Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om kommunernes prøvelse af ægteskabsbetingelserne i sager, hvor en part er udlænding

(Til samtlige kommuner (Vielseskontoret/Borgerservice))

Børne- og Socialministeriet skal hermed præcisere kommunernes behandling af sager om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, når en part ikke er dansk statsborger.

Udlændinge, der ønsker at indgå ægteskab her i landet, skal opfylde de danske ægteskabsbetingelser.

Ægteskabsbetingelserne findes i kapitel 1 i ægteskabsloven (lov om indgåelse og opløsning af ægteskab), og betingelserne er nærmere beskrevet i kapitel 2 i vejledning om behandling af ægteskabssager (vejledning nr.10323 af 11. december 2017).

Reglerne i ægteskabsloven om indgåelse af ægteskab med de nærmere forklaringer på reglerne, der findes i vejledningen, gælder for alle kommuner. Det er således ikke overladt til den enkelte kommune at træffe beslutning om, i hvilket omfang parterne skal dokumentere, at de opfylder ægteskabsbetingelserne. En kommune kan derfor f.eks. ikke generelt beslutte, at udenlandske parter ikke skal fremlægge civilstandsattest som dokumentation for at være ugift.

Når en part er udlænding, skal kommunerne særligt være opmærksom på følgende ægteskabsbetingelser og retningslinjer:

Dokumentation for identitet og lovligt ophold

Det følger af vejledningen, at en part, der er udlænding, og som ikke bor her i landet, skal dokumentere sit navn og sin fødselsdato ved f.eks. at forevise pas.

Endvidere fremgår det af § 11 a i ægteskabsloven, at ægteskab kun må indgås, når parterne har dansk indfødsret eller lovligt ophold her i landet.

Er kommunen i tvivl om, hvorvidt et pas eller en opholdstilladelse er ægte, eller hvorvidt en udlænding opfylder betingelserne i ægteskabsloven om lovligt ophold i Danmark, kan kommunen kontakte den relevante myndighed.

Dokumentation for at være ugift (fremlæggelse af civilstandsattester)

Det fremgår af § 9 i ægteskabsloven, at den, som tidligere har indgået ægteskab eller har været part i et registreret partnerskab, ikke må indgå ægteskab, så længe det tidligere ægteskab eller registrerede partnerskab består.

I punkt 2.5. i vejledningen er det beskrevet, hvordan kommunerne skal sikre sig, at parterne opfylder denne ægteskabsbetingelse.

Det fremgår bl.a. af vejledningen, at kommunen kan kræve, at parter, der ikke har boet i Danmark hele deres voksne liv, skal fremlægge en erklæring fra den kompetente udenlandske myndighed om, at den pågældende ikke har indgået ægteskab i det pågældende land. En sådan erklæring kaldes en ”civilstandsattest”.

Ifølge vejledningen kan følgende forhold begrunde, at kommunen kræver, at en part fremlægger en civilstandsattest:

Parten bor ikke i Danmark.

Konkret mistanke om, at parten er eller har været gift.

Stikprøve.

Der skal således i forhold til alle udlændige, der ønsker at indgå ægteskab i Danmark, foretages en konkret vurdering af, om udlændingen skal dokumentere at være ugift gennem fremlæggelse af en civilstandsattest.

Proformaægteskaber

Kommunen skal indberette tilfælde, hvor der kan være grund til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets indgåelse er, at en af parterne opnår opholdstilladelse i Danmark (proformaægteskab).

Indberetning skal sendes til Udlændingestyrelsen, og oplysningerne kan indgå i behandlingen og afgørelsen af en sag om familiesammenføring.

Børne- og Socialministeriet, den 23. januar 2018

Carina Fogt-Nielsen

/