Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Hestevæddeløbssportens regnskab og opgørelse af udgifter af fælles interesse m.v.
Kapitel 3 Spiludbydernes regnskab og angivelse af det særlige bidrag
Kapitel 4 Tilbagebetaling af støtte
Kapitel 5 Tilsyn
Kapitel 6 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten

I medfør af § 43 a, stk. 5 og 6, og § 60, i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, som ændret ved lov nr. 686 af 8. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Hestevæddeløbssporten: Dansk Trav og Galop Union, der repræsenterer Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop, hestevæddeløbsbanerne og andre, som det særlige bidrag og udlodningsmidler videreformidles til.

2) Hestevæddeløb: Hestevæddeløb, som afvikles på hestevæddeløbsbaner i Danmark, hvorpå der kan udbydes væddemål, jf. § 11 i lov om spil.

3) Udgifter af fælles interesse: Udgifter af fælles interesse for hestevæddeløbssporten og spiludbyderne, der har tilladelse til at udbyde væddemål i Danmark, f.eks. løbspræmier, organisationsudgifter, udgifter til billedoptagelser og transmission af hestevæddeløb, dopingbekæmpelse og bekæmpelse af aftalt spil (match-fixing), drift af hestevæddeløbsbanerne, udbygning og forbedring af infrastrukturen på hestevæddeløbsbanerne og uddannelse af hestevæddeløbstrænere, hvis disse udgifter har direkte forbindelse med hestevæddeløb.

Kapitel 2

Hestevæddeløbssportens regnskab og opgørelse af udgifter af fælles interesse m.v.

§ 2. Indtægterne fra det særlige bidrag skal anvendes af hestevæddeløbssporten til udgifter af fælles interesse i det kalenderår, det særlige bidrag modtages, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hestevæddeløbssporten må inden for en periode på 5 regnskabsår overføre op til 20 pct. af det årlige særlige bidrag til de efterfølgende år i den fastsatte periode, uden at dette anses for at udgøre en overkompensation.

Stk. 3. Hestevæddeløbssporten skal føre et årligt regnskab for opgørelsen af udgifter af fælles interesse, hvor der er anvendt det særlige bidrag eller udlodningsmidler, samt af indtægter fra det særlige bidrag, udlodningsmidler og andre indtægter af fælles interesse. Hestevæddeløbssporten skal hvert år senest den 31. maj sende regnskabet samt en redegørelse for anvendelsen af det særlige bidrag og udlodningsmidler for det foregående år med en revisionserklæring fra en statsautoriseret revisor til Spillemyndigheden.

Stk. 4. Spillemyndigheden kan anmode hestevæddeløbssporten om yderligere regnskabsmateriale.

Stk. 5. Hestevæddeløbssporten skal årligt offentliggøre en aktivitetsplan på deres hjemmeside, hvoraf en fordeling af indtægterne fra det særlige bidrag og udlodningsmidlerne samt tiltag i forhold til anti-doping, match-fixing og ungdomsarbejde m.v. fremgår.

Kapitel 3

Spiludbydernes regnskab og angivelse af det særlige bidrag

§ 3. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er bidragspligtige efter § 43 a, stk. 1, i lov om spil, skal føre et regnskab for hver bidragsperiode, således at det særlige bidrag, som ved udgangen af hver bidragsperiode, jf. § 43 a, stk. 3, i lov om spil, skal angives, fremgår af regnskabet. Regnskabet skal være ført inden indberetning af angivelsen af det særlige bidrag.

Stk. 2. Regnskabsmaterialet skal indeholde daterede oplysninger om indskud foretaget af spillerne som betaling for deltagelse i spil omfattet af § 43 a, stk. 1, i lov om spil.

Stk. 3. Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab. Bidragspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer) skal, selv om de ikke er bogføringspligtige efter bogføringsloven, opfylde de krav, der er fastsat i bogføringsloven, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bidragspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer) etableret i et andet EU- eller EØS-land kan, i stedet for at opfylde kravene fastsat i bogføringsloven, vælge at opfylde de krav om bogføring, som er fastsat i etableringslandet.

§ 4. Regnskabet skal føres i den valuta, som det enkelte spil foregår i.

Stk. 2. Opgørelse og indbetaling af det særlige bidrag efter § 43 a, stk. 3, i lov om spil, skal ske i danske kroner. Er regnskabet helt eller delvist ført i anden valuta, skal summen af de relevante regnskabstal for hver valuta (bidragsgrundlaget) omregnes til danske kroner. Omregningen foretages på angivelsestidspunktet. Som omregningskurs anvendes enten dagskursen for den pågældende valuta fastsat af Danmarks Nationalbank eller den seneste toldkurs fastsat af SKAT. Valget mellem de nævnte omregningskurser er bindende for en periode på mindst 2 år.

Kapitel 4

Tilbagebetaling af støtte

§ 5. Såfremt det særlige bidrag i et kalenderår overstiger udgifterne af fælles interesse i et kalenderår, jf. dog § 2, stk. 2, tilbagebetaler hestevæddeløbssporten det overskydende særlige bidrag til Spillemyndigheden, således at det sikres, at der ikke sker en overkompensation.

Stk. 2. Ved udløb af hver 5-årige periode skal hestevæddeløbssporten tilbagebetale uforbrugte midler, jf. § 2, stk. 2, fra det særlige bidrag til Spillemyndigheden, uanset beløbets størrelse, således at det sikres, at der ikke sker en overkompensation.

§ 6. Spillemyndigheden tilbagebetaler evt. overkompensation, jf. § 5, i form af det særlige bidrag som hestevæddeløbssporten tilbagebetaler til Spillemyndigheden, forholdsmæssigt til spiludbyderne på grundlag af spiludbydernes individuelle bidrag til hestevæddeløbssporten i den relevante periode.

§ 7. Spillemyndigheden kan træffe afgørelse om, at det særlige bidrag udbetalt til hestevæddeløbssporten skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis

1) hestevæddeløbssporten ikke opfylder betingelserne for at få støtte,

2) hestevæddeløbssporten har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for anvendelsen af det særlige bidrag, eller

3) forudsætningerne for anvendelsen af det særlige bidrag falder bort eller ændres væsentligt.

Kapitel 5

Tilsyn

§ 8. Spillemyndigheden fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Til brug for tilsynet kan Spillemyndigheden bl.a. kræve dokumentation for regnskabsmaterialet, jf. §§ 2-4.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lov om spil kapitel 12.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

Skatteministeriet, den 29. januar 2018

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen