Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Adgangskrav
Kapitel 3 Optagelseskapacitet m.v.
Kapitel 4 Ansøgningsprocedure - sommeroptag
Kapitel 5 Behandling af ansøgning
Kapitel 6 Indskrivning
Kapitel 7 Udskrivning og genindskrivning
Kapitel 8 Orlov
Kapitel 9 Andre bestemmelser
Kapitel 10 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser ved universiteterne fra den 1. januar 2018
Bilag 2 Specifikke adgangskrav ved de enkelte kunstneriske bacheloruddannelser fra den 1. januar 2018
Bilag 3 Bacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 12, stk. 1, jf. § 12, stk. 2, fra den 1. januar 2018:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

I medfør af § 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, § 8, stk. 1 og 3, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, og § 10, stk. 1, og § 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter en gymnasial eksamen, opfyldelse af specifikke adgangskrav, samt opfyldelse af eventuelle karakterkrav.

Stk. 2. Adgang kan endvidere forudsætte, at ansøgeren består en adgangsprøve efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionen.

§ 3. Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse:

1) Studentereksamen (stx).

2) Højere forberedelseseksamen (hf).

3) Højere handelseksamen (hhx).

4) Højere teknisk eksamen (htx).

5) Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen.

7) Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på 18 point eller højere sidestilles med en gymnasial eksamen, jf. stk. 1, når hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet, er bestået med mindst karakteren 3, forudsat at ansøgeren har suppleret med enkeltfag på gymnasialt niveau svarende til reglerne om overbygning i højere forberedelseseksamen (hf-eksamen) med overbygning, jf. lov om gymnasiale uddannelser.

Stk. 3. Bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del) sidestilles med en gymnasial eksamen, jf. stk. 1, ved ansøgning om optagelse på uddannelse omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Kravet om adgangsgivende eksamen til bacheloruddannelserne i teknisk videnskab (civilingeniør), fødevarer og ernæring samt landindspektørvidenskab kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Stk. 5. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 9, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 4. Ved specifikke adgangskrav forstås i denne bekendtgørelse bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B- eller C-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse eller for erhvervsuddannelse.

Stk. 2. De specifikke adgangskrav er fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne og fremgår af denne bekendtgørelses bilag 1 og 2.

Stk. 3. Styrelsen for Forskning og Uddannelse offentliggør ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Skærpelser varsles normalt med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 4. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis det vægtede gennemsnit er mindst 2,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding.

Karakterkrav

§ 5. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen er gennemført med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02, i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan beslutte, at resultatet af en prøve kan sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, jf. stk. 1. Prøven er særligt tilrettelagt af institutionen og skal dokumentere tilsvarende kvalifikationer. Prøven kan kun omfatte ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet.

Stk. 3. For bacheloruddannelser ved universiteterne, hvor studiepladserne opdeles i kvoter, jf. § 13, kan universitetet bestemme, at et karakterkrav kun gælder for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionens beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændringer heraf skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der offentliggør kravet på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser heraf skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra egne fastsatte karakterkrav, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Betinget optagelse

§ 6. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter uddannelsesinstitutionens nærmere bestemmelse, inden studiestart eller umiddelbart derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter uddannelsesinstitutionens vurdering kan sidestilles med adgangskravene.

Optagelse på andet grundlag

§ 7. Uddannelsesinstitutionen skal tillade ansøgere at søge optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og uddannelsesinstitutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan betinge tilladelse efter stk. 1 af, at ansøgeren senest inden studiestart består supplerende prøver for at dokumentere de nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved den pågældende uddannelsesinstitution.

Krav til sprogkundskaber

§ 8. Uddannelsesinstitutionen kan på baggrund af en konkret, faglig vurdering kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af §§ 2 og 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., senest inden studiestarten, skal have bestået studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. For ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til studieprøven i dansk, kan uddannelsesinstitutionen alene kræve, at ansøgeren senest inden studiestarten skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan for ansøgere omfattet af stk. 1, 1. pkt., beslutte, at kravet om dansk A ved adgang til bacheloruddannelserne, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse, kan erstattes af studieprøven i dansk.

Stk. 4. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår studieprøven i dansk skal være aflagt, skal fremgå af uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning.

§ 9. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Følgende dokumentation for engelsk på B-niveau anerkendes, medmindre uddannelsesinstitutionen har fastsat krav om højere testscore, jf. stk. 2:

1) Gymnasialt enkeltfag i engelsk på B-niveau.

2) TOEFL-test med testscore på mindst 83 eller IELTS-test med testscore på mindst 6,5.

3) Anden tilsvarende test, som institutionen anerkender.

4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen.

Stk. 2. Institutionen kan kræve en højere testscore end i stk. 1. Oplysninger herom skal fremgå af institutionens hjemmeside. Skærpelser skal varsles med mindst 2 år.

Stk. 3. Oplysninger om tests m.v. herunder gyldighedsperiode og score, samt hvornår disse skal være dokumenteret, skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Flere gymnasiale eksaminer

§ 10. Har ansøgeren bestået flere adgangsgivende gymnasiale eksaminer, benyttes kun den først beståede eksamen som grundlag, når eksamensgennemsnittet udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium, herunder ved justering efter § 21.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 3

Optagelseskapacitet m.v.

§ 11. Efter reglerne om frit optag bestemmer universitetet, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte bacheloruddannelse, medmindre Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fastsat optagelseskapaciteten ved dimensionering, jf. § 4 i universitetsloven. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. I tilknytning hertil skal universitetet tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.

Stk. 2. Optagelseskapaciteten på de videregående kunstneriske uddannelser fastsættes årligt i forbindelse med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes dimensionering af de enkelte videregående kunstneriske bacheloruddannelser. Den videregående kunstneriske uddannelsesinstitution skal sikre, at der er mulighed for at give en forsvarlig kunstnerisk og forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse, når det er begrundet i kriterier, der på forhånd er fastsat af uddannelsesinstitutionen. For bacheloruddannelser, der udbydes ved sommeroptag, jf. § 14, skal kriterierne for at undlade at oprette en udbudt uddannelse være tilgængelige på optagelsesportalen www.optagelse.dk og på uddannelsesinstitutionens hjemmeside senest den 1. februar samme år. Beslutning om at undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12.00 og offentliggøres samtidigt på uddannelsesinstitutionens hjemmeside. For bacheloruddannelser, der udbydes ved vinteroptag, jf. § 16, skal kriterierne være tilgængelige på uddannelsesinstitutionens hjemmeside senest fra det tidspunkt, hvor ansøgning om optagelse kan indgives.

§ 12. Ansøgere, der har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller dansk uddannelse på tilsvarende niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse på et højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan ikke optages eller indskrives på en bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse bacheloruddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse ikke er omfattet af stk. 1. Bacheloruddannelser, der ikke er omfattet af stk. 1, fremgår af bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen dispenserer fra stk. 1, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.

2) Den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte bacheloruddannelse.

3) Den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

Kvoter

§ 13. Er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på den enkelte bacheloruddannelse, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2 og eventuelt kvote 3. Overskydende pladser fra kvote 1 overføres til kvote 2, og overskydende pladser fra kvote 2 og 3 overføres til kvote 1. Kvote 3 kan kun oprettes på bacheloruddannelser, der udbydes på engelsk.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 3, efter indstilling fra uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan godkende, at uddannelsesinstitutionen på visse bacheloruddannelser anvender et andet optagelsessystem end kvotesystemet.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen offentliggør den fastsatte fordeling af studiepladserne efter stk. 1 og 2 og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3 på sin hjemmeside.

Kapitel 4

Ansøgningsprocedure - sommeroptag

§ 14. Ansøgning om optagelse gennem kvote 1 og 2 sker digitalt ved brug af optagelsesportalen www.optagelse.dk, medmindre uddannelsesinstitutionen har tilbudt, at ansøgningen kan indgives på anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Stk. 2. Ansøgeren kan søge om optagelse på op til otte uddannelser, der fremgår af optagelsesportalen www.optagelse.dk. Uddannelsesvalg nr. 1 udgør ansøgerens højeste prioritet efterfulgt af eventuelle lavere prioriteter.

Stk. 3. Ansøgeren indgiver ansøgning og skal samtidig vedhæfte relevant dokumentation for adgangsgrundlag. Hvis den studerende ikke har modtaget dokumentation for adgangsgrundlag inden ansøgningsfristens udløb, jf. § 15, skal ansøgeren oploade dokumentationen på www.optagelse.dk inden udløbet af den frist, som uddannelsesinstitutionen har fastsat.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte regler om, at eksamensbeviser m.v., der fremsendes ved ansøgning om optagelse og indskrivning på bacheloruddannelse, og som ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som uddannelsesinstitutionen behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Stk. 5. Ansøgning om optagelse gennem kvote 3 sker efter regler, som uddannelsesinstitutionen fastsætter og offentliggør på sin hjemmeside.

§ 15. Ansøgningsfristen ved optagelse på bacheloruddannelser er:

1) den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2,

2) den 15. marts kl. 12.00 for alle ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 8 og 9, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. stk. 2,

3) den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene indgår en adgangs- eller optagelsesprøve. Uddannelsesinstitutionen kan beslutte, at der tillige er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00,

4) den 15. marts kl. 12.00 for grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter kriterierne herfor, jf. § 20, og

5) den 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1.

Stk. 2. For ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 3, fastsætter uddannelsesinstitutionen ansøgningsfristen, jf. § 27, stk. 3. Ansøgningsfristen offentliggøres på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfrister omfattet af stk. 1, nr. 1-3, vil blive bedømt efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og kvote 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 19, stk. 2. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00, vil alene blive bedømt efter optagelseskriterierne i kvote 1.

Stk. 4. Frist for ændring af prioritering, jf. § 14, stk. 2, er den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1 og 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ansøgningsprocedure - vinteroptag

§ 16. Uddannelsesinstitutionen kan for den enkelte bacheloruddannelse beslutte at optage studerende i vintermånederne med studiestart i forårssemesteret. Ansøgnings- og optagelsesprocedure for vinteroptag, herunder ansøgnings- og svarfrister, eventuelt krav om bekræftelse af tilbud om studieplads, krav om oversættelse, jf. § 14, stk. 4, samt optagelse gennem kvote 3, sker efter regler, som uddannelsesinstitutionen fastsætter og offentliggør på sin hjemmeside.

Stk. 2. Efter meddelelse af afgørelser skal uddannelsesinstitutionen oplyse om eventuelle ledige studiepladser på sin hjemmeside, jf. § 28, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Ophør af vinteroptag for en bacheloruddannelse skal varsles senest den førstkommende 1. februar efter det senest gennemførte vinteroptag for uddannelsen.

Stk. 4. Ved et af uddannelsesinstitutionen iværksat vinteroptag finder §§ 22, 26, 27 og § 28, stk. 1, ikke anvendelse.

Ansøgerens oplysningspligt

§ 17. Ansøgere til en bacheloruddannelse ved et universitet skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. Universitetet fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger, jf. § 14, stk. 9, i universitetsloven.

Stk. 2. Ansøgere til en bacheloruddannelse ved en videregående kunstneriske uddannelsesinstitution skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme niveau.

Kapitel 5

Behandling af ansøgning

§ 18. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For ansøgere, som er optaget på en uddannelse, sikrer uddannelsesinstitutionen, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer, jf. § 17, stk. 1 eller 2.

Kvote 1

§ 19. Studiepladserne i kvote 1 tildeles ansøgere med adgangsgivende eksamener efter faldende optagelseskvotient, jf. § 3, stk. 1, International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på 18 point eller højere, jf. § 3, stk. 2, og bevis for generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er:

1) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til § 21, eller

2) eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen efter 7-trins-skalaen, jf. § 39, justeret i henhold til § 21.

Stk. 3. Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksamener, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, kan kun søge optagelse gennem kvote 2, jf. § 23, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 20. Uddannelsesinstitutionen optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer, at kriterierne for optagelse er opfyldt. Kriterierne fastsættes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indstilling fra Grønlands Selvstyre og fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Bonus for tidlig studiestart

§ 21. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-5, International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på 18 point eller højere, jf. § 3, stk. 2, og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 3, stk. 3, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 3, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 2, når det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 19. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende eksamen er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

Stk. 2. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1, foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 39, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

3) Barsel og adoption.

4) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap.

5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

6) Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark.

Stk. 4. Fristforlængelse efter stk. 3 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst få sammenlagt 4 års fristforlængelse ud over stk. 1.

Stk. 5. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-4. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse.

§ 22. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. § 19, sker udvælgelsen ved lodtrækning, der foretages af Den Koordinerede Tilmelding, jf. § 26, medmindre uddannelsesinstitutionen på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient.

Kvote 2

§ 23. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionen:

1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, jf. §§ 2-5, men som ikke har en tilstrækkelig kvotient til at kunne optages i kvote 1.

2) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse.

3) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 7.

4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1, jf. § 3, stk. 5, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. § 24.

Stk. 2. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive og faglige kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Uddannelsesinstitutionen må ikke anvende alder eller lodtrækning som udvælgelseskriterier. I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 3. Indgår erhvervsarbejde i vurderingen, jf. stk. 2, er værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestillet hermed og medregnes med hele kontraktperioden, jf. dog stk. 2, 4. pkt., uanset at kontraktperioden først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Stk. 4. I uddannelsesinstitutionens vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der indgå optagelsesprøver, samtaler m.v.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kvote 3

§ 24. Studiepladserne i kvote 3 tildeles ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, jf. § 3, stk. 5, og har behov for opholdstilladelse for at gennemføre en uddannelse.

Stk. 2. Studiepladserne tildeles på grundlag af en konkret vurdering af ansøgerne. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside oplysninger om de fastsatte adgangskrav, jf. bilag 1 og 2, samt hvilke objektive, faglige kriterier der indgår i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 1 år, før de får virkning.

Stk. 3. Antallet af studiepladser, der tildeles ansøgere efter stk. 1, jf. § 13, stk. 2, fastsættes således, at der sikres studiepladser til de ansøgere, der ikke har behov for opholdstilladelse, og som er bedre kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen end ansøgere efter stk. 1.

Stk. 4. Ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan kun søge om optagelse i kvote 3.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Venteliste (standby-pladser)

§ 25. Uddannelsesinstitutionen kan samtidig med den ordinære optagelse fastsætte et antal ventelistepladser (standby-pladser), som søges samtidig med ansøgning om optagelse til kvote 1 og 2. Ansøgere til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Uddannelsesinstitutionen kan bestemme, at der kun optages til ventelister i kvote 1.

Stk. 2. Inden fire uger efter studiestarten giver institutionen ansøgeren tilbud om en studieplads, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studieplads inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 4. Hvis ansøgeren ikke har fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen (standby-pladsen) til et tilsagn om optagelse senest det følgende år, såfremt den søgte uddannelse har optag hvert år. Det er dog en betingelse for optagelse det følgende år, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og karakterkrav, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. §§ 4 og 5.

Stk. 5. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, skal der indsendes ny ansøgning året efter.

Koordinering af optagelse

§ 26. Koordinering af ansøgernes optagelse på de uddannelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse, foretages af Den Koordinerede Tilmelding, der er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Andre videregående uddannelser kan omfattes af koordineringen efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionerne skal på begæring meddele Uddannelses- og Forskningsministeriet de oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne.

Meddelelse af afgørelse

§ 27. Uddannelsesinstitutionen skal senest den 28. juli give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved uddannelsesinstitutionen, med tilbud om en studieplads, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den Koordinerede Tilmelding giver senest den 28. juli på vegne af uddannelsesinstitutionerne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan løbende give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved uddannelsesinstitutionen gennem kvote 3, med tilbud om en studieplads, dog senest den 1. juni. Uddannelsesinstitutionen giver senest den 1. juni ansøgere, der ikke kan optages ved uddannelsesinstitutionen gennem kvote 3, meddelelse om afslag. Uddannelsesinstitutionen meddeler Den Koordinerede Tilmelding senest den 15. juni, hvem der er blevet optaget gennem kvote 3.

Stk. 4. Retten til en studieplads efter stk. 1 og 3 bortfalder, hvis ansøgeren ikke har bekræftet tilbuddet om studiepladsen inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ledige studiepladser

§ 28. Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, får samtidig med meddelelsen om afslag fra Den Koordinerede Tilmelding oplysning om uddannelser, hvor der er ledige pladser.

Stk. 2. For optagelse til ledige pladser fastsætter uddannelsesinstitutionen selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister.

Stk. 3. Hvis der er flere ansøgere til en bacheloruddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgere efter objektive kriterier fastsat af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på uddannelsesinstitutionens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af de ledige pladser.

Kapitel 6

Indskrivning

§ 29. Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende på det relevante studietrin på uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Bacheloruddannelse.

2) Modul eller dele heraf med henblik på merit i anden uddannelse.

3) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, indskrives ældre optagne før yngre, medmindre en ældre ansøger har ansøgt om udskudt studiestart.

Stk. 3. Er der flere studiestartstidspunkter på uddannelsen, skal uddannelsesinstitutionen informere ansøgerne herom samt oplyse om kriteriet for fordeling fra det tidspunkt, hvor der kan søges om optagelse på uddannelsen.

Stk. 4. Hvis en bacheloruddannelse ved et universitet udbydes med linjer med forskellige udbudssprog, skal den studerende have mulighed for at gennemføre hovedparten af uddannelsens elementer på udbudsproget på den linje, som den studerende er indskrevet på.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 30. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 29, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Overflytning og studieskift

§ 31. En studerende, der ønsker at flytte til samme uddannelse på ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog indskrives den studerende på uddannelsen efter § 29, hvis pågældende opfylder adgangskravene og har bestået studieelementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Stk. 2. En studerende, der ønsker at skifte til en ny uddannelse på samme eller ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog indskrives den studerende på den nye uddannelse efter § 29, hvis pågældende opfylder adgangskravene og har bestået studieelementer, der svarer til første år af den nye uddannelse. Indskrivning forudsætter, at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Stk. 3. Indskrivning sker inden for rammerne af denne bekendtgørelse efter den modtagende institutions regler. Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

Stk. 4. I forbindelse med ansøgning om indskrivning, kan den modtagende institution dispensere fra kravet om, at studieelementer svarende til første studieår skal være bestået, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 5. Ved ansøgning om indskrivning finder § 17 og § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 7

Udskrivning og genindskrivning

§ 32. Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør for studerende, der:

1) har gennemført uddannelsen,

2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået en studiestartsprøve bestemt af uddannelsesinstitutionen, jf. bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet (eksamensbekendtgørelsen),

3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg, jf. relevante eksamensbekendtgørelse,

4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på uddannelsen, jf. relevante eksamensbekendtgørelse,

5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav fastsat af uddannelsesinstitutionen, jf. relevante eksamensbekendtgørelse,

6) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler,

7) melder sig ud af uddannelsen, eller

8) er varigt bortvist fra uddannelsesinstitutionen efter regler fastsat i medfør af § 14, stk. 9, i lov om universiteter eller § 10, stk. 5, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

§ 33. En ansøger, der tidligere har været optaget og indskrevet på en uddannelse omfattet af denne bekendtgørelse, og som ansøger om indskrivning på samme uddannelse ved samme eller en ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En ansøger, jf. stk. 1, skal ansøge om genindskrivning, når ansøgeren har bestået studieelementer svarende til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den søgte institution. Indskrivningen forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og der er ledig studieplads. Institutionen fastsætter en frist for indgivelse af ansøgning om genindskrivning til næste studiestart.

Stk. 3. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 1, kan den pågældende ikke genindskrives.

Stk. 4. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 2-6, kan den pågældende søge genindskrivning, jf. dog § 12. Institutionen genindskriver den pågældende, hvis institutionen på grundlag af en konkret, faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 5. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 7, kan den pågældende søge genindskrivning, jf. dog § 12. Hvis betingelserne for, at institutionen kunne have bragt indskrivningen til ophør, jf. § 32, nr. 2-6, er opfyldt, finder stk. 4, tilsvarende anvendelse. Genindskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter pågældende blev udskrevet.

Stk. 6. Hvor den pågældende genindskrives, jf. stk. 4 eller 5, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Hvor prøveforsøg er opbrugt, giver uddannelsesinstitutionen den studerende et nyt prøveforsøg i det eller de relevante fag.

Stk. 7. Ved genindskrivning fastsætter institutionen øvrige relevante studievilkår for den studerende.

§ 34. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2. Regler fastsat af uddannelsesinstitutionen om studiestartsprøve og førsteårsprøven i henhold til eksamensbekendtgørelsen, gælder uanset regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 35. Studerende kan ikke deltage i eksamener eller prøver inden for uddannelsen, hvis vedkommende har været udmeldt i det pågældende semester, eller hvor indskrivningen har været bragt til ophør i dele af semestret, jf. § 33, stk. 5.

Kapitel 8

Orlov

§ 36. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 37.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksamener eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Universitetet kan fastsætte regler, der tillader den studerende at deltage i eksaminer og prøver, på trods af at den studerende har eller har haft orlov.

§ 37. Uddannelsesinstitutionen kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på uddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 9

Andre bestemmelser

§ 38. Ved adgang til universiteternes bacheloruddannelser, der udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse, gælder denne bekendtgørelses kapitel 2, med mindre andet følger af andre regler.

§ 39. Karakterer og karaktergennemsnit efter § 4, stk. 4, § 5, stk. 1, og § 8, stk. 2, er angivet efter 7-trins-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-5 og 7, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trins-skalaen.

Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2, for ansøgere med adgangsgivende eksamener, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trins-skalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside.

Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. § 21, foretages efter omregningen til 7-trins-skalaen.

§ 40. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade uddannelsesinstitutionen at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 41. Uddannelsesinstitutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af den afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere uddannelsesinstitutionens udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Uddannelsesinstitutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. februar 2018.

Stk. 2. § 9 finder anvendelse for ansøgere, der søger optagelse til studiestart 1. september 2018 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1496 af 12. december 2017 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 12. februar 2018

Søren Pind

/ Rikke Lise Simested


Bilag 1

Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser ved universiteterne fra den 1. januar 2018

Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab.

1. Humaniora

Uddannelserne underopdeles i 1.1. Humanistiske bacheloruddannelser og 1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser.

1.1. Humanistiske bacheloruddannelser
Alle humanistiske bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via uddannelsesspecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog eller faget Kommunikation/it A
Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte humanistiske bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte humanistiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Amerikanske studier
Engelsk
Language and International Studies (engelsksproget)
Engelsk A
Fransk sprog og kultur
Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B
Tysk
Tysk sprog og kultur
Tysk sprog, litteratur og kultur
Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
Spanske og spanskamerikanske studier
Spansk sprog og internationale studier
Spansk sprog og kultur
Spansk A
Indianske sprog og kulturer
Spansk B
Historie
Historie A eller
Samfundsfag B og Historie B eller
Samfundsfag B og Idehistorie B eller
Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller
Historie B, Samfundsfag C og Religion C
Kommunikation og it
Art and Technology (engelsksproget)
Matematik B
Kommunikation/it A kan opfylde det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog
Anvendt filosofi
Asienstudier (koreastudier)
Arkæologi
Audiologopædi
Bosnisk-kroatisk-serbisk/Østeuropastudier
Brasilianske studier
Dansk, Nordisk sprog og litteratur
Dramaturgi
Eskimologi
Europæisk etnologi
Forhistorisk arkæologi
Humanistisk bacheloruddannelse (Roskilde Universitet)
Humanistisk international bacheloruddannelse
(Roskilde Universitet) (engelsksproget)
Idéhistorie
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
Kultur- og sprogmødestudier
Kunsthistorie
Lingvistik
Litteraturvidenskab, Litteraturhistorie
Audiologopædi
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi)
Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi)
Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi)
Moderne Indien og Sydasienstudier
Portugisiske og brasilianske studier
Pædagogik
Pædagogik og uddannelsesstudier
Pædagogisk audiologi
Religion, Religionsvidenskab
Retorik
Indien- og sydasienstudier
Teater- og performancestudier
Tjekkisk/Østeuropastudier
Ungarsk/Østeuropastudier
Æstetik og kultur
Østeuropastudier
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for humanistiske bacheloruddannelser
Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Designkultur
Designkultur og økonomi
Digital design - it, æstetik og interaktion Film- og medievidenskab
Filosofi, Filosofi og videnskabsteori
Informationsvidenskab
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Informationsvidenskab og kulturformidling
Journalistik (Roskilde Universitet)
Kommunikation
Kommunikation og digitale medier
Medievidenskab
Performance-design
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for humanistiske bacheloruddannelser
Kommunikation/it A kan opfylde det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog
Arabisk- og islamstudier
Arabisk A1)
Græsk klassisk
Græsk-romersk sprog og kultur
Klassisk arkæologi
Klassisk filologi
Latin
Græsk A1) og Latin A1)
Italiensk sprog og kultur
Italiensk sprog, litteratur og kultur
Italiensk A1)
Asienstudier (japanstudier)
Japanstudier
Japansk A1)
Asienstudier (kinastudier)
Kinastudier
Kinesisk A1)
Oldtidskundskab
Græsk A1)
Rusland og balkanstudier
Russisk A1)
Musik, Musikvidenskab
Musikterapi
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet

1) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen, og det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af denne undervisning.

