Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav

I medfør af § 5, stk. 4, i lov nr. 1867 af 29. december 2015 om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter fastsættes:

§ 1. Borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav, som appelleres til Højesteret skal ikke behandles på domstolenes sagsportal.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 36 af 17. januar 2018 om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav ophæves.

Domstolsstyrelsen, den 22. januar 2018

Charlotte Münter

/ Laila Lindemark