Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v.

(Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvandet mod pesticider)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1444 af 12. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 21 b indsættes:

»§ 21 c. Inden for et boringsnært beskyttelsesområde, der er udpeget efter regler udstedt i medfør af § 11 a, stk. 1, nr. 6, i lov om vandforsyning m.v., må der ikke til erhvervsmæssige og offentlige formål etableres nye vaskepladser eller ske opblanding af pesticider, påfyldning af pesticider på pesticidsprøjter eller udvendig vask af pesticidsprøjter, traktorer og andet materiel, der har været anvendt til udbringning af pesticider.

Stk. 2. Opblanding af pesticider, påfyldning af pesticider på pesticidsprøjter og udvendig vask af pesticidsprøjter, traktorer og andet materiel til erhvervsmæssige og offentlige formål på det areal, hvor udbringning af pesticidet sker, skal altid finde sted i en afstand af mindst 300 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.

Stk. 3. En vaskeplads, der benyttes til aktiviteter omfattet af stk. 2, skal altid etableres mindst 50 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 og afstandskravene i stk. 2 og 3 gælder ikke i væksthuse, hvor opblanding og påfyldning af pesticider og udvendig vask af pesticidsprøjter foregår på tæt belægning med afløb til en tæt beholder eller et returkar, og hvor der ikke kan ske afledning til kloak eller recipient, nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan i helt særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1 og afstandskravene i stk. 2 og 3.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at meddele dispensation efter stk. 5, herunder om vilkår, tidsbegrænsning og dokumentation.

Stk. 7. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at forbuddet i stk. 1 ikke gælder for vaskepladser.«

2. Efter § 64 c indsættes i kapitel 8:

»§ 64 d. Almene vandforsyninger udbetaler på anmodning af miljø- og fødevareministeren en godtgørelse til den ejer af en vaskeplads, som omfattes af forbuddet i § 21 c, stk. 1, og som er ejer af vaskepladsen på det tidspunkt, hvor udpegningen af det boringsnære beskyttelsesområde får virkning efter regler udstedt i medfør af § 11 a, stk. 1, nr. 6, i lov om vandforsyning m.v.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren træffer afgørelse om godtgørelsen. Ejeren af en vaskeplads, jf. stk. 1, skal fremsætte krav om godtgørelse over for miljø- og fødevareministeren. Kravet skal fremsættes skriftligt og indeholde angivelse af navn, adresse og dokumentation vedrørende vaskeplads, herunder om ejerforhold, etableringsår, udgifter til etablering af vaskeplads og skattemæssige afskrivninger. Det fremsatte krav skal ledsages af en erklæring på tro og love om rigtigheden af de afgivne oplysninger.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan pålægge den almene vandforsyning at afgive alle relevante oplysninger til brug for behandling af en sag om godtgørelse efter stk. 2 og 4.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren meddeler afslag på godtgørelse til samtlige ejere af vaskepladser inden for et boringsnært beskyttelsesområde, jf. § 21 c, stk. 1, hvis udbetaling af godtgørelser til vaskepladsejere inden for det boringsnære beskyttelsesområde vil indebære, at prisen på vand vil stige med 1.000 kr. eller derover for en vandforbruger, der er tilsluttet den berørte almene vandforsyning.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelsesordningen, herunder om udbetaling af godtgørelse, frist for fremsættelse af krav om godtgørelse og dokumentation af oplysninger.«

3. I § 110, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 21 b,«: »§ 21 c, stk. 1-3,«.

§ 2

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a, stk. 1, nr. 4, ændres »over for, og« til: »over for,«.

2. I § 11 a, stk. 1, nr. 5, ændres »(indsatsområder).« til: »(indsatsområder), og«.

3. I § 11 a, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) boringsnære beskyttelsesområder til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.«

4. I § 11 b ændres »§ 11 a« til: »§ 11 a, stk. 1, nr. 1-5«.

5. I § 52 a, stk. 1, indsættes efter nr. 11 som nyt nummer:

»12) udgifter til dækning af en økonomisk godtgørelse efter § 64 d, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse,«.

Nr. 12-14 bliver herefter nr. 13-15.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 2.

Givet på Amalienborg, den 23. januar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen