Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og afgrænsning
Kapitel 2 Målsætninger for nationalparkens udvikling
Kapitel 3 Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland
Kapitel 4 Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse
Bilag 1 Afgrænsning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

I medfør af § 3, § 8, § 14, stk. 6, og § 29, stk. 3, i lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 120 af 26. januar 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen opretter Nationalpark Kongernes Nordsjælland og indeholder regler for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter de arealer, der er vist på kortbilag 1.

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland er:

1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde skove, store søer og klitlandskaber samt moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder og styrke sammenhængen mellem naturtyperne,

2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det rigt varierede moræne- og dødislandskab,

3) at bevare og styrke kulturhistoriske helheder og enkeltelementer inden for nationalparken,

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kulturlandskab med skove, søer, kystlandskaber og bymiljøer,

5) at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier,

6) at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og

7) at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkens etablering og udvikling.

Kapitel 2

Målsætninger for nationalparkens udvikling

§ 3. Følgende overordnede målsætninger skal lægges til grund for nationalparkfondens arbejde med udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland:

1) De væsentligste naturtyper som de store skove og store søer, klitlandskaber, moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes.

2) Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om brugen af natur og landskab skal bevares, synliggøres og formidles, herunder især slottene, de landskabelige spor efter kirkens og kongernes brug af området samt industrikulturen.

3) Der skal ske en fortsat styrkelse af biodiversiteten i skovene f.eks. ved at udlægge sammenhængende skovområder til biodiversitetsformål eller styrke biodiversiteten gennem stor strukturel variation med dødt ved, gamle træer m.m.

4) Kulturskabt natur som dyrket skov, eng og overdrev skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes og sikres gennem drift og pleje.

5) Nationalparkens karakteristiske, varierede istidslandskab og det særegne kulturlandskab med samspil mellem skov, søer og landbrug skal bevares og synliggøres.

6) Mulighederne for friluftsliv samt natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

7) Udvikling af friluftsliv og muligheder for besøgende i nationalparken skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, kommunerne, turisterhvervet, kulturhistoriske museer og øvrige relevante aktører.

8) Sårbare naturområder og arter skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved planlægning af faciliteter, stiforløb og formidling m.v.

9) Formidling af nationalparkens natur, landskab og kulturhistoriske værdier skal styrkes i samarbejde med lokalsamfundet gennem koordinering, udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.

10) Forskning i nationalparken skal styrkes gennem samarbejde med forskningsinstitutioner.

11) Undervisning af børn og unge vedrørende nationalparken skal styrkes bl.a. gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud for at øge kendskabet til nationalparkens natur, landskab, kulturhistorie, jordbrug, friluftsliv og miljø.

12) Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

13) Der skal over tid skabes en mere geografisk sammenhængende nationalpark.

14) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.

Kapitel 3

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland

§ 4. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland har til formål at etablere og udvikle Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

§ 5. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland ledes af en bredt sammensat bestyrelse, der udpeges af miljø- og fødevareministeren. Medlemmerne skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Stk. 2. Fonden afholder udgifterne til et sekretariat, der bistår bestyrelsen i dens arbejde, og som udfører opgaver i forbindelse med administration af fondens midler, planlægning og information mv.

§ 6. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland udarbejder en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken, og fonden skal virke for, at planen gennemføres, jf. lovens § 10.

Stk. 2. Nationalparkplanen skal være vedtaget senest den 1. juli 2020.

Stk. 3. Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om planlægningen, udviklingen og driften af nationalparken, jf. lovens § 10.

Stk. 4. Fonden udfører i øvrigt de opgaver, der er fastlagt for fonden i lov om nationalparker.

§ 7. Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland nedsætter et nationalparkråd for nationalparken, der skal være rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.

Stk. 2. Nationalparkrådet nedsættes for en periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode.

§ 8. For at realisere den i § 6 nævnte nationalparkplan, kan nationalparkfonden indenfor formålet med nationalparken anvende de virkemidler, der fremgår af lovens § 14, stk. 1-5.

§ 9. Nationalparkfonden kan i medfør af planlovens § 29 c fremsætte indsigelse over for et planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for nationalparkens udvikling, jf. dog planlovens § 4a, stk.6

Stk. 2. Nationalparkfonden kan ikke varetage myndighedsopgaver efter natur- og miljølovgivning i øvrigt, herunder ikke regulere jagt, adgangsforhold og jordbrug.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse

§ 10. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland kan fastsætte vilkår i forbindelse med indgåelse af aftaler om ydelse af lån og tilskud m.v. efter lovens § 14.

Stk. 2. Fonden påser, at tilskud og lån m.v. anvendes i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet eller lånet.

Stk. 3. Fonden kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at tilskud skal tilbagebetales eller lån opsiges, hvis tilskudsforudsætningerne eller vilkårene ikke overholdes.

Stk. 4. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller modtageren har fortiet oplysninger af betydning for fondens afgørelse.

§ 11. Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål efter reglerne i lovens kapitel 6.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 29. januar 2018

Esben Lunde Larsen

/ Hans Christian Karsten


Bilag 1

Afgrænsning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Kort