Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft

§ 1

I bekendtgørelse nr. 816 af 21. juni 2017 om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 21, stk. 1, § 22, stk. 1 og 3, og § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017, som ændret ved lov nr. 1677 af 26. december 2017, fastsættes:«

2. I § 2, stk. 2, ændres »budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning)« til: »budgetter, reguleringsregnskab eller regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning)«.

3. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Virksomheder, der udarbejder årsrapport efter årsregnskabsloven eller årsregnskab efter andre regler, skal samtidig med anmeldelsen af priseftervisning efter stk. 1 anmelde årsrapport eller årsregnskab, samt afstemning mellem årsrapport/årsregnskab og priseftervisning. Virksomheder, der anmelder et reguleringsregnskab, jf. § 4, stk. 3, skal anmelde årsrapport eller årsregnskab samtidig med reguleringsregnskabet, hvis regnskabsåret for årsrapport/årsregnskab er sammenfaldende med regnskabsåret for reguleringsregnskabet. Er disse regnskabsår ikke sammenfaldende, skal årsrapport/årsregnskab indsendes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.«

4. I § 4, stk. 2, indsættes i 1. pkt. efter »15. marts« og i 2. pkt. efter »15. september«: »jf. dog stk. 3«.

5. I § 4 indsættes som stk. 3-6:

»Stk. 3. Anmeldelsespligtige, der i mindst to ud af tre år i den periode, der udgøres af de regnskabsår, der starter i 2014, 2015 og 2016, har solgt mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år, skal fra 1. januar 2019 anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderår, og anmelde reguleringsregnskab ledsaget af revisorerklæring senest den førstkommende 15. april. For anmeldelsespligtige, der i mindst to ud af tre på hinanden følgende regnskabsår, der starter i 2016 eller senere, har solgt mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år, gælder disse krav fra 1. januar i det andet år efter regnskabsperiodens afslutning, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. I forhold til virksomheder, der ikke tidligere har anmeldt priseftervisning eller reguleringsregnskab, og virksomheder, hvis anmeldelse har været mangelfuld, kan Energitilsynet efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af kravene nævnt i stk. 3, 1. pkt.

Stk. 5. Virksomheder, der er omfattet af kravene nævnt i stk. 3, 1. pkt., forbliver underlagt disse krav, også når varmesalget senere måtte komme under den nævnte grænse på 50 TJ pr. år.

Stk. 6. Stk. 3 gælder ikke for anmeldelsespligtige industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 7 og 8.

6. I § 5, stk. 6, ændres »§ 4, stk. 2 og 3« til: »§ 4, stk. 2-7«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

Energitilsynet, den 25. januar 2018

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/ Finn Dehlbæk