Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse

(Ændring af formålet med kystbeskyttelse og mulighed for forsøgsprojekter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

1) Behovet for kystbeskyttelse.

2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.

3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.

4) Rekreativ udnyttelse af kysten.

5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.

6) Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse.«

2. I § 16 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan meddele tilladelse til forsøgsprojekter til afprøvning af virkningen af nye og endnu uprøvede kystbeskyttelsesmetoder, når metoderne har til formål at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Tilladelse kan meddeles til en forsøgsperiode på op til 5 år.

Stk. 5. Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 4 stilles vilkår, herunder om materialevalg og hensyn til kyststrækningen og til naboer.«

3. I § 16 c, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 16, stk. 1«: »og 4«.

4. I § 16 c, stk. 2, indsættes efter »§ 16, stk. 1«: »og 4«.

5. I § 19 a, nr. 1, indsættes efter »§ 16, stk. 1, nr. 1,«: »og stk. 4,«.

6. I § 19 a, nr. 2, indsættes efter »§ 16, stk. 1, nr. 2«: », og stk. 4«.

7. I § 19 c, stk. 1, indsættes efter »§ 16, stk. 1«: »og 4«.

8. I § 20, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 16, stk. 1«: »og 4«.

9. I § 20, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »§ 16, stk. 1«: »og 4«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2018.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 23. januar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen