelser i tekstanmærkning nr. 111 til § 15 på finansloven for finansåret 2018 delegeres fra børne- og socialministeren til Socialstyrelsen:

1) Socialstyrelsen bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol, jf. tekstanmærkningens stk. 1, 1. pkt.

2) Socialstyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud, jf. tekstanmærkningens stk. 1, 2. pkt.

3) Administrationen af tilskud henlægges til Socialstyrelsen, jf. tekstanmærkningens stk. 2, 1. pkt. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren, jf. tekstanmærkningens stk. 2, 2. pkt.

§ 2. Følgende beføjelser i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri delegeres fra børne- og socialministeren til Socialstyrelsen:

1) De ansøgningspuljer, der fremgår af lovens § 7, stk. 1, administreres af Socialstyrelsen.

2) Socialstyrelsen fastsætter tildelingskriterier, fordelingsnøgler og beregningsmodeller vedrørende driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, jf. lovens § 7, stk. 4, 1. pkt. Fastsættelsen efter § 7, stk. 4, 1. pkt., sker efter indstilling fra et fordelingsudvalg, jf. lovens § 7, stk. 5, jf. § 7, stk. 4, 2. pkt.

3) Socialstyrelsen opretter et fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget består af 1 medlem, der udpeges af Danske Handicaporganisationer, 1 medlem, der udpeges af Sjældne Diagnoser, og 1 medlem, der udpeges af Socialstyrelsen. Medlemmerne af fordelingsudvalget udpeges for 4 år ad gangen.

4) Socialstyrelsen fastsætter nærmere regler for fordelingsudvalget, jf. lovens § 7, stk. 5, jf. stk. 7.

5) Socialstyrelsen fastsætter regler for fordeling af de udlodningsmidler, der er nævnt i lovens § 7, stk. 1, herunder tildelingskriterier og disses varighed, beregningsmodeller, administration af ansøgningspuljen og regnskabsaflæggelse m.v.

6) Den ansøgningspulje, der fremgår af lovens § 22, stk. 1, jf. § 18, nr. 4, administreres af Socialstyrelsen.

7) Socialstyrelsen fastsætter regler for fordelingen af midlerne, jf. lovens § 22, stk. 1, herunder tildelingskriterier, administration af ansøgningspuljen og regnskabsaflæggelse m.v., jf. lovens § 22, stk. 3.

8) Socialstyrelsen fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse, revision og tilsyn med hensyn til midler, som fordeles efter § 2 i denne bekendtgørelse, jf. lovens § 26, stk. 1.

9) Socialstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om tilsyn med midler, der fordeles efter loven, jf. lovens § 26, stk. 2.

§ 3. Børne- og socialministeren kan overtage en beføjelse, der efter denne bekendtgørelse skal udøves af Socialstyrelsen.

Stk. 2. Børne- og socialministeren kan fastsætte retningslinjer for Socialstyrelsens udøvelse af beføjelser efter denne bekendtgørelse.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2018.

Børne- og Socialministeriet, den 12. januar 2018

Mai Mercado

/ Anita Hørby