Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

SU - klagefrist - klagevejledning - uddannelse i udlandet

Resumé:

Det følger af reglerne, at der en klagefrist på 4 uger fra den dato, hvor den studerende modtog afgørelsen.

Ankenævnet fandt, at afgørelsen var påklaget rettidigt, da klagevejledningen, som var givet i afgørelsen, var utilstrækkelig. Klagefristen var således ikke begyndt at løbe.

Afgørelsen fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte omhandlede SU til uddannelse i udlandet. Klagevejledningen i afgørelsen angav, at klage skulle indgives til uddannelsesstedet.

Den studerendes uddannelsessted var en uddannelsesinstitution i udlandet, og den studerende skulle rettelig indgive klagen til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Klagevejledningen, som ledsagede afgørelsen, havde således ikke indeholdt korrekte oplysninger om fremgangsmåden ved indgivelse af klage.

Ankenævnet behandlede derfor sagen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017.

§ 46, om klagefristen på 4 uger fra meddelelse om afgørelsen

Bekendtgørelse af forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

§ 25, stk. 1, om at skriftlige afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel frist.

Sagsfremstilling:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte traf den 1. februar 2016 afgørelse om ret til SU og tilbagebetaling af allerede modtaget SU.

Den studerende klagede over afgørelsen efter udløbet af klagefristen på 4 uger.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sendte sagen til ankenævnet, og bad ankenævnet tage stilling til klagefristoverskridelsen.

Ankenævnet vurderede, at klagefristen endnu ikke var begyndt at løbe, og bad styrelsen foretage en genvurdering af sagen.

Ved genvurderingen fastholdt styrelsen afgørelsen.

Afgørelse:

Ankenævnet fandt, at klagen var rettidig, da klagefristen ikke var begyndt at løbe. Det skyldtes, at klagevejledningen, som ledsagede afgørelsen, var utilstrækkelig.

Ankenævnet behandlede derfor sagen.

Begrundelse for afgørelsen

(Afgørelse om ret til SU og tilbagebetaling udeladt)

Vedrørende klagefristoverholdelse

Vi er opmærksomme på, at den lovbestemte klagefrist på fire uger fra afgørelsens modtagelse, som anført af styrelsen, umiddelbart er overskredet.

Vi vurderer imidlertid, at klagefristen er overholdt.

Dette skyldes, at vi vurderer, at klagevejledningen i afgørelsen er utilstrækkelig, hvilket betyder, at klagefristen fortsat løber.

Vi lægger vægt på, at det følger af SU-loven, at afgørelser om ret til SU til uddannelse i udlandet kan indbringes for SU-ankenævnet efter regler i lov om SU-ankenævnet.

Vi lægger tillige vægt på, at det følger af lov om SU-ankenævnet, at en klage stiles til SU-ankenævnet og indgives til den myndighed, som har truffet afgørelse.

Vi lægger videre vægt på, at det er styrelsen, som har truffet afgørelse i din sag om ret til SU til uddannelse i udlandet.

Vi lægger også vægt på, at der i den klagevejledning, som fremgår af afgørelsen, er anført, at en klage over afgørelsen skal sendes til uddannelsesstedet, hvilket i dit tilfælde var en uddannelsesinstitution i udlandet.

Vi lægger derudover vægt på, at det følger af forvaltningsloven, at skriftlige afgørelser, der kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, hvorved en part ikke gives fuldt ud medhold, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klagen.

Vi lægger endeligt vægt på, at det i forvaltningsretten er almindeligt antaget, at manglende eller utilstrækkelig klagevejledning fører til, at klagefristen suspenderes, indtil der er givet korrekt klagevejledning. Der kan i denne forbindelse henvises til udtalelse fra Folketingets

Ombudsmand fra marts 2015 om brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser.