Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension

(Supplerende engangsydelse til folkepensionister)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 72 c indsættes:

»§ 72 d. Til folkepensionister, som inden den 1. januar 2003 er berettiget til pension, jf. § 12, og som opfylder betingelserne i stk. 2-6, udbetales i 2003 en supplerende engangsydelse på op til 5.000 kr.

Stk. 2. Den supplerende engangsydelse udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg, jf. § 49, stk. 1, nr. 7. Den likvide formue opgøres pr. 1. januar 2003 efter § 14 b, stk. 2 og 3, og § 14 c på grundlag af de oplysninger, der efter skattekontrollovens afsnit II senest er indberettet til skattemyndighederne, og på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om likvid formue.

Stk. 3. Den supplerende engangsydelse nedsættes på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. Den samlede indtægt opgøres pr. 1. januar 2003 efter § 29, stk. 1 og 3-6, på grundlag af den senest slutlignede indkomst eller på grundlag af den forventede fremtidige indtægt, såfremt indtægtsgrundlaget er ændret mere end rent midlertidigt.

Stk. 4. Den supplerende engangsydelse nedsættes med 100 pct. af indtægtsgrundlaget efter stk. 3, dog med 50 pct., hvis pensionistens ægtefælle eller samlever også har ret til den supplerende engangsydelse.

Stk. 5. For folkepensionister, der er berettiget til et antal fyrretyvendedele af fuld folkepension efter § 5, stk. 2, nedsættes den beregnede supplerende engangsydelse i forhold til det fastsatte antal fyrretyvendedele.

Stk. 6. Den supplerende engangsydelse udbetales ikke, hvis den beregnede engangsydelse er mindre end 200 kr.

Stk. 7. Udgiften til den supplerende engangsydelse afholdes af staten.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kommunen skal på baggrund af de foreliggende oplysninger undersøge, hvilke pensionister der har ret til den supplerende engangsydelse. Hvis de nødvendige oplysninger foreligger, udbetales den supplerende engangsydelse til pensionister, der opfylder betingelserne, sammen med pensionen for februar måned 2003.

Stk. 3. Hvis kommunen ikke kan træffe endelig afgørelse om retten til den supplerende engangsydelse, fordi kommunen ikke har de nødvendige oplysninger om likvid formue og indtægtsgrundlag pr. 1. januar 2003, skal kommunen indhente de nødvendige oplysninger og udbetale engangsydelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henriette Kjær