Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond

(Forbedring af regler om pasning i hjemmet af børn med handicap)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 9. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. :

»Der indregnes bidrag til pensionsordning, der udgør 6 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2003 og 10 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2004. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtager skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.«

2. I § 29, stk. 2, indsættes efter »efter stk. 1 « : », herunder efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af udgifter til ATP-bidrag. «

3. Efter §   29 indsættes:

»§ 29 a. I tilfælde af ledighed udbetaler kommunen en særlig supplerende ydelse til personer, der modtager hjælp efter § 29, i op til 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor ledigheden indtræffer. Betingelserne for udbetaling af ydelsen er, at personen

1) er arbejdsløshedsforsikret,

2) ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

3) ikke er selvforskyldt ledig,

4) ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde og

5) ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunen udbetaler den særlige supplerende ydelse uden hensyn til modtagerens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Stk. 3. Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste dagpengebeløb, jf. § 9, stk. 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ydelsen kan dog højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af personens arbejdsfortjeneste i det tidligere arbejde.

Stk. 4. Den særlige supplerende ydelse nedsættes med det beløb, som den ansatte eventuelt modtager fra arbejdsgiveren eller fra Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med ophør af ansættelsen.

Stk. 5. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af den særlige supplerende ydelse. Ydelsesmodtager skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget. Socialministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler om bidragsbetaling. «

4. I § 129, stk. 3, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) Udgifter til den særlige supplerende ydelse efter § 29 a. «

Nr. 2-16 bliver herefter nr. 3-17.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001, som ændret ved § 7 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, § 2 i lov nr. 343 af 28. maj 2002, § 1 i lov nr. 361 af 6. juni 2002, § 2 i lov nr. 398 af 6. juni 2002 og § 1 i lov nr. 438 af 10. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, 1. pkt ., indsættes efter »feriegodtgørelse efter ferielovgivningen « : »og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 29 i lov om social service «.

2. I § 32, 2. pkt., indsættes efter »feriegodtgørelsen « : »eller ferietillægget «.

§ 3

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 773 af 13. september 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder indbetalinger til en ordning omfattet af kapitel 1 for en person, der modtager hjælp efter § 29 i lov om social service. «

§ 4

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 2 a, stk. 4, indsættes efter »lov om aktiv socialpolitik « : »samt §§ 29 og 29 a i lov om social service «.

§ 5

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, litra f, indsættes efter »modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse eller ledighedsydelse efter §§ 25, 52 og 74 d i lov om aktiv socialpolitik, « : »modtagere af ydelser efter §§ 29 og 29 a i lov om social service, «.

2. I § 8, stk.1, litra h, ændres »jf. § 11, stk. 5. « til: »jf. § 11, stk. 5,«.

3. I § 8, stk. 1, indsættes som litra i :

»i) indbetalinger, som de kommunale myndigheder foretager til en ordning omfattet af § 19 i pensionsbeskatningsloven for en person, der modtager hjælp efter § 29 i lov om social service. «

4. I § 11, stk. 5, 1. pkt., ændres »litra c, f og h « til: »litra c, f, h og i « , og i § 11, stk. 5, 2. pkt., ændres »litra c « til: »litra c og i « og »arbejdsgiverens « til: »arbejdsgiverens m.v. «

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henriette Kjær