Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0059
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Forbud, tilladelse, underretning, undtagelse og frigivelse
Kapitel 3 Fortynding og blanding
Kapitel 4 Registrering, fortegnelser og dokumentation
Kapitel 5 Overdragelse og bortskaffelse
Kapitel 6 Krav til strålebeskyttelseskoordinatorers, medicinsk-fysiske eksperters og klinisk ansvarlige sundhedspersoners viden, færdigheder og kompetencer
Kapitel 7 Krav til stråleudsatte arbejdstageres viden, færdigheder og kompetencer
Kapitel 8 Krav ved brug af radioaktivt materiale
Kapitel 9 Supplerende krav ved brug af lukkede radioaktive kilder
Kapitel 10 Supplerende krav ved brug af åbne radioaktive kilder
Kapitel 11 Sikring og beredskab
Kapitel 12 Klageadgang og straf
Kapitel 13 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Myndighedskontrolniveauer for brug af radioaktivt materiale
Bilag 2 Kriterier for undtagelse fra krav om tilladelse eller underretning samt for frigivelse
Bilag 3 Undtagelsesværdier
Bilag 4 Frigivelses- og undtagelsesværdier
Bilag 5 Grænseværdier for frigivelse og forurening
Bilag 6 Sikringsgrupper for lukkede radioaktive kilder
Bilag 7 Regler for bortskaffelse af radioaktivt affald fra åbne radioaktive kilder
Bilag 8 Krav til strålebeskyttelseskoordinatorers viden, færdigheder og kompetencer
Bilag 9 Krav til medicinsk-fysiske eksperters viden, færdigheder og kompetencer
Bilag 10 Krav til klinisk ansvarlige sundhedspersoners viden, færdigheder og kompetencer
Bilag 11 Krav til stråleudsatte arbejdstageres viden, færdigheder og kompetencer for særlige typer af brug
Bilag 12 Særlige krav til specifikke anvendelser af lukkede radioaktive kilder og til anlæg
Bilag 13 Krav til anlæg til brug af åbne radioaktive kilder
Bilag 14 Særlige krav ved lækagesporing med Br-82 på rørinstallationer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer1)

I medfør af § 1, stk. 5, § 2, stk. 2, § 4, stk. 2, § 5, stk. 2, § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 1, § 15, § 16 og § 26, stk. 3, i lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse supplerer bestemmelserne i bekendtgørelsen om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for brug af radioaktive stoffer inden for de rammer, der fremgår af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 4, i bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.

§ 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal definitionerne i bekendtgørelsen om ioniserende stråling og strålebeskyttelse samt følgende definitioner lægges til grund:

1) Affald: Materiale uden forudset anvendelse.

2) Beredskabsplan: Foranstaltninger til planlægning af en tilstrækkelig reaktion i tilfælde af en nødbestrålingssituation på grundlag af postulerede hændelser og relaterede scenarier.

3) Beskyttelseskabinet: Kabinet, der yder beskyttelse ved brug af radioaktivt materiale, der kan give anledning til ekstern eller intern bestråling, f.eks. hot cell, handskeboks, stinkskab eller laminar air flow bænk tilsluttet udsugning.

4) Bortskaffelse: Udledning, injicering eller deponering af radioaktivt affald eller anvendelse af anden affaldsvej, f.eks. forbrænding eller behandling, hvis endemål er udledning, injicering eller deponering af radioaktivt affald.

5) Deponering: Endelig anbringelse af radioaktivt affald på et anlæg uden intention om senere udtagning.

6) Forbrugerprodukt: Apparat eller genstand, hvori en eller flere radionuklider forsætligt er indbygget eller fremkommet ved forsætlig aktivering, og som fremstilles med det formål at gøre apparatet eller genstanden tilgængelig for eller markedsføre apparatet eller genstanden til forbrugere.

7) Frigivelse: Ændring af regulatorisk status, der medfører, at kravene i strålebeskyttelsesloven og bekendtgørelser i medfør heraf ikke længere finder anvendelse, som led i:

a) bortskaffelse, genvinding eller genanvendelse af radioaktivt materiale efter endt anvendelse, håndtering eller anden relevant brug,

b) bortskaffelse, genvinding eller genanvendelse af aktiverede eller forurenede genstande,

c) genanvendelse af forurenede grunde eller

d) genanvendelse eller nedrivning af aktiverede eller forurenede bygninger og anlæg.

8) Højaktiv lukket radioaktiv kilde: Lukket radioaktiv kilde, hvis aktivitet er større end eller lig med den nedre aktivitetsgrænse for sikringsgruppe C i bilag 6.

9) Industriel radiografi: Radiografi til industrielle eller forskningsmæssige formål, hvor der anvendes højaktive lukkede radioaktive kilder i eller uden for anlæg, og hvor strålekilden flyttes udenfor beholderen, f.eks. til kontrol af svejsninger i metaller.

10) Lukket radioaktiv kilde: Radioaktivt materiale, der er permanent forseglet i en kapsel eller forekommer i eller er inkorporeret i en fast form, således at spredning af det radioaktive materiale under normale forhold forhindres.

11) NORM: Naturligt forekommende radioaktivt materiale (Naturally Occurring Radioactive Material).

12) Nyttestråling: Den del af strålingen fra en lukket radioaktiv kilde i et apparat, der ikke er permanent afskærmet, og som anvendes ved brug af apparatet.

13) Radioaktivt affald: Radioaktivt materiale uden forudset anvendelse.

14) Radon: Radionukliden Rn-222 og, hvor relevant, dens døtre.

15) Sikring: Foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes for at forebygge, opdage og reagere på tyveri, utilsigtet adgang eller misbrug af radioaktivt materiale.

16) Sikringsgruppe: Gruppe af højaktive lukkede radioaktive kilder, der på baggrund af aktiviteten og potentialet for stråleskader ved tyveri, utilsigtet adgang eller misbrug omfattes af samme krav til sikring.

17) Sikringsplan: Foranstaltninger til planlægning af forholdsregler, der skal træffes for at forebygge, opdage og reagere på tyveri, utilsigtet adgang eller misbrug af lukkede radioaktive kilder.

18) Skolekilde: Åben eller lukket radioaktiv kilde godkendt af Sundhedsstyrelsen til undervisningsbrug i grundskolen eller i de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

19) Sårbarhedsvurdering: Identifikation af trusler og sikringsmæssige svagheder i forbindelse med brug af radioaktivt materiale.

20) Udledning: Spredning af radioaktivt affald, f.eks. via kloak, skorsten eller udluftningskanal, til omgivelserne.

21) Udledningspunkt: Det sted, hvor udledt radioaktivt affald spredes uden kontrol i det omgivende miljø, f.eks. tilløb til offentlig kloak, skorstensafkast eller udluftningskanal til atmosfæren.

22) Veterinærmedicinsk bestråling: Bestråling, som dyr udsættes for som led i veterinærmedicinsk undersøgelse, veterinærmedicinsk behandling eller forskning inden for disse områder.

23) Åben radioaktiv kilde: Uindkapslet radioaktivt materiale i form af gas, aerosol, væske eller fast stof, hvor kontakt med eller spredning af materialet kan forekomme under brug.

Kapitel 2

Forbud, tilladelse, underretning, undtagelse og frigivelse

Forbud

§ 3. Brug af legetøj, personlige prydgenstande, kosmetik, levnedsmidler og foderstoffer, der indeholder radioaktivt materiale, er forbudt.

§ 4. Det er forbudt at markedsføre til eller gøre forbrugerprodukter tilgængelige for forbrugere, medmindre forbrugerprodukternes tilsigtede anvendelse og bortskaffelse opfylder kriterier og krav for undtagelse fra krav om tilladelse og underretning, jf. § 9, stk. 1.

Tilladelse, underretning og undtagelse herfra

§ 5. Brug af radioaktivt materiale er underlagt krav om tilladelse fra eller underretning til Sundhedsstyrelsen eller er undtaget fra krav om tilladelse og underretning i henhold til de grænser for aktivitet og aktivitetskoncentration, der er angivet i bilag 1, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 6, 7 og 9.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan undtage brug af radioaktivt materiale fra krav om tilladelse eller underretning, hvis kriterierne i bilag 2 er opfyldt.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan øge myndighedskontrolniveauet i bilag 1 for brug af radioaktivt materiale, hvis det vurderes nødvendigt på baggrund af sandsynligheden for og konsekvensen af stråleudsættelsen.

§ 6. Tilladelse fra Sundhedsstyrelsen kræves for:

1) fremstilling af radionuklider,

2) forsætlig indgift af radionuklider i patienter,

3) fremstilling af lukkede radioaktive kilder, herunder forbrugerprodukter og andre produkter, herunder lægemidler, hvor fremstillingen indebærer aktivering eller forsætlig tilsætning af radionuklider, samt import eller eksport heraf,

4) import og eksport af radioaktivt affald med henblik på deponering,

5) brug af radioaktivt materiale i undervisningen i grundskoler og gymnasiale undervisningsinstitutioner, der ikke er omfattet af begrebet skolekilder, og

6) erhvervsmæssig udsættelse for radon, der kan medføre en effektiv dosis større end 6 mSv/år.

§ 7. Underretning til Sundhedsstyrelsen kræves for:

1) brug af skolekilder i undervisningen i grundskoler og gymnasiale undervisningsinstitutioner og

2) erhvervsmæssig udsættelse for radon, hvor aktivitetskoncentrationen er større end referenceniveauet, jf. § 85 i bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling af strålebeskyttelse, men ikke kan give anledning til en effektiv dosis større end 6 mSv/år.

§ 8. Tilladelse skal indhentes eller underretning skal ske, inden brug af radioaktivt materiale eller stråleudsættelse påbegyndes.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse eller underretning skal ske efter de procedurer og omfatte de oplysninger, som anvises af Sundhedsstyrelsen.

§ 9. Anvendelse og bortskaffelse af forbrugerprodukter er undtaget fra krav om tilladelse og underretning, hvis kriterierne i bilag 2 og følgende krav er opfyldt:

1) Forbrugerproduktet skal være godkendt af en EU-medlemsstat.

2) Strålekilden skal være en lukket radioaktiv kilde.

3) Dosishastigheden må på markedsføringstidspunktet ikke være større end 1 µSv/h i en afstand af 10 cm fra forbrugerproduktets tilgængelige overflader.

4) Forbrugerproduktet skal, hvis det er praktisk muligt, være mærket med symbolet for ioniserende stråling og teksten »Radioaktivitet«.

5) Forbrugerproduktet skal være ledsaget af instruktioner om anvendelse og bortskaffelse samt af information om indholdet af radioaktivt materiale, herunder radionuklid og aktivitet.

Stk. 2. Opbevaring af forbrugerprodukter nævnt i stk. 1 er undtaget fra krav om tilladelse eller underretning, hvis den samlede aktivitet er mindre end eller lig med 1000 gange værdien i bilag 3.

Frigivelse

§ 10. Radioaktivt materiale på fast form kan frigives, hvis

aktivitetskoncentrationen ikke er større end værdien i bilag 4, og radioaktivt materiale på enhver fysisk form kan frigives, hvis kriterierne i bilag 2 er opfyldt.

Stk. 2. Frigivelse af radioaktivt materiale på fast form på baggrund af en aktivitetskoncentration, der ikke er større end værdien i bilag 4, kræver Sundhedsstyrelsens forudgående godkendelse, medmindre der foreligger en tilladelse til bortskaffelse, genanvendelse eller genindvinding.

Stk. 3. Frigivelse efter kriterierne i bilag 2 af radioaktivt materiale på enhver fysisk form kræver Sundhedsstyrelsens forudgående godkendelse.

Stk. 4. Ved bestemmelse af aktivitetskoncentrationer i forbindelse med frigivelse efter stk. 1 gælder følgende:

1) For mængder mindre end eller lig med 1.000 kg kan aktivitetskoncentrationen bestemmes som middelværdien.

2) For mængder større end 1.000 kg kan Sundhedsstyrelsen tillade, at aktivitetskoncentrationen bestemmes som middelværdien, hvis det dokumenteres, at spredningen omkring middelværdien er acceptabel.

3) I forbindelse med bestemmelse af middelværdien skal delmængder af materialet med identificerede aktivitetskoncentrationer, der er større end værdien i bilag 4, frasorteres, hvis det med rimelighed er muligt.

§ 11. Bygninger, anlæg og genstande, herunder udstyr, kan frigives til genanvendelse, hvis den overfladespecifikke aktivitetskoncentration er mindre end eller lig med værdien i bilag 5.

Stk. 2. Frigivelse efter stk. 1 kræver Sundhedsstyrelsens forudgående godkendelse bortset fra:

1) frigivelse af anlæg, der ikke er registreringspligtige, og

2) frigivelse af genstande, herunder udstyr.

Stk. 3. Ved bestemmelse af overfladespecifikke aktivitetskoncentrationer i forbindelse med frigivelse efter stk. 1 gælder følgende:

1) Den overfladespecifikke aktivitetskoncentration bestemmes som den totale aktivitet på og under overfladen divideret med overfladens areal.

2) For arealer til og med 1 m2 kan den overfladespecifikke aktivitetskoncentration bestemmes som middelværdien.

3) For arealer større end 1 m2 kan Sundhedsstyrelsen tillade, at den overfladespecifikke aktivitetskoncentration bestemmes som middelværdien, hvis det dokumenteres, at spredningen omkring middelværdien er acceptabel.

§ 12. Grunde kan frigives, hvis stråleudsættelsen ikke kan give anledning til en effektiv dosis til enkeltpersoner i befolkningen, der er større end 10 µSv/år.

Stk. 2. Frigivelse efter stk. 1 kræver Sundhedsstyrelsens forudgående godkendelse.

§ 13. Ansøgning om godkendelse af frigivelse af radioaktivt materiale, bygninger, anlæg og grunde skal ledsages af dokumentation for opfyldelse af kriterierne for frigivelse. Ved frigivelse af radioaktivt materiale med en aktivitet, der er større end 10 gange værdien i bilag 3, skal dokumentationen baseres på standardiserede prøvningsmetoder og standardiseret metodevalidering.

Stk. 2. Hvor der ikke er krav om godkendelse, skal virksomheden kunne dokumentere, at kriterierne for frigivelse er opfyldt. Dokumentationen skal stå i rimeligt forhold til omfanget af det, der frigives.

Kapitel 3

Fortynding og blanding

§ 14. Radioaktivt materiale må ikke fortyndes med henblik på at opnå:

1) undtagelse fra anvendelsesområdet for strålebeskyttelsesloven og bekendtgørelser fastsat i medfør af loven, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse,

2) undtagelse fra krav om tilladelse og underretning, jf. § 5, eller

3) frigivelse, jf. § 10.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan under særlige omstændigheder godkende blanding af radioaktivt og ikke-radioaktivt materiale med henblik på genbrug eller genvinding.

Kapitel 4

Registrering, fortegnelser og dokumentation

§ 15. Følgende skal registreres i Sundhedsstyrelsens register for strålekilder og anlæg:

1) Lukkede radioaktive kilder, hvis aktivitet pr. strålekilde er større end 100 gange værdien i bilag 3.

2) Anlæg, der benyttes til brug af radioaktivt materiale, der er omfattet af krav om tilladelse.

Stk. 2. Hvis en registreret lukket radioaktiv kilde ikke længere er i virksomhedens besiddelse, eller et registreret anlæg ikke længere benyttes, skal dette indberettes til Sundhedsstyrelsen.

§ 16. En virksomhed, der besidder radioaktivt materiale, skal føre en fortegnelse over følgende:

1) Lukkede radioaktive kilder, hvis aktivitet pr. strålekilde er større end værdien i bilag 3.

2) Åbne radioaktive kilder, hvis aktivitetskoncentration eller aktivitet pr. opbevaringsenhed er større end værdierne i bilag 3.

Stk. 2. Fortegnelsen i henhold til stk. 1, nr. 1, skal indeholde de samme oplysninger som de, der efter Sundhedsstyrelsens anvisning skal indberettes til Sundhedsstyrelsens register for strålekilder og anlæg for henholdsvis ikke-højaktive lukkede radioaktive kilder og højaktive lukkede radioaktive kilder.

Stk. 3. Fortegnelsen i henhold til stk. 1, nr. 2, skal omfatte de seneste 5 års modtagelse, produktion og overdragelse af åbne radioaktive kilder til anden anvendelse og skal indeholde følgende oplysninger for den enkelte opbevaringsenhed:

1) Radionuklid.

2) Kemisk og fysisk form.

3) Dato og aktivitet ved modtagelse eller produktion samt, hvor relevant, aktivitetskoncentration.

4) I tilfælde af overdragelse dato for overdragelsen, aktivitet og, hvor relevant, aktivitetskoncentrationen på overdragelsestidspunktet samt navn på den virksomhed, hvortil overdragelsen er sket.

5) Opbevaringssted.

6) Relevant kontaktperson for opbevaringsenheden.

§ 17. Virksomheden skal årligt inden den 1. maj til Sundhedsstyrelsen indsende en kopi af fortegnelsen over højaktive lukkede radioaktive kilder i virksomhedens besiddelse pr. 15. april.

§ 18. En virksomhed, der er ansvarlig for et anlæg, der benyttes til brug af radioaktivt materiale omfattet af krav om tilladelse eller underretning, skal føre en fortegnelse, der indeholder følgende oplysninger:

1) Oplysninger til entydig identifikation af anlægget.

2) Anlægstype.

3) Tegning af anlægget med oplysninger om konstruktionens og indretningens evne til at yde strålebeskyttelse.

4) Eventuel klassifikation som kontrolleret eller overvåget område.

5) For anlæg, for hvilke der er krav om eftersyn, dato for sidste eftersyn og seneste dato for næste eftersyn.

§ 19. En virksomhed skal kunne dokumentere de seneste 5 års bortskaffelse samt opbevaring og overdragelse med henblik på bortskaffelse af radioaktivt affald.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal kunne dokumenteres:

1) Opbevaring med henblik på bortskaffelse: For hver opbevaringsenhed radionuklid, kemisk og fysisk form, estimeret aktivitet og dato ved hensættelse som radioaktivt affald samt opbevaringssted og relevant kontaktperson.

2) Bortskaffelse og overdragelse med henblik på bortskaffelse: Estimeret aktivitet og dato ved bortskaffelse henholdsvis overdragelse samt eventuel bortskaffelsesmetode.

Stk. 3. For udledning fra patienter og dyr i forbindelse med indgift af radionuklider kan dokumentationen baseres på modelberegninger, der inkluderer et statistisk skøn over udledninger baseret på antal patienter henholdsvis dyr.

Kapitel 5

Overdragelse og bortskaffelse

§ 20. Før overdragelse til et land uden for den Europæiske Union af en lukket radioaktiv kilde, hvis aktivitet er større end værdien i bilag 3, skal virksomheden sikre sig, at modtageren er berettiget til at modtage strålekilden i henhold til modtagerlandets lovgivning.

§ 21. Lukkede radioaktive kilder, der ikke skal anvendes af virksomheden, skal så snart det med rimelighed er muligt enten overdrages eller bortskaffes.

Stk. 2. Højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe A, jf. bilag 6, der ikke skal anvendes af virksomheden, skal overdrages til producenten. Inden anskaffelse af strålekilden skal der indgås aftale med producenten om den endelige overdragelse af strålekilden til denne.

§ 22. Radioaktivt affald i form af åbne radioaktive kilder skal, så snart det med rimelighed er muligt, bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i bilag 1 og 7.

§ 23. Radioaktivt affald til bortskaffelse skal være egnet til den valgte bortskaffelsesmetode.

§ 24. Radioaktivt affald må højst opbevares i 1 år i virksomheden med henblik på henfald og efterfølgende bortskaffelse, medmindre andet er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 6

Krav til strålebeskyttelseskoordinatorers, medicinsk-fysiske eksperters og klinisk ansvarlige sundhedspersoners viden, færdigheder og kompetencer

§ 25. Krav til strålebeskyttelseskoordinatorers og medicinsk-fysiske eksperters viden, færdigheder og kompetencer fremgår af henholdsvis bilag 8 og 9.

Stk. 2. For typer af brug, der ikke fremgår af bilag 8 og 9, og for stråleudsættelse gælder der sådanne krav til strålebeskyttelseskoordinatorers og medicinsk-fysiske eksperters viden, færdigheder og kompetencer, som Sundhedsstyrelsen fastsætter.

Stk. 3. Stk. 2 finder ligeledes anvendelse i forhold til viden, færdigheder og kompetencer for en strålebeskyttelseskoordinator, der i medfør af bekendtgørelsen om ioniserende stråling og strålebeskyttelse er tilknyttet et anlæg, og hvor den, der er ansvarlig for anlægget, ikke samtidig er tilladelseshaver eller underlagt krav om underretning for brug af radioaktivt materiale i anlægget.

§ 26. Krav til klinisk ansvarlige sundhedspersoners viden, færdigheder og kompetencer fremgår af bilag 10.

Stk. 2. For typer af anvendelse, der ikke fremgår af bilag 10, gælder der sådanne krav til klinisk ansvarlige sundhedspersoners viden, færdigheder og kompetencer, som Sundhedsstyrelsen fastsætter.

Kapitel 7

Krav til stråleudsatte arbejdstageres viden, færdigheder og kompetencer

§ 27. Stråleudsatte arbejdstagere, der beskæftiges i forbindelse med de typer af brug, der er anført i bilag 11, skal være særligt uddannet hertil. Krav til deres viden, færdigheder og kompetencer fremgår af bilaget.

Stk. 2. Stråleudsatte arbejdstageres viden, færdigheder og kompetencer skal ved brug af højaktive lukkede radioaktive kilder ajourføres med højst 5 års mellemrum.

Kapitel 8

Krav ved brug af radioaktivt materiale

Optimering

§ 28. Fremstilling af radionuklider og besiddelse af radioaktivt materiale skal begrænses til det minimale, der er nødvendigt for anvendelsen.

§ 29. Flytning af radioaktivt materiale på en virksomheds areal skal minimeres og skal foregå på en sådan måde, at flytningen ikke giver anledning til unødvendig stråleudsættelse, og at risikoen for uheld under flytningen er minimeret.

§ 30. Al brug af radioaktivt materiale skal tilrettelægges, så frembringelse af radioaktivt affald begrænses til et minimum.

Opbevaring

§ 31. Radioaktivt materiale, hvis samlede aktivitet er større end værdien i bilag 3, skal opbevares på specielt indrettede opbevaringssteder i de anlæg, hvor materialet anvendes eller håndteres, eller i et særligt anlæg til opbevaring af radioaktivt materiale.

Stk. 2. I det omfang det er nødvendigt for anvendelsen eller håndteringen, kan kortvarig opbevaring ske uden for de specielt indrettede opbevaringssteder eller særlige anlæg til opbevaring som er nævnt i stk. 1. Opbevaringen må kun kunne give anledning til ubetydelig stråleudsættelse.

Stk. 3. Radioaktivt materiale skal opbevares i egnede beholdere eller emballage, der sikrer imod utilsigtet spredning.

Stk. 4. Radioaktivt materiale som nævnt i stk. 1, hvorfra flygtige radioaktive forbindelser kan undvige, skal opbevares i lufttætte beholdere eller i anlæg med mekanisk ventilation.

Stk. 5. Opbevaringen af radioaktivt materiale som nævnt i stk. 1 skal være velordnet, så de enkelte opbevaringsenheder let kan identificeres.

§ 32. Radioaktivt materiale, hvis samlede aktivitet er større end værdien i bilag 3, skal opbevares sikret mod tyveri og hærværk samt brand, oversvømmelse og lignende miljømæssige påvirkninger.

Stk. 2. Radioaktivt materiale som nævnt i stk. 1 må ikke opbevares sammen med eksplosive, korrosive eller stærkt brandbare stoffer, eller andre stoffer, der kan kompromittere sikkerheden ved opbevaringen.

§ 33. Anlæg til opbevaring af radioaktivt affald må ikke anvendes til andre formål. Sundhedsstyrelsen kan dog godkende, at der opbevares andet affald i anlægget, hvis stråleudsættelsen fra det radioaktive affald er ubetydelig. I disse tilfælde skal det radioaktive affald opbevares i en aflåst enhed i anlægget.

Skiltning

§ 34. Ved indgange til anlæg med brug af radioaktivt materiale, hvis samlede aktivitet er større end 100 gange værdien i bilag 3, skal der være et advarselsskilt for ioniserende stråling efter gældende standard suppleret med teksten ”Radioaktivt materiale”. Advarselsskiltet skal være tydeligt og holdbart.

§ 35. Hvis et anlæg eller område er klassificeret som overvåget område, skal skiltningen som nævnt i § 34 suppleres med teksten »OVERVÅGET OMRÅDE« samt for lukkede radioaktive kilder teksten »Risiko for ekstern bestråling« og for åbne radioaktive kilder teksten »Risiko for intern og ekstern bestråling«.

§ 36. Hvis et anlæg eller område er klassificeret som kontrolleret område, skal skiltningen som nævnt i § 34 suppleres med teksten »KONTROLLERET OMRÅDE« samt for lukkede radioaktive kilder teksten »Risiko for ekstern bestråling« og for åbne radioaktive kilder teksten »Risiko for intern og ekstern bestråling«.

Anvendelse af skolekilder i grundskoler og gymnasiale undervisningsinstitutioner

§ 37. Brug af skolekilder i undervisningen skal foregå under konstant vejledning og kontrol af en lærer, der er udpeget af skolens ledelse. Krav til vedkommendes viden, færdigheder og kompetence fremgår af bilag 11.

Forholdsregler ved medicinsk bestråling

§ 38. Patienter, der har fået indgivet radioaktivt materiale, skal have vejledning om strålebeskyttelsesmæssige forholdsregler under og efter undersøgelsen eller behandlingen.

Stk. 2. Ved behandling skal vejledningen suppleres med skriftlig information.

§ 39. Ved undersøgelse eller behandling af en patient med radioaktivt materiale skal forholdsregler til strålebeskyttelse planlægges under anvendelse af følgende dosisbindinger:

1) Ved undersøgelse: 1 mSv effektiv dosis for enhver pårørende.

2) Ved behandling: 1 mSv effektiv dosis for pårørende børn, 3 mSv effektiv dosis for pårørende under 60 år og 15 mSv effektiv dosis for pårørende over 60 år.

Stk. 2. For forældre, der medvirker ved pasningen af deres eget syge barn, kan højere dosisbindinger være berettiget. Disse fastsættes i givet fald af den medicinsk-fysiske ekspert. Benyttelse af højere dosisbindinger skal kunne dokumenteres.

§ 40. Patienter, der har undergået undersøgelse eller behandling med radioaktivt materiale, må først hjemsendes, når de ikke kan give anledning til en effektiv dosis, der er større end 0,1 mSv til enkeltpersoner i befolkningen.

Forholdsregler ved veterinærmedicinsk bestråling

§ 41. Personer med ansvar for dyr, der har fået indgivet radioaktivt materiale, skal have skriftlig vejledning om strålebeskyttelsesmæssige forholdsregler i forbindelse med bestrålingen.

§ 42. Dyr, der har fået indgivet radioaktivt materiale, må først hjemsendes, når de ikke kan give anledning til en effektiv dosis, der er større end 0,1 mSv til enkeltpersoner i befolkningen.

Kapitel 9

Supplerende krav ved brug af lukkede radioaktive kilder

Krav til lukkede radioaktive kilder og anlæg m.v.

§ 43. Lukkede radioaktive kilder skal være certificeret og testet, herunder lækageprøvet, i henhold til den til enhver tid gældende standard for typen af strålekilde.

§ 44. Producenten eller leverandøren skal sikre, at højaktive lukkede radioaktive kilder er identificeret og mærket. Identifikation og mærkning skal være tydelig og holdbar.

Stk. 2. Identifikationen skal bestå af et entydigt nummer, der er indgraveret eller præget på strålekilden, hvis det er praktisk muligt.

Stk. 3. Strålekilden skal endvidere være mærket med advarsel om strålingsfaren, hvis det er praktisk muligt.

§ 45. Producenten skal for højaktive lukkede radioaktive kilder sikre dokumentation af strålekilden og beholderen. Dokumentationen skal omfatte fotografier af typen af strålekilde og beholder.

§ 46. Virksomheder, der anvender højaktive lukkede radioaktive kilder, skal sikre, at den enkelte strålekilde ledsages af dokumentation, der omfatter fotografier af strålekilde, beholder og andet udstyr, herunder transportemballage.

§ 47. Beholdere til lukkede radioaktive kilder skal være tydeligt og holdbart mærket med:

1) symbol for ioniserende stråling efter gældende standard suppleret med teksten »Radioaktivitet«,

2) radionuklid og aktivitet på en given dato,

3) for højaktive lukkede radioaktive kilder om muligt strålekildens entydige nummer indgraveret eller præget,

4) beholderens typebetegnelse og serienummer og

5) producent.

§ 48. Lukkede radioaktive kilder og tilhørende udstyr skal ledsages af en letforståelig brugsvejledning.

§ 49. Anvendelse eller håndtering af lukkede radioaktive kilder skal foregå på en sådan måde, at direkte berøring af strålekilden undgås.

§ 50. Hvis strålefeltet er kollimeret, skal det sikres, at kun personer, der undersøges eller behandles eller gennemgår ikke-medicinsk billeddannelse, udsættes for den direkte nyttestråling.

Stk. 2. Arbejdstagere, omsorgspersoner og hjælpere skal beskyttes mod spredt stråling.

§ 51. Mobile lukkede radioaktive kilder med aktivitet større end værdien i bilag 3, der er uden for deres opbevaringssted, må ikke være tilgængelige for uvedkommende.

§ 52. Særlige krav ved industriel radiografi og brachyterapi samt til anlæg til industriel radiografi og blodbestråling fremgår af bilag 12.

Eftersyn af lukkede radioaktive kilder, anlæg og udstyr

§ 53. Lukkede radioaktive kilder, hvis aktivitet er større end 100 gange værdien i bilag 3, samt, hvor relevant, tilhørende anlæg og udstyr skal efterses med de intervaller, der er angivet i stk. 2-5.

Stk. 2. For lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe A og B, jf. bilag 6, må intervallet mellem eftersyn ikke være længere end 13 måneder.

Stk. 3. For lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe C, jf. bilag 6, må intervallet mellem eftersyn ikke være længere end 25 måneder.

Stk. 4. For mobile ikke-højaktive lukkede radioaktive kilder må intervallet mellem eftersyn ikke være længere end 25 måneder.

Stk. 5. For andre ikke-højaktive lukkede radioaktive kilder end de, der er nævnt i stk. 4, må intervallet mellem eftersyn ikke være længere end 61 måneder.

Stk. 6. Stk. 1-5 gælder ikke lukkede radioaktive kilder, der er erklæret radioaktivt affald. Anlæg og udstyr, der benyttes til opbevaring af radioaktivt affald, skal efterses, hvis Sundhedsstyrelsen fastsætter dette.

§ 54. Ved eftersyn i henhold til § 53 skal det sikres, at de lukkede radioaktive kilder, anlæg og udstyr er i god og teknisk forsvarlig stand og overholder de sikkerhedsmæssige bestemmelser i denne bekendtgørelse, bekendtgørelsen om ioniserende stråling og strålebeskyttelse samt eventuelle vilkår, som Sundhedsstyrelsen har fastsat.

Stk. 2. For højaktive lukkede radioaktive kilder skal eftersynet omfatte en lækageprøvning i henhold til internationale standarder.

§ 55. Hvis der ved eftersynet i henhold til § 53 konstateres alvorlige fejl ved lukkede radioaktive kilder, anlæg eller udstyr, der kan medføre utilsigtet bestråling af personer, skal eftersynsvirksomheden straks sende indberetning til Sundhedsstyrelsen herom.

§ 56. Virksomheden skal opbevare eftersynsrapporten for det senest udførte eftersyn i henhold til § 53. Navnet på eftersynsvirksomheden samt den person, der har udført eftersynet, skal fremgå af eftersynsrapporten.

Stk. 2. For højaktive lukkede radioaktive kilder skal en kopi af eftersynsrapporten sendes til Sundhedsstyrelsen straks efter eftersynet.

§ 57. Lukkede radioaktive kilder skal være forsynet med oplysning om dato for sidste eftersyn og seneste dato for næste eftersyn, jf. dog stk. 2. Mærkningen skal være tydelig og holdbar.

Stk. 2. Hvis oplysning om eftersynsdatoer ved mærkning af strålekilden ikke er praktisk muligt, skal oplysning om datoerne sikres på anden vis og således, at oplysningen er let tilgængelig for alle, der anvender og håndterer strålekilden.

§ 58. Anlæg og udstyr, der kræver periodisk eftersyn, skal være tydeligt og holdbart mærket med oplysning om dato for sidste eftersyn og seneste dato for næste eftersyn.

Særlige krav ved brug af højaktive lukkede radioaktive kilder

§ 59. Anvendelse og håndtering af højaktive lukkede radioaktive kilder uden for beholder skal foregå i anlæg.

Stk. 2. Hvis de undersøgte emners størrelse eller lignende forhold ikke tillader, at anvendelse eller håndtering foregår i anlæg, skal arbejdet foregå på særligt indrettede pladser under tilstedeværelse af mindst to personer, hvoraf mindst den ene skal have viden, færdigheder og kompetencer, som angivet i bilag 11.

§ 60. Ved brug af højaktive lukkede radioaktive kilder uden for beholder skal der benyttes akustisk dosishastighedsalarm. Hvor det er relevant, skal dosishastighedsalarmen være personbåret.

Stk. 2. Ved arbejde på steder, hvor det er vanskeligt at høre en akustisk dosishastighedsalarm, skal der benyttes kompenserende løsninger, f.eks. en vibrerende dosishastighedsalarm.

§ 61. Efter enhver anvendelse eller håndtering af højaktive lukkede radioaktive kilder skal det med et måleudstyr kontrolleres, at strålekilden er sikret i den skærmede position.

Kapitel 10

Supplerende krav ved brug af åbne radioaktive kilder

Brug i og uden for anlæg m.v.

§ 62. Brug af åbne radioaktive kilder, der er omfattet af krav om tilladelse eller underretning, skal foregå i anlæg, der opfylder de indretningsmæssige krav i bilag 13, og skal være i overensstemmelse med de maksimale aktivitetsgrænser, som Sundhedsstyrelsen fastsætter.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er brug af åbne radioaktive kilder, som Sundhedsstyrelsen har godkendt til gennemførelse i en anden type anlæg end de, som er nævnt i bilag 13, eller uden for anlæg. I disse tilfælde fastsætter Sundhedsstyrelsen krav til brugen og til indretningen af eventuelle anlæg.

Stk. 3. Særlige krav ved brug af Br-82 til lækagesporing på rørinstallationer fremgår af bilag 14.

Instrukser

§ 63. Ved brug af åbne radioaktive kilder, herunder udstyr, skal følgende instrukser forefindes:

1) Instruks om brug af åbne radioaktive kilder.

2) Instruks om bortskaffelse af radioaktivt affald.

3) Instruks til rengøringspersonale, hvor relevant.

4) Instruks om forholdsregler ved uheld.

Mærkning

§ 64. Beholdere med åbne radioaktive kilder skal være tydeligt og holdbart mærket med:

1) symbol for ioniserende stråling efter gældende standard suppleret med teksten »Radioaktivitet«,

2) radionuklid og aktivitet på en given dato,

3) fysisk og kemisk form og

4) relevant kontaktperson.

Minimering af risiko for forurening m.v.

§ 65. Brug af åbne radioaktive kilder skal foregå, så forurening af personer, genstande, herunder udstyr, overflader, omgivelser og miljø, samt risikoen herfor, holdes så lav som med rimelighed opnåeligt.

Stk. 2. Arbejdstagere skal bære passende beskyttelsesudstyr, der minimerer risikoen for forurening af kroppen.

Stk. 3. Ved risiko for dannelse af luftbåret radioaktivt materiale skal der iværksættes foranstaltninger til minimering af det luftbårne radioaktive materiale.

Stk. 4. Der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af risikoen for spredning af åbne radioaktive kilder fra patienter og dyr, der har fået indgivet radioaktivt materiale.

§ 66. Før og efter ophold i type A eller type B isotoplaboratorier skal kitler og fodtøj skiftes i forrummet eller overgangszonen til anlægget.

§ 67. Egnet udstyr til kontrolmåling for forurening med åbne radioaktive kilder og, hvis relevant, måling af dosishastighed skal være tilgængeligt.

§ 68. Grænseværdier for forurening af personer, overflader og genstande, herunder udstyr, fremgår af bilag 5.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte andre grænseværdier for konkrete radionuklider end de værdier, der er angivet i bilag 5.

§ 69. Ved brug af åbne radioaktive kilder skal der løbende udføres kontrolmålinger af personer, overflader og genstande, herunder udstyr, for forurening med radioaktivt materiale, samt udføres kontrolmålinger af personer, der forlader, og genstande, herunder udstyr, der fjernes fra, et anlæg. Kontrolmålingerne skal være tilpasset art og omfang af brugen.

Stk. 2. Forurenede personer, overflader og genstande, herunder udstyr, skal rengøres hurtigst muligt, og rengøringen skal fortsættes, så længe den giver effektiv aktivitetsreduktion. Tilbageværende forurening må ikke være større end værdierne i bilag 5 eller værdier, som Sundhedsstyrelsen fastsætter i henhold til § 68, stk. 2.

Stk. 3. Hvis forureningen af en overflade ikke kan bringes under grænseværdien, skal den forurenede overflade afskærmes eller om nødvendigt udskiftes.

§ 70. Virksomheden skal kunne dokumentere de udførte kontrolmålinger, jf. § 69. Dokumentationen skal være tilpasset art og omfang af brugen, og den skal opbevares i mindst 5 år.

Aktivitetsbestemmelse m.v. ved medicinsk bestråling

§ 71. Inden undersøgelse eller behandling med åbne radioaktive kilder skal aktiviteten af strålekilden bestemmes.

Stk. 2. Inden undersøgelse eller behandling med åbne radioaktive kilder af patienter, der ammer, skal det besluttes, om det er nødvendigt med midlertidigt eller permanent ophør med amningen.

Kapitel 11

Sikring og beredskab

Højaktive lukkede radioaktive kilder

§ 72. Højaktive lukkede radioaktive kilder skal kategoriseres i en af sikringsgrupperne A, B eller C som angivet i bilag 6.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan ud fra en vurdering af en højaktiv lukket radioaktiv kilde og typen af brug kategorisere en strålekilde i en anden sikringsgruppe.

§ 73. For højaktive lukkede radioaktive kilder skal der udpeges en sikringsansvarlig.

Stk. 2. Den sikringsansvarlige skal overvåge og medvirke til at gennemføre de sikringsforanstaltninger, der fremgår af sikringsplanen, jf. §§ 75, 76 og 77.

Stk. 3. Den sikringsansvarlige skal have viden, færdigheder og kompetencer om strålebeskyttelse og sikring tilpasset art og omfang af risikoen forbundet med strålekilden og typen af brug.

Stk. 4. Den sikringsansvarliges viden, færdigheder og kompetencer skal ajourføres efter behov, dog med højst 5 års mellemrum.

§ 74. For højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe A og B skal der udfærdiges en sårbarhedsvurdering, der skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

§ 75. For højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe A skal der på baggrund af sårbarhedsvurderingen etableres en sikringsplan.

Stk. 2. Sikringsplanen skal omfatte følgende elementer:

1) Procedure for, hvordan det mindst én gang dagligt kontrolleres, at strålekilden er i virksomhedens besiddelse og ikke er manipuleret af uvedkommende. Der skal føres protokol over disse kontroller.

2) Et system for adgangskontrol bestående af mindst to identitetskontroller til sikring af, at uvedkommende ikke kan få adgang til området med strålekilden.

3) Et system til sikring af, at indtrængen af uvedkommende til området med strålekilden eller uretmæssig fjernelse af strålekilden umiddelbart detekteres og vurderes, og at der i tilfælde af uvedkommendes indtrængen omgående indsættes ressourcer, der er tilstrækkelige til at imødegå yderligere indtrængen eller uretmæssig fjernelse af strålekilden.

4) Mindst to tekniske sikringsbarrierer til sikring af, at strålekilden ikke kan blive fjernet, før indsatspersonale når frem.

5) Procedure for udvælgelse og vurdering af personer med selvstændig adgang til strålekilden og følsom information. Vurderingen skal gentages regelmæssigt.

6) Foranstaltninger til sikring af, at følsom information om sikringsmæssige forhold identificeres og ikke videregives til uvedkommende.

7) Procedure for indhentning af tavshedserklæringer fra personer med adgang til informationen, der er nævnt i nr. 6.

8) Kommunikationssystem til sikring af, at relevante ansvarlige personer fra virksomheden øjeblikkeligt bliver kontaktet i forbindelse med tyveri, utilsigtet adgang, misbrug eller lignende. Systemet skal indeholde mindst to forskellige typer af kommunikation.

9) Forskellige sikringsniveauer, der kan aktiveres på baggrund af det aktuelle trusselsbillede.

§ 76. For højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe B skal der på baggrund af sårbarhedsvurderingen etableres en sikringsplan.

Stk. 2. Sikringsplanen skal omfatte følgende elementer:

1) Procedure for, hvordan det mindst én gang ugentligt kontrolleres, at strålekilden er i virksomhedens besiddelse og ikke er manipuleret af uvedkommende. Der skal føres protokol over disse kontroller.

2) Et system for adgangskontrol bestående af mindst én identitetskontrol til sikring af, at uvedkommende ikke kan få adgang til området med strålekilden.

3) Et system til sikring af, at indtrængen af uvedkommende til området med strålekilden umiddelbart detekteres, og at der i tilfælde af uvedkommendes indtrængen omgående indsættes ressourcer, der med stor sandsynlighed er tilstrækkelige til at imødegå yderligere indtrængen eller uretmæssig fjernelse af strålekilden.

4) To tekniske sikringsbarrierer, der minimerer sandsynligheden for, at strålekilden bliver fjernet, før indsatspersonale når frem.

5) Procedure for udvælgelse og vurdering af personer med selvstændig adgang til strålekilden og følsom information. Vurderingen skal gentages regelmæssigt.

6) Foranstaltninger til sikring af, at følsom information om sikringsmæssige forhold identificeres og ikke videregives til uvedkommende.

7) Procedure for indhentning af tavshedserklæringer fra personer med adgang til informationen, der er nævnt i nr. 6.

8) Forskellige sikringsniveauer, der kan aktiveres på baggrund af det aktuelle trusselsbillede.

§ 77. For højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe C skal der etableres en sikringsplan.

Stk. 2. Sikringsplanen skal omfatte følgende elementer:

1) Procedure for, hvordan det mindst én gang månedligt kontrolleres, at strålekilden er i virksomhedens besiddelse og ikke er manipuleret af uvedkommende. Der skal føres protokol over disse kontroller.

2) Et system for adgangskontrol bestående af mindst én identitetskontrol til sikring af, at uvedkommende ikke kan få adgang til området med strålekilden.

3) Mindst én teknisk sikringsbarriere, der reducerer sandsynligheden for fjernelse af strålekilden.

4) Procedure for udvælgelse og vurdering af personer med selvstændig adgang til strålekilden og følsom information.

5) Foranstaltninger til sikring af, at følsom information om strålekilden og om sikringsmæssige forhold ikke videregives til uvedkommende.

§ 78. Sikringsplaner i henhold til §§ 75-77, der omfatter mobile højaktive lukkede radioaktive kilder, der anvendes eller håndteres uden for anlæg, skal indeholde kompenserende foranstaltninger, som skal iværksættes, når det under anvendelse, håndtering eller transport af strålekilden ikke er muligt at opfylde de krav til sikring af højaktive lukkede radioaktive kilder, som den pågældende sikringsplan ellers fastsætter.

§ 79. Sikringsplanerne i henhold til §§ 75 og 76 og kompenserende foranstaltninger i henhold til § 78 skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Sikringsplanerne i henhold til §§ 75-77 skal være etableret inden anskaffelse af højaktive lukkede radioaktive kilder.

Stk. 3. Sikringsplanerne i henhold til §§ 75-77 må ikke offentliggøres, og det skal sikres, at de ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.

§ 80. Sikringsforanstaltninger må ikke kompromittere strålebeskyttelsen og må ikke udgøre en hindring for en indsats i nødsituationer.

§ 81. Der skal etableres en beredskabsplan, der skal omfatte en alarmeringsplan og forholdsregler i tilfælde af:

1) ulykker, uheld og hændelser med højaktive lukkede radioaktive kilder, herunder bortkomst,

2) brand, oversvømmelse, jordskælv, strømafbrydelse m.v. og

3) trusler om eller gennemførte kriminelle handlinger.

Stk. 2. Beredskabsplaner for højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe A skal godkendes af Sundhedsstyrelsen inden anskaffelse af strålekilder.

§ 82. Sårbarhedsvurderinger, sikrings- og beredskabsplaner skal løbende vedligeholdes.

Åbne radioaktive kilder

§ 83. Sundhedsstyrelsen kan ud fra en vurdering af radionuklid, aktivitet og typen af brug m.v. kategorisere åbne radioaktive kilder i sikringsgrupper svarende til sikringsgruppe A, B eller C, jf. bilag 6. I så fald skal sikrings- og beredskabsforanstaltningerne svare til de krav, der gælder for højaktive lukkede radioaktive kilder i samme sikringsgruppe.

Kapitel 12

Klageadgang og straf

§ 84. Klager over afgørelser, der er truffet af Sundhedsstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse, kan kun indbringes for sundhedsministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. strålebeskyttelseslovens § 25.

§ 85. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år den virksomhed, der:

1) overtræder § 3, § 4, § 14, stk. 1, §§ 15-18, § 19, stk. 1 og 2, §§ 20-22, §§ 24, 28 eller 29, § 31, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3-5, § 32, § 33, 1. eller 3. pkt., §§ 34-38, § 39, stk. 2, 3. pkt., §§ 40-48, 50 eller 51, § 53, stk. 1-5, §§ 54-61, § 62, stk. 1, §§ 63-67 eller §§ 69-71, § 72, stk. 1, § 79, stk. 3, § 81, stk. 1, § 82, bestemmelserne i bilag 12, jf. § 52, eller bestemmelserne i bilag 14, jf. § 62, stk. 3,

2) påbegynder brug af radioaktivt materiale eller stråleudsættelse uden tilladelse fra Sundhedsstyrelsen eller uden underretning til Sundhedsstyrelsen, jf. §§ 5-7,

3) tilsidesætter vilkår fastsat af Sundhedsstyrelsen i en tilladelse eller i forbindelse med en underretning i henhold til §§ 5-7,

4) opbevarer forbrugerprodukter uden tilladelse fra Sundhedsstyrelsen eller uden underretning til Sundhedsstyrelsen, uden at kriterierne i § 9, stk. 2, for undtagelse fra krav om tilladelse eller underretning er opfyldt,

5) frigiver radioaktivt materiale, bygninger, anlæg eller grunde uden Sundhedsstyrelsens godkendelse, jf. § 10, stk. 2 og 3, § 11, stk. 2, og § 12, stk. 2,

6) tilsidesætter vilkår fastsat af Sundhedsstyrelsen i en godkendelse til frigivelse i henhold til § 10, stk. 2 eller 3, § 11, stk. 2, eller § 12, stk. 2,

7) frigiver radioaktivt materiale, anlæg, der ikke er registreringspligtige, eller genstande, herunder udstyr, hvis frigivelse ikke kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse i henhold til § 10, stk. 2, eller § 11, stk. 2, uden at kriterierne for frigivelsen i § 10, stk. 1, eller § 11, stk. 1, er opfyldt, eller uden at kunne dokumentere dette, jf. § 13, stk. 2,

8) tilsidesætter vilkår fastsat af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med en godkendelse i henhold til § 14, stk. 2, § 24, § 33, 2. pkt.,

9) lader udføre medicinske bestrålinger uden at den klinisk ansvarlige sundhedsperson opfylder kravene til viden, færdigheder og kompetencer i bilag 10, jf. § 26, stk. 1, eller krav fastsat af Sundhedsstyrelsen i henhold til § 26, stk. 2,

10) beskæftiger en ekstern stråleudsat arbejdstager med brug af strålekilder, uden at denne opfylder kravene i bilag 11, jf. § 27, stk. 1,

11) undlader at sikre, at en ekstern stråleudsat arbejdstagers viden, færdigheder og kompetencer, ajourføres i overensstemmelse med kravet i § 27, stk. 2, hvis pågældende beskæftiges med brug af højaktive lukkede radioaktive kilder,

12) ved fastsættelse af forholdsregler til strålebeskyttelse i medfør af § 39 undlader at anvende de dosisbindinger, der er nævnt i bestemmelsens stk.1, eller der er fastsat af den medicinsk-fysiske ekspert, jf. § 39, stk. 2,

13) undlader at lade efterse anlæg og udstyr, der benyttes til opbevaring af radioaktivt affald efter Sundhedsstyrelsens fastsættelse af krav herom i henhold til § 53, stk. 6,

14) overtræder krav fastsat af Sundhedsstyrelsen i henhold til § 62, stk. 2, 2. pkt.,

15) i forhold til højaktive lukkede radioaktive kilder eller åbne radioaktive kilder, som Sundhedsstyrelsen i henhold til § 83 har kategoriseret som svarende til sikringsgruppe A, B eller C, undlader at udpege en sikringsansvarlig eller anvender en sikringsansvarlig, der ikke har tilstrækkelig viden, færdigheder og kompetencer, jf. § 73, stk. 1 og 3,

16) i forhold til højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe A eller B eller åbne radioaktive kilder, som Sundhedsstyrelsen i henhold til § 83 har kategoriseret som svarende til sikringsgruppe A eller B, undlader rettidigt at etablere en sårbarhedsvurdering og en sikringsplan, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen, jf. §§ 74-76, og, hvor relevant, § 78, sammenholdt med § 79, stk. 1 og 2,

17) i forhold til højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe C eller åbne radioaktive kilder, som Sundhedsstyrelsen i henhold til § 83 har kategoriseret som svarende til sikringsgruppe C, undlader rettidigt at etablere en sikringsplan, jf. § 77 sammenholdt med § 79, stk. 2,

18) i forhold til mobile højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe C eller åbne radioaktive kilder i samme sikringsgruppe, som Sundhedsstyrelsen i henhold til § 83 har kategoriseret som svarende til sikringsgruppe C, og som skal transporteres, undlader rettidigt at etablere kompenserende foranstaltninger, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen, jf. § 78, sammenholdt med § 79, stk. 1 og 2,

19) i forhold til højaktive lukkede radioaktive kilder eller åbne radioaktive kilder, som Sundhedsstyrelsen i henhold til § 83 har kategoriseret som svarende til sikringsgruppe A, B eller C, undlader rettidigt at iværksætte alle praktiske foranstaltninger til gennemførelse af sikringsplanerne i henhold til §§ 74-76 og, hvor relevant, § 78, jf. § 79, stk. 2, eller

20) i forhold til højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe A eller åbne radioaktive kilder, som Sundhedsstyrelsen i henhold til § 83 har kategoriseret som svarende til sikringsgruppe A, undlader rettidigt at etablere en beredskabsplan, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, jf. § 81, stk. 2.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år den arbejdsgiver, der:

1) beskæftiger en stråleudsat arbejdstager med brug af strålekilder, uden at denne opfylder kravene i bilag 11, jf. § 27, stk. 1, eller

2) undlader at sikre, at en stråleudsat arbejdstagers viden, færdigheder og kompetencer, ajourføres i overensstemmelse med kravet i § 27, stk. 2, hvis pågældende beskæftiges med brug af højaktive lukkede radioaktive kilder.

Stk. 3. Ved særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år.

Stk. 4. Det skal ved strafudmåling efter stk. 3 anses for en særligt skærpende omstændighed,

1) at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, eller

2) at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 13

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 86. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. februar 2018.

§ 87. En tilladelse, der er udstedt i henhold til lov om brug m.v. af radioaktive stoffer, jf. lov nr. 94 af 31. marts 1953, og regler fastsat i medfør af loven, for brug eller stråleudsættelse omfattet af denne bekendtgørelse, bevarer sin gyldighed, indtil andet bestemmes af Sundhedsstyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3. Eventuelle vilkår fastsat af Sundhedsstyrelsen i tilladelsen vil fortsat finde anvendelse, indtil Sundhedsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 2. Er en tilladelse, der er omtalt i stk. 1, udstedt for en brug eller stråleudsættelse, der er underlagt krav om underretning efter denne bekendtgørelse, vil tilladelsen fra den 6. februar 2018 blive anset som underretning. Eventuelle vilkår fastsat af Sundhedsstyrelsen i tilladelsen vil fortsat finde anvendelse, indtil Sundhedsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3. Er en tilladelse, der er omtalt i stk. 1, udstedt for en brug eller stråleudsættelse, der hverken er underlagt krav om tilladelse eller krav om underretning efter denne bekendtgørelse, bortfalder tilladelsen fra den 6. februar 2018.

§ 88. Udsættelse for radon på arbejdspladser, som er påbegyndt inden den 6. februar 2018, kan midlertidigt fortsætte uden tilladelse eller underretning, jf. § 6, nr. 6, og § 7, nr. 2, dog skal ansøgning om tilladelse indgives eller underretning ske inden den 1. september 2019. Sundhedsstyrelsen kan i disse tilfælde, i perioden indtil ansøgningen om tilladelse er afgjort eller underretningen er modtaget, fastsætte sådanne krav, som Sundhedsstyrelsen anser for nødvendige med hensyn til strålebeskyttelse.

§ 89. Kravet i § 16, stk. 3, om, at nærmere betegnede forhold skal opføres i en fortegnelse for en bagudrettet 5-årig periode, finder først anvendelse fra 6. februar 2023. Inden dette tidspunkt skal fortegnelsen omfatte oplysninger om de pågældende forhold pr. 6. februar 2018, idet disse løbende opdateres og dokumenteres i fortegnelsen. 1. og 2. pkt. gælder tilsvarende i forhold til kravet i § 19, stk. 1, om, at nærmere betegnede forhold skal kunne dokumenteres for en bagudrettet 5-årig periode.

Sundhedsstyrelsen, den 2. februar 2018

Søren Brostrøm

/ Mette Øhlenschlæger


Bilag 1

Myndighedskontrolniveauer for brug af radioaktivt materiale

1. Brug af radioaktivt materiale bortset fra bortskaffelse

For brug, bortset fra bortskaffelse, af radioaktivt materiale, der ikke er omfattet af §§ 6 og 7, gælder et myndighedskontrolniveau, der for lukkede radioaktive kilder afhænger af aktiviteten i bilag 3 og for åbne radioaktive kilder afhænger af dels aktivitetskoncentrationen i bilag 3 og 4 og dels aktiviteten i bilag 3.

1.1. Lukkede radioaktive kilder

For lukkede radioaktive kilder gælder følgende:

a) Brug bortset fra bortskaffelse kræver tilladelse, når den samlede aktivitet (A) er større end 100 gange værdien i bilag 3.

b) Brug bortset fra bortskaffelse kræver underretning, når den samlede aktivitet er større end værdien i bilag 3 men er mindre end eller lig med 100 gange værdien i bilag 3.

c) Brug bortset fra bortskaffelse er undtaget fra krav om underretning, når den samlede aktivitet er mindre end eller lig med værdien i bilag 3.

Myndighedskontrolniveau for lukkede radioaktive kilder som funktion af aktiviteten A i forhold til undtagelsesværdierne angivet i bilag 3:

Myndighedskontrolniveau for lukkede radioaktive kilder
Samlet aktivitet, A [Bq], i virksomhedens besiddelse samtidigt
A ≤ bilag 3
bilag 3 < A ≤ (100 · bilag 3)
(100 · bilag 3) < A
Undtaget fra krav om underretning
Underretning
Tilladelse

Hvor beholdningen af lukkede radioaktive kilder omfatter flere radionuklider, benyttes den vægtede sum af nuklidspecifikke aktiviteter divideret med den tilsvarende undtagelsesværdi, jf. bilag 3.

1.2. Åbne radioaktive kilder

For åbne radioaktive kilder gælder følgende:

a) Brug bortset fra bortskaffelse kræver tilladelse, når aktivitetskoncentrationen (AK) er større end 1.000 gange værdien i bilag 3.

b) Brug bortset fra bortskaffelse kræver tilladelse, når den samlede aktivitet er større end værdien i bilag 3 og mindre end eller lig med 10 gange værdien i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er større end værdien i bilag 3.

c) Brug bortset fra bortskaffelse kræver tilladelse, når den samlede aktivitet er større end 10 gange værdien i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er større end værdien i bilag 4.

d) Brug bortset fra bortskaffelse kræver underretning, når den samlede aktivitet er mindre end eller lig med værdien i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er større end værdien i bilag 3 og mindre end eller lig med 1.000 gange værdien i bilag 3.

e) Brug bortset fra bortskaffelse kræver underretning, når den samlede aktivitet er større end værdien i bilag 3 og mindre end eller lig med 10 gange værdien i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er større end værdien i bilag 4 og mindre end eller lig med værdien i bilag 3.

f) Brug bortset fra bortskaffelse er undtaget fra krav om tilladelse eller underretning, når den samlede aktivitet er mindre end eller lig med værdien i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er mindre end eller lig med værdien i bilag 3. Hvis den samlede aktivitet, der besiddes pr. måned, er større end 10 gange værdien i bilag 3, kræves dog underretning.

Myndighedskontrolniveau for åbne radioaktive kilder som funktion af dels aktiviteten A i forhold til undtagelsesværdierne angivet i bilag 3 og dels aktivitetskoncentrationen i forhold til undtagelsesværdierne angivet i bilag 3 og 4:

Myndighedskontrolniveau for åbne radioaktive kilder
Samlet aktivitet, A [Bq], i virksomhedens besiddelse samtidigt
A ≤ bilag 3
bilag 3 < A ≤ (10 · bilag 3)
(10 · bilag 3) < A
Aktivitets-
koncentration, AK [kBq/kg]
(1.000 · bilag 3) < AK
Tilladelse
Tilladelse
Tilladelse
bilag 3 < AK ¬≤ (1.000 · bilag 3)
Underretning
Tilladelse
Tilladelse
bilag 4 < AK ≤ bilag 3
Undtaget fra krav om underretning
Underretning
Tilladelse

Hvor beholdningen af åbne radioaktive kilder omfatter flere radionuklider, benyttes den vægtede sum af nuklidspecifikke aktiviteter divideret med den tilsvarende undtagelsesværdi, jf. bilag 3.

2. Bortskaffelse af åbne radioaktive kilder

a) Bortskaffelse kræver tilladelse, når den samlede aktivitet, der bortskaffes pr. måned, er mindre end eller lig med aktiviteten i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er større end 100 gange værdien i bilag 3.

b) Bortskaffelse kræver tilladelse, når den samlede aktivitet, der bortskaffes pr. måned, er større end værdien i bilag 3 og mindre end eller lig med 10 gange værdien i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er større end værdien i bilag 3.

c) Bortskaffelse kræver tilladelse, når den samlede aktivitet, der bortskaffes pr. måned, er større end 10 gange værdien i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er større end værdien i bilag 4.

d) Bortskaffelse kræver underretning, når den samlede aktivitet, der bortskaffes pr. måned, er mindre end eller lig med aktiviteten i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er større end værdien i bilag 3 og mindre end eller lig med 100 gange værdien i bilag 3.

e) Bortskaffelse kræver underretning, når den samlede aktivitet, der bortskaffes pr. måned, er større end værdien i bilag 3 og mindre end eller lig med 10 gange værdien i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er større end værdien i bilag 4 og mindre end eller lig med værdien i bilag 3.

f) Bortskaffelse er undtaget fra krav om tilladelse eller underretning, når den samlede aktivitet, der bortskaffes pr. måned, er mindre end eller lig med værdien i bilag 3, og aktivitetskoncentrationen er mindre end eller lig med værdien i bilag 3.

Myndighedskontrolniveau ved bortskaffelse af åbne radioaktive kilder som funktion af dels aktiviteten A i forhold til undtagelsesværdierne angivet i bilag 3 og dels aktivitetskoncentrationen i forhold til undtagelsesværdierne angivet i bilag 3 og 4:

Myndighedskontrolniveau for åbne radioaktive kilder
Samlet aktivitet, A [Bq], der må bortskaffes pr. måned
A ≤ bilag 3
bilag 3 < A ≤ (10 · bilag 3)
(10 · bilag 3) < A
Aktivitets-koncentration, AK [kBq/kg]
(100 · bilag 3) < AK
Tilladelse
Tilladelse
Tilladelse
bilag 3 < AK ≤ (100 · bilag 3)
Underretning
Tilladelse
Tilladelse
bilag 4 < AK ≤ bilag 3
Undtaget fra krav om underretning
Underretning
Tilladelse


Bilag 2

Kriterier for undtagelse fra krav om tilladelse eller underretning samt for frigivelse

Kriterierne for undtagelse af en brug af radioaktivt materiale fra krav om tilladelse eller underretning samt for frigivelse af materiale er følgende:

1) Den radiologiske risiko forbundet med brugen er tilstrækkeligt lav til, at myndighedskontrol er unødvendig. Kriteriet anses for opfyldt, hvis aktiviteten og aktivitetskoncentrationen er mindre end værdierne i bilag 3 og 4. Dette gælder dog ikke værdierne for naturlige radionuklider i bilag 4, for så vidt angår genvinding af restprodukter i byggematerialer eller tilfælde af særlige eksponeringsveje, f.eks. drikkevand. I forbindelse med undtagelse fra krav om tilladelse eller underretning kan Sundhedsstyrelsen anvende aktivitetskoncentrationsværdien i bilag 3 i stedet for værdien for kunstige radionuklider i bilag 4, når aktiviteten er mindre end værdien i bilag 3.

2) Brugen er berettiget.

3) Brugen er generelt sikker. Kriteriet anses for opfyldt, hvis aktiviteten eller aktivitetskoncentrationen ikke er større end værdien i henholdsvis bilag 3 eller 4.

4) Brugen kræver højst kategorisering af stråleudsatte arbejdstagere i kategori C.

5) Den effektive dosis, som enkeltpersoner i befolkningen med rimelighed kan tænkes udsat for fra det radioaktivt materiale, er ikke større end 10 μSv/år for kunstige radionuklider eller 1 mSv/år for naturligt forekommende radionuklider. For materiale, der indeholder naturligt forekommende radionuklider, hvor disse fremkommer ved tilladt forarbejdning af naturlige radionuklider på grund af deres radioaktive, fissile eller fertile egenskaber, gælder dosiskriteriet for kunstige radionuklider.


Bilag 3

Undtagelsesværdier

Undtagelsesværdier for total aktivitet (tredje kolonne) og aktivitetskoncentrationer (anden kolonne) i en hvilken som helst type materiale.

Undtagelsesværdier for den samlede aktivitet i forbindelse med en type af brug fremgår af kolonne 3 i tabellen nedenfor for kunstige radionuklider og for visse naturligt forekommende radionuklider, der anvendes i forbrugerprodukter. For andre typer af brug, der involverer naturligt forekommende radionuklider, kan sådanne værdier generelt ikke anvendes.

Værdierne i kolonne 3 gælder for den samlede aktivitet, der på et hvilket som helst tidspunkt er i en virksomheds besiddelse med henblik på en specifik brug.

For blandinger af radionuklider skal den vægtede sum af nuklidspecifikke aktiviteter eller aktivitetskoncentrationer (for forskellige radionuklider indeholdt i samme matrix) divideret med den tilsvarende undtagelsesværdi være mindre end eller lig med 1. Dette er udtrykt ved:

 
bj
C k
1
C U,k
k
   

hvor Ck er aktivitetskoncentrationen af radionuklid k, og CU,k er undtagelses-koncentrationen for radionuklid k. Hvor det er relevant, kan denne betingelse verificeres på basis af bedste skøn af sammensætningen af radionuklid-blandingen.

Sundhedsstyrelsen kan bestemme, at undtagelsesværdien gælder pr. gram tørstof.

Radionuklid
Aktivitetskoncentration [kBq/kg]
Aktivitet
[Bq]
H-3
1 × 106
1 × 109
Be-7
1 × 103
1 × 107
C-11*
1 × 101
1 × 106
C-14
1 × 104
1 × 107
N-13*
1 × 102
1 × 109
O-15
1 × 102
1 × 109
F-18
1 × 101
1 × 106
Na-22
1 × 101
1 × 106
Na-24
1 × 101
1 × 105
Si-31
1 × 103
1 × 106
P-32
1 × 103
1 × 105
P-33
1 × 105
1 × 108
S-35
1 × 105
1 × 108
Cl-36
1 × 104
1 × 106
Cl-38
1 × 101
1 × 105
Ar-37
1 × 106
1 × 108
Ar-41
1 × 102
1 × 109
K-40 (1)
1 × 102
1 × 106
K-42
1 × 102
1 × 106
K-43
1 × 101
1 × 106
Ca-45
1 × 104
1 × 107
Ca-47
1 × 101
1 × 106
Sc-46
1 × 101
1 × 106
Sc-47
1 × 102
1 × 106
Sc-48
1 × 101
1 × 105
V-48
1 × 101
1 × 105
Cr-51
1 × 103
1 × 107
Mn-51
1 × 101
1 × 105
Mn-52
1 × 101
1 × 105
Mn-52 m
1 × 101
1 × 105
Mn-53
1 × 104
1 × 109
Mn-54
1 × 101
1 × 106
Mn-56
1 × 101
1 × 105
Fe-52
1 × 101
1 × 106
Fe-55
1 × 104
1 × 106
Fe-59
1 × 101
1 × 106
Co-55
1 × 101
1 × 106
Co-56
1 × 101
1 × 105
Co-57
1 × 102
1 × 106
Co-58
1 × 101
1 × 106
Co-58 m
1 × 104
1 × 107
Co-60
1 × 101
1 × 105
Co-60 m
1 × 103
1 × 106
Co-61
1 × 102
1 × 106
Co-62 m
1 × 101
1 × 105
Ni-59
1 × 104
1 × 108
Ni-63
1 × 105
1 × 108
Ni-65
1 × 101
1 × 106
Cu-64
1 × 102
1 × 106
Zn-65
1 × 101
1 × 106
Zn-69
1 × 104
1 × 106
Zn-69 m
1 × 102
1 × 106
Ga-68*
1 × 101
1 × 105
Ga-72
1 × 101
1 × 105
Ge-68 (2),*
1 × 101
1 × 105
Ge-71
1 × 104
1 × 108
As-73
1 × 103
1 × 107
As-74
1 × 101
1 × 106
As-76
1 × 102
1 × 105
As-77
1 × 103
1 × 106
Se-75
1 × 102
1 × 106
Br-82
1 × 101
1 × 106
Kr-74
1 × 102
1 × 109
Kr-76
1 × 102
1 × 109
Kr-77
1 × 102
1 × 109
Kr-79
1 × 103
1 × 105
Kr-81
1 × 104
1 × 107
Kr-81 m*
1 × 103
1 × 1010
Kr-83 m
1 × 105
1 × 1012
Kr-85
1 × 105
1 × 104
Kr-85 m
1 × 103
1 × 1010
Kr-87
1 × 102
1 × 109
Kr-88
1 × 102
1 × 109
Rb-81*
1 × 101
1 × 106
Rb-86
1 × 102
1 × 105
Sr-822*
1 × 101
1 × 105
Sr-85
1 × 102
1 × 106
Sr-85 m
1 × 102
1 × 107
Sr-87 m
1 × 102
1 × 106
Sr-89
1 × 103
1 × 106
Sr-90 (2)
1 × 102
1 × 104
Sr-91
1 × 101
1 × 105
Sr-92
1 × 101
1 × 106
Y-90
1 × 103
1 × 105
Y-91
1 × 103
1 × 106
Y-91 m
1 × 102
1 × 106
Y-92
1 × 102
1 × 105
Y-93
1 × 102
1 × 105
Zr-93 (2)
1 × 103
1 × 107
Zr-95
1 × 101
1 × 106
Zr-97 (2)
1 × 101
1 × 105
Nb-93 m
1 × 104
1 × 107
Nb-94
1 × 101
1 × 106
Nb-95
1 × 101
1 × 106
Nb-97
1 × 101
1 × 106
Nb-98
1 × 101
1 × 105
Mo-90
1 × 101
1 × 106
Mo-93
1 × 103
1 × 108
Mo-99
1 × 102
1 × 106
Mo-101
1 × 101
1 × 106
Tc-96
1 × 101
1 × 106
Tc-96 m
1 × 103
1 × 107
Tc-97
1 × 103
1 × 108
Tc-97 m
1 × 103
1 × 107
Tc-99
1 × 104
1 × 107
Tc-99 m
1 × 102
1 × 107
Ru-97
1 × 102
1 × 107
Ru-103
1 × 102
1 × 106
Ru-105
1 × 101
1 × 106
Ru-106 (2)
1 × 102
1 × 105
Rh-103 m
1 × 104
1 × 108
Rh-105
1 × 102
1 × 107
Pd-103
1 × 103
1 × 108
Pd-109
1 × 103
1 × 106
Ag-105
1 × 102
1 × 106
Ag-108 m
1 × 101
1 × 106
Ag-110 m
1 × 101
1 × 106
Ag-111
1 × 103
1 × 106
Cd-109
1 × 104
1 × 106
Cd-115
1 × 102
1 × 106
Cd-115 m
1 × 103
1 × 106
In-111
1 × 102
1 × 106
In-113 m
1 × 102
1 × 106
In-114 m
1 × 102
1 × 106
In-115 m
1 × 102
1 × 106
Sn-113
1 × 103
1 × 107
Sn-125
1 × 102
1 × 105
Sb-122
1 × 102
1 × 104
Sb-124
1 × 101
1 × 106
Sb-125
1 × 102
1 × 106
Te-123 m
1 × 102
1 × 107
Te-125 m
1 × 103
1 × 107
Te-127
1 × 103
1 × 106
Te-127 m
1 × 103
1 × 107
Te-129
1 × 102
1 × 106
Te-129 m
1 × 103
1 × 106
Te-131
1 × 102
1 × 105
Te-131 m
1 × 101
1 × 106
Te-132
1 × 102
1 × 107
Te-133
1 × 101
1 × 105
Te-133 m
1 × 101
1 × 105
Te-134
1 × 101
1 × 106
I-123
1 × 102
1 × 107
I-124*
1 × 101
1 × 106
I-125
1 × 103
1 × 106
I-126
1 × 102
1 × 106
I-129
1 × 102
1 × 105
I-130
1 × 101
1 × 106
I-131
1 × 102
1 × 106
I-132
1 × 101
1 × 105
I-133
1 × 101
1 × 106
I-134
1 × 101
1 × 105
I-135
1 × 101
1 × 106
Xe-131 m
1 × 104
1 × 104
Xe-133
1 × 103
1 × 104
Xe-135
1 × 103
1 × 1010
Cs-129
1 × 102
1 × 105
Cs-131
1 × 103
1 × 106
Cs-132
1 × 101
1 × 105
Cs-134 m
1 × 103
1 × 105
Cs-134
1 × 101
1 × 104
Cs-135
1 × 104
1 × 107
Cs-136
1 × 101
1 × 105
Cs-137 (2)
1 × 101
1 × 104
Cs-138
1 × 101
1 × 104
Ba-131
1 × 102
1 × 106
Ba-140 (2)
1 × 101
1 × 105
La-140
1 × 101
1 × 105
Ce-139
1 × 102
1 × 106
Ce-141
1 × 102
1 × 107
Ce-143
1 × 102
1 × 106
Ce-144 (2)
1 × 102
1 × 105
Pr-142
1 × 102
1 × 105
Pr-143
1 × 104
1 × 106
Nd-147
1 × 102
1 × 106
Nd-149
1 × 102
1 × 106
Pm-147
1 × 104
1 × 107
Pm-149
1 × 103
1 × 106
Sm-151
1 × 104
1 × 108
Sm-153
1 × 102
1 × 106
Eu-152
1 × 101
1 × 106
Eu-152 m
1 × 102
1 × 106
Eu-154
1 × 101
1 × 106
Eu-155
1 × 102
1 × 107
Gd-153
1 × 102
1 × 107
Gd-159
1 × 103
1 × 106
Tb-160
1 × 101
1 × 106
Dy-165
1 × 103
1 × 106
Dy-166
1 × 103
1 × 106
Ho-166
1 × 103
1 × 105
Er-169
1 × 104
1 × 107
Er-171
1 × 102
1 × 106
Tm-170
1 × 103
1 × 106
Tm-171
1 × 104
1 × 108
Yb-175
1 × 103
1 × 107
Lu-177
1 × 103
1 × 107
Hf-181
1 × 101
1 × 106
Ta-182
1 × 101
1 × 104
W-181
1 × 103
1 × 107
W-185
1 × 104
1 × 107
W-187
1 × 102
1 × 106
Re-186
1 × 103
1 × 106
Re-188
1 × 102
1 × 105
Os-185
1 × 101
1 × 106
Os-191
1 × 102
1 × 107
Os-191 m
1 × 103
1 × 107
Os-193
1 × 102
1 × 106
Ir-190
1 × 101
1 × 106
Ir-192
1 × 101
1 × 104
Ir-194
1 × 102
1 × 105
Pt-191
1 × 102
1 × 106
Pt-193 m
1 × 103
1 × 107
Pt-197
1 × 103
1 × 106
Pt-197 m
1 × 102
1 × 106
Au-198
1 × 102
1 × 106
Au-199
1 × 102
1 × 106
Hg-197
1 × 102
1 × 107
Hg-197 m
1 × 102
1 × 106
Hg-203
1 × 102
1 × 105
Tl-200
1 × 101
1 × 106
Tl-201
1 × 102
1 × 106
Tl-202
1 × 102
1 × 106
Tl-204
1 × 104
1 × 104
Pb-203
1 × 102
1 × 106
Pb-210 (2)
1 × 101
1 × 104
Pb-212 (2)
1 × 101
1 × 105
Bi-206
1 × 101
1 × 105
Bi-207
1 × 101
1 × 106
Bi-210
1 × 103
1 × 106
Bi-212 (2)
1 × 101
1 × 105
Po-203
1 × 101
1 × 106
Po-205
1 × 101
1 × 106
Po-207
1 × 101
1 × 106
Po-210
1 × 101
1 × 104
At-211
1 × 103
1 × 107
Rn-220 (2)
1 × 104
1 × 107
Rn-222 (2)
1 × 101
1 × 108
Ra-223 (2)
1 × 102
1 × 105
Ra-224 (2)
1 × 101
1 × 105
Ra-225
1 × 102
1 × 105
Ra-226 (2)
1 × 101
1 × 104
Ra-227
1 × 102
1 × 106
Ra-228 (2)
1 × 101
1 × 105
Ac-225 (2),*
1 × 101
1 × 104
Ac-228
1 × 101
1 × 106
Th-226 (2)
1 × 103
1 × 107
Th-227
1 × 101
1 × 104
Th-228 (2)
1 × 100
1 × 104
Th-229 (2)
1 × 100
1 × 103
Th-230
1 × 100
1 × 104
Th-231
1 × 103
1 × 107
Th-234 (2)
1 × 103
1 × 105
Pa-230
1 × 101
1 × 106
Pa-231
1 × 100
1 × 103
Pa-233
1 × 102
1 × 107
U-230
1 × 101
1 × 105
U-231
1 × 102
1 × 107
U-232 (2)
1 × 100
1 × 103
U-233
1 × 101
1 × 104
U-234
1 × 101
1 × 104
U-235 (2)
1 × 101
1 × 104
U-236
1 × 101
1 × 104
U-237
1 × 102
1 × 106
U-238 (2)
1 × 101
1 × 104
U-239
1 × 102
1 × 106
U-240
1 × 103
1 × 107
U-240 (2)
1 × 101
1 × 106
Np-237 (2)
1 × 100
1 × 103
Np-239
1 × 102
1 × 107
Np-240
1 × 101
1 × 106
Pu-234
1 × 102
1 × 107
Pu-235
1 × 102
1 × 107
Pu-236
1 × 101
1 × 104
Pu-237
1 × 103
1 × 107
Pu-238
1 × 100
1 × 104
Pu-239
1 × 100
1 × 104
Pu-240
1 × 100
1 × 103
Pu-241
1 × 102
1 × 105
Pu-242
1 × 100
1 × 104
Pu-243
1 × 103
1 × 107
Pu-244
1 × 100
1 × 104
Am-241
1 × 100
1 × 104
Am-242
1 × 103
1 × 106
Am-242 m (2)
1 × 100
1 × 104
Am-243(2)
1 × 100
1 × 103
Cm-242
1 × 102
1 × 105
Cm-243
1 × 100
1 × 104
Cm-244
1 × 101
1 × 104
Cm-245
1 × 100
1 × 103
Cm-246
1 × 100
1 × 103
Cm-247
1 × 100
1 × 104
Cm-248
1 × 100
1 × 103
Bk-249
1 × 103
1 × 106
Cf-246
1 × 103
1 × 106
Cf-248
1 × 101
1 × 104
Cf-249
1 × 100
1 × 103
Cf-250
1 × 101
1 × 104
Cf-251
1 × 100
1 × 103
Cf-252
1 × 101
1 × 104
Cf-253
1 × 102
1 × 105
Cf-254
1 × 100
1 × 103
Es-253
1 × 102
1 × 105
Es-254
1 × 101
1 × 104
Es-254 m
1 × 102
1 × 106
Fm-254
1 × 104
1 × 107
Fm-255
1 × 103
1 × 106

(1) Kaliumsalte i mængder mindre end 1.000 kg er undtaget.

(2) Moderradionuklider og deres døtre, hvis dosisbidrag tages i betragtning ved beregningen af doser, så det kun er nødvendigt at overveje undtagelsesværdien for moderradionukliden, er angivet i tabellen nedenfor.

* Værdier fra IAEA, GSR Part 3.

m metastabil

Moderradionuklid
Døtre
Sr-90
Y-90
Zr-93
Nb-93 m
Zr-97
Nb-97
Ru-106
Rh-106
Ag-108 m
Ag-108
Cs-137
Ba-137 m
Ba-140
La-140
Ce-144
Pr-144
Pb-210
Bi-210, Po-210
Pb-212
Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Bi-212
Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-220
Po-216
Rn-222
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228
Ac-228
Th-226
Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-234
Pa-234 m
U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235
Th-231
U-238
Th-234, Pa-234 m
U-240
Np-240 m
Np237
Pa-233
Am-242 m
Am-242
Am-243
Np-239

m metastabil


Bilag 4

Frigivelses- og undtagelsesværdier

Aktivitetskoncentrationsværdier, der kan anvendes som standard for undtagelse eller frigivelse af en hvilken som helst mængde og type materiale i fast form.

Aktivitetskoncentrationsværdierne [kBq/kg] for undtagelse af materiale er fastsat for kunstige radionuklider og for naturligt forekommende radionuklider. For kunstige radionuklider er værdierne angivet for de enkelte radionuklider, hvor det er relevant, herunder kortlivede radionuklider i ligevægt med modernukliden, som angivet. For naturligt forekommende radionuklider gælder værdierne for alle radionuklider i henfaldskæden U-238 eller Th-232. For segmenter i henfaldskæden, der ikke er i ligevægt med modernukliden, kan Sundhedsstyrelsen godkende anvendelse af højere værdier.

Aktivitetskoncentrationsværdierne gælder også ved frigivelse af faste materialer til genbrug, genvinding, konventionel bortskaffelse eller forbrænding. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte højere værdier for bestemte materialer eller bestemte dosisveje, herunder, hvor det er relevant, yderligere krav med hensyn til overfladeaktivitet eller overvågningskrav.

For blandinger af radionuklider skal den vægtede sum af nuklidspecifikke aktiviteter eller aktivitetskoncentrationer (for forskellige radionuklider indeholdt i samme matrix) divideret med den tilsvarende undtagelsesværdi være mindre end eller lig med 1. Dette er udtrykt ved:

 
bj
C k
1
C U,k
k
   

hvor Ck er aktivitetskoncentrationen af radionuklid k, og CU,k er undtagelses-koncentrationen for radionuklid k. Hvor det er relevant, kan denne betingelse verificeres på basis af bedste skøn af sammensætningen af radionuklid-blandingen.

For naturligt forekommende radionuklider kan værdierne ikke anvendes til at undtage iblanding i byggematerialer af restprodukter fra industrier, der forarbejder naturligt forekommende radioaktivt materiale. I den forbindelse skal det verificeres, at bestemmelserne vedrørende gammastråling fra byggematerialer overholdes.

Sundhedsstyrelsen kan bestemme, at undtagelse/frigivelsesværdien gælder pr. gram tørstof.

Kunstige radionuklider

Radionuklid
Aktivitetskoncentration
[kBq/kg]
H-3
100
Be-7
10
C-14
1
F-18
10
Na-22
0,1
Na-24
1
Si-31
1.000
P-32
1.000
P-33
1.000
S-35
100
Cl-36
1
Cl-38
10
K-42
100
K-43
10
Ca-45
100
Ca-47
10
Sc-46
0,1
Sc-47
100
Sc-48
1
V-48
1
Cr-51
100
Mn-51
10
Mn-52
1
Mn-52 m
10
Mn-53
100
Mn-54
0,1
Mn-56
10
Fe-52 (1)
10
Fe-55
1.000
Fe-59
1
Co-55
10
Co-56
0,1
Co-57
1
Co-58
1
Co-58 m
10.000
Co-60
0,1
Co-60 m
1.000
Co-61
100
Co-62 m
10
Ni-59
100
Ni-63
100
Ni-65
10
Cu-64
100
Zn-65
0,1
Zn-69
1.000
Zn-69 m (1)
10
Ga-72
10
Ge-71
10.000
As-73
1.000
As-74
10
As-76
10
As-77
1.000
Se-75
1
Br-82
1
Rb-86
100
Sr-85
1
Sr-85 m
100
Sr-87 m
100
Sr-89
1.000
Sr-90 (1)
1
Sr-91 (1)
10
Sr-92
10
Y-90
1.000
Y-91
100
Y-91 m
100
Y-92
100
Y-93
100
Zr-93
10
Zr-95 (1)
1
Zr-97 (1)
10
Nb-93 m
10
Nb-94
0,1
Nb-95
1
Nb-97 (1)
10
Nb-98
10
Mo-90
10
Mo-93
10
Mo-99 (1)
10
Mo-101 (1)
10
Tc-96
1
Tc-96 m
1.000
Tc-97
10
Tc-97 m
100
Tc-99
1
Tc-99 m
100
Ru-97
10
Ru-103 (1)
1
Ru-105 (1)
10
Ru-106 (1)
0,1
Rh-103 m
10.000
Rh-105
100
Pd-103 (1)
1.000
Pd-109 (1)
100
Ag-105
1
Ag-110 m (1)
0,1
Ag-111
100
Cd-109 (1)
1
Cd-115 (1)
10
Cd-115 m (1)
100
In-111
10
In-113 m
100
In-114 m (1)
10
In-115 m
100
Sn-113 (1)
1
Sn-125
10
Sb-122
10
Sb-124
1
Sb-125 (1)
0,1
Te-123 m
1
Te-125 m
1.000
Te-127
1.000
Te-127 m (1)
10
Te-129
100
Te-129 m (1)
10
Te-131
100
Te-131 m (1)
10
Te-132 (1)
1
Te-133
10
Te-133 m
10
Te-134
10
I-123
100
I-125
100
I-126
10
I-129
0,01
I-130
10
I-131
10
I-132
10
I-133
10
I-134
10
I-135
10
Cs-129
10
Cs-131
1.000
Cs-132
10
Cs-134
0,1
Cs-134 m
1.000
Cs-135
100
Cs-136
1
Cs-137 (1)
0,1
Cs-138
10
Ba-131
10
Ba-140
1
La-140
1
Ce-139
1
Ce-141
100
Ce-143
10
Ce-144
10
Pr-142
100
Pr-143
1.000
Nd-147
100
Nd-149
100
Pm-147
1.000
Pm-149
1.000
Sm-151
1.000
Sm-153
100
Eu-152
0,1
Eu-152 m
100
Eu-154
0,1
Eu-155
1
Gd-153
10
Gd-159
100
Tb-160
1
Dy-165
1.000
Dy-166
100
Ho-166
100
Er-169
1.000
Er-171
100
Tm-170
100
Tm-171
1.000
Yb-175
100
Lu-177
100
Hf-181
1
Ta-182
0,1
W-181
10
W-185
1.000
W-187
10
Re-186
1.000
Re-188
100
Os-185
1
Os-191
100
Os-191 m
1.000
Os-193
100
Ir-190
1
Ir-192
1
Ir-194
100
Pt-191
10
Pt-193 m
1.000
Pt-197
1.000
Pt-197 m
100
Au-198
10
Au-199
100
Hg-197
100
Hg-197 m
100
Hg-203
10
Tl-200
10
Tl-201
100
Tl-202
10
Tl-204
1
Pb-203
10
Bi-206
1
Bi-207
0,1
Po-203
10
Po-205
10
Po-207
10
At-211
1.000
Ra-225
10
Ra-227
100
Th-226
1.000
Th-229
0,1
Pa-230
10
Pa-233
10
U-230
10
U-231
100
U-232 (1)
0,1
U-233
1
U-236
10
U-237
100
U-239
100
U-240 (1)
100
Np-237 (1)
1
Np-239
100
Np-240
10
Pu-234
100
Pu-235
100
Pu-236
1
Pu-237
100
Pu-238
0,1
Pu-239
0,1
Pu-240
0,1
Pu-241
10
Pu-242
0,1
Pu-243
1.000
Pu-244 (1)
0,1
Am-241
0,1
Am-242
1.000
Am-242 m (1)
0,1
Am-243 (1)
0,1
Cm-242
10
Cm-243
1
Cm-244
1
Cm-245
0,1
Cm-246
0,1
Cm-247 (1)
0,1
Cm-248
0,1
Bk-249
100
Cf-246
1.000
Cf-248
1
Cf-249
0,1
Cf-250
1
Cf-251
0,1
Cf-252
1
Cf-253
100
Cf-254
1
Es-253
100
Es-254 (1)
0,1
Es-254 m (1)
10
Fm-254
10.000
Fm-255
100

(1) Moderradionuklider og deres døtre, hvis dosisbidrag tages i betragtning ved beregningen af doser, så det kun er nødvendigt at overveje undtagelsesværdien for moderradionukliden, er angivet i tabellen nedenfor.

m metastabil

Moderradionuklid
Døtre
Fe-52
Mn-52 m
Zn-69 m
Zn-69
Sr-90
Y-90
Sr-91
Y-91 m
Zr-95
Nb-95
Zr-97
Nb-97 m, Nb-97
Nb-97
Nb-97 m
Mo-99
Tc-99 m
Mo-101
Tc-101
Ru-103
Rh-103 m
Ru-105
Rh-105 m
Ru-106
Rh-106
Pd-103
Rh-103 m
Pd-109
Ag-109 m
Ag-110 m
Ag-110
Cd-109
Ag-109 m
Cd-115
In-115 m
Cd-115 m
In-115 m
In-114 m
In-114
Sn-113
In-113 m
Sb-125
Te-125 m
Te-127 m
Te-127
Te-129 m
Te-129
Te-131 m
Te-131
Te132
I-132
Cs-137
Ba-137 m
Ce-144
Pr-144, Pr-144 m
U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208
U-240
Np-240 m, Np-240
Np237
Pa-233
Pu-244
U-240, Np-240 m, Np-240
Am-242 m
Np-238
Am-243
Np-239
Cm-247
Pu-243
Es-254
Bk-250
Es-254 m
Fm-254

For radionuklider, der ikke er anført i tabellen, fastsætter Sundhedsstyrelsen efter behov passende værdier.

Naturligt forekommende radionuklider

Værdier for undtagelse eller frigivelse af naturligt forekommende radionuklider i faste materialer i sekulær ligevægt med deres døtre:

Radionuklid
Aktivitetskoncentration
[kBq/kg]
Naturlig radionuklider fra serien U-235
1
Naturlige radionuklider fra serien U-238
1
Naturlige radionuklider fra serien Th-232
1
K-40
10


Bilag 5

Grænseværdier for frigivelse og forurening

1. Grænseværdier for frigivelse af bygninger, anlæg og genstande, herunder udstyr

Ved frigivelse af bygninger, anlæg og genstande, herunder udstyr, til genanvendelse, jf. § 11, skal nedenstående overfladespecifikke værdier benyttes.

For blandinger af radionuklider skal den vægtede sum af nuklidspecifikke aktivitetskoncentrationer divideret med den tilsvarende undtagelsesværdi være mindre end eller lig med 1. Dette er udtrykt ved:

 
bj
C k
1
C U,k
k
   

hvor Ck er aktivitetskoncentrationen af radionuklid k, og CU,k er undtagelseskoncentrationen for radionuklid k. Hvor det er relevant, kan denne betingelse verificeres på basis af bedste skøn af sammensætningen af radionuklidblandingen.

2. Grænseværdier for forurening af personer, overflader og genstande, herunder udstyr

I forbindelse med kontrolmålinger, jf. § 69, i og uden for kontrollerede områder samt for personer, der forlader anlæg, eller genstande, herunder udstyr, der tages ud af anlæg, skal nedenstående overfladespecifikke værdier benyttes.

Radionuklid
Person (Hud)
Overflader og genstande uden for kontrollerede områder samt bygninger, anlæg og genstande, der frigives til andet formål
Overflader og genstande i kontrollerede områder
 
[Bq/cm2]
[Bq/cm2]
[Bq/cm2]
H-3
1.000
10.000
100.000
C-14
100
1.000
10.000
F-18
5
50
500
Na-22
0,1
1
10
Na-24
5
50
500
P-32
5
50
500
P-33
50
500
5.000
S-35
100
1.000
10.000
Cl-36
10
100
1.000
K-40
1
10
100
K-42
5
50
500
Ca-45
100
1.000
10.000
Sc-46
0,1
1
10
Cr-51
500
5.000
50.000
Mn-53
1.000
10.000
100.000
Mn-54
0,1
1
10
Fe-55
1.000
10.000
100.000
Fe-59
5
50
500
Co-56
0,1
1
10
Co-57
1
10
100
Co-58
1
10
100
Co-60
0,1
1
10
Ni-59
10.000
100.000
1.000.000
Ni-63
1.000
10.000
100.000
Zn-65
0,1
1
10
As-73
100
1.000
10.000
Se-75
1
10
100
Br-82
5
50
500
Rb-86
5
50
500
Sr-85
1
10
100
Sr-89
5
50
500
Sr-90
10
100
1.000
Y-90
5
50
500
Y-91
100
1.000
10.000
Zr-93
100
1.000
10.000
Zr-95
0,1
1
10
Nb-93 m
100
1.000
10.000
Nb-94
0,1
1
10
Mo-93
10
100
1.000
Mo-99
5
50
500
Tc-97
10
100
1.000
Tc-97 m
10
100
1.000
Tc-99
10
100
1.000
Tc-99 m
50
500
5.000
Ru-106
1
10
100
Ag-108 m
0,1
1
10
Ag-110 m
0,1
1
10
In-111
5
50
500
Cd-109
10
100
1.000
Sn-113
1
10
100
Sb-124
0,1
1
10
Sb-125
0,1
1
10
Te-123 m
1
10
100
Te-127 m
10
100
1.000
I-123
50
500
5.000
I-125
10
100
1.000
I-129
1
10
100
I-131
5
50
500
Cs-134
0,1
1
10
Cs-135
100
1.000
10.000
Cs-137
0,1
1
10
Ce-139
1
10
100
Ce-144
1
10
100
Pm-147
100
1.000
10.000
Sm-151
1.000
10.000
100.000
Sm-153
5
50
500
Eu-152
0,1
1
10
Eu-154
0,1
1
10
Eu-155
1
10
100
Gd-153
1
10
100
Tb-160
0,1
1
10
Tm-170
100
1.000
10.000
Tm-171
100
1.000
10.000
Lu-177
5
50
500
Ta-182
0,1
1
10
W-181
10
100
1.000
W-185
100
1.000
10.000
Os-185
1
10
100
Ir-192
1
10
100
Tl-201
50
500
5.000
Tl-204
100
1.000
10.000
Pb-210
0,1
1
10
Bi-207
0,1
1
10
Po-210
1
10
100
Ra-226
0,1
1
10
Ra-228
0,1
1
10
Th-228
0,01
0,1
1
Th-229
0,01
0,1
1
Th-230
0,1
1
10
Th-232
0,01
0,1
1
Pa-231
0,01
0,1
1
U-232
0,01
0,1
1
U-233
0,1
1
10
U-234
0,1
1
10
U-235
0,1
1
10
U-236
0,1
1
10
U-238
0,1
1
10
Np-237
0,1
1
10
Pu-236
0,1
1
10
Pu-238
0,1
1
10
Pu-239
0,01
0,1
1
Pu-240
0,01
0,1
1
Pu-241
1
10
100
Pu-242
0,1
1
10
Pu-244
0,1
1
10
Am-241
0,1
1
10
Am-242 m
0,1
1
10
Am-243
0,1
1
10
Cm-242
0,1
1
10
Cm-243
0,1
1
10
Cm-244
0,1
1
10
Cm-245
0,01
0,1
1
Cm-246
0,1
1
10
Cm-247
0,1
1
10
Cm-248
0,01
0,1
1
Bk-249
10
100
1.000
Cf-248
0,1
1
10
Cf-249
0,01
0,1
1
Cf-250
0,1
1
10
Cf-251
0,01
0,1
1
Cf-252
0,1
1
10
Cf-254
0,1
1
10
Es-254
0,1
1
10

m metastabil

For radionuklider, der ikke er anført i tabellen, fastsætter Sundhedsstyrelsen efter behov grænseværdier.


Bilag 6

Sikringsgrupper for lukkede radioaktive kilder

Radionuklid
Nedre grænse for aktivitet for sikringsgruppe
A [TBq]
B [TBq]
C [TBq]
Fe-55
800.000
8.000
800
Co-60
30
0,3
0,03
Se-75
200
2,0
0,2
Kr-85
30.000
300
30
Sr-90 (Y-90)
1.000
10
1,0
Pd-103
90.000
900
90
I-125
200
20
0,2
Cs-137
100
1,0
0,1
Pm-147
40.000
400
40
Gd-153
1.000
10
1,0
Yb-169
300
3,0
0,3
Tm-170
20.000
200
20
Ir-192
80
0,8
0,08
Tl-204
20.000
200
20
Ra-226
40
0,4
0,04
Pu-238
60
0,6
0,06
Pu-239/Be-9
60
0,6
0,06
Am-241
60
0,6
0,06
Am-241/Be-9
60
0,6
0,06
Cm-244
50
0,5
0,05
Cf-252
20
0,2
0,02

Lukkede radioaktive kilder med en aktivitet lavere end den nedre grænse for aktivitet for sikringsgruppe C tildeles ikke en sikringsgruppe.

Ovenstående grænser for sikringsgrupper er vejledende. Sundhedsstyrelsen kan ud fra en konkret vurdering af en lukket radioaktiv kilde og typen af brug tildele en strålekilde en anden sikringsgruppe, jf. § 72, stk. 2.

For radionuklider, der ikke er anført i tabellen, fastsætter Sundhedsstyrelsen efter behov aktivitetsgrænser.


Bilag 7

Regler for bortskaffelse af radioaktivt affald fra åbne radioaktive kilder

1. Bortskaffelse, der er undtaget fra krav om tilladelse og underretning, jf. bilag 1

Affald bortskaffes via de almindelige bortskaffelsesveje.

2. Bortskaffelse, der er undtaget fra krav om tilladelse men omfattet af krav om underretning, jf. bilag 1

Det radioaktive affald kan bortskaffes som beskrevet i skemaet nedenfor eller overdrages til en virksomhed med tilladelse til lagring med henblik på frigivelse eller deponering af radioaktivt affald.

Fysisk form
Bortskaffelsesmåde
Krav
Fast
Forbrænding i industrielt forbrændings-
anlæg
Dosishastighed på overfladen af det emballerede affald må på intet punkt være større end 5 µSv/h på bortskaffelsestidspunktet.
Flydende
Udledning til offentlig kloak
Aktivitetskoncentrationen ved tilgangen til offentlig kloak må ikke være større end værdien i bilag 3.
Luftformigt
Udledning til atmosfæren
Aktivitetskoncentrationen ved afkast til atmosfæren må ikke være større end værdien i bilag 3.

3. Bortskaffelse, der er omfattet af krav om tilladelse, jf. bilag 1

Det radioaktive affald kan bortskaffes som beskrevet i skemaet nedenfor eller overdrages til en virksomhed med tilladelse til lagring med henblik på frigivelse eller deponering af radioaktivt affald.

Fysisk form
Bortskaffelsesmåde
Krav
Fast
1) Deponering
2) Forbrænding i industrielt forbrændingsanlæg
3) Opbevaring med henblik på henfald og efterfølgende bortskaffelse i henhold til kravene for radioaktivt affald, der er undtaget fra krav om tilladelse
Sundhedsstyrelsen fastsætter vilkår for bortskaffelse på baggrund af specifikke vurderinger.
Flydende
1) Udledning til kloak
2) Opbevaring med henblik på henfald og efterfølgende udledning i henhold til kravene for radioaktivt affald, der er undtaget fra krav om tilladelse
3) Omdannelse til fast form og bortskaffelse i henhold til krav hertil
4) Injicering
Sundhedsstyrelsen fastsætter vilkår for bortskaffelse på baggrund af specifikke vurderinger.
Luftformigt
1) Udledning til atmosfæren
2) Opbevaring med henblik på henfald og efterfølgende udledning i henhold til kravene for radioaktivt affald, der undtaget fra krav om tilladelse
3) Omdannelse til fast eller flydende form og bortskaffelse i henhold til krav hertil
Sundhedsstyrelsen fastsætter vilkår for bortskaffelse på baggrund af specifikke vurderinger.


Bilag 8

Krav til strålebeskyttelseskoordinatorers viden, færdigheder og kompetencer

Kravene, der er opført under generelt og under hver anvendelse, er kumulative, medmindre andet fremgår af teksten.

1. Generelt

Grundlæggende kendskab til ioniserende stråling og strålebeskyttelse.

Indgående kendskab til relevant lovgivning på området.

2. Medicinsk anvendelse

Uddannelse i og omfattende praktisk erfaring med anvendelsen af den eller de specifikke typer af anvendelse af radioaktivt materiale, der ligger inden for strålebeskyttelseskoordinatorens opgaveområde.

3. Veterinærmedicinsk anvendelse

Uddannelse som dyrlæge.

Isotopkursus godkendt af Sundhedsstyrelsen afsluttet med bestået eksamen.

4. Forskning, undervisning og industriel brug

4.1. Industriel bestråling i anlæg i forbindelse med strålesterilisation m.v.

Kursus for operatører af industrielle bestrålingsanlæg godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen.

4.2. Blodbestråling

Kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen.

4.3. Logning

Relevant længerevarende naturvidenskabelig uddannelse.

Kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen.

4.4. Industriel radiografi

Kursus i strålebeskyttelse ved industriel radiografi godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Omfattende praktisk erfaring i anvendelse af lukkede radioaktive kilder til industriel radiografi i og uden for anlæg.

4.5. Fugtigheds- og densitetsmåling

Kursus i anvendelse af fugtigheds- og densitetsmålere godkendt af Sundhedsstyrelsen.

4.6. Anvendelse af håndholdte apparater med lukkede radioaktive kilder

Uddannelse i anvendelse af den specifikke type strålekilde og apparat. Uddannelsen skal forestås af producenten eller anden kompetent person med kendskab til den pågældende type strålekilde og apparat.

4.7. Eftersyn og forarbejdning af lukkede radioaktive kilder, anlæg, apparater og udstyr

Kursus hos producenter af de enkelte typer strålekilder, apparater og udstyr, eller alternativt grundig sidemandsoplæring.

Kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen.

4.8. Fremstilling af radionuklider og lukkede radioaktive kilder

Isotopkursus godkendt af Sundhedsstyrelsen afsluttet med bestået eksamen.

4.9. Fremstilling af apparater med lukkede radioaktive kilder

Kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen.

4.10. Brug, der er underlagt krav om tilladelse, af åbne radioaktive kilder til forskning, undervisning på højere læreanstalter m.v.

Isotopkursus godkendt af Sundhedsstyrelsen afsluttet med bestået eksamen.

4.11. Brug, der er underlagt krav om underretning, af åbne radioaktive kilder til forskning, undervisning på højere læreanstalter m.v.

De generelle krav, jf. pkt. 1.

4.12. Lækagesporing med Br-82 på rørinstallationer

Kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen afsluttet med bestået eksamen.

Omfattende praktisk erfaring med udførelsen af lækagesporinger med Br-82 og løbende vedligeholdelse heraf.

Repetitionskursus godkendt af Sundhedsstyrelsen skal gennemgås mindst hvert 5. år og afsluttes med bestået eksamen.

4.13. Håndtering og opbevaring af NORM

Kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen.

4.14. Anvendelse af åbne og lukkede radioaktive kilder i undervisningen på grundskoler og gymnasiale undervisningsinstitutioner

Uddannelse som fysik- eller kemilærer eller tilsvarende.


Bilag 9

Krav til medicinsk-fysiske eksperters viden, færdigheder og kompetencer

Personer, der har gennemført en af de uddannelser, der er anført nedenfor, opfylder umiddelbart kravene i forhold til uddannelse af en medicinsk-fysisk ekspert for det pågældende anvendelsesområde. Andre uddannelser vil skulle vurderes individuelt af Sundhedsstyrelsen.

Hvor der er angivet flere underpunkter, er der tale om kumulative krav, medmindre andet fremgår af teksten.

1. Medicinsk anvendelse af åbne radioaktive kilder til undersøgelse

Hospitalsfysikeruddannelse i nuklearmedicin.

Erfaring med anvendelse af åbne radioaktive kilder og tilhørende udstyr til undersøgelse.

2. Medicinsk anvendelse af åbne radioaktive kilder til behandling

Hospitalsfysikeruddannelse i nuklearmedicin.

Erfaring med anvendelse af åbne radioaktive kilder og tilhørende udstyr til behandling.

3. Brachyterapi

Hospitalsfysikeruddannelse i onkologi.

Ekspertgodkendelse fra Dansk Selskab for Medicinsk Fysik eller tilsvarende viden, færdigheder og kompetencer.

Erfaring med anvendelse af lukkede radioaktive kilder og tilhørende udstyr til behandling.

4. Veterinærmedicinsk anvendelse af åbne radioaktive kilder

Hospitalsfysikeruddannelse i nuklearmedicin.

Erfaring med anvendelse af åbne radioaktive kilder og tilhørende udstyr.


Bilag 10

Krav til klinisk ansvarlige sundhedspersoners viden, færdigheder og kompetencer

Den klinisk ansvarlige sundhedsperson skal have tilstrækkelig uddannelse og erfaring med den diagnostiske og/eller terapeutiske anvendelse af stråling på personer, herunder til vurdering af berettigelsen og det kliniske resultat af stråleudsættelsen. Personer, der har gennemført en af de uddannelser, der er anført i tabellen nedenfor, opfylder umiddelbart kravene i forhold til klinisk uddannelse af en klinisk ansvarlig sundhedsperson for det pågældende anvendelsesområde. Andre uddannelser vil skulle vurderes individuelt af Sundhedsstyrelsen.

Den klinisk ansvarlige sundhedsperson skal desuden enten som en del af den grundlæggende uddannelse eller efterfølgende uddannelse være uddannet inden for følgende områder:

Frembringelse og detektion af stråling.

Radioaktivitet og måling af radioaktivitet.

Dosimetri tilpasset anvendelsesområde.

Strålebiologi

Strålebeskyttelse.

Anvendelsesområde
Anvendelse
Uddannelse
Undersøgelse
Nuklearmedicinske undersøgelser
Speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Undersøgelse med hybridskanner
Speciallæge i diagnostisk radiologi eller speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Anvendelse af stråling i forbindelse med operative indgreb m.v.
Speciallæge inden for relevant speciale med supplerende uddannelse i radioaktivitet og strålebeskyttelse
Behandling
Behandlinger på nuklearmedicinsk afdeling
Speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Behandlinger på onkologisk afdeling
Speciallæge i klinisk onkologi
Behandlinger på anden afdeling (f.eks. endokrinologisk)
Speciallæge inden for relevant speciale med supplerende uddannelse i radioaktivitet og strålebeskyttelse


Bilag 11

Krav til stråleudsatte arbejdstageres viden, færdigheder og kompetencer for særlige typer af brug

Stråleudsatte arbejdstagere, der beskæftiges i forbindelse med de typer af brug, der er anført nedenfor, og som har de uddannelser, der er angivet nedenfor, vil umiddelbart kunne anses som at opfylde kravet om særlig uddannelse i § 27. Andre uddannelser skal vurderes individuelt af Sundhedsstyrelsen.

1.
Medicinsk anvendelse
 
1.1.
Brachyterapi:
   
1.1.1.
Personer, der udfører behandlinger, skal være autoriserede sundhedspersoner med anerkendt kompetence i stråleterapi.
   
1.1.2.
Personer under uddannelse kan udføre behandlinger under supervision af uddannet personale.
 
 
1.2.
Nuklearmedicin:
   
1.2.1.
Uddannelse som bioanalytiker, sygeplejerske eller radiograf med supplerende kursus i strålebeskyttelse og håndtering af relevant radioaktivt materiale.
 
2.
Forskning, undervisning og industriel anvendelse
 
2.1.
Industriel bestråling i forbindelse med strålesterilisation m.v.
   
2.1.1.
Operatører skal have gennemført kursus for operatører af industrielle bestrålingsanlæg godkendt af Sundhedsstyrelsen
   
2.1.2.
Operatører skal have gennemført kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen.
 
 
2.2.
Industriel radiografi