Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ret til barselsdagpenge under delvis genoptagelse af arbejdet og ved forlængelse og udskydelse af barselsdagpengeretten
Kapitel 2 Fordeling af barselsdagpengeret mellem forældrene under forældreorlov
Kapitel 3 Optjening og udbetaling af ferieydelse
Kapitel 4 Anmeldelse af fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel
Kapitel 5 Anmodning om barselsdagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption
Kapitel 6 Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn
Kapitel 7 Indtægter, der henregnes til lønindtægt og til selvstændig erhvervsindtægt
Kapitel 8 Beregning af barselsdagpenge til selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig virksomhed
Kapitel 9 Beregning af barselsdagpenge til personer ansat i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Kapitel 10 Beregning af barselsdagpenge til lønmodtagere i tilfælde, hvor barselslovens § 33, stk. 1, 1. pkt., ikke kan anvendes
Kapitel 11 Ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

I medfør af § 21, stk. 6, § 22, stk. 3, § 24, § 25, stk. 5, § 26, stk. 6, § 30, stk. 1 og 8, § 31, stk. 2, § 32, stk. 2, § 33, stk. 2 og 3, § 34, § 36, stk. 4, § 37, stk. 3, § 39, stk. 4, og § 40, stk. 7, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 59 af 30. januar 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ret til barselsdagpenge under delvis genoptagelse af arbejdet og ved forlængelse og udskydelse af barselsdagpengeretten

Opgørelse af fraværsperioder med ret til barselsdagpenge for lønmodtagere

§ 1. En fraværsperiode med ret til barselsdagpenge opgøres som en uge, når en lønmodtager i en uge har været fraværende og modtaget barselsdagpenge for det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33.

Stk. 2. Hvis det fravær, der udbetales barselsdagpenge for i en uge, er mindre end det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren er berettiget til barselsdagpenge for, opgøres fraværet på ugebasis som det antal timer, fraværet omfatter, divideret med det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33.

Stk. 3. Medmindre andet er oplyst, opgøres fraværet for en dag som en femtedel af det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33.

Stk. 4. Hvis der for en fraværsperiode ikke er udbetalt barselsdagpenge, fordi anmodning om barselsdagpenge efter barselslovens § 30, eller anmodning om refusion efter barselslovens § 40, er indgivet for sent, medregnes denne periode ikke ved opgørelse af fraværsperioder efter stk. 1-3.

Stk. 5. Fravær, der kan udskydes med ret til barselsdagpenge efter § 7, opgøres som det fravær, der resterer, når afholdt fravær med ret til barselsdagpenge er opgjort efter stk. 1-4.

Stk. 6. Opgørelsen af afholdt udskudt fravær med ret til barselsdagpenge sker på ugebasis efter stk. 1-4 på grundlag af det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren er berettiget til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33 på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes.

Nedsættelse af de ugentlige barselsdagpenge for lønmodtagere, når fraværet er mindre end den fulde ugentlige arbejdstid

§ 2. Til lønmodtagere ydes nedsatte ugentlige barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark ved graviditet under delvis fravær fra arbejdet før 4-ugers perioden før forventet fødsel,

1) når lægen skønner, at arbejdet kun kan bestrides delvist på grund af sygeligt forløbende graviditet, der medfører risiko for kvindens helbred eller for fostret,

2) når to eller flere behandlinger, der af samme årsag er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvis fravær fra arbejdet, eller

3) når fraværet skyldes, at arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret.

Stk. 2. Lønmodtagere, der arbejder på nedsat tid i de sidste 4 uger før forventet fødsel, er berettiget til barselsdagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter.

Stk. 3. Nedsatte barselsdagpenge efter stk. 1-2 kan udbetales, når fraværet fra arbejdet udgør mindst 4 timer pr. uge.

Stk. 4. Lønmodtagere, der under fravær efter barselslovens § 7, § 8, stk. 6, eller § 9 påbegynder arbejde på nedsat tid, er berettiget til barselsdagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter.

Stk. 5. Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som kan få forlænget barselsdagpengeperioden efter § 5, kan få udbetalt barselsdagpenge for fravær på ned til 1 time inden for en uge.

Stk. 6. Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som ikke kan få forlænget barselsdagpengeperioden efter § 5, kan ikke få udbetalt supplerende barselsdagpenge, når det ugentlige fravær udgør mindre end 20 pct. af den maksimale ugentlige arbejdstid, der kan udbetales barselsdagpenge for ved fuldt fravær.

Stk. 7. Det ugentlige fravær efter stk. 2 og efter stk. 4 opgøres som det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barselsdagpenge for efter barselslovens § 33, med fradrag for det antal timer i ugen, hvori lønmodtageren har været i beskæftigelse.

Opgørelse af fraværsperioder med ret til barselsdagpenge for selvstændige erhvervsdrivende

§ 3. For en selvstændig erhvervsdrivende opgøres fraværet som en uge, når arbejdet i en uge ikke har været genoptaget.

Stk. 2. Fraværet opgøres som tre fjerdedele af en uge, når en selvstændig erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbejdet med op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid, og som en halv uge, når en selvstændig erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbejdet med mere end en fjerdedel og op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 3. Hvis en selvstændig erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbejdet med mere end halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, anses arbejdet for genoptaget på fuld tid i denne uge, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis en fraværsperiode for en selvstændig erhvervsdrivende starter eller slutter midt i en uge, opgøres det ugentlige fravær for denne uge med udgangspunkt i barselslovens § 37, stk. 2, som det antal dage, fraværet omfatter, divideret med 5.

Stk. 5. Fravær, der kan forlænges eller udskydes, opgøres som det fravær, der resterer, når afholdt fravær med ret til barselsdagpenge er opgjort efter stk. 1-4.

Stk. 6. Opgørelsen af afholdt udskudt fravær med ret til barselsdagpenge efter § 7, sker på ugebasis efter stk. 1 – 4, på grundlag af det ugentlige timetal, som den selvstændige erhvervsdrivende har på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes.

Nedsættelse af de ugentlige barselsdagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, når fraværet er mindre end den fulde ugentlige arbejdstid

§ 4. En selvstændig erhvervsdrivende, der under fravær efter barselslovens § 6, § 7, § 8, stk. 6 og § 9, genoptager arbejdet med op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, kan få udbetalt nedsatte ugentlige barselsdagpenge efter stk. 2 og 3.

Stk. 2. Til en selvstændig erhvervsdrivende, der i en uge genoptager arbejdet med op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid, udbetales barselsdagpenge med et beløb pr. uge, som svarer til tre fjerdedele af barselsdagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær.

Stk. 3. Til en selvstændig erhvervsdrivende, der i en uge genoptager arbejdet med mere end en fjerdedel og op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, udbetales barselsdagpenge med et beløb pr. uge, som svarer til halvdelen af barselsdagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær.

Forlængelse af barselsdagpengeperioden for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, når arbejdet har været genoptaget delvist

§ 5. Barselsdagpengeperioden kan for lønmodtagere forlænges med den tid, hvor arbejdet har været genoptaget delvist efter § 2, stk. 4, i det omfang den genoptagne arbejdstid har været nedsat i forhold til den arbejdstid, den pågældende tidligere har haft.

Stk. 2. Barselsdagpengeperioden for selvstændige erhvervsdrivende forlænges med en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid for uger, hvor arbejdet efter § 4, stk. 2, har været genoptaget med op til en fjerdedel af den normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 3. Barselsdagpengeperioden for selvstændige erhvervsdrivende forlænges med halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid for uger, hvor arbejdet efter § 4, stk. 3, har været genoptaget med mere end en fjerdedel og op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 4. Barselsdagpengeperioden kan ikke forlænges, når arbejdet genoptages delvist i en periode, hvor det ugentlige dagpengebeløb er nedsat efter barselslovens § 21, stk. 3, jf. § 21, stk. 5.

Stk. 5. Barselsdagpengeperioden kan ikke forlænges med den tid, hvor en moder har genoptaget arbejdet delvist i de første to uger efter fødslen.

Afvikling af barselsdagpengeperioder, der er forlænget eller udskudt (ved delvis genoptagelse af arbejdet) for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende

§ 6. Barselsdagpenge for en periode, der er forlænget ved delvis genoptagelse af arbejdet under fravær efter barselslovens § 7 eller § 8, stk. 6, kan udbetales som barselsdagpenge under en forlænget periode, hvor arbejdet fortsat er genoptaget delvist.

Stk. 2. Hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid i en uge, hvor der er ret til fravær efter barselslovens § 7 eller § 8, stk. 6, bortfalder retten til barselsdagpenge for denne uge. Det samme gælder, hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid i en uge under den forlængede orlovsperiode.

Stk. 3. Barselsdagpenge for en periode, der er forlænget ved delvist genoptagelse af arbejdet under fravær efter barselslovens § 9, kan udbetales som barselsdagpenge under en forlænget periode, hvor arbejdet er genoptaget delvis, eller udbetales som barselsdagpenge under udskudt fravær, jf. § 7.

Stk. 4. Den forlængede eller udskudte barselsdagpengeperiode, jf. stk. 1 og 3, kan for lønmodtagere holdes på samme måde som fravær opgjort efter § 1, stk. 1 og 2, og for selvstændige erhvervsdrivende på samme måde som fravær opgjort efter § 3, stk. 1 og 2.

Udbetaling af barselsdagpenge under udskudt fravær for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende

§ 7. Barselsdagpenge efter barselslovens § 9 kan udbetales under udskudt fravær, når der er gået mere end 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet, hvis barselsdagpengeretten efter barselslovens § 21 ikke er opbrugt, og barnet ikke er fyldt 9 år.

Stk. 2. Udbetaling af barselsdagpenge under udskudt fravær er betinget af, at ansøgeren har haft barselsdagpengeret og været i beskæftigelse inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i et omfang, der svarer til den udskudte periode, der ansøges om barselsdagpenge for.

Stk. 3. Beregningen af barselsdagpenge i forbindelse med udskudt fravær sker på grundlag af indtægt og ugentligt timetal på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes.

Stk. 4. Barselsdagpenge under udskudt fravær kan for lønmodtagere udbetales for fravær på ned til 1 time inden for en uge.

Kapitel 2

Fordeling af barselsdagpengeret mellem forældrene under forældreorlov

§ 8. Hvis forældrene er uenige om fordeling af den periode, hvori der er ret til barselsdagpenge efter barselslovens § 21, skal barselsdagpengene først ydes

1) til indehaveren af forældremyndigheden, når denne alene tilkommer den ene af forældrene, og

2) til den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, hvis forældrene har fælles forældremyndighed og ikke lever sammen.

Stk. 2. Hvis ingen af forældrene opfylder betingelserne i stk. 1 for at få barselsdagpenge ydet først, kan hver af forældrene forbeholde sig ret til halvdelen af den barselsdagpengeperiode, der er ret til efter barselslovens § 21.

Stk. 3. En forælder, der vil forbeholde sig ret til barselsdagpenge efter stk. 1 og 2, skal skriftligt give Udbetaling Danmark meddelelse herom, inden der er udbetalt barselsdagpenge til den anden forælder for den periode, som forbeholdet omfatter.

Stk. 4. Et forbehold efter stk. 2 bortfalder, såfremt den forbeholdte ret til fravær ikke er udnyttet inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet eller i umiddelbar forlængelse heraf i forbindelse med en forlænget orlov.

§ 9. Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene ikke bor sammen, og den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har barnet boende, kan der ydes barselsdagpenge til denne under forældreorlov i 32 uger efter barselslovens §§ 21-23.

Stk. 2. Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene ikke bor sammen, og den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning, ikke har barnet boende, kan der ydes barselsdagpenge til denne under forældreorlov i 16 uger efter barselslovens §§ 21-23 under forudsætning af, at forældreorloven tilbringes sammen med barnet.

§ 10. Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene bor sammen, kan der til denne forælder ydes barselsdagpenge under forældreorlov i 16 uger efter barselslovens §§ 21-23.

Stk. 2. Hvis forældrene kan dokumentere, at den anden forælder, i perioden mellem den 14. og 46. uge efter barnets fødsel eller modtagelse, får udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse under forældreorlov i en kortere periode end 16 uger, kan der, til den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, udbetales barselsdagpenge under forældreorlov i et yderligere antal uger, således at forældrenes samlede forældreorlov med forsørgelsesydelse mellem den 14. og 46. uge efter barnets fødsel eller modtagelse udgør 32 uger.

Kapitel 3

Optjening og udbetaling af ferieydelse

§ 11. Lønmodtagere, der ikke på ferietidspunktet har ret til løn under ferie, feriegodtgørelse, feriedagpenge eller anden økonomisk ydelse under ferie, har ret til ferieydelse optjent i de første 14 uger efter fødslen. Ferieydelsen optjenes med 0,07 feriedag pr. kalenderdag og beregnes efter barselslovens § 33, stk. 1, og § 35 og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Ferieydelsen kan således maksimalt udgøre (højeste dagpengebeløb pr. uge x 6,86) / 5, dvs. 5.734,96 kr. i 2016.

Stk. 2. En fader, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barselslovens § 7, stk. 2, indtræder i retten til optjening af ferieydelse.

Stk. 3. En adoptant, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barselslovens § 8, stk. 6, 1. pkt., indtræder i retten til optjening af ferieydelse.

Stk. 4. Optjening af ferieydelse med udbetaling det efterfølgende ferieår sker i perioden fra 1. januar til 31. december. Ferieåret er perioden fra 1. maj til 30. april.

Stk. 5. Hvis lønmodtageren genoptager arbejdet helt eller delvist i de første 14 uger efter fødslen, optjenes der ikke ferieydelse for den tid, arbejdet er genoptaget.

§ 12. Anmodning om udbetaling af ferieydelse indgives til Udbetaling Danmark via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening). En borger, som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om ferieydelse på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan udbetale ferieydelsen fra 1. maj i året efter optjeningsåret.

Stk. 3. Ferieydelsen bortfalder, hvis der ikke er indgivet anmodning om udbetaling for et ferieår senest 30. juni i det efterfølgende ferieår.

Stk. 4. Hvis perioden for optjening af ferieydelse ligger henover et årsskifte, skal der indgives anmodning om udbetaling i hvert ferieår.

§ 13. Uanset bestemmelsen i § 11, stk. 1, 1. pkt., er lønmodtagere, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, berettiget til en ferieydelse.

Stk. 2. Lønmodtagere, der i de første 14 uger efter fødslen på grund af barselsorloven har haft en lavere indtægt end før orloven, er berettiget til ferieydelse, i det omfang den udbetalte feriegodtgørelse pr. dag er lavere, end den fulde ferieydelse pr. dag ville have været.

Stk. 3. Modtageren af ferieydelsen skal erklære, at der ikke er ret til anden økonomisk ydelse under ferie.

§ 14. Ferieydelsen udbetales som en engangsydelse i ferieåret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ydelsen kan udbetales samtidig med udbetaling af syge- eller barselsdagpenge.

Stk. 3. Hvis perioden for optjening af ferieydelse, jf. § 11, stk. 1, ligger henover et årsskifte, optjenes ferieydelsen til forholdsmæssig udbetaling i hvert af de to ferieår.

Kapitel 4

Anmeldelse af fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel

Arbejdsgivers anmeldelse af fravær

§ 15. Arbejdsgiveren skal anmelde lønmodtagerens fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel efter barselslovens § 6, stk. 2, til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag. Anmeldelse skal ske via Nemrefusion.

Stk. 2. Har arbejdsgiveren ikke anmeldt lønmodtagerens fravær senest 5 uger efter første fraværsdag, jf. stk. 1, er der først ret til refusion for fraværet efter barselslovens § 6, stk. 2, fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt til Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale refusion, når overskridelse af fristen i stk. 1 skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at anmelde rettidigt, eller skyldes forhold, som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren, eller skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene, eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

Stk. 4. Lønmodtageren skal anmode om dagpenge efter § 21.

Et ledigt medlems anmeldelse af fravær

§ 16. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barselsdagpenge ved fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal senest 8 uger efter fødslen anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barselslovens § 30, stk. 4.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal anmelde den lediges fravær til Udbetaling Danmark senest 1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barselslovens § 30, stk. 5. Anmeldelse skal ske via Nemrefusion.

Stk. 3. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde fraværet til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt.

Stk. 5. Det ledige medlem skal anmode om dagpenge efter § 22, stk. 3 og 4.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmeldelse af fravær

§ 17. En selvstændig erhvervsdrivende, der vil ansøge om dagpenge i forbindelse med fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 3 uger efter første fraværsdag. Anmeldelse skal ske via Nemrefusion.

Stk. 2. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet er modtaget, når den selvstændige på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde fraværet til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmelde rettidigt.

Stk. 4. Den selvstændige erhvervsdrivende skal anmode om dagpenge efter § 23.

Dokumentation m.v.

§ 18. Ved fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 1, skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag, omfang og forventet eller faktisk varighed af fraværet.

Stk. 2. Til brug for dokumentation for ret til dagpenge kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring.

Stk. 3. Sker der ændringer af det efter stk. 1 oplyste, skal Udbetaling Danmark snarest muligt og senest 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, have oplysning herom.

Stk. 4. Hvis oplysning efter stk. 3 om forøgelse af fraværets omfang eller længde er givet senere end 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, får ændringen først virkning fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget meddelelse herom.

Stk. 5. Til brug for indhentning af dokumentation efter stk. 3 kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring.

Stk. 6. Lægeerklæring, jf. stk. 2 og stk. 5, betales af Udbetaling Danmark.

Stk. 7. Udbetaling Danmark kan fastsætte en tidsfrist for, hvornår en lægeerklæring, der indhentes efter stk. 2 eller stk. 5, skal være indsendt.

Stk. 8. Hvis erklæringen afleveres efter den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat efter stk. 7, falder retten til dagpenge bort fra og med den dag, hvor Udbetaling Danmark skulle have haft erklæringen i hænde, til og med dagen før den dag, hvor Udbetaling Danmark har modtaget erklæringen.

§ 19. Ved fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag, omfang og varighed af det berettigede fravær samt for en beskæftiget lønmodtager en erklæring fra arbejdsgiver om, at der ikke kan tilbydes anden passende beskæftigelse.

Stk. 2. Foreligger der usikkerhed om en eventuel risiko for fosteret ved arbejdet, men uden en fyldestgørende dokumentation herfor, kan Udbetaling Danmark begynde udbetaling af dagpenge og samtidig hermed anmode ansøgeren og arbejdsgiveren om at fremsende yderligere dokumentation.

Stk. 3. Udbetaling Danmark fastsætter en tidsfrist for, hvornår der skal foreligge fyldestgørende dokumentation efter stk. 2 for, at dagpengeudbetalingen kan fortsætte.

Stk. 4. Foreligger der ikke fyldestgørende dokumentation ved udløbet af den i stk. 3 fastsatte frist, kan der ikke efter fristens udløb udbetales dagpenge, før fra den dag, hvor der efter Udbetaling Danmarks vurdering foreligger fyldestgørende dokumentation.

§ 20. Hvis en dokumentation, der er forlangt af Udbetaling Danmark efter §§ 18 og 19, indgives for sent eller udebliver, kan Udbetaling Danmark se bort herfra, når ansøgeren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at fremskaffe dokumentationen, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at dokumentationen ikke er sket rettidigt.

Kapitel 5

Anmodning om barselsdagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption

Lønmodtagers anmodning om barselsdagpenge og arbejdsgivers afgivelse af oplysninger om fravær

§ 21. En lønmodtagers anmodning om barselsdagpenge skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmodning om barselsdagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barselslovens § 30, stk. 2. Afbrydes en fraværsperiode, hvor der udbetales barselsdagpenge, af en ferieperiode af et omfang, der svarer til ferie efter ferielovens regler, skal lønmodtageren ikke på ny anmode om barselsdagpenge.

Stk. 2. Har arbejdsgiveren udbetalt løn under fraværet, skal lønmodtagerens anmodning om barselsdagpenge efter ophør af lønudbetalingen indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter, at udbetaling af løn fra arbejdsgiveren er ophørt, efter barselslovens § 30, stk. 3, jf. dog stk. 7.

Stk. 3. En arbejdsgiver skal afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via Nemrefusion.

Stk. 4. Lønmodtageren skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet i Nemrefusion. Lønmodtageren skal anmode via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Stk. 5. En lønmodtager, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsgiverens indberetning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 6. Hvis anmodningen om barselsdagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1 eller 2, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget

1) hvis lønmodtageren på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller hvis andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt,

2) hvis fristen overskrides med højst en uge, og overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren har afventet modtagelse af meddelelse fra Udbetaling Danmark, eller

3) hvis lønmodtageren på grund af arbejdsgiverens manglende indberetning om lønophør, ikke har anmodet rettidigt, jf. stk. 2, men dog har anmodet om barselsdagpenge senest 6 måneder efter lønophøret.

Et ledigt medlems anmodning om barselsdagpenge

§ 22. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmeldelse af fraværet til arbejdsløshedskassen ske senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barselslovens § 30, stk. 4.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal via Nemrefusion anmelde medlemmets fravær til Udbetaling Danmark senest 1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barselslovens § 30, stk. 5.

Stk. 3. Det ledige medlem skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet i Nemrefusion. Den ledige skal anmode via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodningen skal ske senest 8 uger efter modtagelsen af underretningsbrevet, jf. barselslovens § 30, stk. 6.

Stk. 4. Et ledigt medlem, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsløshedskassens indberetning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 5. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Hvis anmodningen om barselsdagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 3, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet eller anmodningen om barselsdagpenge er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde eller anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen eller anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at den ledige har afventet modtagelse af meddelelse fra Udbetaling Danmark.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om barselsdagpenge

§ 23. En selvstændig erhvervsdrivende, der vil ansøge om barselsdagpenge i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmodning om barselsdagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barselslovens § 30, stk. 2. Anmodningen skal ske via Nemrefusion.

Stk. 2. Hvis anmodningen om barselsdagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen om barselsdagpenge er modtaget, når den selvstændige erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmode rettidigt.

Kapitel 6

Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn

Dokumentation m.v.

§ 24. Betingelsen om sygeperiodens længde i barselslovens § 26 anses for opfyldt, når det attesteres af en læge, som behandler barnet, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende behandlingsinstitution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis det lægeligt skønnes forsvarligt.

§ 25. Dagpengene til barnets forældre kan tilsammen højst udgøre det højeste dagpengebeløb efter barselslovens § 35.

Stk. 2. Kan forældrene ikke blive enige om, hvorledes dagpengene efter stk. 1 skal fordeles imellem dem, skal dagpengene fordeles efter de retningslinjer, der er angivet i § 8.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale et højere beløb end det højeste dagpengebeløb efter barselslovens § 35, således at dagpengene til hver af forældrene beregnes på grundlag af den timefortjeneste, som pågældende selv ville være berettiget til under fravær fra arbejdet. Dagpengene til hver af forældrene kan højst udgøre det højeste dagpengebeløb efter barselslovens § 35.

Lønmodtagerens anmodning om dagpenge og arbejdsgiverens afgivelse af oplysninger om fraværet

§ 26. En lønmodtagers anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselslovens § 31, stk. 1.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via Nemrefusion.

Stk. 3. Lønmodtageren skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet i Nemrefusion. Lønmodtageren skal anmode via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Stk. 4. En lønmodtager, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsgiverens indberetning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 5. Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren har afventet modtagelse af meddelelse fra Udbetaling Danmark.

Et ledigt medlems anmodning om dagpenge og arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysninger om fraværet

§ 27. Et ledigt medlems anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselslovens § 31, stk. 1.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal afgive oplysninger om medlemmets fravær i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via Nemrefusion.

Stk. 3. Det ledige medlem skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på baggrund af de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet i Nemrefusion. Den ledige skal anmode via den digitale løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Stk. 4. Et ledigt medlem, som ikke har modtaget meddelelse fra Udbetaling Danmark om arbejdsløshedskassens indberetning af fravær, eller som er undtaget fra digital selvbetjening efter § 2 i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v., skal anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 5. Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at den ledige har afventet modtagelse af meddelelse fra Udbetaling Danmark.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om dagpenge

§ 28. En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselsloven § 31, stk. 1. Anmodning skal ske via Nemrefusion.

Stk. 2. Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barselslovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når den selvstændige erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmode rettidigt.

Kapitel 7

Indtægter, der henregnes til lønindtægt og til selvstændig erhvervsindtægt

§ 29. Til lønindtægt regnes:

1) De indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

2) Arbejdsløshedsdagpenge samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) A-indkomst, som en aktionær eller anpartshaver har indtjent ved arbejde for selskabet.

Stk. 2. Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1:

1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning.

2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold.

3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler.

4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 3. Værnepligtsløn ved forsvaret og civilforsvaret samt rådighedsvederlag inden for hjemmeværnet er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for lønindtægt.

Stk. 4. Feriegodtgørelse medregnes ikke ved beregningen af timeindtægten i medfør af barselslovens § 33, stk. 1.

§ 30. Som indtægt for selvstændige erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ikke efter § 29, stk. 1-3, regnes for lønindtægt.

Stk. 2. Indtægt som medarbejdende ægtefælle regnes som selvstændig erhvervsindtægt, medmindre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.

Stk. 3. Godtgørelser for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats, regnes til selvstændig erhvervsindtægt.

Kapitel 8

Beregning af barselsdagpenge til selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig virksomhed

§ 31. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, har ret til barselsdagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden, dog højst det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2. Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattemyndighedernes årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis selvangivelse er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen på grundlag heraf endnu ikke foreligger, anvendes årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår. Det samme gælder, hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen.

Stk. 3. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændig for et helt regnskabsår ikke er indgivet, anvendes i stedet

1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller

2) et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt år opgjort efter samme principper som årsopgørelsen. Regnskabet skal senest være Udbetaling Danmark i hænde 6 uger efter anmodningen om barselsdagpenge.

Stk. 4. Det er en betingelse for retten til barselsdagpenge, at den selvstændige erhvervsdrivende afleverer dokumentation i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

Stk. 5. En selvstændig erhvervsdrivende, der har tilmeldt sig en frivillig forsikring efter reglerne i sygedagpengelovens kapitel 16, er berettiget til mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1, uanset om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste.

§ 32. Som beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, jf. § 31, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

1) Overskud af virksomhed og udlejningsejendom korrigeret for renteudgifter og renteindtægter, der vedrører virksomheden.

2) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

3) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende og andre indtægter, jf. § 30, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle, jf. § 31, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

1) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

2) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende og andre indtægter, jf. § 30, stk. 1 og 3.

Stk. 3. Barselsdagpenge beregnet efter stk. 1 og 2, og barselsdagpenge udbetalt efter § 31, stk. 5, kan ikke reguleres som følge af senere ændring af arbejdsfortjenesten.

Stk. 4. Ved beregning af barselsdagpenge til personer, der før barselsdagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barselslovens § 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår eller et revisorattesteret regnskab, jf. § 31, stk. 3, nr. 2.

Kapitel 9

Beregning af barselsdagpenge til personer ansat i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 33. Barselsdagpenge til en lønmodtager, som er ansat i et fleksjob før 1. januar 2013, beregnes på grundlag af det timetal gange den timefortjeneste, som er lagt til grund ved beregningen af kommunens tilskud til arbejdsgiveren.

Stk. 2. Barselsdagpenge til en lønmodtager, som ansættes i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, beregnes på grundlag af det timetal, som lønmodtageren har fravær fra ansættelsen gange den timefortjeneste, som lønmodtageren ville have været berettiget til under fraværet efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Ophører lønmodtagerens ansættelse i fleksjobbet under barselsorloven, beregnes barselsdagpengene som 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

§ 34. Barselsdagpenge til en selvstændig erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, beregnes efter §§ 31 og 32 og kan højst udgøre det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1. Tilskuddet, som den selvstændige erhvervsdrivende modtager, medregnes ikke i arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Tilskuddet medfører ikke fradrag i de beregnede barselsdagpenge.

Kapitel 10

Beregning af barselsdagpenge til lønmodtagere i tilfælde, hvor barselslovens § 33, stk. 1, 1. pkt., ikke kan anvendes

§ 35. Til lønmodtagere med ikke på forhånd fastsat arbejdstid eller timefortjeneste beregnes barselsdagpenge under fraværet på grundlag af det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste i de seneste 4 uger før fraværets begyndelse.

Stk. 2. Samme beregningsmåde kan anvendes til lønmodtagere, hvis beskæftigelse ved fraværets begyndelse er eller under fraværet midlertidigt ville have været afbrudt på grund af produktionsstop som følge af råvaremangel, vejrlig og lignende, såfremt timefortjenesten ikke kan fastslås.

Stk. 3. Hvis antallet af arbejdstimer i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanligt, anvendes det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste inden for de seneste 13 uger før fraværets begyndelse.

§ 36. Ved skiftende arbejdstid i en på forhånd fastlagt turnus, hvor arbejdstiden i enkelte uger i turnusperioden overstiger normaltimetallet, kan der udbetales mere end det ugebeløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2. For hele turnusperioden kan der pr. arbejdstime højst udbetales det i barselslovens § 35, stk. 1, nævnte ugebeløb divideret med det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge i turnusperioden.

Stk. 3. Ved arbejde i holddrift, hvor den normale overenskomstmæssige arbejdstid på 2. og 3. skift afviger fra den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde, beregnes barselsdagpengene på grundlag af den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde og lønmodtagerens timefortjeneste ved dagarbejdet, dog højest med det beløb, der er nævnt i barselslovens § 35, stk. 1.

Stk. 4. Ved weekendarbejde, hvorved forstås arbejde, der i henhold til gældende overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, og hvorved den overenskomstmæssige arbejdsforpligtelse herved er opfyldt, beregnes et særligt timebeløb ved at dividere den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde med den normale overenskomstmæssige arbejdstid for weekendarbejde og gange med det maksimale timebeløb efter barselslovens § 35, stk. 1.

Stk. 5. Hvis barselsorlov påbegyndes under aftalt arbejdsfordeling, beregnes barselsdagpengene på grundlag af henholdsvis mistet timeindtægt og mistede arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ved ophør af arbejdsfordeling beregnes barselsdagpengene alene på grundlag af den mistede timeindtægt.

§ 37. For lønmodtagere med ukendt arbejdstid anvendes samme beregningsmåde som efter ATP-loven, når det gennemsnitlige ugentlige timetal inden for de seneste 4 uger før fraværsperiodens begyndelse skal opgøres. Hvis indtjeningen i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanlig, anvendes i stedet indtjeningen inden for de seneste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse. For provisionslønnede sælgere foretages beregningen dog på grundlag af indtægten i de seneste 9 måneder før fraværsperiodens begyndelse.

Stk. 2. Barselsdagpengebeløbet udgør det efter barselslovens § 35, stk. 1, beregnede timebeløb ganget med det gennemsnitlige antal timer opgjort efter stk. 1, jf. dog barselslovens § 34.

§ 38. Barselsdagpenge på grundlag af supplerende arbejdsløshedsdagpenge til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er delvist arbejdsledige, beregnes for en fuldtidsforsikret ud fra 37 timer pr. uge, fratrukket det antal timer, som den pågældende skulle have arbejdet under fraværet. For en deltidsforsikret beregnes barselsdagpenge for de supplerende arbejdsløshedsdagpenge ud fra 30 timer pr. uge, fratrukket det antal timer, som den pågældende skulle have arbejdet under fraværet.

Stk. 2. Til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er delvist arbejdsledige og har et ukendt eller varierende antal arbejdstimer pr. uge, beregnes barselsdagpenge på grundlag af supplerende arbejdsløshedsdagpenge ud fra 37 eller 30 timer pr. uge, jf. stk. 1, fratrukket det gennemsnitlige antal arbejdstimer, jf. § 35, stk. 1 og 3, eller § 37, stk. 1.

Stk. 3. Hvis medlemmet har været delvist ledig i mindre end 4 uger og har et ukendt eller varierende antal arbejdstimer pr. uge, beregnes barselsdagpengene på grundlag af supplerende arbejdsløshedsdagpenge ud fra 37 eller 30 timer pr. uge, jf. stk. 1, fratrukket det gennemsnitlige antal arbejdstimer, jf. § 35, stk. 1 og 3, eller § 37, stk. 1, i den tid, den pågældende har været ledig.

§ 39. Når et medlem af en arbejdsløshedskasse under fraværet ville være blevet berettiget til en højere sats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fordi personen skifter status fra ikke-forsørger til forsørger, regulerer Udbetaling Danmark den sats, der ligger til grund for udbetalingen af barselsdagpenge, jf. barselslovens § 36, stk. 1. Ændringen har virkning fra mandagen efter fødslen.

Stk. 2. Et medlem af en arbejdsløshedskasse kan anmode Udbetaling Danmark om ændring af den sats, der ligger til grund for udbetalingen af barselsdagpenge, jf. barselslovens § 36, stk. 1, når den pågældende i andre tilfælde end efter stk. 1 ville være blevet berettiget til en højere sats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ændringen har virkning fra mandagen efter anmodningstidspunktet.

§ 40. Den sats, der ligger til grund for udbetalingen af barselsdagpenge til et medlem af en arbejdsløshedskasse, reguleres én gang om året pr. den første mandag i januar med satsreguleringsprocenten på samme måde som efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 41. Barselsdagpenge til nyuddannede, jf. barselslovens § 27, stk. 1, nr. 4, udbetales med den sats, som personen på første fraværsdag kunne have modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse med pr. dag, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt.

§ 42. Barselsdagpenge til personer, der før barselsdagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog et vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barselslovens § 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, beregnes på grundlag af den beskæftigelse, som de pågældende ville have haft, hvis de havde været i arbejde.

§ 43. Barselsdagpenge til personer, der har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes på samme måde som efter bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Kapitel 11

Ikrafttrædelse m.v.

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

Stk. 2. Til personer, med første fraværsdag den 1. januar 2017 eller tidligere, som er omfattet af de indtil 2. januar 2017 gældende regler i barselslovens § 36, sker udbetalingen af barselsdagpenge indtil afslutningen af den igangværende fraværsperiode med den sats, der følger af de indtil 2. januar 2017 gældende regler i barselslovens § 36. Disse personer kan anmode om omberegning af satsen efter bekendtgørelsens § 39.

Stk. 3. Til personer, hvis barselsdagpenge er beregnet efter de hidtil gældende regler i § 38 i bekendtgørelse nr. 1511 af 8. december 2016, sker udbetalingen af barselsdagpenge indtil afslutningen af den igangværende fraværsperiode med den beregning, der er foretaget efter de hidtil gældende regler. Satsen reguleres årligt efter bekendtgørelsens § 40. Disse personer kan anmode om omberegning af satsen efter bekendtgørelsens § 39.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 624 af 2. juni 2017 om ret til barselsdagpenge ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 30. januar 2018

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen