Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Beskrivelse af de oplysninger, som NPI må indeholde i medfør af § 1, i denne bekendtgørelse
Bilag 2 Beskrivelse af de systemer, der må tilknyttes NPI som kildesystemer i medfør af § 6, stk. 3, i denne bekendtgørelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet i Nationalt patientindeks (NPI)

I medfør af § 193 b, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsættes:

§ 1. Sundhedsdatastyrelsen fører det elektroniske register Nationalt patientindeks (NPI).

Stk. 2. Formålet med etablering af NPI er at understøtte et sammenhængende patientforløb for den enkelte patient på tværs af regions- og sektorgrænser.

Stk. 3. NPI må i medfør af denne bekendtgørelse omfatte de oplysninger vedrørende de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet, som fremgår af bilag 1.

§ 2. Regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der driver sygehuse m.v., kan i overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens tekniske forskrifter for tilslutning til NPI, jf. § 6, give Sundhedsdatastyrelsen adgang til de oplysninger, der fremgår af bilag 1, umiddelbart efter aftaleindgåelsen med borgeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Privatpraktiserende læger kan i overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens tekniske forskrifter for tilslutning til NPI, jf. § 6, give Sundhedsdatastyrelsen adgang til de oplysninger, der fremgår af bilag 1, umiddelbart efter aftaleindgåelsen med borgeren, hvis borgeren anmoder herom.

§ 3. Sundhedsdatastyrelsen sletter oplysninger om borgerens aftaler i sundhedsvæsnet i NPI 2 år efter, at aftalen er planlagt til at have fundet sted, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sundhedsdatastyrelsen sletter oplysninger i NPI om afdøde personer 1 år efter personens død.

§ 4. Sundhedspersoner og personer under disses ansvar har adgang til at indhente oplysninger fra NPI i overensstemmelse med reglerne i sundhedslovens §§ 42 a – 42 b.

Stk. 2. Borgeren kan i overensstemmelse med reglerne i sundhedslovens § 42 a, stk. 7, frabede sig, at de oplysninger, der fremgår af bilag 1, indhentes fra NPI.

§ 5. Sundhedsdatastyrelsen har pligt til at sikre, at borgeren har elektronisk adgang på sundhed.dk til de oplysninger vedrørende borgerens aftaler, der registreres i NPI.

§ 6. Sundhedsdatastyrelsen fastsætter som dataansvarlig en teknisk beskrivelse af indholdet i NPI samt tekniske forskrifter for tilslutning til NPI, der gælder for de regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der driver sygehuse m.v., som giver Sundhedsdatastyrelsen adgang til de oplysninger, der fremgår af bilag 1

Stk. 2. De tekniske beskrivelser og forskrifter for tilslutning til NPI offentliggøres på Sundhedsdatastyrelsens netsted.

Stk. 3. De systemer, der må tilknyttes NPI som kildesystemer i medfør af denne bekendtgørelse, fremgår af bilag 2.

§ 7. Sundhedsdatastyrelsen kan behandle, herunder indhente oplysninger fra de kildesystemer, som fremgår af bilag 2. Sundhedsdatastyrelsen behandler ikke de oplysninger, som registreres i NPI, med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 2018 og ophæves automatisk den 31. december 2020, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 12. januar 2018

Ellen Trane Nørby

/ Esther Løffler


Bilag 1

Beskrivelse af de oplysninger, som NPI må indeholde i medfør af § 1, i denne bekendtgørelse

Specifikation af dataindhold ved lagring og ved indeksering af aftale dokumenter (HL7 CDA APD, dansk profil)

Beskrivelsen af data for aftaler er delt i to afsnit:

1. Generelle metadata registrering for dokumenter og sæt af dokumenter, herunder aftaler (Dansk HL7 CDA aftaleprofil af MedCom (APD))

2. Dansk HL7 CDA - Aftaleprofil (APD)

1. Generelle metadata registrering for dokumenter og sæt af dokumenter, herunder aftaler (MedCom APD - Dansk CDA)

Dette er skrevet på baggrund af seneste version af metadata (version 0.95). Denne version kan findes i MedComs standardkatalog.

Metadata sendes ved publicering og registrering af dokumenter til et patientindeks. Dokumenterne er pt. af type HL7 CDA (Clinical Document Architecture). Metadata kan deles op i følgende kategorier.

1. Dokumentet vedrørende én patient – patient identifikation

2. Overordnede data der beskriver dokumentet ift. organisation: Hvem der har oprettet det, hvem der vedligeholder og har ansvar for data. Det handler om organisation;

3. Der er en række data om dokumentets tilgængelighed/status og fortrolighed.

En række tekniske data om dokumentet, som bl.a. understøtter digital transport, sikkerhed og andre tekniske informationer (filstørrelsen, hash-værdi etc.)

4. Overordnet beskriver det faglige indhold og dens kontekst.

Metadata er data der beskriver indhold og andre karakteristika for et dokumenter eller et sæt af dokumenter som registreres i et patientindeks (IHE XDA registry) er listet i tabellen herunder.

Metadata
Attribute
DocumentEntry
SubmissionSet
Author
X
X
author.authorInstitution
X
X
author.authorperson
X
X
availabilityStatus
X
X
classCode
X
 
confidentialityCode
X
 
contentTypeCode
 
X
creationTime
X
 
entryUUID
X
X
eventCodeList
X
 
formatCode
X
 
Hash
X
 
healthcareFacilityTypeCode
X
 
homeCommunityId
X
X
languageCode
X
 
legalAuthenticator
X
 
mimeType
X
 
objectType
X
 
patientId
X
 
practiceSettingCode
X
 
referenceIdList
X
 
repositoryUniqueId
X
 
serviceStartTime
X
 
serviceStopTime
X
 
size
X
 
sourcePatientId
X
 
sourcePatientInfo
X
 
submissionTime
 
X
title
X
X
typeCode
X
 
uniqueId
X
X
URI
X
 

Metadata er data der beskriver indhold og andre karakteristika for et dokumenter eller et sæt af dokumenter som registreres i et patientindeks (IHE XDA registry) er listet og oversat til dansk i tabellen herunder.

Metadata Attribute
Navn/dansk
Author
Forfatter
author.authorInstitution
Organisation, der har forfattet dokument
author.authorperson
Person i organisationen, der har forfattet dokument
availabilityStatus
Tilgængelighed angivet som Approved / Deprecated.
Angiver om et dokument er aktivt eller udgået
classCode
Dokument Kategori
Kode der angiver at indholdet er en “klinisk rapport"
confidentialityCode
Fortrolighed af dokument
contentTypeCode
Indholdstype
creationTime
Tidspunkt for oprettelse af dokument eller sæt af dokumenter
entryUUID
Global unik Identifikator af dokument eller sæt af dokumenter (ikke meningsbærende identifikator)
eventCodeList
Angiver en opmærkning af klinisk hændelse eller lignende for dokument
formatCode
Formatkode der angiver, at der er tale om et aftaledokument
hash
HASH (teknisk)
healthcareFacilityTypeCode
SOR-Enhedstyper. Kode for organisatorisk kontekts (ex hospital, plejehjem, m.fl.)
homeCommunityId
Angivelse af organisatorisk domæne hvori dokument eller sæt af dokumenter kan hentes
languageCode
Sprogkode
legalAuthenticator
Dataansvarlig
mimeType
MIME type (teknisk)
objectType
Lagringstype
patientId
Patient identifikation (CPR number)
practiceSettingCode
Klinisk speciale
referenceIdList
Referencer til yderligere oplysninger
repositoryUniqueId
Unikt id til lager (respository) for dokument
serviceStartTime
Start tidspunkt for klinisk relevant hændelse
serviceStopTime
Slut tidspunkt for klinisk relevant hændelse
size
Fil/document størrelse (teknisk)
sourcePatientId
Patient identifikation (CPR number)
sourcePatientInfo
Patient:
Efternavn
Fornavn og mellemnavne
Fødselsdato
Køn
submissionTime
Tidspunkt for indeksering i NPI
title
Dokumentets titel
typeCode
Dokumenttype: Kode der angiver indholdstypen, her et aftaledokument (CDA dokument);
LOINC:= 39289-4
uniqueId
Unikt id for dokumentet (UUID) (teknisk)
URI
URI for dokumentet (teknisk)

2. Dansk HL7 CDA - Aftaleprofil (APD)

Den konkrete aftaleprofil, Appointment Document (Danish profile – DK APD) 2017-05-22. Seneste version er 1.0. Denne version kan findes i MedComs Standardkatalog.

Data om patienten og relevante sundhedsprofessionelle involveret på en eller anden måde i aftalen i en (behandlingsrelation).

Metadata Attribute
Navn/dansk
Patient
Patienten som aftalen vedrører
Appointment responsible
Sundhedsvæsenets organisation ansvarlig for udførelsen af aftalen
Appointment identification code
En unik aftalekode, der genereres af et systemet
Appointment requester
Den som henviser til en sundhedsaktivitet, der fører til en aftale
Start date/time
Start tidspunkt for aftalen
End date/time
Sluttidspunkt for aftalen
Performer
Udførende på aftalen
Location
Sted for aftalens gennemføres fysisk eller virtuelt
Reason
Klinisk baggrund eller årsagen til aftalen
Appointment status
Aktiv eller aflyst aftale
Encounter
Klinisk Kontakt eller hændelse


Bilag 2

Beskrivelse af de systemer, der må tilknyttes NPI som kildesystemer i medfør af § 6, stk. 3, i denne bekendtgørelse

De systemer, der i henhold til § 6, stk. 3 i denne bekendtgørelse, må tilknyttes NPI som kildesystemer er følgende:

EOJ systemer

EPJ systemer

PAS systemer

Lægepraksis systemer

Tandlæge bookingløsninger

Kommunale disponeringssystemer

Bookingsystemer og -løsninger