Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

(Særlige regler for tildeling af sociale ydelser til personer ansat på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 21. august 2002, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af ligningslovens § 33 C, skal indgå i husstandsindkomsten.«

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002, foretages følgende ændring:

1. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af ligningslovens § 33 C, skal indgå i indtægtsgrundlaget.«

§ 3

I lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform), som ændret ved § 2 i lov nr. 403 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 8, affattes § 29, stk. 3, således:

»Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af ligningslovens § 33 C, skal indgå i indtægtsgrundlaget.«

2. I § 1, nr. 15, affattes § 32 a, stk. 2, således:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af ligningslovens § 33 C, skal indgå i indtægtsgrundlaget.«

§ 4

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 11. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 c indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Socialministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster, som er omfattet af ligningslovens § 33 C, skal indgå i den aktuelle indtægt, jf. stk. 7. «

Stk. 8-13 bliver herefter stk. 9-14.

2. I § 10 c, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 31. december 2002 og har virkning fra den 1. januar 2003.

Stk. 3. Overgangsreglerne i § 83 i lov om individuel boligstøtte anvendes ikke på boligstøtteændringer, som følger af indkomstændringer i medfør af § 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henriette Kjær