Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om offentliggørelse af kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v.

(Til kommunalbestyrelsen)

Den 1. januar 2003 træder bestemmelserne om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. i kraft, jf. § § 75c-75e i lov nr. 399 af 6. juni 2002 samt tilhørende bekendtgørelse nr. 837 af 9. oktober 2002 og vejledning nr. 95 af 9. oktober 2002.

Det følger heraf, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v., samt offentliggøre oplysninger om de leverandører, der er godkendt af kommunalbestyrelsen, til at levere personlig og praktisk hjælp i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte og offentliggøre de kvalitetskrav, der stilles til leverandører af kommunale serviceydelser til beboere i plejehjem, plejeboliger m.v.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at indberette ovenstående kvalitets- og priskrav elektronisk til Socialministeriet for at opfylde lovgivningens krav om offentliggørelse af kvalitets- og priskrav af personlig og praktisk hjælp.

Indberetning og offentliggørelse via den centrale database skal ske for at sikre, at kommuner, leverandører og borgeres har let adgang til de offentliggjorte pris- og kvalitetskrav og for at lette adgangen til at følge implementeringen af lovgivningen om frit valg.

Indberetning og offentliggørelsen skal ske senest ved lovgivningens ikrafttrædelse den 1. januar 2003.

Databasen administreres af Institut for Pensions- og Ældrepolitik og findes på www.fritvalgsdatabasen.dk.

Indberetning til databasen har til formål:

- At sikre offentliggørelse af kommunalbestyrelsens kvalitets- og priskrav

- At give kommuner, leverandører, borgere og andre interessenter adgang. til information om alle kommuners kvalitets- og priskrav samt de godkendte leverandører inden for personlig og praktisk hjælp m.v.

- At give kommunale myndigheder information om, hvorvidt leverandører er godkendt til at levere personlig og praktisk hjælp i de enkelte kommuner.

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for den elektroniske indberetning.

Kommuner skal indberette oplysninger om følgende:

- Stamdata om kommunen, herunder en evt. distriktsopdeling.

- Generelle kvalitetskrav til leverandører, f.eks. om leverancesikkerhed, observationsforpligtigelse, afrapporteringskrav m.v.

- Kvalitets- og priskrav for ydelseskategorierne: personlig pleje i hverdagstimer, personlig pleje på øvrige tider (kun priskrav), madservice, madservice uden udbringning til hjemmet samt øvrig praktisk hjælp.

- Kvalitets- og priskrav ved flere ydelseskategorier.

- Kvalitetskrav for levering af ydelser til beboere i plejehjem, plejeboliger m.v.

- Godkendte leverandører herunder hvilke ydelser de er godkendt til og i hvilket område, f.eks. hele kommunen eller enkelte distrikter, samt godkendelsesperiode.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at kvalificere og supplere indberetningerne om kvalitets- og priskravene til databasen.

Databasen er åben for indberetning fra den 1. december 2002 og alle informationer skal være indberettet senest den 1. januar 2003. Inden den 1. december 2002 modtager hver kommune et brugernavn og en adgangskode til databasen samt en brugermanual for indberetningen.

Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til offentliggørelse af disse krav er opfyldt ved indberetning til databasen. Den enkelte kommunalbestyrelse kan herudover vælge at offentliggøre informationerne gennem andre medier.

Socialministeriet, den 27. november 2002

Finn Mortensen

/Leif Sondrup