Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser
Bilag 2 Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD
Bilag 3 Følsomme indvindingsområder
Bilag 4 Indsatsområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I medfør af § 11 a i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger følgende områder som drikkevandsressourcer:

1) Områder med drikkevandsinteresser.

2) Områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 2.

4) Delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening, de anses for følsomme over for.

5) Delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

§ 2. De udpegede områder er vist på bilag nr. 1-4:

1) Bilag 1: Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser.

2) Bilag 2: Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Bilag 3: Følsomme indvindingsområder.

4) Bilag 4: Indsatsområder.

Stk. 2. Bilagene vises ligeledes på Danmarks Miljøportal.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. marts 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 246 af 15. marts 2017 om udpegning af drikkevandsressourcer ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 12. marts 2018

Esben Lunde Larsen

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag


Bilag 2

Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag


Bilag 3

Følsomme indvindingsområder

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag


Bilag 4

Indsatsområder

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag

bilag