Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Krav til godt omdømme
Bilag 1 Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til privatkunder
Bilag 2 Kompetencekrav til ansatte der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler
Bilag 3 Kompetencekrav til ansatte der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med komplicerede risikoprofiler
Bilag 4 Kompetencekrav til ansatte der udøver distribution af liv- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler
Bilag 5 Kompetencekrav til ansatte der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller liv- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil
Bilag 6 Kompetencekrav til ansatte, hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til privatkunder
Bilag 7 Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til virksomheder
Bilag 8 Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte i en firmapensionsordning
Bilag 9 Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv- og pensionsprodukter til virksomheder
Bilag 10 Kompetencekrav til ansatte, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter
Bilag 11 Kompetencekrav til ansatte der udøver genforsikringsdistribution
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler1)

I medfør af § 43, stk. 4, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, som ændret ved lov nr. 1547 af 19. december 2017, og § 11, stk. 3, og § 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder, når disse udøver forsikrings- og genforsikringsdistribution:

1) Danske forsikrings- og genforsikringsselskaber.

2) Filialer i Danmark af et forsikringsselskab og genforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået en aftale med på det finansielle område.

3) Filialer i Danmark af et forsikringsselskab og genforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i et andet land uden for Den Europæiske Union som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område.

4) Danske forsikrings- og genforsikringsformidlere, jf. § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, i lov om forsikringsformidling.

Stk. 2. § 8 finder anvendelse på udbydere af prøver omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Ansatte i en filial af en virksomhed omfattet af stk. 1, nr. 1 og 4, antages, når filialen er beliggende i et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået en aftale med på det finansielle område, at opfylde kravene i §§ 4-7, hvis de ansatte opfylder kompetencekravene i værtslandet.

§ 2. Efter § 2, stk.1, nr. 1 og 2, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling skal i denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forsikringsdistribution:

a) Den virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke til administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler.

b) Den virksomhed, der består i levering af oplysninger om en eller flere forsikringsaftaler i overensstemmelse med kundernes valgte kriterier via en hjemmeside eller andre medier og udarbejdelse af en prioriteret liste over forsikringsprodukter, der omfatter pris- og produktsammenligninger, eller rabat på prisen for en forsikringsaftale, hvis kunden er i stand til direkte eller indirekte at indgå en forsikringsaftale via det pågældende medie.

2) Genforsikringsdistribution: Virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af genforsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, uanset om en sådan virksomhed udøves af genforsikringsselskaber uden en genforsikringsformidlers medvirken.

Kapitel 2

Krav til godt omdømme

§ 3. En ansat, der udøver forsikrings- eller genforsikringsdistribution

1) må ikke være pålagt straffeansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at personen ikke kan varetage sin stilling på betryggende måde,

2) må ikke have indgivet begæring eller være under konkurs og

3) skal have et godt omdømme, herunder ikke have udvist en adfærd, der giver grund til at antage, at personen ikke vil varetage stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 2. En ansat, jf. stk. 1, skal i forbindelse med sin ansættelse meddele virksomheden om forhold, som nævnt i stk. 1, og efterfølgende meddele, hvis disse forhold ændrer sig.

Kompetencekrav

§ 4. Virksomheden skal sikre, at ansatte, der udøver forsikrings- eller genforsikringsdistribution har tilstrækkelige kompetencer til at kunne varetage deres arbejdsområde.

Stk. 2. Vurderingen af, om den ansatte har tilstrækkelige kompetencer, jf. stk. 1, skal foretages efter de kompetencekrav, jf. bilag 1-11, der hører til det arbejdsområde, som den ansatte varetager:

1) Ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til privatkunder, skal have kompetencer svarende til bilag 1 eller bilag 6.

2) Ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler, skal have kompetencer svarende til bilag 2, 3 eller 7.

3) Ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med en kompliceret risikoprofil skal have kompetencer svarende til bilag 3 eller 7.

4) Ansatte, der udøver distribution af liv- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler, skal have kompetencer svarende til bilag 4, 5 eller 8.

5) Ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller liv- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil, skal have kompetencer svarende til bilag 5.

6) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til privatkunder, skal have kompetence svarende til bilag 6.

7) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til virksomheder, skal have kompetencer svarende til bilag 7.

8) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte i en firmapensionsordning, skal have kompetencer svarende til bilag 8.

9) Ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv og pensionsprodukter til virksomheder, skal have kompetencer svarende til bilag 9.

10) Ansatte, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, skal have kompetencer svarende til bilag 10.

11) Ansatte, der udøver genforsikringsdistribution, skal have kompetencer svarende til bilag 11.

Stk. 3. Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal føre en fortegnelse med dokumentation, der viser hvilke ansatte, der har kompetencer i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Forsikrings- og genforsikringsselskabet skal efter anmodning fra Finanstilsynet oplyse navnet på den person, der er ansvarlig herfor.

Dokumentation

§ 5. Virksomheden skal sikre, at virksomhedens ansatte, der udøver forsikrings- og genforsikringsdistribution, har bestået en prøve, der dokumenterer, at de ansatte besidder de fornødne kompetencer indenfor det arbejdsområde, de varetager, jf. § 4, stk. 2. Prøven skal bestås, inden den ansatte begynder at udøve forsikringsdistribution indenfor det pågældende arbejdsområde.

Stk. 2. Har en ansat ikke erhvervet de nødvendige kompetencer, jf. § 4, stk. 2, kan den pågældende kun udøve forsikringsdistribution under opsyn. En ansat kan være under opsyn indenfor samme arbejdsområde i op til fem år forudsat, at den pågældende indenfor denne periode forsøger at bestå den relevante prøve. Vælger en ansat ikke at forsøge at bestå den relevante prøve, kan den pågældende udøve forsikringsdistribution under opsyn i en periode på tre år indenfor ét arbejdsområde.

Stk. 3. Omfanget og intensiteten af opsynet, jf. stk. 2, bør afspejle de kvalifikationer og den erfaring, som den ansatte, der er under opsyn, besidder. Den eller de personer i virksomheden, der fører opsyn med en ansat, der ikke har opnået de nødvendige kompetencer, skal selv have opnået de nødvendige kompetencer indenfor det arbejdsområde, der føres opsyn med, ligesom den pågældende skal have færdigheder og ressourcer til at handle som en kompetent tilsynsførende.

Stk. 4. En ansat, der tre gange ikke har bestået en prøve, må først gå op til tilsvarende prøve ét år efter seneste forsøg.

Stk. 5. En ansat, der har bestået en prøve, jf. § 4, eller som er omfattet af overgangsordningen i § 11, stk. 5, men som herefter ikke har udøvet forsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mellem 3-10 år, skal bestå den seneste efteruddannelsesprøve, jf. § 6, inden for det relevante arbejdsområde, før den pågældende må udøve forsikringsdistribution på ny.

Stk. 6. En ansat, der har bestået en prøve, jf. § 4, eller som er omfattet af overgangsordningen i § 11, stk. 5, men som herefter ikke har udøvet forsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mere end 10 år, skal bestå den relevante prøve på ny, før den pågældende må udøve forsikringsdistribution på ny.

Efteruddannelse

§ 6. Når en ansat har bestået prøven, jf. § 4, skal den ansatte hvert tredje år, bestå en efteruddannelsesprøve for fortsat at kunne udøve forsikringsdistribution inden for det pågældende arbejdsområde.

Stk. 2. Hvis den pågældende ikke består efteruddannelsesprøven, jf. stk. 1, senest tre år efter, at den ansatte har bestået prøven, jf. § 4 eller efteruddannelsesprøven, jf. stk. 1, kan den pågældende kun udøve forsikringsdistribution under opsyn, jf. § 5, stk. 2. En ansat kan være under opsyn inden for samme arbejdsområde i op til fem år, forudsat at den pågældende inden for denne periode forsøger at bestå den relevante efteruddannelsesprøve. Hvis en ansat ikke forsøger at bestå den relevante efteruddannelsesprøve, kan den pågældende udøve forsikringsdistribution under opsyn i en periode på tre år inden for ét arbejdsområde. § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. En ansat, der tre gange ikke har bestået efteruddannelsesprøven, må først gå op til en tilsvarende efteruddannelsesprøve ét år efter seneste forsøg.

Stk. 4. Hvis den pågældende ikke består efteruddannelsen inden for de fem år, hvor den pågældende er under opsyn, jf. stk. 2, skal den pågældende bestå den relevante prøve på ny, jf. § 4, stk. 1, før den ansatte må udøve forsikringsdistribution uden at være under opsyn, jf. stk. 1.

§ 7. Hvert arbejdsområde skal have sin egen efteruddannelsesprøve. En efteruddannelsesprøve kan omfatte flere arbejdsområder.

Stk. 2. Efteruddannelsesprøven skal svare til 45 timers efteruddannelse og skal sikre, at den ansatte fortsat har de nødvendige kompetencer, indenfor de arbejdsområder, som den ansatte varetager. Prøven skal endvidere sikre, at den ansatte har holdt sig opdateret om nye regler og praksis indenfor de pågældende arbejdsområder.

Godkendelse af prøveudbyder

§ 8. Finanstilsynet godkender efter rådgivning fra uddannelsesudvalget, jf. § 9, udbydere, der ønsker at udbyde en prøve, jf. § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Udbyderen sikrer, at samtlige prøver, som udbyderen udbyder, har været forelagt mindst to eksperter inden for forsikringsdistribution, der indestår for, at de udbudte prøver lever op til kompetencekravene, jf. §§ 4 og 7.

2) En prøve, jf. §§ 5 og 6, skal prøve den ansatte indenfor mindst tre produkter, der er repræsentative for inden for arbejdsområdet, jf. dog stk. 2.

3) Udbudte prøver, jf. bilag 1-11, skal bestå af en teoretisk og praktisk del.

4) Efteruddannelsesprøven skal omfatte en teoretisk del og kan være en multiple-choice prøve.

5) Udbudte prøver skal afholdes under forhold, der sikrer, at den ansatte ikke kan modtage hjælp ved besvarelsen af prøven.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2, kan udbyderen prøve den ansatte i færre produkter. En ansat, der har bestået en prøve efter 1. pkt., kan kun arbejde inden for tilsvarende produkter, medmindre den ansatte efterfølgende består efteruddannelsesprøven, jf. § 7, inden for det fulde arbejdsområde.

Stk. 3. Udbyderen skal årligt over for Finanstilsynet redegøre for, at udbyderen fortsat lever op til kravene i stk. 1. Opfylder udbyderen ikke kravene i stk. 1, kan Finanstilsynet tilbagekalde godkendelsen.

Stk. 4. Udbyderen må ikke udbyde prøver til egne ansatte eller til ansatte i virksomheder, som udbyderen er koncernforbundet med, jf. §§ 5 a og 5 b i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 5. Udbyderen skal udlevere et bevis for bestået prøve til den ansatte og den ansattes arbejdsgiver. Udbyderen skal opbevare en elektronisk kopi af beviset.

Stk. 6. Udbyderen opretter sammen med eventuelt øvrige prøveudbydere et register over ansatte, der har aflagt prøve uden at bestå, for at sikre iagttagelsen af § 5, stk. 4.

§ 9. Finanstilsynet udnævner efter indstilling et uddannelsesudvalg. Finanstilsynet er formand for udvalget. Finanstilsynet udpeger udvalget efter indstilling fra følgende organisationer:

1) Et medlem indstilles af Finansforbundet.

2) Et medlem indstilles af Forsikringsforbundet.

3) Et medlem indstilles af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikring & Pension i fællesskab.

4) Et medlem indstilles af Forbrugerrådet.

5) Et medlem indstilles af Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer og Forsikringsmæglerforeningen i fællesskab.

6) Et medlem indstilles af Dansk Industri og Dansk Erhverv i fælleskab.

7) Et medlem indstilles af FinansDanmark og Finans & Leasing i fælleskab.

Stk. 2. Finanstilsynet sekretariatsbetjener udvalget, jf. stk. 1.

Tilsyns og straffebestemmelser

§ 10. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der ikke er i overensstemmelse med §§ 4-6, og § 8, stk. 2-5, i denne bekendtgørelse. Manglende efterlevelse af påbud kan straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. oktober 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 8 og 9 træder i kraft 1. maj 2018.

Stk. 3. § 3 gælder kun for forhold, der er indtruffet efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For disse ansatte indgår forhold indtruffet før bekendtgørelsens ikrafttræden ikke ved en senere vurdering af, om § 3, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 4. § 3 finder anvendelse på aftaler, der indgås, genforhandles, forlænges eller fornys efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 825 af 3. juli 2007 om forsikringsformidleres uddannelse ophæves.

Stk. 6. Ansatte, der i perioden den 1. oktober 2015 til den 30. september 2018 har arbejdet indenfor et eller flere af de i § 4 nævnte arbejdsområder, kan fortsætte indenfor samme arbejdsområder, forudsat at den pågældende består den relevante efteruddannelsesprøve inden tre år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Erhvervsministeriet, den 26. april 2018

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj


Bilag 1

Kompetencekrav til ansatte, der udøver distribution af skadesforsikringer til privatkunder

1) Den ansatte skal have tilstrækkelig viden inden for følgende områder:
 
a) Juridiske forhold. Relevante bestemmelser i følgende lovgivning:
 
- Aftaleloven
- Lov om forsikringsformidling
- Forsikringsaftaleloven
- Erstatningsret
- Færdselsloven
- Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistribution
 
b) Kunden og dennes forudsætninger
   
- Behovsafdækning
 
c) Produkter
   
- Skadesforsikringsprodukter til dækning af privatkundens risici
 
d) Forsikringsløsningen og dens præsentation
   
- Behovsanalyse
- Præsentation af valg af løsning
- Etik i forsikringsdistribution
- Principper for skadesbehandling
     
2) Den ansatte skal kunne:
 
a) Kende og anvende de relevante produkter til at afdække privatkundens behov og forklare produkternes virkemåde og struktur.
 
b) Identificere privatkundens forsikringsbehov og indhente risikoinformation til brug for såvel tarifindplacering og dækningsudvidelser.
 
c) Udarbejde en forsikringsløsningm som er målrettet den konkrete kunde, og forklare løsningen for kunden systematisk og struktureret i alle processernes faser.
 
d) Anvende relevante love, acceptregler mv. i forbindelse med distributionen og den løbende servicering af kunden.
 
e) Vurdere om en typisk forekommende skade er dækningsberettiget og forklare kunden de overordnede regler for erstatningsopgørelse samt identificere grundlæggende juridiske forhold, der har betydning i skadesituationen.


