Den fulde tekst
L 86 A
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen ()).
2.beh 23/1 18
Lovf optrykt efter 2.beh 23/1 18 Tillæg H
3.beh 25/1 18
Lovf som vedt 25/1 18
Lov nr 62 af 30. januar 2018
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er - via kommunernes planlægning - at forebygge skader som følge af oversvømmelse og erosion.
Lovforslaget omfatter ændringer indenfor følgende områder:
- Kommunerne skal udpege områder, der kan udsættes for oversvømmelse og erosion som følge af klimaændringer. Udpegningen skal fremgå af kommuneplanerne.
- Kommunerne skal sikre etablering af afværgeforanstaltninger, såfremt der planlægges byudvikling i de udpegede områder.
- Kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at fravige kravet om at tilvejebringe en lokalplan ved etablering af et kystbeskyttelsesprojekt i tilfælde, hvor tilvejebringelsen af en lokalplan vil forsinke processen med etablering af kystbeskyttelsesanlægget væsentligt, og hvis forsinkelsen kan få en væsentlig negativ betydning.
Lovforslaget er ét af mange initiativer, der bygger på arbejdet i et tværministerielt udvalg, som blev igangsat i februar 2017. De øvrige initiativer henhører under andre ministerier og vil blive fremsat som lovforslag af disse eller gennemført på anden vis.
Loven træder i kraft den 1. februar 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.