Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgift af spiritus m.m.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2013 om afgift af spiritus m.m., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1589 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 6, § 8, stk. 9, § 9 a, stk. 2, 2. pkt., § 15, stk. 5, § 20 a, stk. 5, § 30, § 31, stk. 2, og § 37 a, nr. 2, 2. pkt., i spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 82 af 21. januar 2016, fastsættes:«

2. I § 11, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »200.000 kr.« til: »30.000 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

Skatteministeriet, den 23. januar 2018

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen