Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning

(Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 179 af 24. februar 2015 og senest ved § 1 i lov nr. 668 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »11 a, stk. 1, nr. 20« til: »11 a, stk. 1, nr. 21«.

2. I § 11 a, stk. 1, indsættes efter nr. 17 som nyt nummer:

»18) udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder,«.

Nr. 18-26 bliver herefter nr. 19-27.

3. I § 11 a, stk. 1, nr. 24, der bliver nr. 25, ændres »jf. nr. 23« til: »jf. nr. 24«.

4. I § 11 a, stk. 1, nr. 25, der bliver nr. 26, ændres »jf. nr. 24« til: »jf. nr. 25«.

5. I § 11 b, stk. 1, indsættes efter nr. 13 som nyt nummer:

»14) etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 18,«.

Nr. 14 og 15 bliver herefter nr. 15 og 16.

6. I § 11 e, stk. 1, indsættes efter nr. 11 som nye numre:

»12) grundlaget for udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 18,

13) etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, jf. nr. 12,

14) kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i andre kommuner, for så vidt angår afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, jf. nr. 12 og 13,«.

Nr. 12 og 13 bliver herefter nr. 15 og 16.

7. I § 15, stk. 2, indsættes efter nr. 17 som nyt nummer:

»18) etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion i områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, som betingelse for ibrugtagning af det, som skal sikres mod oversvømmelse,«.

Nr. 18-27 bliver herefter nr. 19-28.

8. I § 15 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. I et udpeget område, som kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 18, og hvor der planlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v., skal der optages bestemmelser om sikring af afværgeforanstaltninger. Der skal desuden optages bestemmelser om, hvorvidt afværgeforanstaltninger skal etableres før ibrugtagning af det, som skal sikres mod oversvømmelse.«

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 11 og 12.

9. I § 15 a, stk. 1, ændres »15, stk. 2, nr. 13, 21 og 24« til: »15, stk. 2, nr. 13, 22 og 25«.

10. I § 15 b, stk. 2, ændres »11 a, stk. 1, nr. 24« til: »11 a, stk. 1, nr. 25«.

11. I § 26, stk. 2, ændres »15, stk. 2, nr. 19« til: »15, stk. 2, nr. 20«.

12. I § 37, stk. 6, nr. 2, ændres »11 a, stk. 1, nr. 26« til: »11 a, stk. 1, nr. 27«.

13. I § 49, stk. 3, ændres »15, stk. 2, nr. 22« til: »15, stk. 2, nr. 23«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2018.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen