Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32016L0097
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler1)

I medfør af § 3, stk. 5, og § 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder i overensstemmelse med lov om forsikringsformidling anvendelse på følgende formidlere:

1) forsikringsformidlere,

2) genforsikringsformidlere og

3) accessoriske forsikringsformidlere.

Ansvarsforsikring eller garantistillelse

§ 2. En formidler, skal have en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut, jf. dog stk. 3. Ansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti skal opfylde følgende betingelser:

1) Ansvarsforsikringen eller garantien skal sikre, at forsikringsselskabet eller pengeinstituttet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, som formidleren ifalder ved uagtsomt forhold udvist af formidleren eller nogen, denne hæfter for.

2) Ansvarsforsikringen eller garantien skal dække formidlerens aktiviteter i lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

3) Ansvarsforsikringen eller garantien skal indeholde dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement).

4) Ansvarsforsikringen eller garantien skal dække erstatningskrav, der rejses og anmeldes senest 3 år efter ansvarsforsikringens eller garantiens ophør, i det omfang der ikke er tegnet en ny ansvarsforsikring i andet forsikringsselskab eller stillet en ny garanti for formidleren i et andet pengeinstitut med fuld retroaktiv dækning.

Stk. 2. Ophører en formidler, f.eks. ved overdragelse af kundeporteføljen til en anden virksomhed, kan den overtagende virksomheds forsikringsselskab eller pengeinstitut over for Finanstilsynet erklære, at den eksisterende ansvarsforsikring eller garanti udvides til at dække erstatningskrav fra den overdragende formidlers kunder, som vedrører en erstatningsberettiget ydelse, der er modtaget inden overdragelsen og som er rejst, og anmeldt senest 3 år efter overdragelsen.

Stk. 3. En formidler er undtaget fra kravet i stk. 1 om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, hvis en sådan forsikring eller tilsvarende garanti i forvejen ydes af et forsikrings- eller genforsikringsselskab eller et andet selskab på hvis vegne, forsikrings- eller genforsikringsformidleren handler eller er bemyndiget til at handle, eller hvis et sådant selskab har påtaget sig det fulde ansvar for formidlerens handlinger.

Dækningssummen for ansvarsforsikring eller garantistillelse

§ 3. Ansvarsforsikringen eller den tilsvarende garanti, jf. § 2, skal have en dækningssum på mindst 9.325.475 kr. pr. skadetilfælde og på mindst 13.801.703 kr. for alle skadetilfælde pr. forsikringsår, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er ansvarsforsikringen, eller den tilsvarende garanti, for den enkelte formidler etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere samarbejdende virksomheder eller som medlem af en brancheforening, gælder de i stk. 1, anførte dækningssummer for hver deltagende virksomhed.

Ansvarsforsikringens eller garantiens ophør

§ 4. En ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, jf. § 2, kan tidligst bringes til ophør en måned efter, at Finanstilsynet har modtaget varsling fra forsikringsselskabet eller pengeinstituttet herom.

Erklæring om ansvarsforsikring eller garantistillelse

§ 5. En formidler skal have en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut om, at virksomheden er dækket af en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, der opfylder betingelserne i § 2, eller at en formidler er omfattet af bekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Stk. 2. Erklæringen skal afgives på en blanket udarbejdet af Finanstilsynet og indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelse af ansøgning om tilladelse til at udøve forsikringsformidling eller anmodning om registrering som accessorisk forsikringsformidler, jf. §§ 3 og 4 i lov om forsikringsformidling.

Betroede midler

§ 6. Modtager en formidler som led i forsikringsformidlingen betroede midler, skal disse indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut (klientkonto), der omfattes af en garanti, jf. § 13.

Stk. 2. En forsikringsformidler eller genforsikringsformidler skal samtidig med ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet, eller hvis tilladelse er givet, når sådanne midler modtages, indsende bevis for oprettelse af klientkonto.

Stk. 3. En accessorisk forsikringsformidler skal til Finanstilsynet indsende bevis for oprettelse af klientkonto, hvis betroede midler modtages, i forbindelse med anmodning om registrering eller når sådan klientkonto oprettes.

§ 7. På en klientkonto skal indsættes beløb, herunder præmier og forsikringsudbetalinger samt provisioner i medfør af § 16, stk. 1, nr. 2, i lov om forsikringsformidling, som formidleren modtager som led i forsikringsformidlingen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Beløb, der er dækket af en frigørelsesattest fra et forsikringsselskab, kan ikke indsættes på klientkontoen.

Stk. 3. Provision, herunder forskud herpå, samt andre vederlag, som en formidler modtager som led i forsikringsformidlingen, må ikke indsættes på klientkontoen.

§ 8. En klientkonto skal oprettes i formidlerens navn og er undergivet formidlerens rådighed.

§ 9. En klientkonto må kun oprettes i et pengeinstitut, som har forpligtet sig til ikke at foretage modregning, eller på anden måde kunne disponere over beløb på en klientkonto, som er nødvendige for at dække formidlerens tilsvar til tredjemand for betroede midler.

Stk. 2. Pengeinstituttet skal overfor Finanstilsynet erklære overholdelsen af stk. 1 på en blanket udarbejdet af Finanstilsynet.

§ 10. På klientkontoen skal alle betroede midler indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen, herunder beløb der indbetales til formidleren til afholdelse af udlæg for kunden.

Stk. 2. Undtaget herfra er beløb, som umiddelbart efter modtagelsen anvendes til udbetaling for vedkommende berettigedes regning.

§ 11. En formidler skal føre en oversigt over betroede midler. Formidleren skal have udarbejdet en forretningsgang, der sikrer en korrekt registrering af betroede midler.

§ 12. Finanstilsynet kan til enhver tid påbyde en formidler, inden for en frist faststat af Finanstilsynet, at indsende en erklæring om revision af klientkontoen fra en godkendt revisor.

Stk. 2. Har en formidlers oversigt over betroede midler, jf. § 11, været mangelfuld, eller har virksomheden i øvrigt overtrådt reglerne om behandling af betroede midler, kan Finanstilsynet påbyde virksomheden for en periode fastsat af Finanstilsynet, eller indtil videre, at indsende klientkontoerklæring, jf. stk. 1, hvert kvartal eller med et andet interval fastsat af Finanstilsynet.

Garantistillelse for betroede midler

§ 13. Det er en betingelse for, at en formidler kan modtage betroede midler, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab eller et pengeinstitut (garantistiller) om,

1) at garantistiller som selvskyldner indestår for krav på betaling af betroede midler, som kan rettes mod formidleren som led i dennes udøvelse af forsikringsformidling,

2) at garantistillelsen efter sit indhold giver den sikrede et direkte krav mod garantistiller,

3) at garantistillelsen skal dække krav, som vedrører betroede midler fra og med den dato, garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør (garantiperioden), jf. § 16, og

4) at garantistillelsen ikke er underkastet andre begrænsninger end de efter denne bekendtgørelse tilladte.

Stk. 2. Er garantistillelsen for den enkelte formidler etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere virksomheder, kan garantistiller være en selvstændig fond eller forening, hvis fondens eller foreningens tilsagn er således afdækket, at der efter en konkret vurdering af Finanstilsynet til hver en tid findes at foreligge en tilsvarende sikkerhed som efter stk. 1.

§ 14. Garantistillelsen kan begrænses beløbsmæssigt, så samtlige krav vedrørende hvert enkelt år af garantiperioden kun dækkes med et vist beløb. Dette beløb skal dog udgøre mindst 2.505.531 kr. pr. formidler.

Stk. 2. Beløbsgrænsen i stk. 1, 2. pkt., reduceres ikke, selvom garantien stilles for en kortere periode end 1 år.

§ 15. Garantistillelsen kan begrænses tidsmæssigt, så den kun dækker krav, der rejses over for garantistiller senest 3 år efter afslutningen af den opgave, som udløser kravet.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 suspenderes ved sikredes retsforfølgning mod formidleren.

§ 16. Garantistillelsen kan kun bringes til ophør på anmodning af garantistiller med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet. Garantistiller kan dog forlange, at garantistillelsen bringes til ophør ugedagen efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet, hvis anmodningen er begrundet i formidlerens svigagtige forhold.

§ 17. Garantierklæringen efter § 13 skal udarbejdes af garantistiller. Garantierklæringen skal afgives på en blanket udarbejdet af Finanstilsynet.

Stk. 2. Blanketten skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med ansøgning om tilladelse som forsikrings- eller genforsikringsformidler, jf. § 4 i lov om forsikringsformidling eller samtidig med anmodning om registrering som accessorisk forsikringsformidler, jf. § 4 i lov om forsikringsformidling.

Straffebestemmelser

§ 18. Overtrædelse af §§ 2, 3, 5-7, 9-11, § 13, stk. 1, og § 14, stk. 1, 2. pkt., straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses-, overgangs- og revisionsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1256 af 1. november 2013 om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, der forud for bekendtgørelsens ikrafttræden har en tilladelse som forsikringsmægler, jf. §§ 5-7 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013, skal overholde bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1256 af 1. november 2013 om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler, indtil de er meddelt tilladelse som forsikringsformidler, jf. § 3 i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling.

Stk. 4. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, der forud for bekendtgørelsens ikrafttræden er registreret som forsikringsagent, jf. § 27 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013, eller er registreret som underagent, jf. § 26 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013, skal overholde bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1256 af 1. november 2013 om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler, indtil de er meddelt tilladelse, jf. § 3 i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling, eller registreret som accessorisk forsikringsformidler, jf. § 4 i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling.

§ 20. De i § 3, stk. 1, angivne beløb for ansvarsforsikringens og garantistillelsens dækningssummer forhøjes hvert femte år. Revisionen sker efter forskrifter udstedt af EU-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 7, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution.

Finanstilsynet, den 3. maj 2018

Jesper Berg

/ Ulla Brøns Petersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution, EU-Tidende 2016, nr. L 26, side 19.