Bilag 2

Kompetencekrav til ansatte der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler

1) Den ansatte skal have tilstrækkelig viden indenfor følgende områder:
 
a) Juridiske forhold. Relevante bestemmelser i følgende lovgivning:
   
- Aftaleloven
- Forsikringsaftaleloven
- Lov om forsikringsformidling
- Erstatningsret
- Produktansvarsloven
- Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistribution
- Færdselsloven
- Lov om arbejdsskadesikring
 
b) Kunden og dennes forudsætninger
   
- Behovsafdækning
 
c) Produkter
   
- Skadeforsikringsprodukter til dækning af virksomheder med en ukompliceret risikoprofil
 
d) Forsikringsløsningen og dens præsentation
   
- Behovsanalyse
- Præsentation af valg af løsning
- Etik i forsikringsdistributionen
- Principper for skadesbehandling
     
2) Den ansatte skal kunne:
 
a) Kende og anvende de relevante produkter til at afdække erhvervskunden med ukompliceret risikoprofils behov og forklare produkternes virkemåde og struktur.
 
b) Anvende love og regler til løsninger på forsikringsmæssige problemstillinger for virksomheder med en ukompliceret risikoprofil.
 
c) Håndtere kontakt til kunden med en målrettet struktur til afdækning af behov og til præsentation af løsning. Herunder forklare forsikringstekniske problemstillinger for kunden samt argumentere for valg af løsning.
 
d) Identificere forsikringsbehov for erhvervskunden med en ukompliceret risikoprofil og udarbejde forsikringsløsninger til disse behov. Herunder have forståelse for forsikring som en del af virksomhedens risk management samt vurdere muligheden for en eventuel straksafdækning.
 
e) Give kunden et retvisende billede af de tilbudte produkters dækningsomfang og være i stand til at vurdere, om konkrete skadeseksempler vil være dækningsberettiget.
 
f) Håndtere situationer om tegning, ændring og ophør af virksomheders forsikringer.
 
g) Håndtere restancesituationer.


Bilag 3

Kompetencekrav til ansatte der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med komplicerede risikoprofiler

1) Den ansatte skal have tilstrækkelig viden indenfor følgende områder:
 
a) Juridiske forhold. Relevante bestemmelser i følgende lovgivning:
   
- Aftaleloven
- Forsikringsaftaleloven
- Lov om forsikringsformidling
- Erstatningsret
- Produktansvarsloven
- Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistribution
- Færdselsloven
- Lov om arbejdsskadesikring
 
b) Kunden og dennes forudsætninge
   
- Behovsafdækning
- Erhvervsstruktur
- Virksomhedsformer
- Virksomhedsøkonomi og -regnskab
- Skatte- og momsregler
 
c) Produkter
   
- Skadeforsikringsprodukter til dækning af virksomheder med en kompliceret risikoprofil
 
d) Forsikringsløsningen og dens præsentation
   
- Behovsanalyse
- Præsentation af valg af løsning
- Etik i forsikringsdistributionen
- Principper for skadesbehandling
     
2) Den ansatte skal kunne:
 
a) Kende og anvende de relevante produkter til at afdække erhvervskunden med kompliceret risikoprofils behov og forklare produkternes virkemåde og struktur.
 
b) Anvende love og regler til løsninger på forsikringsmæssige problemstillinger for virksomheder med en kompliceret risikoprofil.
 
c) Håndtere kontakt til kunden med en målrettet struktur til afdækning af behov og til præsentation af løsning. Herunder forklare forsikringstekniske problemstillinger for kunden samt argumentere for valg af løsning.
 
d) Identificere forsikringsbehov for virksomheder med en kompliceret risikoprofil og udarbejde forsikringsløsninger til disse behov. Herunder have forståelse for forsikring som en del af virksomhedens risk management samt vurdere muligheden for en eventuel straksafdækning.
 
e) Give kunden et retvisende billede af de tilbudte produkters dækningsomfang og være i stand til at vurdere, om konkrete skadeseksempler vil være dækningsberettiget.
 
f) Håndtere situationer om tegning, ændring og ophør af virksomheders forsikringer.
 
g) Håndtere restancesituationer.
 
h) Foretage en risikovurdering af en erhvervskunde og dennes forsikringsobjekter ud fra egen besigtigelse eller ekstern risikorapport.


Bilag 4

Kompetencekrav til ansatte der udøver distribution af liv- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler

1) Den ansatte skal have tilstrækkelig viden indenfor følgende områder:
 
a) Juridiske forhold. Relevante bestemmelser i følgende lovgivning:
   
- Aftaleloven
- Forsikringsaftaleloven
- Arveloven
- Lov om ægtefællers økonomiske forhold
- Boafgiftsloven
- Værgemålsloven
- Lov om forsikringsformidling
- Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistribution
- Hvidvaskloven
- Pensionsbeskatningsloven
 
b) Kunden og dennes forudsætninger
   
- Behovsafdækning
- Kundens risiko
- Kundens økonomi
 
c) Forhold vedrørende forsikringsaftalen
   
- Indsættelse af begunstigelse
- Forsikringstiden
- Forsikringsbegivenhedens indtræden
 
d) Produkter
   
- Liv- og pensionsprodukter til dækning af privatkunden med en ukompliceret risikoprofil
 
e) Ændringer og udbetaling
   
- Skilsmisse og død
 
f) Forsikringsløsningen og dens præsentation
   
- Behovsanalyse
- Præsentation af valg af løsning
- Etik i forsikringsdistributionen
- Principper for skadesbehandling
     
2) Den ansatte skal kunne:
 
a) Kende og anvende de relevante produkter til at afdække privatkunden med ukompliceret risikoprofils behov og forklare produkternes virkemåde og struktur.
 
b) Rådgive og distribuere produkter samt begrunde valget i forhold til behov.
 
c)) Inddrage kundens eksisterende dækninger i rådgivningen og i distributionen, herunder sociale ydelser.
 
d) Inddrage relevante skatteforhold, relevante arveregler, relevante regler om boafgift og/eller relevante begunstigelsesregler i rådgivningen og distributionen.
 
e) Redegøre for de forsikringstekniske forhold relateret til personforsikringsløsningen og anvende relevante love og regler.
 
f) Udpege en anden forsikringsdækning, når kundens behov ændres på grund af ændringer i livssituationen.
 
g) Vurdere, om konkrete skadeseksempler vil være dækningsberettigede.


Bilag 5

Kompetencekrav til ansatte der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller liv- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil

1) Den ansatte skal have tilstrækkelig viden indenfor følgende områder:
 
a) Juridiske forhold. Relevante bestemmelser i følgende lovgivning:
   
- Aftaleloven
- Forsikringsaftaleloven
- Arveloven
- Lov om ægtefællers økonomiske forhold
- Lov om forsikringsformidling
- Boafgiftsloven
- Værgemålsloven
- Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse
- Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistribution
- Hvidvaskloven
- Pensionsbeskatningsloven
 
b) Kunden og dennes forudsætninger
   
- Kundens risiko
- Behovsafdækning
- Kundens økonomi, formue og skatteforhold
- Kundens bestående dækninger – i pensionsselskaber og pengeinstitutter
 
c) Forhold vedrørende forsikringsaftalen
   
- Antagelsesprincipper
- Indsættelse af begunstigelse
- Forsikringstiden
- Forsikringsbegivenhedens indtræden
- Firmapensionsaftalens indhold – produkter og rammer
 
d) Produkter
   
- Liv- og pensionsprodukter, samt sygdom- og helbredsprodukter til dækning af virksomheder, deres ansatte, samt privatkunder med en kompliceret risikoprofil
 
e) Ændringer og udbetaling
   
- Jobskifte
- Genkøb
- Skilsmisse og død
- Manglende betalingsevne
- Ændring i forsikringsaftalen
 
f) Forsikringsløsningen og dens præsentation
   
- Behovsanalyse
- Præsentation af valg af løsning
- Etik i forsikringsdistributionen
- Principper for skadesbehandling
     
2) Den ansatte skal kunne:
 
a) Kende og anvende de relevante produkter til at afdække kundens behov og forklare produkternes virkemåde og struktur.
 
b) Tilrettelægge og gennemføre distribution af komplette løsninger ved anvendelsen af en hensigtsmæssig arbejdsmetode.
 
c) Foretage informationsindsamling til brug for distributionen og rådgivningen, herunder foretage en behovsanalyse.
 
d) Præsentere en livs- og pensionsløsning som tager højde for skattemæssige og civilretslige forhold, med inddragelse af sociale ydelser og kundens eksisterende dækninger samt sammensat efter selskabets tegningspolitikker og selskabets produkter.
 
e) Argumentere for fordele og ulemper ved de forskellige løsninger.
 
f) Vurdere, om konkrete skadeseksempler vil være dækningsberettigede.
 
g) Rådgive kunden om videreførelse af pensionsordningen.
 
h) Rådgive kunden om forhold vedrørende arv og begunstigelse.
 
i) Redegøre for de forsikringstekniske forhold relateret til forsikringsløsningen og anvende relevante love og regler.
 
j) Udpege en anden forsikringsdækning, når kundens behov ændres på grund af ændringer i livssituationen.


Bilag 6

Kompetencekrav til ansatte, hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til privatkunder

1) En ansat, der udøver uafhængig formidling af skadeforsikringsprodukter til private, skal have tilstrækkelig viden svarende til de krav, der gælder for ansatte der udøver distribution af skadesforsikringer til privatkunder, som det fremgår af bilag 1, afsnit A.
 
2) Herudover skal den ansatte, der udøver uafhængig formidling af skadesforsikringsprodukter til private, have følgende kompetencer:
 
a) Juridiske forhold
   
- Lov om forsikringsformidling, herunder
     
1. Krav til uafhængighed og objektivitet i rådgivningen
     
2. Varetagelse af kundens interesser
 
b) Arbejdsmetode for den uafhængige forsikringsformidler, med hovedvægt på:
   
- Udbud og udbudsmateriale
- Sammenligning af tilbud og anbefaling
- Rådgivning
       
3) Den ansatte skal kunne:
Ansatte, der udøver uafhængig formidling af skadesforsikring til private, skal kunne tilrettelægge og gennemføre formidlingen ved anvendelsen af en hensigtsmæssig arbejdsmetode og skal i den forbindelse kunne
 
a) Etablere aftalegrundlaget med kunden.
 
b) Beskrive kundens forsikringsrisici.
 
c) Identificere privatkundens forsikringsbehov.
 
d) Anvende relevante love, acceptregler mv. i rådgivningen og den løbende servicering af kunden.
 
e) Rådgive om den mulige afdækning af kundens forsikringsrisici.,
 
f) Udarbejde udbudsmateriale til brug for forsikringsselskabernes tilbudsgivning og gennemføre udbuddet i overensstemmelse med gældende regler.
 
g) Analysere de modtagne forsikringstilbud og udarbejde en redegørelse til kunden, der angiver den bedst mulige forsikringsløsning eller valget mellem flere gode forsikringsløsninger.
 
h) Etablere den af kunden valgte forsikringsløsning.
 
i) Planlægge og gennemføre en løbende servicering af kundens forsikringsløsning.
 
j) Vurdere om en typisk forekommende skade er dækningsberettiget og forklare kunden de overordnede regler for erstatningsopgørelse samt identificere grundlæggende juridiske forhold, der har betydning i skadesituationen.


Bilag 7

Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer skadesforsikringer til virksomheder

1) En ansat, der udøver uafhængig formidling af skadeforsikringsprodukter til virksomheder, skal have tilstrækkelig viden svarende til de krav, der gælder for ansatte der udøver distribution af skadesforsikringer til virksomheder med kompliceret risikoprofiler, som det fremgår af bilag 3.
 
2) Herudover skal den ansatte, der udøver uafhængig formidling af skadesforsikringsprodukter til virksomheder, have følgende kompetencer:
 
a) Juridiske forhold
   
- Lov om forsikringsformidling, herunder
     
1. Krav til uafhængighed og objektivitet i rådgivningen
     
2. Varetagelse af kundens interesser
 
b) Arbejdsmetode for den uafhængige forsikringsformidler, med hovedvægt på:
   
- Kundens risikoprofil og risikovillighed
- Risikoanalyse og risikostyring
- Forsikringsplan
- Udbud og udbudsmateriale
- Sammenligning af tilbud og anbefaling
- Alternative risikofinansieringsløsninger
- Rådgivning
 
3) Den ansatte skal kunne:
Ansatte, der udøver uafhængig formidling af skadesforsikring skal kunne tilrettelægge og gennemføre formidlingen ved anvendelsen af en hensigtsmæssig arbejdsmetode og skal i den forbindelse kunne
 
a) Etablere aftalegrundlaget med kunden.
 
b) Vurdere kundens risikoprofil, herunder udarbejde virksomhedens forsikringspolitik.
 
c) Vurdere kundens forsikringsrisici og forsikringsbehov.
 
d) Rådgive om den mulige afdækning af kundens forsikringsrisici.
 
e) Anvende love og regler til løsninger på forsikringsmæssige problemstillinger for virksomheder med en kompliceret risikoprofil.
 
f) Udarbejde udbudsmateriale til brug for forsikringsselskabernes tilbudsgivning og gennemføre udbuddet i overensstemmelse med gældende regler.
 
g) Analysere de modtagne forsikringstilbud og udarbejde en rapport til kunden, der angiver den bedst mulige forsikringsløsning eller valget mellem flere gode forsikringsløsninger.
 
h) Etablere den af kunden valgte forsikringsløsning.
 
i) Planlægge og gennemføre en løbende servicering af kundens forsikringsløsning.
 
j) Give kunden et retvisende billede af de tilbudte produkters dækningsomfang og være i stand til at vurdere, om konkrete skadeseksempler vil være dækningsberettiget.


Bilag 8

Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte i en firmapensionsordning

1) En ansat, der udøver uafhængig formidling af liv- og pensionsprodukter til privatkunder og ansatte i en firmapensionsordning, skal have tilstrækkelig viden svarende til de krav, der gælder for ansatte, der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller liv- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil, som det fremgår af bilag 5, pkt. 1, bortset fra litra c.
 
2) Herudover skal den ansatte, der udøver uafhængig formidling af liv- og pensionsprodukter til privatpersoner og ansatte i en firmapensionsordning, have følgende kompetencer:
 
a) Juridiske forhold
   
- Lov om forsikringsformidling, herunder
     
1. Særligt krav til uafhængighed og objektivitet i rådgivningen
     
2. Varetagelse af kundens interesser
 
b) Arbejdsmetode for den uafhængige forsikringsformidler, med hovedvægt på:
   
- Objektiv forelæggelse af mulige løsninger på afdækning af kundens forsikrings- og pensionsbehov samt anbefaling til kunden
- Rådgivning
     
3) Den ansatte skal kunne:
 
a) Kende og anvende de relevante produkter til at afdække kundens behov og forklare produkternes virkemåde og struktur.
 
b) Præsentere en livs- og pensionsløsning som tager højde for skattemæssige og civilretslige forhold, med inddragelse af sociale ydelser og kundens eksisterende dækninger samt sammensat efter selskabets tegningspolitikker og selskabets produkter.
 
c) Vurdere, om konkrete skadeseksempler vil være dækningsberettigede.
 
d) Rådgive kunden om videreførelse af pensionsordningen.
 
e) Rådgive kunden om forhold vedrørende arv og begunstigelse.
 
f) Redegøre for de forsikringstekniske forhold relateret til forsikringsløsningen og anvende relevante love og regler.
 
g) Udpege en anden forsikringsdækning, når kundens behov ændres på grund af ændringer i livssituationen.


Bilag 9

Kompetencekrav til ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der distribuerer liv- og pensionsprodukter til virksomheder

1) En ansat, der udøver uafhængig formidling af liv- og pensionsprodukter til virksomheder, skal have tilstrækkelig viden svarende til de krav, der gælder for ansatte der udøver distribution af firmapensionsordninger til virksomheder mv., som det fremgår af bilag 5, pkt. 1.
 
2) Herudover skal den ansatte, der udøver uafhængig formidling af liv- og pensionsprodukter til virksomheder, have følgende kompetencer:
 
a) Juridiske forhold
   
- Lov om forsikringsformidling, herunder
     
1. Krav til aftalegrundlag med kunden
     
2. Krav til uafhængighed og objektivitet i rådgivningen
     
3. Varetagelse af kundens interesser
 
b) Arbejdsmetode for den uafhængige forsikringsformidler, med hovedvægt på:
   
- Udarbejdelse af pensionspolitik
- Kravspecifikation og vægtning af kriterier
- Udbud
- Tilbudssammenligning og indstilling til valg af løsning
- Rådgivning om valg af løsning
- Kontraktforhandling og gennemgang af kontraktmateriale
- Benchmark af aftaler, optimering og genforhandling af pensionsaftale
 
3) Den ansatte skal kunne
Den ansatte skal kunne tilrettelægge og gennemføre formidlingen ved anvendelsen af en hensigtsmæssig arbejdsmetode og skal i den forbindelse kunne
 
a) Etablere aftalegrundlaget med kunden, herunder valg af aflønningsmodel og etablering af vederlagsaftale.
 
b) Vurdere kundens risikoprofil, herunder udarbejde virksomhedens pensionspolitik.
 
c) Identificere og beskrive kundens behov.
 
d) Rådgive om den mulige afdækning af kundens behov.
 
e) Udarbejde udbudsmateriale til brug for forsikringsselskabernes tilbudsgivning og gennemføre udbuddet i overensstemmelse med gældende regler.
 
f) Analysere de modtagne forsikringstilbud og udarbejde en rapport til kunden, der angiver den bedst mulige forsikringsløsning eller valget mellem flere gode forsikringsløsninger.
 
g) Etablere den af kunden valgte forsikringsløsning, herunder gennemgang af kontrakt.
 
h) Planlægge og gennemføre en løbende servicering af kundens forsikringsløsning.
 
i) Argumentere for fordele og ulemper ved de forskellige løsninger.
 
j) Vurdere, om konkrete skadeseksempler vil være dækningsberettigede.
 
k) Rådgive kunden om videreførelse af pensionsordningen.
 
l) Rådgive kunden om forhold vedrørende arv og begunstigelse.
 
m) Redegøre for de forsikringstekniske forhold relateret til forsikringsløsningen og anvende relevante love og regler.
 
n) Udpege en anden forsikringsdækning, når kundens behov ændres på grund af ændringer i livssituationen.


Bilag 10

Kompetencekrav til ansatte, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter

1) Den ansatte skal have tilstrækkelig viden indenfor følgende områder:
 
a) Juridiske forhold. Relevante bestemmelser i følgende lovgivning:
   
- Lov om finansiel virksomhed
- Lov om forsikringsformidling
- Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistribution
- Skattelovgivning
 
b) Kunden og dennes forudsætninger
   
- Behovsafdækning
- Egnethedsvurdering
- Hensigtsmæssighedstest
 
c) Produkter og deres virkemåde
   
- Forsikringsbaserede investeringsprodukter
- Pakker af tjenesteydelser/produkter og investeringsbaserede investeringsprodukter
 
d) Forsikringsløsningen og dens præsentation
 
2) Den ansatte skal kunne:
 
a) Forstå de vigtigste egenskaber og risici ved de forsikringsbaserede investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales, herunder generelle skattemæssige konsekvenser for kunden i forbindelse med transaktioner, samt forstå vilkår, betingelser og nettopræmier og hvor det er relevant garanteret og ikke-garanteret udbytte.
 
b) Identificere de samlede omkostninger og gebyrer, der skal afholdes af kunden i forbindelse med den type forsikringsbaserede investeringsprodukt, der tilbydes eller anbefales, og omkostningerne i forbindelse med ydelse af investeringsrådgivning og andre beslægtede tjenester.
 
c) Vurdere om den type forsikringsbarede investeringsprodukt, som selskabet stiller til rådighed, kan være egnet til kunden, efter at have vurderet de relevante oplysninger fra kunden i forhold til de mulige ændringer, der kan have fundet sted, siden de relevante oplysninger blev indhentet.
 
d) Forstå hvordan de finansielle markeder fungerer, og hvordan de påvirker værdien og prisfastsættelsen af de forsikringsbaserede investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales kunder.
 
e) Forstå virkningen af økonomiske tal samt nationale, regionale og globale hændelser for markederne og værdien af investeringsprodukter og puljer, der tilbydes eller anbefales til kunder.
 
f) Forstå forskellen mellem hidtidige resultater og fremtidige resultatscenarier samt prognosers begrænsninger.
 
g) Forstå af problematikker i forbindelse med markedsmisbrug og bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
 
h) Evne til at vurdere data, der er relevante for den type forsikringsbaserede investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales kunder, såsom dokumenter med central investorinformation, prospekter, årsregnskaber eller finansielle data.
 
i) forstå specifikke markedsstrukturer for den type forsikringsbaserede investeringsprodukter, der tilbydes eller anbefales til kunder, og, hvor det er relevant, deres handelssystemer eller eksistensen af eventuelle sekundære markeder.
 
j) Et grundlæggende kendskab til principperne for værdiansættelse af den type af investeringsprodukter og puljer, der tilbydes eller anbefales til kunder.
 
k) En forståelse af grundlaget for porteføljepleje, herunder være i stand til at forstå konsekvenserne af spredning på individuelle investeringsalternativer.
 
l) Et grundlæggende kendskab til relevant lovgivning.


Bilag 11

Kompetencekrav til ansatte der udøver genforsikringsdistribution

En person, der distribuerer genforsikring indenfor skades - eller livsforsikring, skal være kompetent indenfor henholdsvis skades – eller livsforsikring således at det sikres, at personen kan tilrettelægge og gennemføre genforsikring ved anvendelse af en hensigtsmæssig arbejdsmetode.
 
1) Den ansatte skal have tilstrækkelig viden indenfor følgende områder:
 
a) Juridiske forhold. Relevante bestemmelser i følgende lovgivning:
   
- Den relevante lovgivning for de forsikringsklasser, som den ansatte distribuerer genforsikringsaftaler indenfor
- Garantifond
- Solvensregler for forsikringsselskaber, herunder EU's Solvency II
- Aftaleloven
- Forsikringsaftaleloven
- Forsikringsselskabers årsopgørelse, herunder brutto og for egen regning, resultat og balance
 
b) Kunden og dennes forudsætninger
   
- Behovsafdækning
- Risikospredning og risikoprofil
 
c) Forhold vedrørende genforsikringsaftalen
   
- Pengestrømme
- Risikospredning
- Rollefordeling mellem direkte forsikringsselskab og genforsikringsselskab, i forbindelse med tegning og administration af den direkte forsikring, samt skadesbehandling under denne
 
d) Genforsikringsprodukter - afdækningsformer
   
- Proportional genforsikringsaftale, og Non-proportional/skadesexcedent genforsikringsaftale
- Kontraktsforretning/treaty, og Fakultativ reassurance
- Standardvilkår i genforsikringsaftaler
 
e) Forsikringsløsningen og den præsentation
   
- Behovsanalyse
- Præsentation af valg af løsning
- Etik i forsikringsdistributionen
 
2) Den ansatte skal kunne:
 
a) Etablere aftalegrundlaget med kunden, (forsikringsselskabet).
 
b) Vurdere kundens risikoprofil i forhold til selvbehold / egenkapital.
 
c) Beskrive kundens genforsikringsbehov.
 
d) Etablere den af kunden valgte genforsikringsløsning.
 
e) Planlægge og gennemføre en løbende servicering af kundens genforsikringsløsning.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution, EU-Tidende 2016, nr. L. 26, side 19.