Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.

(Underretning om forhold vedrørende vand)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. Efter § 62 indsættes:

»§ 62 a. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentlige myndigheders pligt til at underrette ejere af vandforsyningsanlæg og forbrugere af vand om forhold vedrørende vandet. Ministeren kan fastsætte, at underretningen kan ske udelukkende digitalt.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2018.

Givet på Amalienborg, den 23. januar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen