Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

(Kapacitetsloft)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 23. oktober 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, udgår »midlertidigt«.

2. I § 8, stk. 2, ændres »en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende samlede kapacitet« til: »et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud til alle unge overalt i landet og en hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede kapacitet såvel i det førstkommende som de efterfølgende skoleår«.

3. I § 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I særlige tilfælde kan ministeren med virkning for ét skoleår fastlægge et kapacitetsloft, selv om der ikke er en indstilling fra et eller flere regionsråd eller er sket høring af den enkelte institution.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 2018.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Merete Riisager