1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser
Alle erhvervssproglige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via uddannelsesspecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog eller faget Kommunikation/it A
Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Erhvervssprog engelsk
Marketing and Management Communication (engelsksproget)
Engelsk A
Erhvervssprog fransk
Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B
Erhvervssprog tysk
Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B
Erhvervssprog spansk
International virksomhedskommunikation og spansk
Spansk A
Erhvervssprog arabisk
Arabisk A1)
Erhvervssprog dansk
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for erhvervssproglige bacheloruddannelser
Interkulturel markedskommunikation engelsk
Engelsk A og yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)
Information Management (engelsksproget)
International virksomhedskommunikation og engelsk
Engelsk A
Kommunikation/it A kan opfylde det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog
International virksomhedskommunikation og tysk
Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B

1) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen, og det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af denne undervisning.

2. Teologi

Bacheloruddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Teologi
Dansk A, Engelsk B, Græsk A og Latin A
Bacheloruddannelsen er tilrettelagt, så studerende uden Græsk A og/eller Latin A opnår dette niveau undervejs i uddannelsen (propædeutik).

3. Samfundsvidenskab

Uddannelserne underopdeles i 3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser og 3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser.

3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Politik og økonomi
Økonomi
Matematik A
Administration/Samfundsfag
Cognitive Science (engelsksproget)
Erhvervsøkonomi
European Studies (engelsksproget)
Forvaltning
Internationale studier
Internationale studier (engelsksproget)
Market and Management Anthropology (engelsksproget)
Miljø og ressource management
Innovation og digitalisering
Organisatorisk læring
Politik og administration
Psykologi
Samfundsfag
Socialvidenskab
Sociologi
Sociologi og kulturanalyse
Statskundskab
Statskundskab/Samfundsfag
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse (Roskilde Universitet)
Samfundsvidenskabelig international¬bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) (engelsksproget)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Virksomhedsstudier
Matematik B
Antropologi
Arbejdslivsstudier
Jura
Psykologi (Roskilde Universitet)
Uddannelsesvidenskab
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Journalistik (SDU)
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet

3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
 
Områdespecifikke adgangskrav
Alle erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 
Der kræves:
Matematik B
Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Business Administration and Service
Management (engelsksproget)
Business Administration and Sociology (engelsksproget)
Europæisk business
International Business (engelsksproget)
International Business and Politics (engelsksproget)
International Shipping and Trade (engelsksproget)
Engelsk A
Erhvervsøkonomi-matematik
Matematik A
Business Language and Culture
(SPRØK) (engelsksproget)
Engelsk A, og afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog
(SPRØK)
Afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk¬begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begynder-sprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia (engelsksproget)
Engelsk A og kinesisk A2)
Erhvervsøkonomi med erhvervssprog
(HA-1 fremmedsprog)
Afhængig af det valgte fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT)
Afhængig af de(t) valgte fremmedsprog: arabisk A2), fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT) i kinesisk (engelsksproget)
Kinesisk A2)
Business Administration (engelsksproget)
Economics and Business Administration (engelsksproget)
Erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomi-erhvervsret
Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat
Erhvervsøkonomi-filosofi
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi
Erhvervsøkonomi-jura
Erhvervsøkonomi-psykologi
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation
Erhvervsøkonomi og projektledelse
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

2) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen.

4. Naturvidenskab

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Fysik
Fysik (Roskilde Universitet)
Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi)
Kemi
Kemi (Roskilde Universitet)
Medicinalkemi
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A eller
Fysik B og Kemi A eller
Geovidenskab A og Kemi A
Biokemi og molekylærbiologi
Farmaceutisk kemi
Fødevarer og ernæring
Geoscience
Geologi-geoscience
Sundhed og informatik
Nanobioscience
Nanoscience
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Agrobiologi
Almen biologi (Roskilde Universitet)
Biokemi
Biologi
Biologi-bioteknologi
Biomedicin
Husdyrvidenskab
Lægemiddelvidenskab
Medicinalbiologi (Roskilde Universitet)
Miljøbiologi (Roskilde Universitet)
Molekylærbiologi
Molekylærbiologi (Roskilde Universitet)
Molekylær biomedicin
Molekylær medicin
Naturressourcer
Naturvidenskabelig bacheloruddannelse (Roskilde Universitet)
Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) (engelsksproget)
Veterinærmedicin
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Landskabsarkitektur
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C eller
Kemi C, Biologi A og Fysik C
Idræt
Idræt og sundhed
Audiologi
Matematik B i stedet for Matematik A.
Fysik B eller Geovidenskab A eller
Biologi A og Fysik C.
Ved Idræt (Aarhus Universitet og Aalborg Universitet) tillige bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
Digital design og interaktive teknologier
Global Business Informatics (engelsksproget)
Informatik
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Medialogy (engelsksproget)
Matematik B i stedet for Matematik A
Anvendt matematik og matematik (Syddansk Universitet)
Datalogi
Forsikringsmatematik (forsikringsvidenskab/aktuar)
Geografi
Geografi & geoinformatik
It-produktudvikling
It og datamanagement
Jordbrugsøkonomi
Matematik
Matematik (Roskilde Universitet)
Matematik-økonomi
Softwareudvikling
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for naturvidenskabelige uddannelser

5. Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
De enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Farmaci
Klinisk biomekanik
Medicin
Medicin med industriel specialisering
Odontologi
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Folkesundhedsvidenskab
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

6. Teknisk videnskab

Teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Alle teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Fysik og nanoteknologi
Geofysik og rumteknologi
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A
Bioteknologi
Bæredygtigt energidesign
Chemical Engineering and Biotechnology (engelsksproget)
Fysik og teknologi
General Engineering (engelsksproget)
Geoteknologi
Kemi og teknologi
Kemi og bioteknologi
Kunstig intelligens og data
Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
Nanoteknologi
Sustainable Biotechnology (engelsksproget)
Teknisk videnskab (kemiteknologi)
Teknisk videnskab (miljøvidenskab)
Teknisk biomedicin
Vand, bioressourcer og miljømanagement
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Arkitektur og design
By-, energi- og miljøplanlægning
Bygge- og anlægskonstruktion
Byggeri og anlæg
Byggeteknologi
Bygningsdesign
Bæredygtigt design
Design og innovation
Elektroteknologi
Energi
Energiteknologi
Manufacturing and Operations Engineering (engelsksproget)
Maskin og produktion
Maskinkonstruktion
Matematik og teknologi
Medicin og teknologi
Mechatronics (engelsksproget)
Mekatronik
Netværksteknologi og IT
Product Development and Innovation (engelsksproget)
Produktion og konstruktion
Robotteknologi (Syddansk Universitet)
Softwareteknologi
Sundhedsteknologi
Teknisk videnskab i øvrigt
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C
Applied Industrial Electronics (engelsksproget)
Electronics
Elektronik og it
Innovation and Business (engelsksproget)
Internetteknologier og computersystemer
IT, Communication and New Media (engelsksproget)
Lærings- og oplevelsesteknologi
Matematik-teknologi
Produkt- og designpsykologi
Robotics (Aalborg Universitet) (engelsksproget)
Software Engineering (dansksproget)
Velfærdsteknologi
Fysik B eller Geovidenskab A
Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (Roskilde Universitet)
Teknoantropologi
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning
Matematik B i stedet for Matematik A
Strategisk analyse og systemdesign
Fysik C eller Geovidenskab A.
Samfundsfag B eller
International økonomi B og Virksomhedsøkonomi B
Plan, by og proces
Ikke krav om Matematik A
Globale forretningssystemer
Landinspektørvidenskab
Software
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser


Bilag 2

Specifikke adgangskrav ved de enkelte kunstneriske bacheloruddannelser fra den 1. januar 2018

Bacheloruddannelser

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Bachelor i arkitektur (Bachelor of Arts in Architecture)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil ansøgeren udvælges
Bachelor i design (Bachelor of Arts in Design)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil ansøgeren udvælges
Bachelor i konservering og restaurering (Bachelor of Science in Conservation and Restoration)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Kemi B og bestået adgangsprøve, hvortil ansøgeren udvælges


Bilag 3

Bacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 12, stk. 1, jf. § 12, stk. 2, fra den 1. januar 2018:

Datalogi, bacheloruddannelse
Forsikringsmatematik, bacheloruddannelse
Landinspektørvidenskab, bacheloruddannelse
Matematik, bacheloruddannelse
Matematik-økonomi, bacheloruddannelse
Nanoscience, bacheloruddannelse
Software, bacheloruddannelse